Jak wyjaśnić rażąco niską cenę?

Odmienność w wysokości składanych ofert to codzienność w przetargach. Każdy wykonawca poszukujący zlecenia dla firmy, na podstawie dostępnej dokumentacji, ma możliwość złożenia dowolnej propozycji cenowej. Jednak w sytuacji, gdy podana kwota budzi wątpliwości zamawiającego, ma on z kolei prawo zwrócić się do danego wykonawcy o wyjaśnienia związane z rażąco niską ceną. Jak prawidłowo i skutecznie sporządzić odpowiedź na takie wezwanie?

Czym jest rażąco niska cena?

Ustawa prawo zamówień publicznych nie precyzuje, czym jest rażąco niska cena w przetargach. Na podstawie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej można jednak zdefiniować kluczowe elementy leżące u podstaw oceny tego zagadnienia. I tak cena rażąco niska to taka, która jest nierealistyczna, niewiarygodna w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień, ale także innych propozycji złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Oznacza to wystąpienie takiej ceny, która znacząco odbiega od kwot przyjętych i wskazuje na fakt realizacji projektu poniżej kosztów wytworzenia danej usługi, dostawy czy roboty budowlanej.

Jak powinny wyglądać prawidłowo sformułowane referencje?

Jedną ze składowych procesu oceny oferty w przetargu jest weryfikacja środków dowodowych. Zamawiający może wymagać wielu różnych dokumentów, poświadczeń i załączników, które mają zagwarantować prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Jednym z najczęściej pojawiających się jest wykaz robót/dostaw/usług. Zawiera on spis podobnych do przedmiotu zamówienia dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonawca zrealizował w ostatnim czasie. Czy złożenie tego wykazu jest wystarczające do potwierdzenia warunku doświadczenia i zdobycia zlecenia dla firmy?

Wszystko o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy w zamówieniach publicznych

Przedsiębiorcy szukający dodatkowych zleceń dla firm coraz częściej wybierają rynek zamówień publicznych. Startowanie w przetargach jest zadaniem sformalizowanym, które wymaga ponoszenia pewnych kosztów udziału. Standardowo należy liczyć się z wydatkami związanymi z przygotowaniem oferty (zakup podpisu elektronicznego, wynagrodzenie dla specjalisty), wpłaceniem wadium, a przy pozytywnym rozwiązaniu postępowania, z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Co to jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy? Zabezpieczenie należytego wykonania umowy to zgodnie z art. 147 ust. 2 Ustawy Pzp metoda prawidłowego zabezpieczania finansowego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Inaczej mówiąc jest to kwota pieniężna wnoszona przez wykonawcę na rzecz zamawiającego lub zobowiązanie do jej zapłaty, która służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.