Zamówienia publiczne, a zatrudnienie pracownika z Ukrainy

Bip przetargi wyszukiwarka – uproszczona procedura

Aktualne przetargi wykorzystują szacunki wartości zamówienia dokonywane w II połowie 2021 roku. Był to czas poprzedzający nasilenie zjawisk inflacyjnych, osłabienia się kursu złotówki oraz eskalacji konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Tym samym przedstawione propozycje cenowe znacząco odbiegały od tego, co są w stanie zaoferować wykonawcy obecnie. Jak sobie radzić z tym problemem? Najpopularniejszą strategią jest unieważnienie postępowania i ponowne uruchomienie z nadzieją, że znajdzie się podmiot, który zmieści się w zarezerwowanym budżecie. Innym sposobem jest podejmowanie uchwał zwiększających zasoby na realizację zadania. To jednak nie zawsze jest możliwe, szczególnie jeśli mówimy tu o niedużej gminie z ograniczonymi środkami inwestycyjnymi. Nową szansą jest wzrost liczby pracowników na rynku.

Bip przetargi wyszukiwarka – procedura zatrudnienia pracownika z Ukrainy

Procedura zatrudnienia pracownika będącego obywatelem innego kraju nie jest trudna, ale wymaga podjęcia pewnych kroków. Chodzi między innymi o wykonanie testu rynku pracy, w którym urzędnicy weryfikują, czy wśród osób bezrobotnych nie ma jednostek o odpowiednich kwalifikacjach. Jeśli taka osoba faktycznie by się znalazła, miałaby pierwszeństwo w zatrudnieniu przed osobą z zagranicy. Test to jednak nie wszystko. Podstawowym dokumentem uprawniającym do zatrudnienia cudzoziemca jest zezwolenie na pracę wydawane przez starostę. Ta procedura administracyjna może trwać nawet kilka tygodniu, co również utrudnia możliwość legalnego zatrudnienia.
Ostatnie wydarzenia dziejące się za wschodnią granicą Polski zmusiły rząd do modyfikacji podejścia do mieszkańców Ukrainy. Teraz, aby zatrudnić uchodźców uciekających przed pożogą wojny wystarczy przedłożyć w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców.

Bip przetargi wyszukiwarka - Warunki zatrudnienia pracownika z Ukrainy

Aby móc skutecznie zatrudnić pracownika z Ukrainy muszą być łącznie spełnione następujące warunki:

 • cudzoziemiec musi być obywatelem Ukrainy.
 • okres wykonywania pracy określony w oświadczeniu jest nie dłuższy niż 24 miesiące,
 • dzień rozpoczęcia pracy wskazany w oświadczeniu nastąpi nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku do powiatowego urzędu pracy,
 • wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Ogłoszenia przetargi – o czym należy pamiętać przy zatrudnieniu pracownika z Ukrainy?

Jeśli cała procedura złożenia oświadczenia zakończy się sukcesem, pracodawca powinien wykonać odpowiednie czynności kadrowe. Należą do nich:

 • weryfikacja ważności dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu w Polsce. Niezbędne jest także jego skopiowanie i zarchiwizowanie w aktach.
 • przekazanie nowemu pracownikowi oświadczenia zarejestrowanego przez urząd.
 • Zawarcie umowy z cudzoziemcem, która uwzględnia warunki zawarte w oświadczeniu. Umowa powinna być sporządzona w języku zrozumiałym dla nowego pracownika.
 • Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia przez pracownika z Ukrainy. Na wykonanie tej ostatniej czynności mamy 7 dni.


Ogłoszenia przetargi – to nie wszystko!

Przyjęcie procedury uproszczonej dla pracowników z Ukrainy jest dopiero pierwszym krokiem podjętym przez władze Polski. Obecnie trwają prace legislacyjne nad specjalną ustawą, która ma zawierać rozwiązania dotyczące szczególnej procedury zatrudniania osób, które wyjechały z Ukrainy w związku z trwającą w tym państwie wojną. O detalach nowych wytycznych dowiemy się już niebawem.

Ogłoszenia przetargi – czy uproszczenie procedur może wpłynąć na rynek zamówień publicznych?

Ewentualne oddziaływanie dodatkowego zasobu pracy na rynek zamówień publicznych nie jest jednoznaczne. Przede wszystkim nadal brak jest statystyk dotyczących tego, jakie dokładnie osoby trafiają do polskich rodzin. Czy posiadają jakieś szczególnie umiejętności? Czy są w stanie wykonywać prace w zawodach deficytowych?

