WIZYTÓWKA FIRMY

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska

ul. Erazma Ciołka 13, 01-445 Warszawa
branża: gospodarka leśna, środowisko naturalne ekologia

Opis firmy

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska została utworzona w grudniu 1988 roku. Wśród założycieli znaleźli się działacze ekologiczni, dziennikarze i menadżerowie przejęci wspólną troską o stan środowiska przyrodniczego w naszym kraju. W gronie inicjatorów znalazły się również proekologiczne organizacje społeczne i duże jednostki gospodarcze.

Ochrona przyrody

Problematyka ochrony różnorodności biologicznej i jej zrównoważonego użytkowania jest od kilku lat wiodącą sferą działalności Fundacji. Dysponując w tym zakresie dużym dorobkiem merytorycznym, doświadczoną kadrą oraz współpracując z wysokiej klasy ekspertami, NFOŚ wyspecjalizowała się w realizacji różnorodnych opracowań przyrodniczych, zarówno o zasięgu ogólnokrajowym, jak i ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów lokalnych. Potencjał wykonawczy Fundacji umożliwia między innymi realizację następujących projektów i programów:

* strategie ochrony różnorodności biologicznej i jej wybranych elementów;
* plany ochrony obszarów chronionych;
* waloryzacje obszarów przyrodniczo cennych;
* inwentaryzacje różnorodności biologicznej;
* programy ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem;
* programy renaturyzacji zdegradowanych ekosystemów;
* dokumentacje nowotworzonych obszarów chronionych;
* programy zwiększania lesistości;
* raporty nt. stanu i zagrożeń różnorodności biologicznej;
* projekty poprawy bilansu wodnego na obszarach o dużych walorach przyrodniczych;
* programy monitoringu wybranych elementów różnorodności biologicznej;
* raporty z realizacji zobowiązań międzynarodowych Polski w zakresie ochrony przyrody;
* projekty przepisów prawa ochrony przyrody;
* projekty wzmacniania systemu zarządzania ochroną przyrody.

Ochrona środowiska

W sferze zagadnień technicznych ochrony środowiska Fundacja aktywnie angażuje się w działania dotyczące m.in. modernizacji gospodarki wodno ściekowej i gospodarki odpadami. Dysponując wieloletnim doświadczeniem i wyspecjalizowaną kadrą inżynierską, jest uznanym wykonawcą usług dla sektora komunalnego realizując między innymi następujące prace:

* projekty techniczne komunalnych oczyszczalni ścieków,
* projekty techniczne systemów kanalizacji,
* projekty techniczne wysypisk odpadów komunalnych,
* analizy ekonomiczne budowy oczyszczalni ścieków komunalnych i systemów kanalizacji,
* studia wykonalności oczyszczalni ścieków komunalnych,
* programy ochrony środowiska dla gmin,
* operaty ochrony wód,
* ekspertyzy stanu technicznego urządzeń ochrony wód,

Rozwój regionalny

Fundacja przywiązuje duże znaczenie do wspierania rozwoju regionalnego. Służy temu szeroka współpraca z samorządami, zarówno szczebla wojewódzkiego, powiatowego, jak i gminnego.

Na potrzeby jednostek samorządowych NFOŚ realizuje różnego rodzaju projekty i programy ukierunkowane głównie na wzmacnianie działań społeczności lokalnych w sferze ochrony środowiska, bądź też dotyczących praktycznego wdrażania w życie zasad gospodarowania opartych na idei zrównoważonego rozwoju. Prezentują one najczęściej nowatorskie, ale jednocześnie i pragmatyczne, podejście do przedstawianej problematyki, wzbudzając tym samym znaczące zainteresowanie władz samorządowych. Do tego rodzaju prac między innymi należą:

* programy rozwoju zrównoważonego;
* opracowania fizjograficzne;
* inwentaryzacje przyrodnicze;
* programy ochrony środowiska;
* plany gospodarki odpadami;
* programy gospodarki wodno-ściekowej;
* programy zalesień;
* studia uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego;
* plany przestrzennego zagospodarowania;
* dokumentacje obszarów i obiektów chronionych.

Edukacja ekologiczna

Podnoszenie wiedzy i świadomości ekologicznej społeczeństwa jest w jednym z podstawowych celów statutowych Fundacji.

Działania w tej sferze, rozwijane przy zastosowaniu różnorodnych form edukacyjnych i organizacyjnych ukierunkowane są w pierwszym rzędzie na wzbogacenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, młodzieży szkolnej, przedstawicieli organizacji społecznych, samorządów lokalnych oraz służb ochrony środowiska.

Wykorzystując kilkunastoletnie doświadczenia oraz mając do dyspozycji wysoko wykwalifikowaną grupę specjalistów Fundacja organizuje i przeprowadza m.in.

* warsztaty dla przedstawicieli samorządów nt. przepisów prawa ochrony środowiska,
* seminaria dla służb komunalnych nt. nowoczesnych technik oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami,
* seminaria dla przedstawicieli samorządów i organizacji społecznych nt. planowania i programowania w ochronie środowiska,
* specjalistyczne konferencje dla służb ochrony środowiska nt. efektywnych sposobów zarządzania przyrodą,
* szkolenia dla przedstawicieli organizacji społecznych nt. źródeł finansowania projektów i programów ekologicznych,
* warsztaty dla nauczycieli nt. nowoczesnych metod przekazu wiedzy o środowisku przyrodniczym.

Szczególne znaczenie dla stymulowania aktywności młodzieży szkolnej na rzecz ochrony środowiska maja uruchamiane przez Fundacje programy edukacyjne, w trakcie których uczniowie wykonują badania stanu poszczególnych komponentów środowiska uczą się przygotowywania stosownych ocen i formułowania wynikających z nich wniosków.

Doradztwo

Ważna sferą działania NFOŚ jest udzielanie konsultacji w sprawach związanych z problematyką ochrony środowiska. Wszyscy, którzy zwracają się do Fundacji o poradę mogą liczyć na pomoc ze strony doświadczonej etatowej kadry, bądź też skorzystać z pomocy stale współpracujących z Fundacją wysokiej klasy ekspertów reprezentujących różnorodne specjalności zawodowe.

W przypadku spraw o charakterze interwencyjnym Fundacja wskazuje zainteresowanym niezbędną do przeprowadzenia drogę postępowania, jak również udziela pomocy w formułowaniu stosownych dokumentów formalnych.

Udzielane konsultacje obejmują wszystkie najbardziej istotne sfery problemowe odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do ochrony środowiska i w szczególności dotyczą:

* interpretacji przepisów prawa ochrony środowiska,
* źródeł inwestycji proekologicznych,
* wypełniania wymogów proceduralnych, merytorycznych, technicznych i organizacyjnych uzyskiwania wsparcia finansowego z funduszy celowych,
* zakresu kompetencji służb ochrony środowiska,
* programowania i planowania działań na rzecz ochrony środowiska,
* rozwijanie edukacji ekologicznej społeczeństwa,
* stymulowanie działalności ekologicznych organizacji społecznych,
* dochodzenie roszczeń z tytułu powstałych szkód w środowisku.

Zapytanie i prośby o pomoc w rozwiązywaniu zaistniałych problemów można zgłaszać do Fundacji telefonicznie, listownie i drogą internetową, bądź też poprzez bezpośredni i osobisty kontakt z Zarządem NFOŚ.
ul. Erazma Ciołka 13
01-445 Warszawa