Jak wyjaśnić rażąco niską cenę?

Odmienność w wysokości składanych ofert to codzienność w przetargach. Każdy wykonawca poszukujący zlecenia dla firmy, na podstawie dostępnej dokumentacji, ma możliwość złożenia dowolnej propozycji cenowej. Jednak w sytuacji, gdy podana kwota budzi wątpliwości zamawiającego, ma on z kolei prawo zwrócić się do danego wykonawcy o wyjaśnienia związane z rażąco niską ceną. Jak prawidłowo i skutecznie sporządzić odpowiedź na takie wezwanie?

Czym jest rażąco niska cena?

Ustawa prawo zamówień publicznych nie precyzuje, czym jest rażąco niska cena w przetargach. Na podstawie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej można jednak zdefiniować kluczowe elementy leżące u podstaw oceny tego zagadnienia. I tak cena rażąco niska to taka, która jest nierealistyczna, niewiarygodna w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień, ale także innych propozycji złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Oznacza to wystąpienie takiej ceny, która znacząco odbiega od kwot przyjętych i wskazuje na fakt realizacji projektu poniżej kosztów wytworzenia danej usługi, dostawy czy roboty budowlanej. Te zapisy korespondują z zapisami art. 224 Pzp, w którym przewiduje się sytuację zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Następuje to wtedy, gdy zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do całego przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego odnośnie szans na poprawne i terminowe wykonanie zlecenia. Jeśli zatem rozbieżności w przedstawionych ofertach nie wynikają z okoliczności oczywistych, zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia wyjaśnień gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

 • wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed opublikowaniem postępowania – najczęściej na podstawie dostępnego kosztorysu lub wartości projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych, 
 • średniej arytmetycznej wartości wszystkich złożonych propozycji niepodlegających odrzuceniu.Jak wyjaśnić rażąco niską cenę w przetargu?

Metod wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jest co najmniej kilka i każdorazowo powinny być one dostosowane do danego przetargu. Zasadniczo przedmiotowe wyjaśnienia powinny odwoływać się do następujących kwestii, uregulowanych w Ustawie Prawo zamówień publicznych:

 • zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;
 • wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych;
 • oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;
 • zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;
 • zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
 • zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;
 • wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Niezwykle istotne jest, że wymienione powyżej przesłanki nie muszą być obligatoryjnie poruszone w piśmie z wyjaśnieniami. Wyłącznie w przypadku zalecenia dla firm na roboty budowlane lub usługi, zamawiający jest zobowiązany aby żądać wyjaśnień w zakresie punktów 4 i 6. Wszystkie inne elementy są fakultatywne, a ich poruszanie jedynie zwiększa szanse wykonawcy na pozytywne rozpatrzenie jego odpowiedzi.

Środki dowodowe

Najpopularniejsza metoda wyjaśnień opiera się na przedstawieniu metody kalkulacji wartości złożonej oferty. W tej sytuacji wykonawca rozpisuje wszystkie elementy kosztowe, w tym między innymi wartości materiałów, usług podwykonawców, robocizny, zysku dla firmy, serwisu gwarancyjnego. Do przedstawionego kosztorysu musi załączyć także elementy dowodowe, takie jak cenniki. Warto także zaprezentować rozstrzygnięcia innych podobnych przetargów, które wskazują na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, mimo przyjęcia zbliżonej kalkulacji. Te można wyszukać i pobrać z bazy wyników przetargów zawartej na platformie oferent.com.pl. Serwis oferuje także wiele innych użyteczności, jak chociażby dostęp do licytacji nieruchomości i urządzeń, możliwość śledzenia pojawiających się przetargów w interesującej nas branży oraz wyszukiwanie podwykonawców do wygranego zlecenia dla firmy. Kolejną formą złożenia wyjaśnień może być zaprezentowanie ofert podwykonawców. Dokonując badania rynku i przedstawiając propozycje innych wiarygodnych podmiotów opiewające na kwotę mniejszą lub zbliżoną do naszej, również potwierdzamy, że przyjęta kalkulacja jest prawidłowa. Ta metoda wymaga jednak pewnego zachodu i jest obarczona ryzykiem nie dotrzymania terminu złożenia wyjaśnień w sytuacji, gdy podwykonawcy nie odpowiadają na czas. Istnieje też możliwość udzielenia odpowiedzi na postawione w piśmie zamawiającego pytania. Tu jednak narażamy się na ryzyko zbyt ogólnego potraktowania tematu. Nie ma jednego uniwersalnego i pasującego do każdej sytuacji sposobu wyjaśnień. Wszystko zależy od rodzaju postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wyjaśnienia mają dotyczyć oraz od dostępnych dla wykonawcy środków dowodowych.

