Wniosek o udostępnienie oferty konkurencji

Oferty składane w postępowaniach przetargowych są co do zasady jawne od momentu ich otwarcia przez Zamawiającego. Oznacza to, że wgląd do ich treści jest dostępny dla każdej jednostki. Co należy zrobić, aby uzyskać kopie ofert złożonych w danym postępowaniu? Jakie są terminy i możliwości z tym związane? Z tego artykułu dowiedzą się Państwo podstawowych informacji na temat udostępnienia ofert konkurencji w zamówieniach publicznych, w tym tych z sekcji darmowe zlecenia budowlane.

Darmowe zlecenia budowlane - Po co nam oferty konkurencji?

Na początku warto zastanowić się, co może nam dać wgląd do oferty konkurencji. Polskie zlecenia budowlane to ten typ zamówień, który wymaga dużej precyzji przy wypełnianiu formularza ofertowego i przygotowania załączników. Nie chodzi tylko o prawidłowe oszacowanie cen, ale także wskazanie technologii wykonania, modelu użytych maszyn i urządzeń czy określenie warunków gwarancyjnych. Przetarg publiczny daje możliwość weryfikacji poprawności złożonych propozycji, co może stanowić wartość dodaną dla firmy w zakresie:

 • Ponownego włączenia się do walki o zlecenia.
 • Rozpoznania nowych podzespołów, które spełniają postawione w opisie przedmiotu zamówienia warunki.

W odniesieniu do pierwszego punktu warto pamiętać, że przeczytanie oferty konkurencji może skończyć się znalezieniem błędu. Ten, w zależności od jego wagi, może skutkować nawet odrzuceniem danej propozycji i wznowieniem postępowania. To daje szanse na nowe zlecenia budowlane nawet wtedy, gdy nasza oferta nie była najkorzystniejsza. Inną zaletą posiadania ofert konkurencji jest poznanie zaproponowanych technologii. Może zdarzyć się, że szczegóły organizacyjne lub architektoniczne objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, zazwyczaj jednak firmy realizujące przetarg publiczny udostępniają nazwy użytych urządzeń. Dzieje się tak chociażby w zleceniach fotowoltaicznych, w których wskazanie kart katalogowych używanych modułów, falowników i konstrukcji jest niezbędnym elementem oferty. Poznanie propozycji konkurencji to więc szansa na penetrację rynku dostawców i obniżenie kosztów robót budowlanych.

Darmowe zlecenia budowlane - Kto może uzyskać dostęp do ofert konkurencji i jak to zrobić?

Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do przestrzegania podstawowych zasad prowadzenia postępowań przetargowych. Jedną z nich jest zasada jawności. Przejawem jej respektowania jest między innymi udostępnianie ofert przetargowych po ich otwarciu na wniosek podmiotu zainteresowanego. Ustawa nie precyzuje, kto może żądać dostępu do protokołu wyboru oferty oraz do załączników. Może być to więc kontroferent, ale także dowolna inna osoba zainteresowana szczegółami propozycji na najnowsze zlecenia budowlane. Niezbędnym krokiem jest w tym wypadku złożenie odpowiedniego wniosku.
W tym wniosku powinny znaleźć się podstawowe informacje identyfikujące dany przetarg publiczny. Chodzi więc o takie elementy jak:

 • Tytuł zamówienia.
 • Dane zamawiającego.
 • Zakres danych, jakie chcemy uzyskać.
 • Formę przekazania materiałów.
 • Podpis.

Wniosek należy przesłać do zamawiającego w formie przewidzianej w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Przetarg publiczny – kiedy możemy wystąpić z wnioskiem o wgląd do ofert?

Zamówienia z sekcji darmowe zlecenia budowlane przeprowadzane są już według nowych reguł. Każdy przetarg publiczny obliguje zamawiającego do stosowania elektronicznej formuły składania ofert. To znacząco ułatwia proces udostępnienia dokumentacji na wniosek danego podmiotu. Zgodnie z zapisami ustawy Pzp termin na udostępnienie oferty wraz z załącznikami wynosi 3 dni od dnia ich otwarcia. Po wyborze najkorzystniejszej oferty możemy także poprosić o wgląd do innych plików, w tym między innymi korespondencji z wykonawcą. To szczególnie istotny moment, gdyż obecnie zamówienia z sekcji nowe zlecenia budowlane są w większości prowadzone w oparciu o tak zwaną procedurę odwróconą. Oznacza to, że większość środków dowodowych takich jak wykaz doświadczenia, pracowników czy karty katalogowe, składanych jest już po sporządzeniu listy rankingowej. Co istotne wgląd do ofert dostępny jest także po podpisaniu umowy przez wybrany w drodze przetargu podmiot. Jedynym ograniczeniem jest termin przechowywania dokumentów przez zamawiającego, który wynosi 4 lata od dnia zakończenia postępowania o przetarg publiczny.