Niewątpliwie jednak wzrost podaży pracy może mieć kluczowe znaczenie dla stabilizacji wynagrodzeń. To z kolei przełoży się na brak dalszych wzrostów i klarowniejsze szacowanie wartości przedmiotu zamówienia. W tym sensie napływ nowej siły roboczej może wpłynąć pozytywnie na płynność rynku Pzp. Aktualne przetargi widoczne w bazie oferent.com.pl coraz rzadziej powinny kończyć się unieważnieniem.

Ustawa o elektromobilności w zamówieniach publicznych

Od początku 2022 roku weszły w życie nowe wymagania dotyczące użytkowania samochodów ekologicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wiele firm realizujących zamówienia publiczne nie zdaje sobie sprawy, że te przepisy mają także wpływ na ich działalność. Co dokładnie się zmieniło? Czy warto unowocześnić flotę swoich pojazdów? Jak prezentuje się relacja przetargi – elektromobilność chwilę po wdrożeniu nowych regulacji?

Przetargi 2022 – terminy zmian

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych w art. 35 ust. 1 nałożyła na wybrane jednostki samorządu terytorialnego obowiązek realizacji działań publicznych przy wykorzystaniu ekologicznych pojazdów. Kolejny ustęp wspomnianego aktu mówi dodatkowo, że również zlecenie wykonania zadań publicznych musi odbywać się przy użyciu określonej jakości floty samochodów. Oznacza to, że zamówienia publiczne ogłoszone po 1 stycznia 2022 roku zostają już objęte wyżej wymienionymi zapisami. Od początku roku każda firma, która chce wykonać roboty budowlane, usługi lub dostawy musi posiadać w swoich zasobach minimum 10% pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem. Począwszy od 1 stycznia 2025 roku, wymagany będzie jeszcze większy udział tego typu samochodów – aż 30%!

Przetargi 2022 – kogo dotyczą nowe obowiązki?

Na szczęście nie każda gmina, powiat i jednostka budżetowa są zobligowane do uwzględnienia nowych regulacji. Dotyczą one wyłącznie tych podmiotów, które zamieszkuje więcej niż 50 tysięcy mieszkańców. Oznacza to, że jeśli jako firma obsługujemy jednostki o mniejszym zaludnieniu, nic w dotychczasowym modelu działania się nie zmieni. Przynajmniej w kontekście relacji przetargi – elektromobilność.

Przetargi 2022 – jakie zamówienia objęte są zapisami ustawy o elektromobilności?

Nowe przepisy odnoszą się do zamówień publicznych, które wpisują się w poniższe wytyczne:

 • Są realizowane przez jednostki publiczne o liczbie mieszkańców przekraczających 50 tysięcy.
 • Dotyczą wszelkich zadań publicznych, a więc także robót budowlanych, usług i dostaw.
 • Wartość zamówienia publicznego przekracza próg 30 tysięcy euro.
 • Wyjątkiem są tu usługi polegające na organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz usługi letniego i zimowego utrzymania dróg – tu obowiązywać będą dotychczasowe regulacje. Jeśli więc zamierzamy składać oferty na takie postępowania, najwyższy czas na uzupełnienie swojej floty pojazdów.


Przetargi 2022 – co mówią o tym gminy?

Nowe przepisy dotyczące zamówienia publicznego wprowadziły na rynku niepewność i szereg ryzyk. Przede wszystkim jednostki publiczne zobligowane do stosowania artykułu 35 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, zgłaszają problemy natury organizacyjnej. Gminy czy województwa nie są w stanie samodzielnie realizować wszystkich zadań publicznych, a zlecenie części z nich nie jest możliwe, z uwagi na brak chętnych do ich wykonania. Przykładowo w niedawno zakończonym przetargu na budowę zatoki autobusowej w jednej z podwarszawskich miejscowości nie otrzymano żadnej oferty. Potencjalni wykonawcy jako barierę wskazywali właśnie brak dostosowania do nowych regulacji. Na rynku brak obecnie nowych pojazdów elektrycznych i napędzanych gazem. Na ewentualne dostawy trzeba czekać około roku. Jak zatem gminy mają realizować swoje funkcje statutowe? Jednym z pomysłów było przesunięcie wejścia w życie przepisów. Odpowiednie wnioski zostały jednak odrzucone.

