Unieważnienie umowy przetargowej od 2021 roku

Wraz z początkiem 2021 roku i wejściem w życie przepisów nowej ustawy pzp zmieniły się możliwości dotyczące unieważnienia umowy zawartej w ramach zamówień publicznych. Teraz każdy wykonawca ma szansę stać na straży przestrzegania przepisów w dowolnym zadaniu, na przykład z sekcji przetargi budowlane Białystok. W tym artykule poruszymy ważne kwestie dotyczące samego unieważnienia umowy, jego zalet dla konkurencji oraz procedury dochodzenia praw.

Unieważnienie umowy przetargowej – kiedy może do niej dojść?

Unieważnienie umowy z sekcji przetargi podlaskie lub innej jest sytuacją stosunkowo rzadko spotykaną. Zdarza się jednak, że zamawiający nie przestrzegając podstawowych zasad zamówień publicznych, sam prosi się o problemy. Podstaw do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie umowy może być co najmniej kilka. Dwie główne grupy związane z naruszeniami dyscypliny zamówień publicznych prezentują się następująco:

 • zamawiający zawarł umowę nie publikując ogłoszenia wszczynającego postępowanie,
 • zamawiający zawarł umowę zanim upłynął termin na wniesienie odwołania do KIO - odpowiednio wcześniej niż 5 lub 10 dni od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej.

Termin na wniesienie wniosku o unieważnienie zamówienia z sekcji przetargi budowlane Białystok wynosi w tym wypadku cztery lata od chwili zawarcia danej umowy. Krótszy okres obowiązuje, gdy na ostateczny wynik przetargu miało wpływ działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami (czyli na przykład sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia). W tej sytuacji wynosi on tylko miesiąc od chwili uzyskania wiedzy o przyczynach unieważniania, ale nie dłużej niż rok od zawarcia umowy.

Ogłoszenia przetargowe - komu przysługuje prawo do wystąpienia o unieważnienie umowy?

Jeszcze do niedawna wyłącznie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych mógł wystąpić do sądu o unieważnienie umowy. Dokonywał tego po analizie wniosków nadesłanych przez wykonawców. Takie aplikacje musiały zawierać nie tylko pismo z uzasadnieniem, ale także konkretne środki dowodowe. Nowelizacja z 2021 roku zezwoliła wykonawcom na skrócenie całej procedury. Dzisiaj oni sami mogą wystąpić do sądu z pominięciem instytucji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jedynym wymogiem jaki musi spełnić wykonawca jest posiadanie interesu w uzyskaniu danego zamówienia. Jeśli więc rozważamy zadanie z sekcji przetargi podlaskie polegające na budowie drogi gminnej, wystąpić o unieważnienie umowy nie może fryzjer z Blachowni, gdyż nie ma on żadnego interesu w zmianie tego porozumienia. Uprawnionym będzie jednak firma budowlana, która startowała w tym postępowaniu. Co istotne, uprawnienie do złożenia wniosku obejmuje zarówno zawarcie umowy podlegającej PZP jak i jej zmianę.

Przetargi budowlane Białystok – po co występować o unieważnienie umowy?

Proces unieważnienia umowy z sekcji przetargi podlaskie nie jest ani prosty, ani szybki. Co więcej, nie zawsze przynosi wymierne korzyści w postaci możliwości zawarcia nowego porozumienia na pełen zakres prac. Skoro zatem nie zapewnienie lukratywnego zlecenia, to co może być motywacją do podjęcia odpowiednich działań związanych z unieważnieniem umowy?

Pierwsza z pobudek nie generuje bezpośredniego zysku dla firmy. Chodzi tu przede wszystkim o pozbawienie konkurencji szans na zdobycie wartościowych referencji. Poszerzenie doświadczenia firmy może w przyszłości przyczynić się do zdobycia nowych zleceń. Ogłoszenia przetargowe praktycznie zawsze zawierają jakieś warunki brzegowe, których spełnienie umożliwia startowanie w przetargu. Jeśli mamy wiedzę, że dana umowa została zawarta z wadą, wniesienie o unieważnienie porozumienia może być przepustką do ograniczenia liczby konkurentów w przyszłości.