Darmowe zlecenia budowlane – ile trwa udostępnianie ofert?

Art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp informuje, że zamawiający, który otrzymał wniosek o udostępnienie ofert złożonych w danym przetargu publicznym powinien dokonać niezbędnych czynności niezwłocznie. Oznacza to konieczność podjęcia określonych czynności w najkrótszym możliwym terminie, bez zbędnej zwłoki. W praktyce, z uwagi na to, że oferta na aktualne zlecenia budowlane wymaga często załączenia dużej ilości wiadomości i plików, czas oczekiwania wynosi 3 dni robocze. Materiał przekazywany jest w formie elektronicznej, w postaci plików, które zostały przekazane zamawiającemu bez ich modyfikacji czy zmiany formy.

Termin związania wykonawcy ofertą w nowym Prawie zamówień publicznych

Kwestia terminu związania ofertą rodziła w ostatnich latach szereg wątpliwości w wielu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczyło to przede wszystkim sekcji przetargi roboty budowlane, gdzie prolongaty terminu okazywały się czasami przeszkodą w zawieraniu umów wartych kilkadziesiąt milionów złotych. Czy nowa ustawa Pzp wyjaśniła wszelkie rozbieżności interpretacyjne?

Przetargi roboty budowlane - czym jest termin związania ofertą i ile wynosi?

Związanie ofertą to pojęcie wprowadzone na grunt zamówień publicznych. Oznacza ono, że wykonawca zobowiązany jest w podanym okresie zawrzeć umowę na warunkach, jakie zamieścił w sformułowanej propozycji. Teoretycznie w dyskusji o terminie związania ofertą nie ma znaczenia czy zamówienie pochodzi z sekcji przetargi roboty budowlane, czy chodzi o dostawę artykułów biurowych lub zlecenie wykonania wycinki drzew. Używamy słowa teoretycznie z pełną świadomością. Ustalenie terminu związania ofertą jest bowiem ściśle skorelowane z wysokością zamówienia i typem przedsięwzięcia. Inne są wytyczne dla robót budowlanych niż dla dostaw i usług. Jak przedstawia się to konkretnie na gruncie nowego Pzp?

 • Zamówienia o wartości krajowej przewidują maksymalny okres związania ofertą na poziomie 30 dni.
 • Zamówienia o wartości przekraczającej progi unijne, ale jednocześnie mniejszej niż 20 000 000,00 EUR dla robót budowlanych i 10 000 000,00 EUR dla dostaw i usług, przewidują maksymalny okres związania ofertą na poziomie 90 dni.
 • Najdłuższy okres związania ofertą – aż 120 dni – przewidziano dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej 20 000 000,00 EUR dla robót budowlanych i 10 000 000,00 EUR dla dostaw i usług.

Ustawodawca wyszedł ze słusznego założenia, że prowadzenie postępowań z sekcji przetargi roboty budowlane wymaga dużej precyzji i radzenia sobie z często bardzo skomplikowanymi zagadnieniami technicznymi. To wydłuża całą procedurę wyboru oferenta. Tego problemu nie ma przy prostszych zleceniach na usługi i dostawy, zatem tam termin związania ofertą jest krótszy.
Kwestia rozpoczęcia biegu terminu związania ofertą została szczegółowo uregulowana w art. 220 ust. 2 nowego Pzp. Widnieje tam informacja, że termin związania ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Nowe zapisy ustawy zmieniły też formę określenia terminu związania ofertą. Jeszcze do niedawna normą było wskazanie ilości dni. Obecnie każdy zamawiający ma obowiązek określić konkretną datę, do której oferta będzie obowiązująca.

Skrócenie terminu związania ofertą

Choć w ustawie nie sformułowano pojęcia skrócenia terminu związania ofertą, praktyka gospodarcza wykształciła je samoistnie. Kiedy może do niego dojść? Sytuacje są właściwie dwie. W pierwszej z nich skrócenie jest efektem awarii systemu informatycznego. Czasami zdarza się, że w dniu zakończenia naboru ofert platforma zakupowa przestaje poprawnie funkcjonować. Zamawiający w tej sytuacji nie ma możliwości wydłużenia terminu związania ofertą, mimo że funkcjonalność oceniania przesłanych dokumentacji jest dla niego ograniczona. W ten sposób zamiast 30 czy 60 dni pozostaje mu do dyspozycji mniejszy okres czas. Innym przypadkiem jest nieuwaga zamawiającego. Jak wskazano wcześniej na gruncie nowej ustawy Pzp, określenie terminu związania ofertą musi nastąpić przez wskazanie konkretnej daty. Co dzieje się w sytuacji, gdy dane postępowanie z sekcji przetargi roboty budowlane lub innej należy zmienić poprzez wskazanie nowego terminu składania ofert? Zamawiający winien w treści SIW skorygować nie tylko termin składania ofert, ale także termin związania. Czasami jednak o tym zapomina. Niedokonanie odpowiedniej modyfikacji skutkuje zatem realnym skróceniem okresu związania oferty.

