Kluczowe kwestie zawierania umów o realizację zadania publicznego cz.3

W trzeciej odsłonie artykułu dotyczącego kluczowych zmian w zawieraniu umów z rynku zamówień publicznych przyjrzymy się narzędziu klauzul waloryzacyjnych. To jedno z rozwiązań, które ma za zadanie chronić interes przedsiębiorców na dynamicznie zmieniającym się rynku, w tym dla zleceń z sekcji przetargi publiczne Katowice. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy są one obowiązkowe do zastosowania w każdej umowie, rozważymy co dokładnie zawiera taka klauzula oraz poddamy ocenie sytuację zawarcia porozumienia po upływie 180 dni od dnia wybrania oferty.

Przetargi podkarpackie – czy klauzule waloryzacyjne są obowiązkowe?

Kwestie waloryzacji w zamówieniach z sekcji przetargi podkarpackie lub Poczta Polska przetargi została uregulowane w treści artykułu 439 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jego kształt został zmieniony ostatnią aktualizacją dokumentu normatywnego, co wiązało się z mało precyzyjnym i niejednoznacznym brzmieniem poprzednich zapisów. Obecnie wszelkie kontrakty podlegające przepisom zamówień publicznych zawarte na okres dłuższy niż 12 miesięcy, muszą zawierać klauzulę waloryzacyjną. Przewiduje ona opcję zmiany wynagrodzenia w przypadku korekty ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Takie klauzule dotyczą zarówno zleceń budowlanych, jak i usług. Warto jednak pamiętać, że dla porozumień z sekcji przetargi publiczne Katowice zawartych na okres krótszy niż 12 miesięcy lub na dostawę, zamieszczenie klauzuli waloryzacyjnej nie jest obowiązkowe, a stanowi jedynie wyraz dobrej woli zamawiającego.

Przetargi publiczne Katowice – elementy obligatoryjne postanowień waloryzacyjnych

Wpisanie klauzul waloryzacyjnych nie może przybierać dowolnej formy. Zgodnie z ustawą Pzp do obligatoryjnych elementów postanowień należą:

 • poziom zmiany ceny materiałów lub wysokość poniesionych kosztów,
 • data zmiany wynagrodzenia,
 • metoda zmiany wynagrodzenia (np. w korespondencji ze wskaźnikami Głównego Urzędu Statystycznego),
 • relacja zmiany ceny na koszt wykonania zamówienia,
 • maksymalny pułap zmiany wynagrodzenia,
 • okres, w trakcie którego może dojść do kolejnych zmian wynagrodzenia.

Ustawa nie narzuca konkretnych wartości wspomnianych elementów. Muszą być one dostosowane do indywidualnego charakteru porozumienia z sekcji przetargi podkarpackie. Każdorazowo trzeba brać jednak pod uwagę zmieniające się przepisy prawa. I tak klauzule muszą ulec aktywacji między innymi w przypadku zmian:

 • stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
 • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
 • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a także zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.


Poczta Polska – przetargi z umową zawartą po upływie 180 dni od dnia dokonania wyboru

Nieco inne wytyczne dotyczą sytuacji, gdy umowa o zamówienie publiczne została zawarta po upływie 180 dni od momentu dokonania wyboru. Choć taka sytuacja zdarza się rzadko, może wystąpić w przypadku dużych zleceń budowlanych. Jeśli zatem doszło do niej w zamówieniu z sekcji przetargi publiczne Katowice lub innej, koniecznym jest zawarcie w umowie  klauzuli waloryzacyjnej. Za początkowy dzień ustalenia terminu zmiany wynagrodzenia, uważa się tu moment otwarcia oferty, chyba że zamawiający określi wcześniejszy termin.

Przetargi publiczne Katowice – a co z podwykonawcami?

W wielu przypadkach wykonawca wygrywający zlecenie z sekcji Poczta Polska przetargi zgłasza do rzeczowego wykonania podwykonawcę. Jak w tej sytuacji prezentuje się kwestia waloryzacji? Jeśli faktycznie zaistniała taka okoliczność, a wykonawca zawarł z podwykonawcą umowę na okres przekraczający 12 miesięcy, to jest on także zobligowany do podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia podwykonawcy w zakresie wynikającym ze zmian rynkowych. Sytuacja dotyczy postępowań na roboty budowlane i usługi. Brak podjęcia takich kroków może skutkować nałożeniem kary umownej przez zamawiającego.

Podsumowanie

Jeśli zamierzają Państwo startować w zamówieniach z sekcji przetargi podkarpackie lub innych, niezwykle ważne jest zaznajomienie się z projektem umowy. W poprzednich artykułach analizowaliśmy między innymi kwestie klauzul abuzywnych, terminów czy momentów wystawienia faktur. Tym razem nacisk położony został na elementy waloryzacyjne. Są one obowiązkowe do uwzględnienia dla umów, których okres realizacji przekracza 12 miesięcy i polegają na wykonaniu robót budowlanych lub usług. Klauzule to zawierają szereg obligatoryjnych elementów takich jak poziom zmiany ceny materiałów lub data zmiany wynagrodzenia. Co ważne klauzule waloryzacyjne i wynikające z nich obowiązki przechodzą także na podwykonawców danego zamówienia. Brak zastosowania tej reguły może skutkować nałożeniem kary umownej przez zamawiającego.

