Kluczowe kwestie zawierania umów o realizację zadania publicznego cz.2

Przetargi Katowice - terminy umów

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych rozszerzyła zapisy dotyczące wdrażania mechanizmów kontraktowych. Ochrona interesu firm startujących w postępowaniach z sekcji zlecenia budowlane Katowice realizowana jest między innymi poprzez obowiązek określenia terminu zakończenia umowy. Jeszcze do niedawna normą było ustanowienie finalizacji porozumienia w formule konkretnej daty. Taką metodą wykorzystywali wszyscy zamawiający: urzędy gmin, starostwa powiatowe, zakłady energetyczne czy lasy państwowe. Przetargi realizowane w ten sposób niosły za sobą wysokie ryzyko niedotrzymania terminu przez wykonawców. Gdy procedura wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia porozumienia przedłużała się, automatycznie skróceniu ulegał czas na dokonanie określonych czynności. Aby uniknąć sporów prawnych ustawodawca wprowadził zasadę określenia terminu umowy poprzez podanie liczby dni, tygodni lub lat.

Przetargi Katowice - czy są odstępstwa od tej reguły?

Na rynku zamówień publicznych mamy do czynienia z setkami różnorodnych potrzeb i zdarzeń. Stąd ustanowienie jednych reguł dla wszystkich typów umów jest praktycznie niemożliwe. Przykładowo dostarczenie sprzętu multimedialnego na szkolenie musi odbyć się w konkretnych godzinach danego dnia. Tego typu rozwiązania traktowane są jako uzasadnione obiektywną przyczyną odstępstwa od przywołanych wcześniej przepisów. W tym wypadku można w Specyfikacji Warunków Zamówienia i wzorze umowy posłużyć się określoną datą. Innymi przykładami tego typu zdarzeń są:

 • wejście w życie nowych reguł dla danego rynku (np. zmiana systemu rozliczania prosumentów może być podstawą do skonkretyzowania daty wykonania umów z sekcji fotowoltaika zlecenia budowlane Katowice).
 • Upływ terminu środków pochodzących z dofinansowania z funduszy europejskich lub krajowych.

Lasy państwowe przetargi – terminy wypłaty wynagrodzenia

Również terminy zapłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę, dostawę lub robotę budowlaną muszą być precyzyjnie określone we wzorze umowy. Wykonawca startujący w postępowaniu z sekcji przetargi Katowice musi mieć możliwość dokładnego określenie momentu uruchomienia wypłaty. Od tego zależy przecież płynność firmy i szansa na realizację większej ilości zadań. Prawidłowo sformułowana umowa musi zatem klarownie wskazywać mechanizmy i harmonogram ewentualnych płatności częściowych, zaliczek oraz moment uprawniający do wystawienia faktury końcowej. Niezbędne jest także określenie terminu jej ostatecznej zapłaty (zazwyczaj jest to 7, 14 lub 30 dni od jej prawidłowego wystawienia i dostarczenia zamawiającemu). Każde naruszenie tych przepisów może stać się powodem zgłoszenia do KIO i nałożenia obowiązku zmiany zapisów umownych.

Zlecenia budowlane Katowice – wysokość kar umownych

Kara umowna na rynku zamówień publicznych spełnia wiele funkcji, w tym: odszkodowawczą, motywacyjną oraz represyjną. Z jednej strony stanowi ryczałt odszkodowania, co ułatwia zamawiającym dochodzenie naprawienia szkody. Z drugiej kara może motywować nierzetelnego wykonawcę do należytego wykonania zobowiązania. Jeszcze inna pobudka zastosowania tego narzędzia wynika z chęci dania przestrogi na przyszłość. Niezależnie jednak od tych refleksji, nadrzędną funkcją kary umownej jest i powinna być misja odszkodowawcza. Konstrukcja kary umownej powinna być dobrana indywidualnie do umowy.
Jeszcze przed wdrożeniem zapisów nowej ustawy Pzp rozważano ustanowienie tak zwanego limitu odpowiedzialności wykonawcy z tytułu kar umownych. Ta nowa regulacja miała określać górny pułap stosowania kar na poziomie 20% wartości netto umowy z sekcji zlecenia budowlane Katowice lub innej. Ostatecznie ustawodawca zrezygnował z tak sztywno przyjętych reguł. Obecnie funkcjonuje ograniczenie dotyczące łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, której nie należy jednak utożsamiać z limitem odpowiedzialności. W umowie może się bowiem znaleźć odmienne postanowienie, zwiększające wysokość ewentualnego odszkodowania. Dochodzenie tych należności na drodze sądowej jest jednak trudniejsze, co niejako chroni wykonawców przed nieuczciwymi praktykami zamawiających. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jako nową regułę rynku zamówień publicznych należy zatem ocenić pozytywnie. Dzięki niej podmioty startujące do zlecenia z sekcji lasy państwowe przetargi lub przetargi Katowice mogą odpowiednio wycenić ryzyko podpisania umowy.

Podsumowanie

Istotnym elementem każdej umowy o zamówienie publiczne jest określenie terminu wykonania zadania z sekcji zlecenia budowlane Katowice lub innej. Ustawodawca w nowych regulacjach przewidział obowiązek stosowania wartości podawanych w dniach, tygodniach lub latach, co ma chronić wykonawców przed przedłużającymi się procedurami wyłonienia zwycięzcy przetargu. Wyjątki od tej reguły muszą być zawsze precyzyjnie uzasadnione. Również termin wypłaty wynagrodzenia znalazł się pod bacznym okiem ustawodawcy. Dzięki nowym przepisom każdy wykonawca składający ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne ma możliwość łatwego określenia momentu wystawienia faktur częściowych czy końcowych. Pozytywnie należy także ocenić zmianę dotyczącą kar umownych. Od początku 2021 roku stosowany jest tak zwany limit łącznej maksymalnej wysokości kar umownych. Daje to szansę na odpowiednią wycenę ryzyka dla wykonawców z sekcji lasy państwowe przetargi lub przetargi Katowice.

