Nie wykonałeś zamówienia lub wykonałeś je nienależycie? Konsekwencje mogą być długoterminowe!

Brak zapłaty za zlecenie przetargowe oraz naliczenie kar umownych przez zamawiającego wcale nie musi być jedyną negatywną konsekwencją dla firmy. Decydując się na odstąpienie od zawartego porozumienia lub wykonując je nieterminowo, warto pamiętać, że kolejni zamawiający mogą nas wykluczyć z innych postępowań. W tym artykule opowiemy o przesłance wykluczenia z postępowania. Odniesiemy się do terminów oraz wątpliwości, jakie może budzić uzupełnienie dokumentu JEDZ.

Urząd Marszałkowski przetargi – przesłanka wykluczenia z postępowania

Ustawa z dnia 11 września 2019 roku przewiduje szereg przesłanek wykluczenia z postępowania. W art. 109 ust. 7 wspomina się między innymi o wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Co to dokładnie oznacza?