Innym czynnikiem determinującym chęć starania się o unieważnienie umowy jest możliwość przejęcia części zlecenia. Zdarzają się na rynku umowy cykliczne, trwające więcej niż jeden rok. Przykładem mogą być zamówienia z sekcji przetargi budowlane Białystok czy dowóz uczniów do szkoły. Przerwanie porozumienia z Zamawiającym po pierwszym czy drugim roku realizacji, może przyczynić się do dokończenia zamówienia przez wykonawcę składającego wniosek o unieważnienie. Warunek jest jeden – nasza oferta musi być uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu.

I wreszcie trzeci przypadek. Jak wiemy wszelkie ogłoszenia przetargowe podlegają określonym przepisom ustawy Pzp. Każdorazowe działanie wbrew wytycznym może zakończyć się nie tylko unieważnieniem umowy, ale także nałożenie kary finansowej na zamawiającego. Wyobraźmy sobie sytuację, że w ramach zamówienia z sekcji przetargi podlaskie zamawiający zawarł wadliwą umowę z wykonawcą. Inny podmiot startujący w postępowaniu wniósł wniosek o unieważnienie porozumienia, który został rozpatrzony pozytywnie. Jeśli ten sam podmiot udowodni, że na tej operacji ucierpiały jego interesy, może starać się o odszkodowanie od zamawiającego. To stanowi potencjalny zysk dla firmy. Warto jednak pamiętać, że przeprowadzenie takiej procedury może być i czasochłonne i kosztowne, zatem warto ją wszczynać tylko w przypadku pewności swoich racji.

Skąd wziąć odpis KRS i CEIDG do przetargu?

Jeśli chcesz po raz pierwszy wystartować w postępowaniu z sekcji przetargi budowlane Gdańsk lub dowolnej innej, na pewno będziesz miał szereg pytań i wątpliwości. To naturalne. Prawo zamówień publicznych rządzi się swoimi prawami i poznanie wszystkich reguł wymaga czasu. Jednym z podstawowych dokumentów składanych do oferty przetargowej jest odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej. Skąd go zdobyć? Ile czasu jest ważny? Czy zawsze musimy go składać? Na te i inne pytania, postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Dodaj zlecenie dla firmy – jak pozyskać odpis z CEIDG?

Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej to nic innego jak elektroniczny rejestr przedsiębiorców, działających na terytorium Polski. Kluczowe jest tu słowo elektroniczny. Odpis na potrzeby zamówienia z sekcji dowóz uczniów do szkół czy przetargi budowlane Gdańsk można zdobyć zdalnie poprzez serwis prowadzony przez Ministerstwo Gospodarki. Po wejściu na stronę https://prod.ceidg.gov.pl/ możemy w wygodny sposób pobrać interesujący nas dokument. W tym celu należy odszukać naszą firmę po jednym z dostępnych kryteriów wyszukiwania:

 • NIP,
 • Regon,
 • KRS,
 • nazwa,
 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • miejscowość.

Po zatwierdzeniu operacji otrzymujemy interesujące nas wyniki. Wybierając nasz biznes możemy bezpiecznie pobrać PDF lub wydrukować odpis.

Dodaj zlecenie dla firmy – skąd wziąć odpis KRS

Od 2001 roku działa w Polsce Krajowy Rejestr Sądowy. Daje on możliwość uzyskania informacji o każdym podmiocie podlegającemu obowiązkowi wpisu do tego rejestru. Dane generowane są w formie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia. Można je uzyskać w ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub poprzez serwis internetowy dostępny na stronie ekrs.ms.gov.pl. Procedura uzyskiwania dokumentu niezbędnego dla zamówień z sekcji zagospodarowanie odpadów komunalnych czy przetargi budowlane Gdańsk jest stosunkowo prosta i szybka do zastosowania.

Przedstawia ją poniższy schemat działania:

 • w pierwszym kroku zaznaczamy właściwy dla naszej działalności rejestr (prawdopodobnie będzie to opcja przedsiębiorcy),
 • wpisujemy wartość do wybranego kryterium wyszukiwania (zazwyczaj używa się do tego celu numerów KRS, Regon lub NIP),
 • potwierdzamy, że nie jesteśmy robotem i wybieramy opcję szukaj,
 • na liście rekordów wybieramy ten odnoszący się do interesującego nas podmiotu,
 • zapisujemy lub drukujemy dokument.


