PRZETARG NR: 15626197 z dnia 10.07.2018 r.

DODAJ DO SCHOWKA
Przedmiot Wykonanie i dostawa Pisma Świętego oraz Polsko-Angielskiego Modlitewnika Żołnierza
Zamawiający Jednostka Wojskowa Nr 2063
Województwo Mazowieckie
Powiat Warszawa
Adres 00-909 Warszawa, ul. Stefana Banacha 2
Telefon/fax tel. 261 824 121, faks 261 824 108
Opis Wykonanie i dostawa Pisma Świętego oraz Polsko-Angielskiego Modlitewnika Żołnierza dla potrzeb Ordynariatu Polowego
Wykonanie i dostawa Pisma Świętego w liczbie 11 500 egzemplarzy oraz Polsko-Angielskiego Modlitewnika Żołnierza w liczbie 13 500 egzemplarzy, dla potrzeb Ordynariatu Polowego
Treść Ogłoszenie nr 500160259-N-2018 z dnia 10-07-2018 r.
Warszawa: Wykonanie i dostawa Pisma Świętego oraz Polsko-Angielskiego Modlitewnika Żołnierza dla potrzeb Ordynariatu Polowego OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa Nr 2063, Krajowy numer identyfikacyjny 010210333, ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 824 121, e-mail ozdgw.zamowienia@ron.mil.pl, faks 261 824 108.
Adres strony internetowej (url): www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka Wojskowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa Pisma Świętego oraz Polsko-Angielskiego Modlitewnika Żołnierza dla potrzeb Ordynariatu Polowego
Numer referencyjny 44/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie i dostawa Pisma Świętego w liczbie 11 500 egzemplarzy oraz Polsko-Angielskiego Modlitewnika Żołnierza w liczbie 13 500 egzemplarzy, dla potrzeb Ordynariatu Polowego.
II.5) Główny Kod CPV: 22000000-0
Dodatkowe kody CPV:
39162100-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 285714.29
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt1 lit.b ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy Pzp Uzasadnienie faktyczne: Część I: Wydawnictwo Pallottinum będące właścicielem praw do druku Nowego Testamentu (wydanie X) udzieliło licencji na wydanie przez Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallottynów Nowego Testamentu (wydanie X) w ilości 11500 egz. Część II: Wydawnictwo Pallottinum będące właścicielem praw do tekstów znajdujących się w modlitewniku polsko angielskim udzieliło Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallottynów wyłącznej licencji na wykorzystanie tekstów Mszału Rzymskiego w tym: wykorzystanie formularza Mszy świętej, oraz formularzy mszalnych: O Najświętszej Maryi Pannie, O pokój i sprawiedliwość wraz z tekstami czytań oraz części tekstów Katechizmu Kościoła Katolickiego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Źródło BZP
Data dodania 10.07.2018
Branże:
  • poligrafia
    • drukarskie usługi, skład
Wynik przetargu: Przejdź do wyniku
WERSJA DO DRUKU