Unieważnienie umowy przetargowej od 2021 roku

Wraz z początkiem 2021 roku i wejściem w życie przepisów nowej ustawy pzp zmieniły się możliwości dotyczące unieważnienia umowy zawartej w ramach zamówień publicznych. Teraz każdy wykonawca ma szansę stać na straży przestrzegania przepisów w dowolnym zadaniu, na przykład z sekcji przetargi budowlane Białystok. W tym artykule poruszymy ważne kwestie dotyczące samego unieważnienia umowy, jego zalet dla konkurencji oraz procedury dochodzenia praw.

Unieważnienie umowy przetargowej – kiedy może do niej dojść?

Unieważnienie umowy z sekcji przetargi podlaskie lub innej jest sytuacją stosunkowo rzadko spotykaną. Zdarza się jednak, że zamawiający nie przestrzegając podstawowych zasad zamówień publicznych, sam prosi się o problemy. Podstaw do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie umowy może być co najmniej kilka. Dwie główne grupy związane z naruszeniami dyscypliny zamówień publicznych prezentują się następująco:

 • zamawiający zawarł umowę nie publikując ogłoszenia wszczynającego postępowanie,
 • zamawiający zawarł umowę zanim upłynął termin na wniesienie odwołania do KIO - odpowiednio wcześniej niż 5 lub 10 dni od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej.

Termin na wniesienie wniosku o unieważnienie zamówienia z sekcji przetargi budowlane Białystok wynosi w tym wypadku cztery lata od chwili zawarcia danej umowy. Krótszy okres obowiązuje, gdy na ostateczny wynik przetargu miało wpływ działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami (czyli na przykład sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia). W tej sytuacji wynosi on tylko miesiąc od chwili uzyskania wiedzy o przyczynach unieważniania, ale nie dłużej niż rok od zawarcia umowy.

Ogłoszenia przetargowe - komu przysługuje prawo do wystąpienia o unieważnienie umowy?

Jeszcze do niedawna wyłącznie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych mógł wystąpić do sądu o unieważnienie umowy. Dokonywał tego po analizie wniosków nadesłanych przez wykonawców. Takie aplikacje musiały zawierać nie tylko pismo z uzasadnieniem, ale także konkretne środki dowodowe. Nowelizacja z 2021 roku zezwoliła wykonawcom na skrócenie całej procedury. Dzisiaj oni sami mogą wystąpić do sądu z pominięciem instytucji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jedynym wymogiem jaki musi spełnić wykonawca jest posiadanie interesu w uzyskaniu danego zamówienia. Jeśli więc rozważamy zadanie z sekcji przetargi podlaskie polegające na budowie drogi gminnej, wystąpić o unieważnienie umowy nie może fryzjer z Blachowni, gdyż nie ma on żadnego interesu w zmianie tego porozumienia. Uprawnionym będzie jednak firma budowlana, która startowała w tym postępowaniu. Co istotne, uprawnienie do złożenia wniosku obejmuje zarówno zawarcie umowy podlegającej PZP jak i jej zmianę.

Przetargi budowlane Białystok – po co występować o unieważnienie umowy?

Proces unieważnienia umowy z sekcji przetargi podlaskie nie jest ani prosty, ani szybki. Co więcej, nie zawsze przynosi wymierne korzyści w postaci możliwości zawarcia nowego porozumienia na pełen zakres prac. Skoro zatem nie zapewnienie lukratywnego zlecenia, to co może być motywacją do podjęcia odpowiednich działań związanych z unieważnieniem umowy?

Pierwsza z pobudek nie generuje bezpośredniego zysku dla firmy. Chodzi tu przede wszystkim o pozbawienie konkurencji szans na zdobycie wartościowych referencji. Poszerzenie doświadczenia firmy może w przyszłości przyczynić się do zdobycia nowych zleceń. Ogłoszenia przetargowe praktycznie zawsze zawierają jakieś warunki brzegowe, których spełnienie umożliwia startowanie w przetargu. Jeśli mamy wiedzę, że dana umowa została zawarta z wadą, wniesienie o unieważnienie porozumienia może być przepustką do ograniczenia liczby konkurentów w przyszłości.

Innym czynnikiem determinującym chęć starania się o unieważnienie umowy jest możliwość przejęcia części zlecenia. Zdarzają się na rynku umowy cykliczne, trwające więcej niż jeden rok. Przykładem mogą być zamówienia z sekcji przetargi budowlane Białystok czy dowóz uczniów do szkoły. Przerwanie porozumienia z Zamawiającym po pierwszym czy drugim roku realizacji, może przyczynić się do dokończenia zamówienia przez wykonawcę składającego wniosek o unieważnienie. Warunek jest jeden – nasza oferta musi być uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu.

I wreszcie trzeci przypadek. Jak wiemy wszelkie ogłoszenia przetargowe podlegają określonym przepisom ustawy Pzp. Każdorazowe działanie wbrew wytycznym może zakończyć się nie tylko unieważnieniem umowy, ale także nałożenie kary finansowej na zamawiającego. Wyobraźmy sobie sytuację, że w ramach zamówienia z sekcji przetargi podlaskie zamawiający zawarł wadliwą umowę z wykonawcą. Inny podmiot startujący w postępowaniu wniósł wniosek o unieważnienie porozumienia, który został rozpatrzony pozytywnie. Jeśli ten sam podmiot udowodni, że na tej operacji ucierpiały jego interesy, może starać się o odszkodowanie od zamawiającego. To stanowi potencjalny zysk dla firmy. Warto jednak pamiętać, że przeprowadzenie takiej procedury może być i czasochłonne i kosztowne, zatem warto ją wszczynać tylko w przypadku pewności swoich racji.