Jak powinny wyglądać prawidłowo sformułowane referencje?

Jedną ze składowych procesu oceny oferty w przetargu jest weryfikacja środków dowodowych. Zamawiający może wymagać wielu różnych dokumentów, poświadczeń i załączników, które mają zagwarantować prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Jednym z najczęściej pojawiających się jest wykaz robót/dostaw/usług. Zawiera on spis podobnych do przedmiotu zamówienia dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonawca zrealizował w ostatnim czasie. Czy złożenie tego wykazu jest wystarczające do potwierdzenia warunku doświadczenia i zdobycia zlecenia dla firmy?

Wykaz realizacji, a progi unijne

Zgodnie z zapisami nowej Ustawy Pzp, w przypadku zamówienia przekraczającego progi unijne, zamawiający badając doświadczenie wykonawcy ma obowiązek oprócz wykazu żądać także dokumentu poświadczającego prawidłowe wykonanie wskazanych projektów. Rolą wykazu wypełnianego przez wykonawcę jest określenie cech charakterystycznych prac dotychczas wykonywanych. Chodzi o te realizacje, które mogą udowodnić spełnienie warunku doświadczenia wymaganego w treści ogłoszenia o zamówieniu. Z kolei dodatkowe dokumenty winne być podpisane przez podmiot trzeci, który oświadcza, że wskazane w wykazie pozycje faktycznie zostały wykonane należycie. W przypadku przetargów o wartości poniżej progów unijnych zamawiający nie ma obowiązku żądania żadnych dodatkowych dokumentów ponad wykaz dostaw, usług czy robót budowlanych. Praktyka gospodarcza wskazuje jednak, że zazwyczaj i tak o nie prosi.

Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy nie określa szczegółowo, jakie dokumenty mogą potwierdzać należyte wykonanie zamówienia. Zazwyczaj jednak tę funkcję pełnią referencje. Celem ich składania nie jest jednak wykazanie spełniania warunku udziału w postępowaniu, lecz jedynie potwierdzenie należytego wykonania usługi, dostawy lub roboty budowlanej przedstawionej w wykazie. Jest to o tyle ważne, że zamawiające nie ma podstawy do żądania, aby w referencjach zawarto wszystkie elementy wyszczególnione w Specyfikacji Warunków Zamówienia. To właśnie wykaz winien zawierać szczegółowe informacje wymagane w treści warunku udziału w postępowaniu, zaś referencje uzupełniają go o element potwierdzenia należytego wykonania zamówienia.

Co powinna zatem zawierać referencja?

Warto zdać sobie sprawę, że w świetle prawa nie obowiązuje żaden określony wzór referencji. Nie ma też listy elementów, które taki dokument powinien zawierać. Praktyka gospodarcza podpowiada jednak, że im więcej danych dotyczących danego projektu zawrzemy w takiej referencji, tym większa szansa na uznanie jej treści przez zamawiającego. Każda referencja, która ma pomóc w zdobyciu zlecenia dla firmy, powinna zawierać:

 • dane identyfikujące podmiot, na rzecz którego zostało wykonane dane zamówienia,
 • dane wykonawcy zamówienia,
 • tytuł i przedmiot zamówienia,
 • datę wykonania,
 • informację o należytym wykonaniu zamówienia
 • podpis

