Sześć błędów kalkulacji kosztów oferty przetargowej

Kalkulację kosztów oferty przetargowej najlepiej przeprowadzić już na etapie składania dokumentacji. Wnikliwa analiza opisu przedmiotu zamówienia daje nam pewność poprawności oszacowania wydatków, a jednocześnie przygotowuje na ewentualne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Sporządzenie kosztorysu nie jest jednak zadaniem łatwym, a wykonawcy bardzo często popełniają podstawowe błędy, które w dłuższej perspektywie skutkują kłopotami realizacyjnymi. W tym artykule podpowiadamy, jak unikać nieścisłości w szacowaniu wartości przetargu i zamówienia publicznego do 30 tyś. euro.

ZUS przetargi – zbyt ogólna kalkulacja

Zbyt ogólna kalkulacja może doprowadzić do pominięcia ważnych elementów kosztowych. Opieranie się tylko na kluczowych czynnikach już nie raz skończyło się niedoszacowaniem. Tego typu praktyka nie jest także wystarczająca w przypadku uzasadnienia rażąco niskiej ceny. Brak rozbicia ostatecznej wartości ofertowej na mniejsze segmenty uniemożliwia zamawiającemu przeanalizowanie realności założeń. Jest to szczególnie zauważalne w przypadku usług, gdzie przeważają wynagrodzenia personelu. Jeśli potraktujemy je w sposób zagregowany, a nasza cena okaże się niższa niż oferty konkurencji, bardzo prawdopodobne, że zamawiający naszą propozycję odrzuci. W wyjaśnieniach musimy wyraźnie uzasadnić, skąd weźmiemy specjalistów realizujących przedsięwzięcie poniżej kosztów rynkowych.

ZUS przetargi – niepotrzebne wdawanie się w szczegóły

Bardzo ważne jest szczegółowe przygotowanie kosztorysu. Nie chodzi jednak o nadmierną drobiazgowość. Wiadomo, że przy realizacji roboty budowlanej czy dostawy będą do wykonania prace administracyjne. Do ich realizacji wykorzystamy długopisy, kartki papieru czy pieczątki. Uwzględnianie każdego, nawet najmniejszego wydatku mija się jednak z celem i może prowadzić do pomyłek. Działania o szczątkowej wartości dla całego zamówienia należy traktować w sposób zagregowany. Dotyczy to zarówno momentu szacowania oferty, jak i wyjaśniania rażąco niskiej ceny. Doskonale tę kwestię podsumowuje stanowisko KIO - sygn. akt 1833/14 „nie ma obowiązku w ramach uczynienia zadość wezwaniu do wyjaśnienia elementów kalkulacyjnych oferty dokładnej, „co do grosza” kalkulacji ceny. Konieczne jest zaprezentowanie istotnych z perspektywy jej kalkulacji, elementów ceny”.

ZUS przetargi – nie pracuj na szablonach!

Wykonawcy oferujący jedno rozwiązanie mogą z powodzeniem dokonywać kalkulacji kosztów na gotowych modelach. Zazwyczaj jednak oferta musi zostać dostosowana do konkretnych wymagań zamawiającego. Różnice mogą dotyczyć zastosowanych technologii, oferowanych gwarancji czy rodzaju materiałów. W takiej sytuacji estymację należy każdorazowo dostosować do konkretnych parametrów zamówienia.

ZUS przetargi – uwaga na inflację!

Ważnym czynnikiem ryzyka zamówień publicznych jest inflacja. Startując do zadań z sekcji ZUS przetargi lub innej, należy wziąć pod uwagę rosnące ceny pracy, podzespołów i transportu. Zawierając umowę na dłuższy okres, możemy spotkać się z galopującą inflacją, która doprowadzi do spadku rentowności zadania. W specyficznych okolicznościach może nawet dojść do sytuacji, że wykonawca będzie ponosił straty przy realizacji przedsięwzięcia! Swoistym rozwiązaniem pozostaje w tej sytuacji wystąpienie o zmianę wynagrodzenia lub rozwiązanie umowy. Dużo lepszym pomysłem jest jednak bieżące śledzenie sygnałów rynkowych i uwzględnienie ryzyka inflacji w ofercie cenowej.

Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro – pamiętaj o usługach dodatkowych!

Przetarg lub zamówienie publiczne do 30 tyś. euro to bardzo często nie tylko koszt wykonania przedmiotu umowy, ale także dodatkowe czynności. W przypadku realizacji robót budowlanych takimi elementami mogą być na przykład darmowe przeglądy techniczne, testy czy szkolenia użytkowników. Jeśli wykonawca zaoferował okres gwarancji, może się okazać, że wydatki związanie z umową będą ponoszone jeszcze na długo po podpisaniu protokołu odbioru. Pomijanie ich w kosztorysach jest błędem, który zdarza się wyjątkowo często.

Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro – koszty własne pracodawcy też mają znaczenie!

Za wykonane dzieło należy zapłacić. Własny pracownik to nie tylko skarb, ale także koszt. Robocizna niejednokrotnie stanowi istotny element wartości zadania. Podobnie wyglądają wydatki związane z użyciem maszyn i urządzeń. Nawet jeśli te znajdują się już w ewidencji środków trwałych firmy, najzwyczajniej w świecie się starzeją i zużywają. Dodatkowo należy je ubezpieczyć, zaopatrzyć w źródło energii czy poddać przeglądowi technicznemu. To wszystko koszty, których nie należy bagatelizować przy tworzeniu kosztorysu ofertowego.

Przetargi wyszukiwarka – są też inne ryzyka!

Pisaliśmy już o inflacji, ale to nie jedyne ryzyko realizacji zamówienia. Choroby mogą skorygować nasze plany dotyczące zatrudnienia personelu, wysoki popyt wpłynie na długość i koszty dostaw, a negatywne warunki atmosferyczne spowodują konieczność opóźnienia realizacji i konieczność zapłaty dodatkowej kwoty za magazynowanie sprzętu. Szacując ofertę, należy uwzględnić w wyliczeniach rezerwę adekwatną do ponoszonego ryzyka.

Przetargi wyszukiwarka – gdzie szukać zamówień?

Odpowiednio przygotowani do sporządzenia kosztorysu, możemy zająć się poszukiwaniem zleceń. Można to robić ręcznie, przeglądając stronę po stronie. Jest to jednak zadanie długotrwałe i obarczone ryzykiem pominięcia istotnego postępowania. Dużo skuteczniejszym pomysłem jest wykorzystanie narzędzia informatycznego z sekcji przetargi wyszukiwarka. Przykładem może być serwis oferent.com.pl, gdzie zgromadzono wszystkie ogłoszenia dostępne w danym momencie na rynku. Znajdziemy tam przetargi, zamówienia publiczne do 30 tyś. euro, inwestycje, zlecenia, a nawet licytacje komornicze. Platforma oferuje darmowy okres próbny, dzięki czemu możemy wypróbować jej użyteczności bez ponoszenia ryzyka.

Zakaz udzielania zamówień publicznych rosyjskim wykonawcom

Zbrojna agresja wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy nie pozostaje bez echa także na rynku zamówień publicznych. Już wcześniej wdrożono regulacje prawne umożliwiające podpisywanie umów w trybach niekonkurencyjnych (w sytuacjach nadzwyczajnych) oraz zatrudnianie pracowników z Ukrainy na podstawie procedury uproszczonej. W ramach piątego pakietu sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji wdrożono dodatkowo zakaz udzielania zamówień rosyjskim wykonawcom. Jak przekłada się to na bieżące ogłoszenia przetargowe? Jakich zadań dotyczy? Jakie są obowiązki zamawiających? Między innymi te kwestie wyjaśnimy w artykule.

Przetargi publiczne BIP – podstawa prawna

W dniu 8 kwietnia 2022 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). Niniejszy dokument wyznacza ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych, a także koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Oficjalnie przepis ten zaczął obowiązywać w dniu 9 kwietnia 2022 roku.

Przetargi publiczne BIP – kogo dokładnie dotyczy rozporządzenie nr 833/2014?

Zakaz udzielania zamówień publicznych, w tym tych z sekcji ‘przetargi publiczne szkolenia Warszawa’, obejmuje wszystkich obywateli i osoby prawne mające siedzibę w Rosji. Co więcej, ograniczeniem zostały objęte także firmy bezpośrednio lub pośrednio przynależne do wymienionej wyżej grupy (minimum 50% udziału kapitału). Zakaz nałożono także na podwykonawców, o ile ci będą realizować powyżej 10% wartości zamówienia. Rozporządzenie (UE) nr 833/2014 stosuje się dla zadań powyżej progów unijnych. Zgodnie z oficjalnymi statystykami w 2021 roku w Polsce udzielono tylko trzech podobnych zamówień podmiotom z kapitałem rosyjskim. Kwestia wydaje się więc marginalna. Nieco inaczej wygląda sprawa dla zamówień bagatelnych i powyżej 130 000 złotych.

