Zestawienie zmian w regulacjach zamówień publicznych w 2022 roku

Rok temu rynek zamówień publicznych przeszedł prawdziwą rewolucję. To wtedy zaczęły obowiązywać przepisy nowej ustawy z dnia 11 września 2019 roku. Wprowadziły one szereg zmian, wśród których najważniejszymi były: całkowita elektronizacja postępowań, nowe progi dla zamówień, nowe tryby dla zamówień krajowych czy obniżenie wysokości wadiów. Wdrożenie tak dużych modyfikacji spotkało się z wieloma, wcześniej nieprzewidzianymi trudnościami technicznymi i interpretacyjnymi. Problemy pojawiały się między innymi w zadaniach z sekcji GDDKiA przetarg czy zlecenia budowlane Białystok. Z tego też powodu ustawodawca postanowił uregulować kilka kwestii. W tym artykule przedstawiamy najważniejsze zmiany dla zamawiających i wykonawców w 2022 roku.

Zlecenia budowlane Białystok – co zmieniło się 1 stycznia?

Od początku roku weszły w życie cztery kluczowe modyfikacje dotychczas istniejących przepisów:

 • Nowe progi unijne.
 • Zmiany dla umów koncesji.
 • Nowe brzmienie art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Pzp.
 • Nowe rozporządzenia.


GDDKiA przetarg - nowe progi unijne

Znane nam dotychczas progi unijne przestały obowiązywać. Od 1 stycznia oficjalnie obowiązuje obwieszczenie prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów. Wprowadza one nie tylko nowe kwoty, ale także kurs euro stosowany do przeliczeń.

GDDKiA przetarg - zmiany dla umów koncesji

Umowa koncesji to specjalny rodzaj umowy cywilno-prawnej zawieranej przez zamawiającego z przedsiębiorcą, w celu wykonania robót budowlanych lub świadczenia usług. Narzędzie to cieszy się coraz większą popularnością w zadaniach z sekcji GDDKiA przetarg czy zlecenia budowlane. Od początku 2022 roku zmianie ulega średni kurs euro do przeliczania wartości koncesji oraz tzw. próg unijny dla umów koncesyjnych. Obecnie wynosi on 5.382.000 euro, czyli 23.969.275 złotych.

GDDKiA przetarg - Nowe brzmienie art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Pzp

Zmieniły się także podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania na zlecenia budowlane lub inne. Do szerokiego katalogu przesłanek dołączono też te, o których mowa w art. 47 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz w art. 54 ust. 1–4 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków.

GDDKiA przetarg – nowe rozporządzenia

Uregulowano także kwestię wyglądu części załączników do postępowania na usługi i zlecenia budowlane. Białystok, Szczecin, Kraków czy Warszawa – niezależnie od miejsca lokalizacji, obecnie każdy zamawiający musi stosować się do:

 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Dokumenty te szczegółowo regulują między innymi to, jak ma wyglądać opis przedmiotu zamówienia roboty budowlane, strona tytułowa dokumentacji czy jakie informacje są wymagane dla pozycji przedmiarowych. Nowym aktem prawnym jest także Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania.

Co jeszcze zmieniło się w styczniu 2022 roku?

Dwie kolejne ważne zmiany odnoszą się bezpośrednio do poczynań części zamawiających. Zakup sprzętu wojskowego, który do tej pory dawał dużą dowolność odnośnie stosowania ustawy Pzp, po 20 stycznia 2022 roku będzie podlegał unormowaniu artykułem 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Nowym obowiązkiem jest także konieczność przekazania ministrowi właściwemu do spraw transportu informacji o liczbie i kategoriach pojazdów objętych zamówieniami publicznymi. W zestawieniu znajdą się także dane o pojazdach elektrycznych, napędzanych wodorem oraz napędzanych innymi paliwami alternatywnymi.

Zlecenia budowlane - rejestr umów

Wszystkie zlecenia budowlane czy postępowania na usługi lub dostawy od 1 lipca 2022 roku będą obowiązkowo zgłaszane do rejestru umów prowadzonego przez Ministra Finansów Publicznych. Nowa powinność dotyczyć będzie umów, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Do jej stosowania zostały zobligowane wszystkie podmioty należące do jednostek sektora finansów publicznych. Wszelkie dane zamieszczane w rejestrze będą wprowadzane bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zawarcia lub zmiany umowy.

Dodaj zlecenie – najprostsza droga do znalezienia wykonawcy

Remont łazienki, naprawa uszkodzonej kanapy czy systematyczne koszenie trawnika wokół firmy wymagają nie tylko poświęcenia czasu, ale także posiadania właściwego sprzętu i umiejętności. Jeśli nie jesteśmy w nie wyposażeni, możemy z powodzeniem poszukać wykonawcy tego typu usług. Nie zawsze jednak da się to zrobić szybko i skutecznie. Firmy upadają, a intrernet pełen jest nieaktualnych ofert. Część wykonawców ma długie kolejki oczekujących, inni z kolei obiecują różne rzeczy, a później nie wywiązują się z nich. Jednym z pomysłów na skuteczne poszukiwanie pomocy jest usługa dodaj zlecenie. Na czym ona polega? Czego możemy spodziewać się w odpowiedzi?

