Jak powinny wyglądać prawidłowo sformułowane referencje?

Jedną ze składowych procesu oceny oferty w przetargu jest weryfikacja środków dowodowych. Zamawiający może wymagać wielu różnych dokumentów, poświadczeń i załączników, które mają zagwarantować prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Jednym z najczęściej pojawiających się jest wykaz robót/dostaw/usług. Zawiera on spis podobnych do przedmiotu zamówienia dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonawca zrealizował w ostatnim czasie. Czy złożenie tego wykazu jest wystarczające do potwierdzenia warunku doświadczenia i zdobycia zlecenia dla firmy?