Wyszukiwarka przetargów 2022 – kiedy odpis z działalności gospodarczej jest wymagany

Jeśli wyszukiwarka przetargów 2022 podpowiedziała nam, które postępowanie jest dla nas atrakcyjne, kolejnym krokiem jest zapoznanie się z dokumentacją postępowania. Podstawowym elementem każdego ogłoszenia jest Specyfikacja Warunków Zamówienia. To tam ujęto wszystkie obowiązki dowodowe ciążące na wykonawcy. Odpis z KRS lub CEIDG co do zasady składa tylko ten oferent, którego propozycję uznano za najkorzystniejszą. Nie zawsze jednak zachodzi taka konieczność. Wielu zamawiających podkreśla, że jeśli taki dokument mogą pozyskać z ogólnodostępnej bazy, nie trzeba go składać w ramach zamówienia publicznego. Oddzielną kwestię stanowią postępowania nie objęte wymogami ustawy pzp. Jeśli wyszukiwarka przetargów 2022 nakieruje nas na tę grupę, warto zdać sobie sprawę, że posiadanie odpisu będzie wymagane już na etapie składania oferty. Prywatne przedsiębiorstwa zobligowane do upublicznienia zadania z reguły wymagają przedłożenia KRS lub CEIDG w odpowiedniej formie.

Przetargi budowlane Gdańsk – ile ważny jest odpis?

Odpis z właściwego rejestru musi być aktualny, aby był uznany przez zamawiającego. Oznacza to, że dane zawarte w dokumencie nie uległy istotnej zmianie od czasu jego pozyskania. Muszą być więc zgodne ze stanem faktycznym. Jeśli zatem w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością doszło do zmian personalnych, odpis KRS musi prezentować aktualny skład osób decyzyjnych. Jednocześnie widniejąca na nim data nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

Dodaj zlecenie dla firmy – podpisanie dokumentu

Jeśli zależy nam, aby wyszukiwarka przetargów 2022 przydała się w działalności przedsiębiorstwa, warto zwracać uwagę na szczegóły. Wszelkie kopie dokumentów dowodowych powinny być podpisane i potwierdzone za zgodność z oryginałem. Czy odpis KRS i CEIDG także podlega tej procedurze? Tu sprawę należy podzielić na dwa oddzielne typy zamówień:

 • elektroniczne,
 • tradycyjne.

Kwestia składania oferty w formie papierowej jest stosunkowo prosta. Przypomnijmy, że od początku 2021 wszystkie zamówienia objęte pzp realizowane są w formie elektronicznej. Istnieją jednak także inne trypy postępowań, jak chociażby te prowadzone przez przedsiębiorców, gdzie nadal dopuszcza się składanie ofert drukowanych. Gdy nasza wyszukiwarka przetargów 2022 udostępnia tego typu dokumentację i stoi w niej warunek o konieczności złożenia odpisu z właściwego rejestru, nie musimy go w żaden sposób podpisywać. Wydrukowany z internetu ma status oryginału. W przypadku zamówień elektronicznych, na przykład z sekcji przetargi budowlane Gdańsk, dokumenty dowodowe należy składać w formie elektronicznej. Rodzaj niezbędnego podpisu jest w tym wypadku ujęty w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Odpis z KRS czy CEIDG także należy opatrzeć wskazanym podpisem.

Wyszukiwarka przetargów 2022 – po co składa się odpis z KRS i CEIDG?

Wymóg złożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej nie jest wymysłem zamawiających. Ma on jasny cel – potwierdzić podstawy wykluczenia dotyczącej ewentualnej upadłości lub likwidacji. Jeśli zatem nasza działalność prowadzona jest w sposób ciągły i niezagrożony, nie musimy obawiać się weryfikacji wspomnianych środków dowodowych.

W jakim terminie składać wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny?

Rażąco niska cena – kiedy się z nią spotykamy?

Interesują Państwa zamówienia na realizację usług wycinki drzew, dostawę sprzętu medycznego albo przetargi budowlane? Szczecin, Kraków czy Warszawa – niezależnie od ich lokalizacji i wartości, mogą się Państwo spotkać z zagadnieniem rażąco niskiej ceny. Zgodnie z popularną definicją mówimy o niej wtedy, gdy zaproponowana kwota jest nierealistyczna i niewiarygodna w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień. Zamawiający odnosi ją także do pozostałych ofert złożonych w postępowaniu. Gdy dana propozycja uzyskuje miano rażąco niskiej, wykonawca zostaje zobligowany do złożenia odpowiednich wyjaśnień. Jeśli zastanawiają się Państwo, jak sporządzić taką odpowiedź, odsyłamy do innego naszego artykułu. W tym miejscu skupimy się wyłącznie na kwestii terminu wniesienia odpowiedzi do zamawiającego przez ePUAP lub portal.

