Konsorcjum w zamówieniach publicznych

Każdego dnia pojawiają się nowe zamówienia publiczne. 2021 rok to moment przełomowy, gdyż wprowadził w życie całkowitą elektronizację postępowań przetargowych. Dzięki temu jeszcze łatwiej uzyskać zlecenie transportowe dla Twojej firmy. Nie zawsze jednak dysponujemy odpowiednim doświadczeniem lub zasobami, aby efektywnie starać się o nowych klientów z rynku Pzp. Co w takiej sytuacji możemy zrobić?

Wyniki przetargów – doświadczenie ma znaczenie!

Podmiot poszukujący wykonawcy na zlecenie transportowe zobligowany jest do wybrania oferty najkorzystniejszej spośród złożonych w postępowaniu przetargowym. Musi przy tym kierować się zasadą równego traktowania uczestników postępowania i zasadą uczciwej konkurencji. Gwarantują one między innymi to, że wszystkie złożone propozycje rozpatrywane będą pod kątem spełnienia tych samych wymagań, określonych wcześniej w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający musi rozważyć cenę jako obligatoryjne kryterium oceny ofert. Inne, czyli na przykład: jakość, funkcjonalność, serwis, parametry techniczne termin wykonania zamówienia czy koszty eksploatacji, mogą również być podstawą sporządzania listy rankingowej. Z tego też powodu doświadczenie w branży może przekładać się na wyniki przetargów. Jeśli dopiero wchodzimy na rynek zamówień publicznych lub przedmiot zamówienia jest dla nas nowością, warto rozważyć utworzenie konsorcjum.

Zamówienia publiczne – czym jest konsorcjum?

Ustawa prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia konsorcjum. W praktyce oznacza ono formę wspólnego ubiegania się o uzyskanie zamówienia przez dwóch lub większą liczbę wykonawców. Warto w tym miejscu pamiętać, że konsorcjum odnosi się nie tylko do wspólnego złożenia oferty, ale także dalszej realizacji. W związku z tym już na samym początku warto zadbać o podpisanie transparentnej i akceptowalnej przez każdą ze stron umowy. W tym zakresie ustawa Pzp nie narzuca żadnej konkretnej formy, przez co należy rozumieć, że przedsiębiorcy mogą sami ułożyć treść umowy konsorcjum według własnego uznania.

Korzyść z zawarcia konsorcjum w postępowaniu o zlecenie transportowe

Fundamentalną zaletą zawarcia umowy konsorcjum jest możliwość łącznego spełnienia warunków udziału w przetargu. Jeśli więc w dokumentacji o zlecenie transportowe zamawiający określił wymagania dotyczące doświadczenia w realizacji usług, posiadania odpowiedniej floty pojazdów czy dysponowania pracownikami z kwalifikacjami, konsorcjanci mogą połączyć swoje doświadczenie, potencjał ekonomiczny i finansowy. W ten sposób, nawet jeśli indywidualnie nie są w stanie spełnić wymagań przetargowych, łącznie istnieje taka szansa. Zespolenie sił może więc oznaczać przepustkę do wzięcia udziału w postępowaniu z sekcji zamówienia publiczne.
Kolejnym ważnym atutem konsorcjum jest ominięcie ograniczeń związanych z podwykonawstwem. W praktyce każdy zamawiający może znacząco ukrócić możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez podmioty trzecie. Właściwe zapisy znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w projekcie umowy. Składając ofertę wspólną unika się tych problemów. Konsorcjanci są w tym wypadku traktowani jako wykonawcy, zatem wszelkie ograniczenia dotyczące podwykonawstwa w obrębie zgłoszonych spółek nie mają tu zastosowania.
Wyniki przetargów pokazują, że w większości postępowań biorą udział konsorcja. Zaangażowanie w realizację drugiego podmiotu pozwala na poszerzenie możliwości, a także wspólne rozwiązywanie problemów. Napięte terminy, kłopoty z dostawami, problemy techniczne, choroby pracowników – który z wykonawców nie zna tych sytuacji? Obecność partnera biznesowego służącego pomocą w tych trudnych chwilach jest często zbawieniem i szansą na skuteczne i terminowe zakończenie umowy o zlecenie transportowe.

Zamówienia publiczne – czy konsorcjum posiada wady?