Do czego wykorzystać funkcję dodaj zlecenie?

Dodaj zlecenie to jedna z tych funkcji, które można wykorzystać do bardzo szerokiego wachlarza opcji. Przy jej wykorzystaniu wyszukamy brygadę monterów do podwykonawstwa, spełnimy marzenie żony o nowych nasadzeniach zieleni czy nawet zbudujemy nowy dom. Przykładowe zlecenia pojawiające się najczęściej na różnorodnych listach to:

 • Wykonanie elewacji obiektu.
 • Wykonanie pokrycia dachu.
 • Plakatowanie kampanii billboardowych.
 • Poszukiwanie ekip budowlanych, elektryków, płytkarzy, murarzy, tynkarzy i wielu innych.
 • Wykonanie instalacji elektrycznej.
 • Ułożenie kostki brukowej.
 • Wycinka drzew i krzewów.
 • Usługi transportowe.

Powyższe zestawienie dowodzi, że funkcja dodaj zlecenie jest optymalnym rozwiązaniem zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Ci pierwsi z powodzeniem mogą znaleźć pracowników lub podwykonawców, zaś drudzy realizatorów określonych usług. Szczególnie popularne są zlecenia budowlane. Warszawa, Gdańsk, Kraków, Szczecin, Lublin – z każdego miejsca w Polsce można łatwo i szybko znaleźć partnera biznesowego.

Gdzie dodać zlecenia?

Zlecenia wykonywane są na terenie całego kraju. Wielu poszukującym zależy, aby podmiot, z którym zwiążą się umową pochodził z ich okolic. To naturalna praktyka, zwiększająca zaufanie do wykonawcy. W związku z taką strategią poszukują lokalnych portali, na których mogą wystawić swoje ogłoszenie. To rozwiązanie ma jednak jedną znaczącą wadę – dociera do szerokiego grona podmiotów. Z jednej strony może wydawać się to pozytywne, wszak mamy dzięki temu większy wybór. Z drugiej strony przeciętnemu inwestorowi trudno samemu określić, który ze zgłaszających się wykonawców jest wiarygodny. Komunikacja, zdobywanie niezbędnych dokumentów, próby określenia koncepcji wykonania dzieła z każdym oddzielnie – to wszystko zabiera wiele czasu. Alternatywą jest inne podejście do kwestii zlecenia.

Istnieją w Polsce serwisy o znacznie większym zasięgu i wiarygodnej bazie podwykonawców. Jednym z nich jest baza oferent.com.pl. To przede wszystkim portal przetargowy, który łącząc duże projekty i mniejsze zlecenia osiąga efekt synergii. Zyskują na tym głównie zamawiający. Ich ogłoszenia w pierwszej kolejności docierają do podmiotów o ugruntowanej pozycji na rynku, systematycznie płacących zobowiązania podatkowe, zatrudniających fachowców w swojej dziedzinie. To oni opłacają niewielkie koszty dostępu do platformy, dzięki czemu mają ułatwiony wgląd do nowych porozumień, na przykład z sekcji zlecenia budowlane Warszawa.

Jak działa opcja dodaj zlecenie na oferent.com.pl?

Dodawanie ogłoszeń w sekcji zlecenia jest bardzo proste i intuicyjne. W uruchomionym oknie uzupełniamy podstawowe dane teleadresowe oraz opis przedmiotu zamówienia. Warto pamiętać, że im dokładniej nakreślimy poszukiwane usługi, dostawy lub roboty budowlane, tym odzew będzie skuteczniejszy.

Choć nie jest to wymagane, dobrze podać także specyfikację oczekiwanych technologii. Czym innym będzie położenie paneli fotowoltaicznych na gruncie i na dachu. Inaczej należy wycenić ocieplenie domu styropianem i wełną mineralną. Odmienna będzie także dostępność materiałów do nasadzenia drzew egzotycznych od typowych roślin sadowniczych. Im większe szczegóły uda na się przekazać w samym opisie zlecenia, tym szybciej znajdziemy wiarygodnego wykonawcę. Oferent.com.pl zawiera także dodatkowe opcje. Publikując ogłoszenie możemy zamieścić załączniki (np. zdjęcia poglądowe), określić termin otwarcia ofert, wyspecyfikować jakich kompetencji od potencjalnych pracowników oczekujemy.

Zlecenia budowlane Warszawa – zalety opcji dodaj zlecenie na oferent.com.pl

Jak już wcześniej wspomniano, opcja dodaj zlecenie to przede wszystkim pewność dotarcia do setek wiarygodnych wykonawców. Małe, raczkujące firmy o nieugruntowanej pozycji na rynku, nie posiadają budżetu marketingowego. Tylko rzetelne podmioty mogą na dłuższą metę z powodzeniem startować w przetargach. Oferent.com.pl to także intuicyjny system publikacji ogłoszenia i wygodne zasady kontaktu ze strony wykonawców. To my je określamy, dlatego zawsze będą pasować do naszych potrzeb. Z uwagi na wiele różnorodnych podmiotów zaangażowanych w tworzenie portalu, nawet najbardziej nietypowe zlecenia znajdą swoich wykonawców. Dodanie ogłoszenia na oferent.com.pl to pewność, że nasze poszukiwania zakończą się sukcesem.