Czym jest prawo opcji w zamówieniach publicznych?

Jedną z nowości występujących w zamówieniach z sekcji przetargi publiczne Wrocław jest tak zwane prawo opcji. To szczególne rozwiązanie ujrzało światło dzienne już dość dawno, ale od początku 2021 roku stało się skonkretyzowane. Daje ono zamawiającym szansę do określenia zamówienia podstawowego oraz elementów dodatkowych. W tym artykule zaprezentujemy podstawowe informacje na temat prawa opcji. Rozważymy także różne rodzaje opcji, podamy przykłady ich stosowania oraz poinformujemy o skutkach błędnego określenia tego narzędzia.

ZUS przetargi – kiedy możemy skorzystać z prawa opcji

Nie każdy zamawiający i nie przy dowolnym postępowaniu może zastosować prawo opcji. A w każdym razie nie zawsze ma to sens. Trudno oczekiwać nadmiernego komplikowania procedur dla prostego zadania polegającego na jednorazowej usłudze cateringowej. Opcja przydaje się szczególnie w tych postępowaniach, gdzie mogą występować dodatkowe okoliczności, które skutkują koniecznością zmiany zakresu zamówienia. Szczegółowe regulacje w tym temacie zostały zapisane w artykule 441 ust. 1 nowej ustawy Pzp.
Jeśli zamawiający z sekcji przetargi dolnośląskie chciałby zastosować prawo opcji, musi wspomnieć o tym już w treści ogłoszenia o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia takich jak specyfikacja warunków zamówienia. Wszystkie zapisy sformułowane muszą być precyzyjne i jednoznaczne dla wykonawców. Każdy podmiot starający się o pozyskanie zlecenia z sekcji przetargi publiczne Wrocław musi mieć możliwość skategoryzowania danych zdarzeń i oszacowania konsekwencji ich wystąpienia na zaproponowaną cenę. W szczególności nie powinno dochodzić do sytuacji, gdy omawiane dodatkowe elementy zlecenia wymagają podjęcia dalszych negocjacji. Jeśli do takiej sytuacji by doszło, prawdopodobnie niezbędne będzie sporządzenie aneksu do umowy. Z kolei jeśli zapisy mogłyby wprowadzić wykonawcę w błąd, ustawa przewiduje możliwość unieważnienia opcji.
Zgodnie z treścią artykułu 441 ust. 1 postanowienia obejmujące kwestie opcji muszą łącznie spełniać następujące warunki:

 • określać rodzaj i maksymalną wartość opcji dla zadania z sekcji przetargi dolnośląskie; 
 • określać okoliczności skorzystania z opcji; 
 • nie modyfikować ogólnego charakteru umowy.


Przetargi dolnośląskie – rodzaje opcji

Należy pamiętać, że skorzystanie z opcji jest zwykłą czynnością ujętą w zakresie wykonania porozumienia. Skorzystanie z niej nie stanowi podstawy do modyfikacji kontraktu ani publikacji ogłoszenia o zmianie umowy. Do jej uaktywnienia niezbędna jest klauzula, mówiąca o procedurze skorzystania z prawa opcji. Ta polega na złożeniu przez zamawiającego z sekcji ZUS przetargi lub innej oświadczenia woli wykonawcy.
Każdy zamawiający może skorzystać z kilku rodzajów opcji. Te podstawowe to opcje ilościowe, terminowe czy wartościowe. W pierwszej z nich podmiot ogłaszający postępowanie określa, jaka potencjalnie dodatkowa ilość może podlegać zamówieniu w przypadku uaktywnienia prawa opcji. Opcja wartościowa występuje wtedy, gdy wykonanie określonych czynności może skutkować koniecznością realizacji dodatkowych zadań. Wreszcie opcja terminowa polega na możliwości wydłużenia umowy pod wpływem określonych czynników. W każdym z przypadków niezbędnym jest ustalenie cen jednostkowych dla każdej z nich oraz maksymalnej wartości.

Przetargi publiczne Wrocław – przykłady prawa opcji

Aby nieco ułatwić poruszanie się w temacie prawa opcji w zamówieniach z sekcji ZUS przetargi lub innej, przedstawiamy poniższe przykłady. Zamawiający planuje wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji wewnętrznej instalacji wodociągowej. Niestety nie jest w stanie określić już na etapie projektowania czy nie wystąpi konieczność dodatkowego montażu stacji podnoszącej ciśnienie wody. W tej sytuacji może on skorzystać z prawa opcji i podzielić zamówienie na część podstawową i dodatkową. Inny przykład odnosi się do dostaw. Zamawiający z sekcji przetargi dolnośląskie zamówił dostarczenie materiałów biurowych. W toku realizacji okazało się, że potrzeby zwiększyły się. W tej sytuacji ma on prawo skorzystać z opcji (jeśli ta byłą włączona w umowę) i domówić dodatkową ilość materiałów po ustalonej cenie.