Przetargi – rażąco niska cena a termin na wniesienie wyjaśnień

Choć może wydawać się to nieprawdopodobne, ustawodawca nie wskazuje żadnego konkretnego terminu na wniesienie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Decydujący głos ma więc w tym zakresie zamawiający realizujący postępowanie z sekcji przetargi budowlane Szczecin lub innej. To on w odpowiednim piśmie wyznacza konkretną datę. Niestety nadal zdarza się, że rażąco niska cena wykorzystywana jest jako szansa na pozbycie się niechcianych wykonawców. W tym celu osoby decyzyjne proponują mało realne daty – na przykład trzy dni kalendarzowe, gdy informację i wezwanie przekazano w piątek. Jeśli mamy więc pecha, maila możemy otrzymać godzinę przed końcem pracy, a naglący nas deadline minie w poniedziałek o godzinie 9. Co w tej sytuacji możemy zrobić? Czy warto poświęcić weekend i przygotowywać odpowiednie dokumenty? A co jeśli nie jest to możliwe, bo kontrahenci i hurtownie nie są w stanie wystawić nam środków dowodowych? Czy istnieje jakieś inne wyjście?

Przetargi budowlane Szczecin – co zrobić gdy termin na wyjaśnienie jest zbyt krótki

Zasadniczo istnieją cztery drogi, jakie może obrać wykonawca postawiony pod ścianą:

 • Nie składać wyjaśnień.
 • Złożyć wyjaśnienia po terminie.
 • Złożyć wniosek o wydłużenie terminu.
 • Wnieść odwołanie do KIO.

Dwie pierwsze opcje kończą się odrzuceniem oferty. Szczególnie drugi przypadek wart jest dodatkowego komentarza. Jeszcze do niedawna podstawą do odrzucenia było jedynie niezłożenie wyjaśnień przez dany portal. Przetargi wraz z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniły się jednak w tym zakresie. Do regulacji dodano informację o nieprzekraczalnym terminie. Oznacza to, że dotychczasowe praktyki polegające na złożeniu krótkich wyjaśnień i uzupełnieniu ich o środki dowodowe w późniejszych terminie, nie mogą już być przyjmowane.
Także czwarta z wymienionych możliwości nie jest specjalnie atrakcyjnym rozwiązaniem dla wykonawcy. Wniesienie odwołania do KIO jest zazwyczaj ostatecznością, gdyż wiąże się z koniecznością uiszczenia określonej kwoty na rachunku Urzędu Zamówień Publicznych. Przykładowo dla postępowań z sekcji przetargi budowlane Szczecin mówimy tu o kwocie 20 tysięcy złotych, jeśli wartość zamówienia przekracza próg unijny. Zgłoszenie do KIO jest zatem ostatecznością, którą każdorazowo trzeba dokładnie przekalkulować.

Portal – przetargi i wniosek o wydłużenie terminu

Wydaje się, że najrozsądniejszym krokiem jest wysłanie wniosku do zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu na wniesienie uzasadnienia. Wniosek traktowany jest jak każdy inny element komunikacji między stronami, dlatego powinien być dostarczony w wymaganej w SWZ formie: czy to mailowo, czy przez dany portal. Przetargi wymagają często działania natychmiastowego – tak jest i w tej sytuacji. Gdy tylko zapoznamy się z pismem i stwierdzimy, że narzucony termin jest niemożliwy do utrzymania, warto od razu sporządzić pismo. Brak szybkich działań prawdopodobnie zakończy się odrzuceniem naszej oferty. W treści wniosku warto przypomnieć, że rażąco niska cena jest narzędziem, które ma ułatwić zamawiającemu podjęcie optymalnej decyzji. Termin na złożenie wyjaśnień powinien być dostosowany do danego postępowania (np. zdobycie dowodów na ponoszone koszty w ramach sekcji przetargi budowlane Szczecin, a następnie rozpisanie ich może zająć nawet tydzień). Przedłużenie go nie stanowi dużego obciążenia dla zamawiającego, a może przysłużyć się do osiągnięcia celu nadrzędnego – wykonania przedmiotu postępowania zgodnie z zasadą pożytku publicznego. Zamawiający najczęściej przystają na taką prośbę z aprobatą. Odrzucenie opcji przedłużenia zwiększa z kolei naszą szansę uznanie roszczeń w przypadku złożenia odwołania do KIO.