WIZYTÓWKA FIRMY

KenBIT Sp. z o.o.

KenBIT Sp. z o.o.

ul. Żytnia 15 lok. 22, 01-014 Warszawa
branża: automatyka elektronika, komputery informatyka internet, systemy alarmowe i p.poż....

Opis firmy

Firma KENBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ została założona w lutym 2003 przez byłych pracowników naukowo-dydaktycznych Wojskowej Akademii Technicznej. Będąc pracownikami WAT byliśmy współautorami kilku prac badawczo-rozwojowych (m.in. podsystemu jednokanałowego i wielokanałowego radiodostępu simpleksowego, aparatowni wielokanałowego radiodostępu simpleksowego, mikrotelefonu wielofunkcyjnego do radiostacji PR4G i oprogramowania sieci wymiany danych ZT), które zostały wdrożone w wojsku i do tej pory są produkowane przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2.

Mając duże doświadczenie i będąc w nowej sytuacji życiowej podjęliśmy wyzwanie pracy "na własny rachunek". Jako zespół inżynierów elektroników i informatyków pracujących od wielu lat przy tworzeniu i wdrażaniu sprzętu łączności i informatyki oraz oprogramowania dla Wojska Polskiego mamy pomysły, które możemy teraz samodzielnie realizować.

Nasze obszary działania można podzielić na dwie dziedziny:

* Pierwsza dziedzina
- projektowanie i prototypowanie urządzeń telekomunikacyjnych
* Druga dziedzina
- projektowanie i implementacja systemów informatycznych

Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z cyfrową łącznością radiową i przewodową, jak również zagadnieniami z zakresu rozpoznania radioelektronicznego. Zakres naszych dotychczasowych prac obejmował projektowanie mobilnych węzłów łączności dla sieci telekomunikacyjnych, w których głównym problemem projektowym jest integracja środków łączności UKF i KF z infrastrukturą radioliniowo - przewodową w zakresie usług telekomunikacyjnych. Wiele opracowanych i wykonanych przez nas rozwiązań technicznych dotyczyło modernizacji i rozwoju bezprzewodowych sieci teleinformatycznych. Ich specyfika w zakresie zastosowań militarnych spowodowała, że w dniu dzisiejszym posiadamy szereg autorskich rozwiązań sieci teleinformatycznych optymalizowanych na możliwie minimalne wykorzystanie infrastruktury telekomunikacyjnej zarówno w sensie wymaganych przepływności danych, jak i w sensie minimalizacji kosztów eksploatacyjnych systemów łączności związanych z taryfikacją.

Kolejną strategiczną dziedziną naszej działalności są systemy informatyczne zorientowane na automatyzację i niezawodność oraz terminowość wymiany danych. Opracowaliśmy w tym zakresie system rozproszonej relacyjnej bazy danych z różnicową replikacją. Jego elastyczność umożliwia implementację na dowolnych platformach serwerów baz danych, a jego podstawową zaletą jest możliwość utrzymania baz danych firm złożonych z wielu oddziałów terenowych, z których każdy dysponuje własnym fragmentem danych koniecznych do funkcjonowania. Daje to zarówno możliwość efektywniejszej obsługi klienta, jak i minimalizuje czas potrzebny wielu firmom na uzgadnianie wielu spraw za pomocą telefonu, czy faksu. Elastyczna polityka metod wyrównywania danych w bazach danych oddziałów firm pozwala Klientowi na wybór najbardziej pożądanej przez niego strategii replikacji.

W naszej działalności informatycznej nie pominęliśmy również problemu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Posiadamy autorskie rozwiązania programowe umożliwiające szyfrowanie danych, identyfikację i uwierzytelnianie użytkowników oraz zabezpieczanie dostępu do baz danych. Dysponujemy szeroką ofertą opcji i polityk zarządzania bezpieczeństwem, co daje Klientowi możliwość wyboru najwłaściwszego dla Niego sposobu zabezpieczania swoich danych przed niepowołanym dostępem.