Aby odpowiedzieć na to pytanie warto zdać sobie sprawę, że wspólne ubieganie się o zlecenie transportowe to także wspólna odpowiedzialność. Zgodnie z podpisaną umową za prawidłowe i należyte wykonanie zamówienia każdy wykonawca odpowiada solidarnie. Nie tylko za własną część, ale za całość! Jeśli zatem partner postanowi w pewnym momencie przestać działać, za brak jego realizacji odpowiada także drugi podmiot. W praktyce zazwyczaj kończy się to ściąganiem kar umownych także z wynagrodzenia przedsiębiorcy, który zamówienie wykonywał z zaangażowaniem.
Startowanie w przetargu w ramach konsorcjum to także ryzyko błędnego uzupełnienia dokumentów na dane zamówienia publiczne. 2021 okazał się rekordowym, jeśli chodzi o problemy z właściwym złożeniem oświadczeń. Każdy wykonawca musi posiadać podpis elektroniczny, przedstawić własne dane, uzupełnić odpowiednie formularze. Zgranie tego w odpowiednim czasie bywa kłopotliwe. W pewnych sytuacjach trudno także o weryfikację wiarygodności przekazywanych w ofercie treści. Niestety w przypadku błędnie podanego doświadczenia czy kwalifikacji pracowników istnieje ryzyko wykluczenia z postępowania o zlecenie transportowe obu wykonawców.

Podsumowanie

Konsorcjum to jedno z rozwiązań pozwalających na zwiększenie szansy na sukces w postępowaniu o zlecenie transportowe. Jest ono w pełni uznawane w przepisach dotyczących sekcji zamówienia publiczne. Jak pokazują wyniki przetargów liczba zgłaszanych ofert wspólnych jest rosnąca, co pokazuje że zalety konsorcjum przeważają nad jego wadami. Warto jednak zadbać o prawidłowe uzupełnienie dokumentów i jasno określone odpowiedzialności w umowie łączącej strony porozumienia. To minimalizuje ryzyko wystąpienia kłopotów na etapie realizacji umowy.

Wniosek o udostępnienie oferty konkurencji

Oferty składane w postępowaniach przetargowych są co do zasady jawne od momentu ich otwarcia przez Zamawiającego. Oznacza to, że wgląd do ich treści jest dostępny dla każdej jednostki. Co należy zrobić, aby uzyskać kopie ofert złożonych w danym postępowaniu? Jakie są terminy i możliwości z tym związane? Z tego artykułu dowiedzą się Państwo podstawowych informacji na temat udostępnienia ofert konkurencji w zamówieniach publicznych, w tym tych z sekcji darmowe zlecenia budowlane.

Darmowe zlecenia budowlane - Po co nam oferty konkurencji?

Na początku warto zastanowić się, co może nam dać wgląd do oferty konkurencji. Polskie zlecenia budowlane to ten typ zamówień, który wymaga dużej precyzji przy wypełnianiu formularza ofertowego i przygotowania załączników. Nie chodzi tylko o prawidłowe oszacowanie cen, ale także wskazanie technologii wykonania, modelu użytych maszyn i urządzeń czy określenie warunków gwarancyjnych. Przetarg publiczny daje możliwość weryfikacji poprawności złożonych propozycji, co może stanowić wartość dodaną dla firmy w zakresie:

 • Ponownego włączenia się do walki o zlecenia.
 • Rozpoznania nowych podzespołów, które spełniają postawione w opisie przedmiotu zamówienia warunki.

W odniesieniu do pierwszego punktu warto pamiętać, że przeczytanie oferty konkurencji może skończyć się znalezieniem błędu. Ten, w zależności od jego wagi, może skutkować nawet odrzuceniem danej propozycji i wznowieniem postępowania. To daje szanse na nowe zlecenia budowlane nawet wtedy, gdy nasza oferta nie była najkorzystniejsza. Inną zaletą posiadania ofert konkurencji jest poznanie zaproponowanych technologii. Może zdarzyć się, że szczegóły organizacyjne lub architektoniczne objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, zazwyczaj jednak firmy realizujące przetarg publiczny udostępniają nazwy użytych urządzeń. Dzieje się tak chociażby w zleceniach fotowoltaicznych, w których wskazanie kart katalogowych używanych modułów, falowników i konstrukcji jest niezbędnym elementem oferty. Poznanie propozycji konkurencji to więc szansa na penetrację rynku dostawców i obniżenie kosztów robót budowlanych.

Darmowe zlecenia budowlane - Kto może uzyskać dostęp do ofert konkurencji i jak to zrobić?

Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do przestrzegania podstawowych zasad prowadzenia postępowań przetargowych. Jedną z nich jest zasada jawności. Przejawem jej respektowania jest między innymi udostępnianie ofert przetargowych po ich otwarciu na wniosek podmiotu zainteresowanego. Ustawa nie precyzuje, kto może żądać dostępu do protokołu wyboru oferty oraz do załączników. Może być to więc kontroferent, ale także dowolna inna osoba zainteresowana szczegółami propozycji na najnowsze zlecenia budowlane. Niezbędnym krokiem jest w tym wypadku złożenie odpowiedniego wniosku.
W tym wniosku powinny znaleźć się podstawowe informacje identyfikujące dany przetarg publiczny. Chodzi więc o takie elementy jak:

 • Tytuł zamówienia.
 • Dane zamawiającego.
 • Zakres danych, jakie chcemy uzyskać.
 • Formę przekazania materiałów.
 • Podpis.

Wniosek należy przesłać do zamawiającego w formie przewidzianej w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Przetarg publiczny – kiedy możemy wystąpić z wnioskiem o wgląd do ofert?

Zamówienia z sekcji darmowe zlecenia budowlane przeprowadzane są już według nowych reguł. Każdy przetarg publiczny obliguje zamawiającego do stosowania elektronicznej formuły składania ofert. To znacząco ułatwia proces udostępnienia dokumentacji na wniosek danego podmiotu. Zgodnie z zapisami ustawy Pzp termin na udostępnienie oferty wraz z załącznikami wynosi 3 dni od dnia ich otwarcia. Po wyborze najkorzystniejszej oferty możemy także poprosić o wgląd do innych plików, w tym między innymi korespondencji z wykonawcą. To szczególnie istotny moment, gdyż obecnie zamówienia z sekcji nowe zlecenia budowlane są w większości prowadzone w oparciu o tak zwaną procedurę odwróconą. Oznacza to, że większość środków dowodowych takich jak wykaz doświadczenia, pracowników czy karty katalogowe, składanych jest już po sporządzeniu listy rankingowej. Co istotne wgląd do ofert dostępny jest także po podpisaniu umowy przez wybrany w drodze przetargu podmiot. Jedynym ograniczeniem jest termin przechowywania dokumentów przez zamawiającego, który wynosi 4 lata od dnia zakończenia postępowania o przetarg publiczny.

Darmowe zlecenia budowlane – ile trwa udostępnianie ofert?

Art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp informuje, że zamawiający, który otrzymał wniosek o udostępnienie ofert złożonych w danym przetargu publicznym powinien dokonać niezbędnych czynności niezwłocznie. Oznacza to konieczność podjęcia określonych czynności w najkrótszym możliwym terminie, bez zbędnej zwłoki. W praktyce, z uwagi na to, że oferta na aktualne zlecenia budowlane wymaga często załączenia dużej ilości wiadomości i plików, czas oczekiwania wynosi 3 dni robocze. Materiał przekazywany jest w formie elektronicznej, w postaci plików, które zostały przekazane zamawiającemu bez ich modyfikacji czy zmiany formy.

Tajemnica przedsiębiorstwa w nowej ustawie Prawo Zamówień Publicznych

Postępowania prowadzone w ramach zamówień publicznych są co do zasady jawne. Gwarantuje to jedna z kluczowych reguł określonych przez ustawodawcę w art. 18 ust Pzp. Jawność zamówień publicznych może jednak zostać ograniczona w ramach tak zwanej tajemnicy przedsiębiorstwa. Z tego artykułu dowiedzą się Państwo czym jest tajemnica przedsiębiorstwa oraz kiedy można z niej skorzystać w przetargu publicznym.

Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa

W art. 18 ust 3 nowej ustawy Prawo zamówień publicznych wskazano, że wszelkie informacje zastrzeżone w przetargu publicznym muszą spełniać warunki definicji tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Poszukując właściwej wykładni tego pojęcia należy zapoznać się z art. 11 wyżej wymienionego aktu prawnego. Wspomina się tam o dwóch przesłankach, które muszą być spełnione łącznie, aby daną informację opatrzyć łatką tajemnicy przedsiębiorstwa w sekcji zamówienia publiczne 2021. Chodzi mianowicie o dane, które:

 • mają ściśle określony charakter - są informacjami technicznymi, technologicznymi, organizacyjnymi lub innymi posiadającymi wartość gospodarczą,
 • jako całość lub w konkretnym zestawieniu i zgrupowaniu ich elementów nie są powszechnie znane osobom na co dzień zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla wskazanych jednostek, a podmiot dochował staranności w celu utrzymania ich w poufności.