Przetargi publiczne BIP – zamówienia poniżej progów unijnych

W odpowiedzi na piąty pakiet sankcji polski ustawodawca szybko dostosował regulacje prawne dotyczące udzielania zamówień publicznych podmiotom rosyjskim w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych. Od dnia 16 kwietnia 2022 roku obowiązuje ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). W myśl jej zapisów wykluczani z przetargów będą:

  • wykonawcy i uczestnicy postępowań i konkursów figurujący na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, przyjętych wobec Rosji i Białorusi,
  • wykonawcy i uczestnicy postępowań i konkursów figurujący na krajowej liście sankcyjnej, prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
  • wykonawcy i uczestnicy postępowań i konkursów, których beneficjentem rzeczywistym jest osoba figurująca na jednej z ww. list sankcyjnych;
  • wykonawcy i uczestnicy postępowań i konkursów, których jednostką dominującą jest podmiot figurujący na jednej z ww. list sankcyjnych.Przetargi publiczne szkolenia Warszawa – jak egzekwować przepisy?

Choć ustawodawca wyposażył zamawiających w wiedzę, kogo powinni wykluczyć z postępowania, nie przygotował przepisów i narzędzi umożliwiających szybkie wdrożenie nowych regulacji w życie. Wątpliwości dotyczą między innymi sposobu sprawdzania pochodzenia kapitału. O ile podmioty z list sankcyjnych można łatwo namierzyć dzięki środkom dowodowym w postaci zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o tyle trudno sprawdzić, czy jednostką dominującą wykonawcy jest podmiot umieszczony na listach sankcyjnych. W tej sytuacji zamawiający coraz częściej dodają nową przesłankę wykluczenia na bieżące ogłoszenia przetargowe. W warunkach udziału w postępowaniu wprowadzana jest formuła „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)” zaś do formularza oferty „Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)”. Dodatkowo ustawodawca przewidział karę, która ma odstraszyć podmioty z kapitałem rosyjskim od składania ofert w zamówieniach publicznych. Wynosi ona do 20 milionów złotych.

Przetargi publiczne szkolenia Warszawa – czy są odstępstwa od przepisów?

Co w sytuacji, jeśli firma rosyjska jest jedyną opcją na zrealizowanie potrzeby inwestycyjnej? Czy w tej sytuacji należy zmodyfikować ogłoszenie przetargowe? Może się tak zdarzyć, chociażby w przypadku dostaw części zamiennych do rosyjskich wagoników warszawskiego metra. Rozporządzenie 2022/576 zezwala na pewne odstępstwa od zakazu udziału rosyjskich wykonawców i podwykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach. Dotyczą one w szczególności takich sytuacji i przedmiotów jak:

  • eksploatacja, utrzymanie, likwidacja potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, i gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi pochodzącymi z tego potencjału, zaopatrzenie go w paliwo, ponowne przetwarzanie paliwa i zapewnienie jego bezpieczeństwa, oraz kontynuacja projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebne do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, a także dostawa prekursorów do wytwarzania medycznych radioizotopów i na potrzeby podobnych zastosowań medycznych, technologii krytycznych na potrzeby monitorowania promieniowania środowiskowego, jak również współpraca w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju,
  • współpraca międzyrządowa w ramach programów kosmicznych,
  • dostarczanie absolutnie niezbędnych towarów lub świadczenie absolutnie niezbędnych usług, które mogą być dostarczane lub świadczone wyłącznie przez osoby, o których mowa w ust. 1, lub których dostarczenie lub świadczenie w wystarczającej ilości lub w wystarczającym wymiarze mogą zapewnić wyłącznie osoby objęte sankcjami,
  • funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym,
  • zakup, przywóz lub transport gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję do Unii,
  • zakup, przywóz lub transport do Unii węgla oraz innych stałych paliw kopalnych do dnia 10 sierpnia 2022 roku.Bieżące ogłoszenia przetargowe – podsumowanie

W związku z atakiem Rosji na niezależność Ukrainy Rada Unii Europejskiej uchwaliła rozporządzenie dotyczące zakazu uczestnictwa w zamówieniach publicznych podmiotów rosyjskich. Podobnie postąpił także polski ustawodawca w stosunku do zamówień poniżej progów unijnych. Obecnie wykluczone jest uczestnictwo firm i osób z list sankcyjnych oraz jednostek dominujących w rynku zamówień publicznych. Na zamawiających ciąży obowiązek weryfikowania tej kwestii poprzez dostępne narzędzia, w tym badanie zaświadczeń KRK, KRS czy CEIDG. Za niestosowanie się do nowych wytycznych grozi nałożenie kary na wykonawcę w kwocie do 20 milionów złotych.