Przetargi 2022 – jakie są zagrożenia dla wykonawców?

Relacja przetargi – elektromobilność to nie tylko wyzwania dla zamawiających, ale także dla wykonawców. Niestety podmioty opracowujące Specyfikację Warunków Zamówienia częstą zapomina albo w ogóle nie planują wpisać nowych wymogów do dokumentacji przetargowej. Jeśli przedsiębiorca nie jest na bieżąco z aktualnościami branżowymi, może przekonać się o swoich obowiązkach dopiero tuż przed podpisaniem umowy wykonawczej. W przypadku braku możliwości spełnienia oczekiwań zamawiającego grozi mu utrata wadium. A to w przypadku robót budowlanych może wynosić nawet 100 000 złotych. To jednak niejedyny czarny scenariusz. Nawet jeśli umowa zostanie zawarta, zamawiający może wezwać wykonawcę do realizacji świadczenia zgodnie z prawem. Jeśli ten nie będzie w stanie tego dokonać, może dojść do odstąpienia od umowy. To wiąże się z jednej strony z określoną karą, z drugiej także eliminacją z kolejnych przetargów w związku z nienależytym wykonaniem umowy.

Przetargi elektromobilność – podsumowanie

Zamówienia publiczne w 2022 roku przeszły kolejną, małą rewolucję. Wykonawcy chcący realizować zlecenia dla jednostek publicznych o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tysięcy osób, muszą zmodernizować swoją flotę pojazdów. W myśl przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych już teraz umowę na robotę budowlaną, usługę czy dostawę dla takiego Zamawiającego mogą wykonywać tylko te firmy, u których udział pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem wynosi minimum 10%. Ten wskaźnik wzrośnie w ciągu najbliższych trzech lat do poziomu 30%.

Jak zamawiający może kontrolować realizację zamówienia publicznego?

Umowa zlecenia na roboty budowlane jest porozumieniem wzajemnym, dwustronnie zobowiązującym. Oznacza to, że każda ze stron kontraktu zawieranego w ramach rynku zamówień publicznych jest zobligowana do podejmowania określonych zachowań. Po stronie zamawiającego tego typu czynności wcale nie muszą i nie powinny ograniczać się tylko do zapłaty wykonawcy wynagrodzenia. Podmiot wydatkujący środki publiczne powinien sprawować bieżącą kontrolę i nadzór nad przebiegiem zamówienia. W tym celu może zastosować kilka narzędzi. Jakich? Ten artykuł będzie skupiać się między innymi na odstąpieniu od umowy, wykonaniu zastępczym czy prawie potrącenia.

Przetargi publiczne 2022 – warto zacząć od rozmowy

Zanim zamawiający poruszy niebo i ziemię, żeby ratować realizację zamówienia, może wysłać wykonawcy żółtą kartkę. Zazwyczaj dokonuje się tego w indywidualnej rozmowie. Jeśli ta nie przynosi skutków, zaleca się wystosowanie odpowiedniego pisma. Należy zawrzeć w nim wszelkie uwagi dotyczące poprawności wykonania umowy. Takie pismo może być później jednym ze środków dowodowych przedkładanych dla potwierdzenia poprawności zastosowania bardziej rygorystycznych rozwiązań.

Przetargi publiczne 2022 – odstąpienie od umowy

Umowa na zadania z sekcji przetargi publiczne szkolenia czy innej powinna precyzyjnie wskazywać okoliczności zaistnienia prawa do odstąpienia od umowy. Musi znaleźć się tam między innymi termin, w jakim odstąpienie może zostać wykonane, tryb jego realizacji czy przesłanki, których wystąpienie uprawnia do zastosowania tej instytucji. Podjęcie decyzji o odstąpieniu od umowy jest ostateczne. Po dokonaniu tych czynności porozumienie traktuje się jako niezawarte, a na nierzetelnego wykonawcę można nałożyć kary umowne (o ile zostało to odpowiednio uregulowane). Użycie powyższego narzędzia wymaga zachowania odpowiedniej formuły, w tym poinformowania wykonawcy o konieczności podjęcia tego kroku i wyznaczenia ostatecznego terminu na naprawę sytuacji.