Co to oznacza w praktyce? Jak zwykle w takich sytuacjach warto odwołać się do rozstrzygnięć sądowych, które rozpatrując dane przypadki, poddają szczegółowej analizie zapisy prawne. I tak w myśl wyroku o sygnaturze akt II GSK 2806/14, Naczelny Sąd Administracyjny definiuje tajemnicę przedsiębiorstwa jako „informację (o co najmniej minimalnej lub potencjalnej wartości), której wykorzystanie przez innego przedsiębiorcę zaoszczędzi mu wydatków lub zwiększy zyski”. Dane technologiczne będą więc wszelkiego rodzaju opisami procesów, formuł chemicznych, wzorów i sposobów działania. Informacja handlowa to z kolei baza doświadczeń i procesów przydatnych do prowadzenia przedsiębiorstwa, niezwiązanych w sposób bezpośredni z formą wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamówienia publiczne 2021 – w jakich sytuacjach można się na nią powołać?

Przetarg publiczny to specyficzny rodzaj pozyskiwania zleceń, w którym wykonawca może zastrzec pewne informacje oferty jako tajne. Nie mogą być to jednak dane przypadkowe, co wykazano w punkcie powyżej. Chęć zatuszowania nazwy firmy, jej siedziby lub zaproponowanej ceny, każdorazowo spotka się z odrzuceniem ze strony zamawiającego. Wspomniany wcześniej art. 18 ust. 3 ustawy Pzp mówi, że to na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania tajemnicy przedsiębiorstwa i że nie może ona dotyczyć informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5. Zastrzeżenia należy dokonać nie później niż w terminie składania ofert tudzież wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Bardzo ważne jest drobiazgowe uzasadnienie podjęcia takiego kroku. Należy mieć na względzie, że ograniczenie działania zasady jawności jest przedmiotem badania ze strony zamawiającego. I to badania rygorystycznego. Dlatego z tego przywileju warto korzystać tylko w uzasadnionych przypadkach.

Przetarg publiczny – jak skutecznie zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa?

Aby zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w sekcji zamówienia publiczne 2021 było skuteczne, wymagane jest złożenie odpowiedniego uzasadnienia. Wykonawca ma pełne prawo zachować w poufności nazwę poddostawcy, sposób konfiguracji zaoferowanego rozwiązania czy wysokość marży, musi jednak wykazać spełnienie wszystkich przesłanek zawartych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. I tak kwestię nieujawniania informacji do wiadomości publicznej na ogół realizuje się poprzez złożenie oświadczenia własnego wykonawcy. Przetarg publiczny wymaga także uzasadnienia działań w celu zachowania poufności. Tu wykonawcy bardzo często składają dodatkowe dokumenty, na potwierdzenie swojej tezy. Mogą to być:

 • wewnętrzne normy i regulacje przyjęte w firmie,
 • zapisy umów pracowników, zobowiązujące do przestrzegania zasady poufności,
 • Polityka Bezpieczeństwa lub określone certyfikaty w zarządzaniu, które potwierdzają obowiązujące w przedsiębiorstwie procesy ochrony danych,
 • umowy wiążące firmę z kontrahentami, w których wyróżniono klauzule poufności.

Ostania przesłanka dotyczy charakteru gospodarczego danych. Nie jest wystarczające odnotowanie, że firma straci na ujawnieniu informacji. Ważne jest także przywołanie konsekwencji ujawnienia tej konkretniej wiadomości – w postaci np. przyznanych rabatów od poddostawcy. Należy przedstawić konkretne wyliczenia poparte danymi. Dopiero tak przygotowane uzasadnienie ma szansę na przyjęcie przez zamawiającego.

Podsumowanie

Każdy wykonawca sondujący dany przetarg publiczny ma prawo zastrzec w swojej ofercie tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie można za nią uznać nazwy firmy czy adresu świadczenia usług. Chodzi tu o wszelkie dane techniczne, technologiczne lub organizacyjne, które użyte przez inny podmiot będą szansą na wygenerowanie oszczędności lub zysków. Aby zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa w ramach sekcji zamówienia publiczne 2021, niezbędne jest uzasadnienie poparte konkretnymi danymi i dokumentami. Składa się je przed upływem terminu naboru ofert. Tylko wnikliwie przygotowane oświadczenie ma szansę na przyjęcie przez zamawiającego w ramach odstępstwa od stosowania zasady jawności postępowania.