ZUS przetargi – jak określić wartość zamówienia

W tradycyjnym postępowaniu określenie wartości zamówienia jest procedurą klarowną. Jak jednak dokonać tej czynności dla zadania, w którym ujęto prawo opcji? Czy wliczyć tylko wartość części podstawowej, czy uwzględnić także dodatki? W tym wypadku należy odwołać się do treści artykułu 32 ust. 2 Pzp. Mówi on, że ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę możliwie najszerszy zakres zadania z sekcji przetargi publiczne Wrocław. Oznacza to, że wartość opcji także wchodzi w zakres szacunkowej wartości zamówienia. To ułatwia poruszanie się na rynku zamówień publicznych i zamawiającym i wykonawcom.

Kluczowe kwestie zawierania umów o realizację zadania publicznego cz.3

W trzeciej odsłonie artykułu dotyczącego kluczowych zmian w zawieraniu umów z rynku zamówień publicznych przyjrzymy się narzędziu klauzul waloryzacyjnych. To jedno z rozwiązań, które ma za zadanie chronić interes przedsiębiorców na dynamicznie zmieniającym się rynku, w tym dla zleceń z sekcji przetargi publiczne Katowice. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy są one obowiązkowe do zastosowania w każdej umowie, rozważymy co dokładnie zawiera taka klauzula oraz poddamy ocenie sytuację zawarcia porozumienia po upływie 180 dni od dnia wybrania oferty.

Przetargi podkarpackie – czy klauzule waloryzacyjne są obowiązkowe?

Kwestie waloryzacji w zamówieniach z sekcji przetargi podkarpackie lub Poczta Polska przetargi została uregulowane w treści artykułu 439 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jego kształt został zmieniony ostatnią aktualizacją dokumentu normatywnego, co wiązało się z mało precyzyjnym i niejednoznacznym brzmieniem poprzednich zapisów. Obecnie wszelkie kontrakty podlegające przepisom zamówień publicznych zawarte na okres dłuższy niż 12 miesięcy, muszą zawierać klauzulę waloryzacyjną. Przewiduje ona opcję zmiany wynagrodzenia w przypadku korekty ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Takie klauzule dotyczą zarówno zleceń budowlanych, jak i usług. Warto jednak pamiętać, że dla porozumień z sekcji przetargi publiczne Katowice zawartych na okres krótszy niż 12 miesięcy lub na dostawę, zamieszczenie klauzuli waloryzacyjnej nie jest obowiązkowe, a stanowi jedynie wyraz dobrej woli zamawiającego.

Przetargi publiczne Katowice – elementy obligatoryjne postanowień waloryzacyjnych

Wpisanie klauzul waloryzacyjnych nie może przybierać dowolnej formy. Zgodnie z ustawą Pzp do obligatoryjnych elementów postanowień należą:

 • poziom zmiany ceny materiałów lub wysokość poniesionych kosztów,
 • data zmiany wynagrodzenia,
 • metoda zmiany wynagrodzenia (np. w korespondencji ze wskaźnikami Głównego Urzędu Statystycznego),
 • relacja zmiany ceny na koszt wykonania zamówienia,
 • maksymalny pułap zmiany wynagrodzenia,
 • okres, w trakcie którego może dojść do kolejnych zmian wynagrodzenia.

Ustawa nie narzuca konkretnych wartości wspomnianych elementów. Muszą być one dostosowane do indywidualnego charakteru porozumienia z sekcji przetargi podkarpackie. Każdorazowo trzeba brać jednak pod uwagę zmieniające się przepisy prawa. I tak klauzule muszą ulec aktywacji między innymi w przypadku zmian:

 • stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
 • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
 • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a także zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.