Kluczowe kwestie zawierania umów o realizację zadania publicznego cz.1

Umowy o zamówienia publiczne zazwyczaj stanowią załącznik do ogłoszenia przetargowego. Ich treść jest w zasadzie narzucona przez zamawiającego. Każdy wykonawca ma jednak możliwość sugerowania pewnych zmian w ramach wstępnych konsultacji rynkowych lub zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Ostatecznie jednak decyzja o uznaniu, bądź nieuznaniu danego wniosku leży po stronie organizatora postępowania. Składając ofertę wykonawca jest zobowiązany zaakceptować umowę w takim kształcie, w jakim jest ona ostatecznie upubliczniona pod ogłoszeniem z sekcji przetargi Energa lub przetargi PGNIG. W tym artykule przyjrzymy się podstawowym danym dotyczącym określenia kształtu umów w nowej ustawie Pzp. Rozważymy jaki może być czas trwania umowy, w jakiej formie należy ją zawrzeć, wyjaśnimy także czym są klauzule abuzywne.

Przetargi Energa - Forma zawartej umowy

Artykuł 432 ustawy reguluje, że do zachowania ważności zapisów umowy niezbędne jest jej zawarcie w formie pisemnej, chyba że odrębne przepisy wymagają formy szczególnej. Do katalogu praktyk niedozwolonych zaliczyć należy zatem przekazywanie sobie skanów zawartej umowy. Tak parafowana umowa nie może zostać uznana za obowiązującą. A jak to wygląda w przypadku umów w postaci elektronicznej i opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Tu przepisy Kodeksu Cywilnego, a konkretnie artykułu 78 stanowią o równoważności takiej formy w stosunku do metody pisemnej. Tym samym umowy w ramach sekcji przetargi Energa lub przetargi PGNIG podpisane elektronicznie należy uznać za prawidłowe. Jest to szczególnie ważne w dobie dynamicznie rozprzestrzeniającego się wirusa COVID-19. Elektroniczne zawarcie umowy to także wyraz troski o środowisko (uniknięty ślad węglowy z podróży).

Przetargi PGNIG – czas trwania umowy

Zamawiający są zobligowani do przestrzegania określonych przepisów regulujących czas trwania umowy. Ustawodawca wymaga, aby porozumienie zostało zawarte na czas oznaczony. Wyjątkami od tej sytuacji są porozumienia, których przedmiotem są dostawy:

 • wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnych lub odprowadzania,
 • gazu z sieci gazowej,
 • ciepła z sieci ciepłowniczej,
 • energii elektrycznej lub gazu ziemnego z sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej,
 • licencji na oprogramowanie.

Na czas nieoznaczony mogą być więc zawierane niektóre umowy z sekcji przetargi Energa i przetargi PGNIG. Oddzielne obostrzenia mają umowy, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się lub ciągłe. W tym wypadku porozumienie powinno być zawarte na okres maksymalnie 4 lat. Odstępstwem jest sytuacja, gdy dłuższa umowa może przyczynić się do oszczędności kosztów.

Przetargi Warszawa – klauzule niedozwolone

Nowe rozwiązania ustawowe wprowadziły w życie katalog postanowień niedozwolonych do stosowania w umowach na zamówienia z sekcji przetargi Warszawa, tak zwane klauzule abuzywne. Mają one za zadanie chronić interes wykonawców, którzy dysponują ograniczonym polem negocjacji kształtu porozumienia. I tak zgodnie z artykułem 433 ustawy zakazuje się stosowania w umowach zapisów przewidujących:

 • odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia;
 • naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem;
 • odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający;
 • możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.


Przetargi Warszawa - a co jeśli zamawiający stosuje w umowie niedozwolone zapisy?

Mechanizm działania klauzul abuzywnych jest ochroną dla wykonawców. W przypadku wystąpienia naruszenia tych przepisów, każdy podmiot zainteresowany daną umową może złożyć odwołanie do KIO już na etapie publikacji postępowania zamówienia publicznego. W przypadku zgody z takim stanowiskiem, KIO skutecznie wymusza na zamawiającym dokonanie korekty. Sama procedura składania wniosku do Krajowej Izby Odwoławczej została wyjaśniona w tym artykule.

Podsumowanie

Umowa o realizację zamówienia publicznego stanowi jeden z kluczowych załączników do ogłoszenia danego postępowania. Zawiera ona wszystkie istotne postanowienia realizacji zadania z sekcji przetargi Energa lub przetargi PGNIG. Jej kształt określa każdorazowo zamawiający, przez co wielokrotnie przybierają one charakter umów adhezyjnych. Innymi słowy wykonawcy nie mają tu dużego pola do negocjacji i mogą przystąpić do zamówienia tylko na zasadzie „take it or leave it”. Wraz z wprowadzeniem nowej ustawy Pzp to podejście uległo zmianie. Dzisiaj każdy zamawiający musi uważać na stosowanie tak zwanych klauzul abuzywnych. Dodanie do umowy jednej z czterech przesłanek zakazanych może skończyć się odwołaniem do KIO i koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów. W ten sposób chroniony jest interes wykonawców z sekcji przetargi Warszawa.