Szczególnie silny nacisk warto położyć na dwa podpunkty. Chodzi mianowicie o opis przedmiotu zamówienia oraz informację o należytym wykonaniu. Jak wskazano wcześniej, o ile w przetargach nie jest wymagane szczegółowe wykazanie zgodności każdego elementu zamówienia z wymaganiami SIWZ, o tyle w zamówieniach nie objętych Pzp, może zachodzić taka konieczność. Warto więc zadbać, aby referencja zawierała jak najwięcej informacji szczegółowych, identyfikujących dany projekt. Jeśli więc wykonawca ma wpływ na kształt referencji, oprócz ilości, mocy czy wartości cechujących dany projekt, warto dołożyć także takie szczegóły jak lokalizację, termin wykonania, kubaturę obiektu czy inne, które mogą potencjalnie stanowić kryterium doświadczenia zawodowego. Bardzo ważne jest także wykazanie, że zamówienie zostało „należycie wykonane”. Wielu zamawiających wymaga dokładnego użycia tego sformułowania, choć zgodnie z orzeczeniami KIO, za dopuszczalny uznaje się każdy sposób wykazania prawidłowości, poprawności, zgodności, kompletności zrealizowanego zamówienia. Samo pojęcie należytego wykonania nie zostało określone w żadnym akcie normatywnym. Należy więc przyjąć, że zlecenie należycie wykonane to takie, które odpowiada wszelkim wymogom zawartym w umowie.

Podpisywanie i termin wystawienia referencji

Referencja nie jest oświadczeniem woli, a jedynie potwierdzeniem jakości współpracy. Z tej uwagi może je podpisać dowolna osoba, która posiada wiedzę na temat danego projektu. Co ważne nie ma znaczenia, jaka data widnieje na dokumencie. Referencje mogą być nawet wystawione po dniu składania ofert, o ile potwierdzają, że powołane w wykazie świadczenia zostały zrealizowane przed upływem tego terminu. Warto dbać o to, aby referencje były regularnie wystawiane po zrealizowaniu danej usługi, dostawy czy roboty budowlanej. Nigdy nie wiadomo, jakie wymagania postawi zamawiający w kolejnym przetargu. Podmioty regularnie poszukujące dodatkowych zleceń dla firmy potwierdzają, że co postępowanie, to często inne kryteria dokumentowania doświadczenia. Szczegóły są każdorazowo zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia, dołączonej do ogłoszenia przetargowego. Te można otrzymywać na skrzynkę mailową dzięki usłudze serwisu oferent.com.pl. Na liście postępowań znaleźć można wszystkie aktualne zamówienia publiczne, wraz z pełną dokumentacją, terminem składania, danymi adresowymi zamawiającego oraz adresem publikacji ogłoszenia. Platforma oferuje możliwość darmowego przetestowania rozwiązania.

Wszystko o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy w zamówieniach publicznych

Przedsiębiorcy szukający dodatkowych zleceń dla firm coraz częściej wybierają rynek zamówień publicznych. Startowanie w przetargach jest zadaniem sformalizowanym, które wymaga ponoszenia pewnych kosztów udziału. Standardowo należy liczyć się z wydatkami związanymi z przygotowaniem oferty (zakup podpisu elektronicznego, wynagrodzenie dla specjalisty), wpłaceniem wadium, a przy pozytywnym rozwiązaniu postępowania, z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

Co to jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy?

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy to zgodnie z art. 147 ust. 2 Ustawy Pzp metoda prawidłowego zabezpieczania finansowego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Inaczej mówiąc jest to kwota pieniężna wnoszona przez wykonawcę na rzecz zamawiającego lub zobowiązanie do jej zapłaty, która służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Dodatkowo jeżeli zlecenie dla firmy obejmuje również okres gwarancyjny, zabezpieczenie może być ustanowione na pokrycie roszczeń z tytułu jakości i rękojmi co do szkód powstałych w późniejszym terminie. To narzędzie stanowi koszt tylko dla wybranego w przetargu wykonawcy i jest wnoszone tuż przed podpisaniem umowy.

Czy zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest obligatoryjne?