Przetargi publiczne 2022 - wykonanie zastępcze

Inną formą dyscyplinowania nierzetelnego wykonawcy zlecenia na roboty budowlane jest powierzenie realizacji podmiotowi trzeciemu. Instytucja wykonania zastępczego została uregulowana w art. 480 Kodeksu cywilnego (może być też wpisana w umowę). Zgodnie z tym przepisem, w przypadku zaistnienia zwłoki w wykonaniu zobowiązania, wierzyciel może żądać sądowego upoważnienia do wykonania czynności na koszt dłużnika. Co więcej, nawet skorzystanie z tego przywileju nie pozbawia możliwości wystąpienia o roszczenia odszkodowawcze. Wydaje się więc, że to właśnie wykonanie zastępcze jest skuteczniejszą formą na poprawne wydatkowanie środków publicznych. Dzięki niemu zadanie z sekcji przetargi publiczne szkolenia lub innej zostanie zrealizowane, a jednocześnie zamawiający nie utraci rękojmi bądź gwarancji. Nie będzie też konieczności dokonywania rozliczeń wartości zrealizowanych prac (niezbędnych w przypadku odstąpienia).

Przetargi publiczne 2022 – prawo potrącenia

Inny jest cel skorzystania z prawa potrącenia. Ta instytucja jest możliwa do zastosowania tylko wtedy, gdy wierzytelności podlegające potrąceniu są już wymagalne, czyli na przykład upłynął termin na realizację zlecenia na roboty budowlane. Inwestor obciąża wykonawcę karami umownymi i potrąca ich wysokość z należnego mu wynagrodzenia. Zagwarantowanie sobie w umowie podobnego uprawnienia, pozwala na uniknięcie konieczności sądowego dochodzenia od wykonawcy zapłaty wspomnianych kar. Podjęcie tego kroku nie wpływa na jakość wykonania usługi, dostawy czy roboty budowlanej, ale pozwala na przyspieszenie całego procesu. Wykonawcy zależeć będzie na tym, aby wysokość potrąceń była jak najniższa. Jeśli z kolei nie zgadza się z naliczonymi karami, może wystąpić do sądu powszechnego o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Przetargi publiczne 2022 – rozliczenie etapowe

Dobrą praktyką realizacji większych zamówień jest rozliczenie etapowe. Tego typu rozwiązanie motywuje wykonawcę do jak najszybszego dopięcia wszelkich formalności. Możliwość wystawienia kilku faktur wpływa pozytywnie na jego płynność finansową. Tym samym wykonawca nie musi szukać źródeł napływu gotówki w innym miejscu. Wpisanie w umowę rozliczeń częściowych, na przykład na zlecenia na roboty budowlane, pozwala na sprawną i terminową realizację mniejszych etapów.

Przetargi publiczne szkolenia – czy wykonawcy mają się czego bać?

Powyższe instytucje są tylko zabezpieczeniami na ewentualność nierzetelnego wykonania umowy. Mają one za cel zabezpieczeń zamawiającego, który zobligowany jest do dochowania dyscypliny finansów publicznych. W praktyce gospodarczej stosunkowo rzadko korzysta się z odstąpienia od umowy czy wykonania zastępczego, gdyż może zakończyć się ono długoterminowym procesem sądowym. Startując w zamówieniach publicznych na realizację zlecenia na roboty budowlane, dostawę czy usługę warto odpowiednio mierzyć siły na zamiary. Dokładny plan może pomóc w pozyskaniu tylu projektów, ile jesteśmy w stanie w danym momencie wykonać.

Nowe progi unijne w 2022 roku

Nowy rok, nowe porządki. Dotyczy to nie tylko inwentaryzacji prowadzonych w sklepach czy magazynach, ale też podstaw prawnych. Zbyteczne regulacje przestają obowiązywać, pojawiają się nowe, których zadaniem jest jeszcze bardziej ujednolicić sposób funkcjonowania na rynku. Są też aktualizacje, będące odpowiedzią na ogólną sytuację gospodarczą na świecie. Jedną z nich jest zmiana progów unijnych w zamówieniach publicznych. Ten artykuł poświęcimy danym dotyczącym tej kwestii. Przyjrzymy się konkretnym wartościom i przypomnimy, jak poziom kosztowy zamówienia z sekcji PGE przetargi lub innej wpływa na całe postępowanie.