Poczta Polska – przetargi z umową zawartą po upływie 180 dni od dnia dokonania wyboru

Nieco inne wytyczne dotyczą sytuacji, gdy umowa o zamówienie publiczne została zawarta po upływie 180 dni od momentu dokonania wyboru. Choć taka sytuacja zdarza się rzadko, może wystąpić w przypadku dużych zleceń budowlanych. Jeśli zatem doszło do niej w zamówieniu z sekcji przetargi publiczne Katowice lub innej, koniecznym jest zawarcie w umowie  klauzuli waloryzacyjnej. Za początkowy dzień ustalenia terminu zmiany wynagrodzenia, uważa się tu moment otwarcia oferty, chyba że zamawiający określi wcześniejszy termin.

Przetargi publiczne Katowice – a co z podwykonawcami?

W wielu przypadkach wykonawca wygrywający zlecenie z sekcji Poczta Polska przetargi zgłasza do rzeczowego wykonania podwykonawcę. Jak w tej sytuacji prezentuje się kwestia waloryzacji? Jeśli faktycznie zaistniała taka okoliczność, a wykonawca zawarł z podwykonawcą umowę na okres przekraczający 12 miesięcy, to jest on także zobligowany do podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia podwykonawcy w zakresie wynikającym ze zmian rynkowych. Sytuacja dotyczy postępowań na roboty budowlane i usługi. Brak podjęcia takich kroków może skutkować nałożeniem kary umownej przez zamawiającego.

Podsumowanie

Jeśli zamierzają Państwo startować w zamówieniach z sekcji przetargi podkarpackie lub innych, niezwykle ważne jest zaznajomienie się z projektem umowy. W poprzednich artykułach analizowaliśmy między innymi kwestie klauzul abuzywnych, terminów czy momentów wystawienia faktur. Tym razem nacisk położony został na elementy waloryzacyjne. Są one obowiązkowe do uwzględnienia dla umów, których okres realizacji przekracza 12 miesięcy i polegają na wykonaniu robót budowlanych lub usług. Klauzule to zawierają szereg obligatoryjnych elementów takich jak poziom zmiany ceny materiałów lub data zmiany wynagrodzenia. Co ważne klauzule waloryzacyjne i wynikające z nich obowiązki przechodzą także na podwykonawców danego zamówienia. Brak zastosowania tej reguły może skutkować nałożeniem kary umownej przez zamawiającego.

Kluczowe kwestie zawierania umów o realizację zadania publicznego cz.2

Przetargi Katowice - terminy umów

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych rozszerzyła zapisy dotyczące wdrażania mechanizmów kontraktowych. Ochrona interesu firm startujących w postępowaniach z sekcji zlecenia budowlane Katowice realizowana jest między innymi poprzez obowiązek określenia terminu zakończenia umowy. Jeszcze do niedawna normą było ustanowienie finalizacji porozumienia w formule konkretnej daty. Taką metodą wykorzystywali wszyscy zamawiający: urzędy gmin, starostwa powiatowe, zakłady energetyczne czy lasy państwowe. Przetargi realizowane w ten sposób niosły za sobą wysokie ryzyko niedotrzymania terminu przez wykonawców. Gdy procedura wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia porozumienia przedłużała się, automatycznie skróceniu ulegał czas na dokonanie określonych czynności. Aby uniknąć sporów prawnych ustawodawca wprowadził zasadę określenia terminu umowy poprzez podanie liczby dni, tygodni lub lat.

Przetargi Katowice - czy są odstępstwa od tej reguły?

Na rynku zamówień publicznych mamy do czynienia z setkami różnorodnych potrzeb i zdarzeń. Stąd ustanowienie jednych reguł dla wszystkich typów umów jest praktycznie niemożliwe. Przykładowo dostarczenie sprzętu multimedialnego na szkolenie musi odbyć się w konkretnych godzinach danego dnia. Tego typu rozwiązania traktowane są jako uzasadnione obiektywną przyczyną odstępstwa od przywołanych wcześniej przepisów. W tym wypadku można w Specyfikacji Warunków Zamówienia i wzorze umowy posłużyć się określoną datą. Innymi przykładami tego typu zdarzeń są:

 • wejście w życie nowych reguł dla danego rynku (np. zmiana systemu rozliczania prosumentów może być podstawą do skonkretyzowania daty wykonania umów z sekcji fotowoltaika zlecenia budowlane Katowice).
 • Upływ terminu środków pochodzących z dofinansowania z funduszy europejskich lub krajowych.

