Podział zamówienia na części

Głównym dokumentem regulującym kwestie zamówień publicznych w Europie jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 roku. Wskazuje ona między innymi na kluczową rolę rozwoju sektora MŚP w kształtowaniu gospodarki regionów. Jedną z instytucji, która ma pomóc w implementacji tego zapisu, jest podział zamówień publicznych na części. W tym artykule wyjaśnimy, kiedy mamy do czynienia z tą sytuacją, odpowiemy na pytanie czy zamawiający ma pełną swobodę w dokonywaniu podziału oraz jakie są zasady korzystania z omawianego narzędzia.

Tryb z wolnej ręki

Wejście w życie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych wprowadziło nową taksonomię w zakresie trybów prowadzenia postępowań. Silny nacisk położono na rozróżnienie procedur zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne od narzędzi stosowanych dla udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych. Jednym z rozwiązań, które może być użyte zarówno dla realizacji o wartości poniżej, jak i powyżej progów unijnych, jest tryb z wolnej ręki. Kiedy możemy z niego skorzystać? Jak wygląda proces wyboru oferenta? Czy konieczne jest zachowanie zasad elektronizacji zamówień publicznych? Czy można go wykorzystać do postępowań z sekcji przetargi ochrona? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.