Jako wieloletni specjaliści w zakresie systemów łączności dostrzegamy braki eksploatowanych dzisiaj systemów, zwłaszcza w zakresie budowy i rozwoju sieci komputerowych oraz integracji techniki i usług telekomunikacyjnych w sprzężeniach systemów radiowych z przewodowymi. Postawiliśmy sobie za cel wypełnienie tej luki. W związku z tym wiele czasu poświęcamy m.in. autorskim pracom nad wdrożeniem technologii VoIP do tych systemów w celu efektywniejszego wykorzystania ich infrastruktury. Pewną dziedziną z pogranicza nauki jest integracja VoIP ze środkami radiowymi pola walki, co stanowi obszar szczególnego zainteresowania firmy.

Tworzone przez nas systemy i urządzenia staramy się wyposażać w przyjazny interfejs użytkownika - klienta i użytkownika - administratora. Nasze osiągnięcia w tej dziedzinie to przede wszystkim integracja interfejsów zobrazowania topograficznego z bazami danych. Graficzne zobrazowania danych, aplikacje pracujące ze sformalizowanymi dokumentami w zakresie ich obróbki i kolportażu oraz kontroli obiegu. Opracowaliśmy też pakiet oprogramowania fabryki szablonów dokumentów, co daje naszemu Klientowi szerokie możliwości ingerencji w kompozycję interfejsów eksploatowanych przez Niego systemów.

W Firmie, zgodnie z Ustawą z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych z późn. zm., jest utworzony Pion Ochrony Informacji Niejawnej, którym kieruje Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, jak również podlegająca pod Pełnomocnika Kancelaria Tajna spełniająca wymagania ujęte w § 5 Rozporządzenia R.M. z dnia 18 października 2005r., w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych. Wszyscy pracownicy firmy posiadają poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do klauzuli "Tajne".


OFERTA

Projekty i wykonanie zaawansowanych technologicznie cyfrowych i analogowych urządzeń elektronicznych:


* Urządzenia dostępu radiowego do sieci przewodowych,
* Specjalizowane urządzenia transmisji danych i VoIP oparte na technologii WLAN,
* Cyfrowe centrale telefoniczne, multipleksery i węzły pakietowe,
* Realizacja sprzętowych rozwiązań mikrokontrolerów urządzeń (na strukturach programowalnych CPLD i FPGA firmy Xilinx),
* Realizacje projektów sprzętowych pod wymagania klienta.

Mamy duże doświadczenie w wykonywaniu projektów spełniających wysokie wymagania klimatyczne i mechaniczne (do grupy N14 wg Normy Obronnej).

Kompleksowe projekty informatyczne obejmujące zagadnienia:

* Systemy monitorowania i rozpoznania radioelektronicznego,
* Aplikacje GIS,
* Systemy wspomagania dowodzenia dla straży pożarnej i pogotowia ratunkowego,
* Systemy i urządzenia detekcji opromieniowania laserowego,
* Systemy baz danych i zarządzanie rozproszonymi bazami danych z różnicową replikacją danych optymalizowaną po kątem minimalizacji kosztów utrzymania i eksploatacji systemu,
* Budowa interfejsu użytkownika opartego na sformalizowanych dokumentach w zakresie ich obróbki, kolportażu, kontroli obiegu i fabryk szablonów,
* Akwizycja danych poprzez standardowe interfejsy (RS, GPIB , ETHERNET, itp.),
* Analiza danych według algorytmów dostarczonych przez klienta lub algorytmów opracowanych pod kątem wymagań postawionych w projekcie,
* Wizualizacja wyników w formie tabelarycznej, wykresów lub na podkładzie topograficznym w jednym ze standardów dostępnych na rynku lub określonym przez Klienta,
* Komunikacja pomiędzy elementami systemu oparta na protokole TCP/IP UDP/IP,
* Moduły funkcjonalne zabezpieczeń informacji, kontroli dostępu, uwierzytelnienia i auditu, zgodne z obowiązującymi zasadami ITSEC.

Wymienione powyżej elementy systemów zostały przez nas opracowane w wersji umożliwiającej łatwą adaptację do potrzeb nowych projektów. Pozwala nam to szybko tworzyć duże i niezawodne systemy informatyczne o porównawczo niższym koszcie etapu projektowego względem obecnego rynku informatycznego. Na życzenie Klienta jesteśmy w stanie oprogramować dowolne urządzenie dołączane do komputera lub stworzyć potrzebne urządzenie i oprogramowanie do niego na podstawie analizy potrzeb Klienta i postawionych przez Niego wymagań.
ul. Żytnia 15 lok. 22
01-014 Warszawa