Lasy państwowe przetargi – terminy wypłaty wynagrodzenia

Również terminy zapłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę, dostawę lub robotę budowlaną muszą być precyzyjnie określone we wzorze umowy. Wykonawca startujący w postępowaniu z sekcji przetargi Katowice musi mieć możliwość dokładnego określenie momentu uruchomienia wypłaty. Od tego zależy przecież płynność firmy i szansa na realizację większej ilości zadań. Prawidłowo sformułowana umowa musi zatem klarownie wskazywać mechanizmy i harmonogram ewentualnych płatności częściowych, zaliczek oraz moment uprawniający do wystawienia faktury końcowej. Niezbędne jest także określenie terminu jej ostatecznej zapłaty (zazwyczaj jest to 7, 14 lub 30 dni od jej prawidłowego wystawienia i dostarczenia zamawiającemu). Każde naruszenie tych przepisów może stać się powodem zgłoszenia do KIO i nałożenia obowiązku zmiany zapisów umownych.

Zlecenia budowlane Katowice – wysokość kar umownych

Kara umowna na rynku zamówień publicznych spełnia wiele funkcji, w tym: odszkodowawczą, motywacyjną oraz represyjną. Z jednej strony stanowi ryczałt odszkodowania, co ułatwia zamawiającym dochodzenie naprawienia szkody. Z drugiej kara może motywować nierzetelnego wykonawcę do należytego wykonania zobowiązania. Jeszcze inna pobudka zastosowania tego narzędzia wynika z chęci dania przestrogi na przyszłość. Niezależnie jednak od tych refleksji, nadrzędną funkcją kary umownej jest i powinna być misja odszkodowawcza. Konstrukcja kary umownej powinna być dobrana indywidualnie do umowy.
Jeszcze przed wdrożeniem zapisów nowej ustawy Pzp rozważano ustanowienie tak zwanego limitu odpowiedzialności wykonawcy z tytułu kar umownych. Ta nowa regulacja miała określać górny pułap stosowania kar na poziomie 20% wartości netto umowy z sekcji zlecenia budowlane Katowice lub innej. Ostatecznie ustawodawca zrezygnował z tak sztywno przyjętych reguł. Obecnie funkcjonuje ograniczenie dotyczące łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, której nie należy jednak utożsamiać z limitem odpowiedzialności. W umowie może się bowiem znaleźć odmienne postanowienie, zwiększające wysokość ewentualnego odszkodowania. Dochodzenie tych należności na drodze sądowej jest jednak trudniejsze, co niejako chroni wykonawców przed nieuczciwymi praktykami zamawiających. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jako nową regułę rynku zamówień publicznych należy zatem ocenić pozytywnie. Dzięki niej podmioty startujące do zlecenia z sekcji lasy państwowe przetargi lub przetargi Katowice mogą odpowiednio wycenić ryzyko podpisania umowy.

Podsumowanie

Istotnym elementem każdej umowy o zamówienie publiczne jest określenie terminu wykonania zadania z sekcji zlecenia budowlane Katowice lub innej. Ustawodawca w nowych regulacjach przewidział obowiązek stosowania wartości podawanych w dniach, tygodniach lub latach, co ma chronić wykonawców przed przedłużającymi się procedurami wyłonienia zwycięzcy przetargu. Wyjątki od tej reguły muszą być zawsze precyzyjnie uzasadnione. Również termin wypłaty wynagrodzenia znalazł się pod bacznym okiem ustawodawcy. Dzięki nowym przepisom każdy wykonawca składający ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne ma możliwość łatwego określenia momentu wystawienia faktur częściowych czy końcowych. Pozytywnie należy także ocenić zmianę dotyczącą kar umownych. Od początku 2021 roku stosowany jest tak zwany limit łącznej maksymalnej wysokości kar umownych. Daje to szansę na odpowiednią wycenę ryzyka dla wykonawców z sekcji lasy państwowe przetargi lub przetargi Katowice.

Kluczowe kwestie zawierania umów o realizację zadania publicznego cz.1

Umowy o zamówienia publiczne zazwyczaj stanowią załącznik do ogłoszenia przetargowego. Ich treść jest w zasadzie narzucona przez zamawiającego. Każdy wykonawca ma jednak możliwość sugerowania pewnych zmian w ramach wstępnych konsultacji rynkowych lub zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Ostatecznie jednak decyzja o uznaniu, bądź nieuznaniu danego wniosku leży po stronie organizatora postępowania. Składając ofertę wykonawca jest zobowiązany zaakceptować umowę w takim kształcie, w jakim jest ona ostatecznie upubliczniona pod ogłoszeniem z sekcji przetargi Energa lub przetargi PGNIG. W tym artykule przyjrzymy się podstawowym danym dotyczącym określenia kształtu umów w nowej ustawie Pzp. Rozważymy jaki może być czas trwania umowy, w jakiej formie należy ją zawrzeć, wyjaśnimy także czym są klauzule abuzywne.