Przetargi publiczne Warszawa – nowa podstawa prawna wartości zamówień

Organizujesz zlecenie z sekcji przetargi publiczne Warszawa i zastanawiasz się gdzie szukać informacji na temat podstaw prawnych dotyczących nowych wartości zamówień? Właściwe będą następujące akty normatywne:

 • Obwieszczenie prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1950 z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1952 z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów.
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1953 z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów.

Dodatkowo w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C nr 3457 z 11 listopada 2021 r. ukazał się komunikat Komisji Europejskiej nr 2021/C 457/01 determinujący równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE. Wskazuje on aktualny przelicznik na euro walut krajowych innych niż euro – w odniesieniu do ustalenia kwot progowych zamówień publicznych.

Przetargi mazowieckie – ile obecnie wynoszą progi unijne?

Aby prawidłowo sformułować postępowanie z sekcji przetargi mazowieckie lub innej w 2022 roku, niezbędna jest znajomość aktualnych wartości progów unijnych. Z uwagi na zmianę średniego kurs euro dedykowanego do przeliczeń z 4,2693 złotego na 4,4536 złotego, wszystkie progi obowiązujące jeszcze parę miesięcy temu zwiększyły się. Ich ostateczna wartość uzależniona jest oczywiście od przedmiotu zamówienia lub konkretnej regulacji zapisanej w ustawie Pzp. Inaczej będą więc określane dla zamówień z sekcji PGE przetargi i usługi społeczne. Poniżej punktujemy wszystkie najważniejsze przeliczniki:

 • Roboty budowlane – 23 969 275 złotych (w stosunku do 22 840 755 złotych w 2021 roku).
 • Dostawy i usługi – sektor rządowy – 623 504 złotych (w stosunku do 593 433 złotych w 2021 roku).
 • Dostawy i usługi – sektor samorządowy – 957 524 złotych (w stosunku do 913 630 złotych w 2021 roku).
 • Usługi społeczne i inne szczególne usługi – 3 340 200 złotych (w stosunku do 3 201 975 złotych w 2021 roku).
 • Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamawiający sektorowi – 4 453 600 złotych (w stosunku do 4 269 300 złotych w 2021 roku).
 • Dostawy i usługi udzielane przez zamawiających publicznych lub zamawiających sektorowych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – 1 919 502 złotych (w stosunku do 1 827 260 złotych w 2021 roku).
 • Roboty budowlane udzielane przez zamawiających publicznych lub zamawiających sektorowych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – 23 969 275 złotych (w stosunku do 22 840 755 złotych w 2021 roku).
 • Art. 30 ust. 4 ustawy Pzp – 356 288 złotych (w stosunku do 341 544 złotych w 2021 roku).
 • Art. 108 ust. 2, art. 220 ust. 1 pkt 2, art. 446 ust. 1 pkt 3, art. 593 ust. 2, art. 613 ust. 2 pkt 2 oraz art. 620 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Pzp – 44 536 000 złotych (w stosunku do 42 693 000 złotych w 2021 roku).
 • Art. 108 ust. 2, art. 220 ust. 1 pkt 2, art. 446 ust. 1 pkt 3, art. 593 ust. 2, art. 613 ust. 2 pkt 1 oraz art. 620 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Pzp – 89 072 000 złotych (w stosunku do 85 386 000 złotych w 2021 roku).


PGE przetargi – co po przekroczeniu progu?

Jeśli planujesz zrealizować zamówienie z sekcji przetargi mazowieckie lub PGE przetargi musisz dokładnie sprawdzić, czy jego wartość nie przekracza progów unijnych. Jeśli do tego faktycznie dojdzie wymagane będzie zastosowanie innego publikatora. Właściwym miejscem do przekazania ogłoszenia jest Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Zamawiający ma też obowiązek udostępnienia ogłoszenia na stronie internetowej, jednak nie wcześniej niż w momencie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. To nie jedyny wymóg nakładany na przetargi o wartości przekraczającej progi unijne. Zamówienia tego typu (np. z sekcji przetargi publiczne Warszawa) podlegają pod przepisy Księgi II ustawy Prawo zamówień publicznych. Stosuje się więc do nich odmienne tryby niż dla postępowań krajowych. W tym wypadku trzeba zwracać uwagę na każdy szczegół, gdyż formalności związanej z rozliczeniem postępowania są większe niż na gruncie przepisów krajowych.