Prawo zamówień publicznych stanowi, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wyłącznie uprawnieniem zamawiającego. Oznacza to, że może on żądać jego wniesienia, ale wcale nie musi. Informacja o podjętej decyzji jest zawarta w odpowiednim rozdziale Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający określa tam nie tylko konieczność wniesienia zapłaty, ale reguluje też jej wysokość, sposób i formy wniesienia oraz termin i sposób zwrotu. Te zapisy są wiążące przez cały okres obowiązywania umowy na dane zlecenie dla firmy.

W jakiej wysokości można żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

Praktyka przetargów wskazuje, że wysokość w jakiej zamawiający może żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie przekracza 5%. Zabezpieczenie naliczamy od kwoty brutto zlecenia dla firmy, uwzględniającej podatek od towarów i usług. W wyjątkowych sytuacjach, zamawiający ma prawo ustanowić wyższą kwotę, jednakże nieprzekraczającą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Tak wysoka wartość zabezpieczenia musi być każdorazowo wnikliwe uzasadniona w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub innych dokumentach postępowania. Zamawiający powinien powołać się tam na możliwość wystąpienia szczególnego ryzyka związanego z realizacją zamówienia.

W jakiej formie można wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy?

Prawo zamówień publicznych dopuszcza szereg form wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Są nimi:

 • pieniądz,
 • poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 • gwarancje bankowe,
 • gwarancje ubezpieczeniowe,
 • poręczenia funduszy poręczeniowych.

Stosunkowo rzadko firmy korzystają z pierwszej wymienionej metody. Środki wpłacane bezpośrednio na numer konta bankowego zamawiającego, są niejednokrotnie dużym obciążeniem dla budżetu wykonawcy, który musi przecież finansować realizację wygranego kontraktu. Zamrażanie gotówki jest w tym wypadku ostatecznością, dobrą dla przedsiębiorców posiadających wolne zasoby pieniężne. Dużo chętniej firmy zgłaszają gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe. Koszty takich rozwiązań nie są wysokie, a pozwalają na spokój finansowy podmiotu w całym okresie związania umową i rękojmią. Warto jednak pamiętać, że gwarancje bankowe zmniejszają zdolność kredytową firmy, zaś gwarancja ubezpieczeniowa ma określony limit, który może się dość szybko wyczerpać przy intensywnych działaniach na rynku przetargów. Stosunkowo nowym narzędziem finansowym są poręczenia. Montaż takiego rozwiązania wygląda następująco: zleceniodawcą jest przedsiębiorstwo, które wygrało przetarg (wykonawca), beneficjentem – zamawiający, zaś gwarantem – dany fundusz poręczeniowy. W przeciwieństwie do gwarancji, w poręczeniach nie ma przyznanego limitu ani sytuacji nadszarpnięcia zdolności kredytowej. Jest więc to stosunkowo elastyczna forma, która umożliwia wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez angażowania środków własnych firmy.

Podsumowanie

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest fakultatywnym narzędziem w przetargach. Zazwyczaj zamawiający wymagają wniesienia odpowiedniej gwarancji w wysokości 2% lub 5% wartości kontraktu. Może być ono wniesione w różnych formach, jednak najczęściej wykorzystywane są gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe i poręczenia. Uniknięcie zapłaty gotówki pozwala na zwiększenie kapitału obrotowego w firmie, a co za tym idzie możliwości produkcyjnych. Informacji o wysokości i terminach zapłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy warto szukać w dokumentacji przetargowej, szczególnie w Specyfikacji Istotnych Wartości Zamówienia. Ta jest każdorazowo dołączona do informacji o zamówieniu, dostępnej na stronie Zamawiającego lub w dedykowanym rekordzie z bazy przetargów. Jedną z najciekawszych tego typu usług proponuje serwis oferent.com.pl. Oprócz przetargów znajdują się tam także zlecenia dla firm, licytacje, wyniki postępowań oraz szereg wskazówek, jak efektywnie korzystać z rynku zamówień publicznych. Dla nowych użytkowników przewidziano atrakcyjny, darmowy okres próbny, podczas którego będzie mógł poznać możliwości platformy.