Przetargi Energa - Forma zawartej umowy

Artykuł 432 ustawy reguluje, że do zachowania ważności zapisów umowy niezbędne jest jej zawarcie w formie pisemnej, chyba że odrębne przepisy wymagają formy szczególnej. Do katalogu praktyk niedozwolonych zaliczyć należy zatem przekazywanie sobie skanów zawartej umowy. Tak parafowana umowa nie może zostać uznana za obowiązującą. A jak to wygląda w przypadku umów w postaci elektronicznej i opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Tu przepisy Kodeksu Cywilnego, a konkretnie artykułu 78 stanowią o równoważności takiej formy w stosunku do metody pisemnej. Tym samym umowy w ramach sekcji przetargi Energa lub przetargi PGNIG podpisane elektronicznie należy uznać za prawidłowe. Jest to szczególnie ważne w dobie dynamicznie rozprzestrzeniającego się wirusa COVID-19. Elektroniczne zawarcie umowy to także wyraz troski o środowisko (uniknięty ślad węglowy z podróży).

Przetargi PGNIG – czas trwania umowy

Zamawiający są zobligowani do przestrzegania określonych przepisów regulujących czas trwania umowy. Ustawodawca wymaga, aby porozumienie zostało zawarte na czas oznaczony. Wyjątkami od tej sytuacji są porozumienia, których przedmiotem są dostawy:

 • wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnych lub odprowadzania,
 • gazu z sieci gazowej,
 • ciepła z sieci ciepłowniczej,
 • energii elektrycznej lub gazu ziemnego z sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej,
 • licencji na oprogramowanie.

Na czas nieoznaczony mogą być więc zawierane niektóre umowy z sekcji przetargi Energa i przetargi PGNIG. Oddzielne obostrzenia mają umowy, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się lub ciągłe. W tym wypadku porozumienie powinno być zawarte na okres maksymalnie 4 lat. Odstępstwem jest sytuacja, gdy dłuższa umowa może przyczynić się do oszczędności kosztów.

Przetargi Warszawa – klauzule niedozwolone

Nowe rozwiązania ustawowe wprowadziły w życie katalog postanowień niedozwolonych do stosowania w umowach na zamówienia z sekcji przetargi Warszawa, tak zwane klauzule abuzywne. Mają one za zadanie chronić interes wykonawców, którzy dysponują ograniczonym polem negocjacji kształtu porozumienia. I tak zgodnie z artykułem 433 ustawy zakazuje się stosowania w umowach zapisów przewidujących:

 • odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia;
 • naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem;
 • odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający;
 • możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.


Przetargi Warszawa - a co jeśli zamawiający stosuje w umowie niedozwolone zapisy?

Mechanizm działania klauzul abuzywnych jest ochroną dla wykonawców. W przypadku wystąpienia naruszenia tych przepisów, każdy podmiot zainteresowany daną umową może złożyć odwołanie do KIO już na etapie publikacji postępowania zamówienia publicznego. W przypadku zgody z takim stanowiskiem, KIO skutecznie wymusza na zamawiającym dokonanie korekty. Sama procedura składania wniosku do Krajowej Izby Odwoławczej została wyjaśniona w tym artykule.

Podsumowanie

Umowa o realizację zamówienia publicznego stanowi jeden z kluczowych załączników do ogłoszenia danego postępowania. Zawiera ona wszystkie istotne postanowienia realizacji zadania z sekcji przetargi Energa lub przetargi PGNIG. Jej kształt określa każdorazowo zamawiający, przez co wielokrotnie przybierają one charakter umów adhezyjnych. Innymi słowy wykonawcy nie mają tu dużego pola do negocjacji i mogą przystąpić do zamówienia tylko na zasadzie „take it or leave it”. Wraz z wprowadzeniem nowej ustawy Pzp to podejście uległo zmianie. Dzisiaj każdy zamawiający musi uważać na stosowanie tak zwanych klauzul abuzywnych. Dodanie do umowy jednej z czterech przesłanek zakazanych może skończyć się odwołaniem do KIO i koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów. W ten sposób chroniony jest interes wykonawców z sekcji przetargi Warszawa.