Przedłużenie okresu związania ofertą

Przedłużenie okresu związania ofertą jest regulacją znaną wykonawcom i zamawiającym. Dochodzi do niej w sytuacji, gdy pod wpływem przedłużającej się procedury wyboru oferenta zbliża się termin związania ofertą. W tej sytuacji zamawiający występuje z odpowiednim wnioskiem do wykonawców, którzy mogą, ale też nie muszą wyrazić zgody na przedłużenie okresu związania przedstawioną propozycją. Taki wniosek prowadzący postępowanie może złożyć jednokrotnie, a termin przedłużenia wynosi odpowiednio:

 • 30 dni dla zamówienia o wartości krajowej.
 • 60 dni dla zamówienia o wartości przekraczającej progi unijne, ale jednocześnie mniejszej niż 20 000 000,00 EUR dla robót budowlanych i 10 000 000,00 EUR dla dostaw i usług.
 • Również 60 dni dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej 20 000 000,00 EUR dla robót budowlanych i 10 000 000,00 EUR dla dostaw i usług.

Co dzieje się w sytuacji, gdy oferent nie wyraził zgody na przedłużenie? Czy jego oferta może zostać wybrana jako najkorzystniejsza? Okazuje się, że istnieje taka możliwość. Zamawiający zwraca się do wykonawcy z pytaniem, czy ten wyraża zgodę na wybór jego oferty. Nie wyrażenie takiej zgody aktualizuje przesłankę odrzucenia oferty, a dodatkowo także obowiązek wezwania przez zamawiającego kolejnego wykonawcy z listy rankingowej, chyba że wystąpią przesłanki unieważnienia postępowania. Na rynku obserwuje się wzrastającą liczbę podmiotów, które decydują się na niewyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Jest to szczególnie zauważalne w sekcji przetargi roboty budowlane, gdzie liczba postępowań jest bardzo duża, a konkurencja rośnie z każdym dniem.

Przetargi budowlane Warszawa – czy jest w czym wybierać?

Przez pierwsze półrocze 2021 roku w Polsce zamieszczono 38 762 rekordy w bazie przetargi roboty budowlane. Dotyczyły one bardzo wielu specjalizacji:

 • Przebudowy oczyszczalni ścieków.
 • Termomodernizacji budynków.
 • Przebudowy dróg gminnych.
 • Zaprojektowania i wybudowania boiska.
 • Wymiany instalacji elektrycznej.
 • Budowy oświetlenia drogowego.
 • Rewitalizacji parku.

I wielu innych. Spośród tej liczby, aż 8803 zamówień dotyczyło województwa Mazowieckiego, a ponad 4500 sekcji przetargi budowlane Warszawa. Ta tendencja utrzymuje się już od wielu lat. Okazuje się, że firmy zainteresowane przeprowadzeniem prac w stolicy kraju, mają do wyboru każdego dnia aż 25 nowych opcji z sekcji przetargi budowlane. Warszawa jest więc przestrzenią, gdzie ilość zamówień zapewnia przetrwanie dla kilkudziesięciu oferentów, niezależnie od pory roku czy warunków społeczno-gospodarczych.

Podsumowanie

Bardzo ważną kwestią zamówień publicznych jest termin związania ofertą. W przypadku przedłużających się procedur wyboru oferenta, zamawiający ma możliwość wystąpić o przedłużenie terminu związania ofertą. Zgoda jest skuteczna tylko wówczas, jeśli oferent zezwoli także na przedłużenie terminu utrzymania wadium. Nowa ustawa Pzp ujednoliciła zapisy dotyczące formy przedłużenia związania ofertą, a także doprecyzowała, jak ujmować odpowiednie zapisy w Specyfikacji Warunków Zamówienia. To duża ulga dla wszystkich wykonawców, także tych zainteresowanych postępowaniami z sekcji przetargi budowlane Warszawa. Jeszcze do niedawno różnorodne interpretacje powodowały problemy z ustaleniem właściwych terminów, co wielokrotnie kończyło się utrata wadium oraz możliwości zawarcia umowy.