WIZYTÓWKA FIRMY

Lemtech Konsulting Sp. z o.o.

Lemtech Konsulting Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 40, 31-024 Kraków
branża: budownictwo - obsługa, budownictwo - wodno-kanalizacyjne, geodezja geologia kartografia urbanistyka...

Opis firmy

Tagi: konsulting, biznesplany, doradztwo/a>, szkolenia, analiza inwestycji, publikacje



Lemtech Konsulting Sp. z o.o.




  O nas

  Jesteśmy zespołem konsultantów, którzy swoje doświadczenie zdobywali współpracując z wieloma programami oraz instytucjami pomocowymi, takimi jak LEM (Local Environmental Management Project - Program Lokalnego Kierowania Ochroną Środowiska), finansowanym przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego USAID, Funduszem Współpracy, Brytyjskim Funduszem Know How, Ecolinks oraz FAPA.

  Zajęliśmy 3 miejsce w rankingu firm konsultingowych za rok 2006 pod względem skuteczności w pozyskiwaniu środków unijnych dla swoich klientów (510 mln zł w ciągu ostatnich trzech lat). Organizatorem rankingu była redakcja dwumiesięcznika "Fundusze Europejskie".

  Sporządzamy studia wykonalności, biznesplany, analizy techniczno-ekonomiczne, tworzymy montaż finansowy inwestycji, opracowujemy wnioski do fundacji i programów pomocowych, raporty środowiskowe, przygotowujemy programy ochrony środowiska, optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków, plany gospodarki odpadami oraz programy restrukturyzacji przedsiębiorstw, wykonujemy badania strat wody w wodociągach.

  Pomagamy przedsiębiorcom pozyskać środki na rozwój firmy w formie kapitału własnościowego, dłużnego lub pomocowego. Przygotowujemy również niezbędne opracowania takie jak analiza przedsiębiorstwa, biznes plan, memorandum spółki, wycena przedsiębiorstwa.

  Doradzamy samorządom lokalnym, zakładom i spółkom komunalnym, małym i średnim przedsiębiorstwom.

  Wyszukujemy cele inwestycyjne dla podmiotów inwestujących w polskie przedsiębiorstwa, sporządzamy odpowiednie analizy i dokumentację, przeprowadzamy wycenę spółek i pomagamy inwestorowi w fazie negocjacji.

  Opracowaliśmy metodologię analizy komunalnych inwestycji infrastrukturalnych, która obecnie jest szeroko stosowana przez polskie gminy przy ubieganiu się o środki pomocowe.

  Stworzyliśmy procedury umożliwiające powstanie funduszu wspierającego projekty inwestycyjne na Ukrainie.

  Angażujemy się w nowatorskie projekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takie jak system ogrzewania wodami geotermalnymi szklarni w Topusku (Chorwacja) oraz ciepłownia miejska w Nowej Dębie opalana biomasą - wierzbą energetyczną.

  Współpracujemy z wybitnymi specjalistami z kraju i z zagranicy, np. w dziedzinie oczyszczania ścieków z dr. Jamesem Barnardem i prof. Janem A. Oleszkiewiczem.

  Realizujemy duże projekty doradczo-szkoleniowe dla samorządów, administracji centralnej oraz przedsiębiorstw, takie jak "Restrukturyzacja projektów infrastrukturalnych w gminach wiejskich" (Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - komponent C3), "Wdrażanie i promocja unijnego systemu ekozarządzania i audytu EMAS w Polsce" (Program Phare) oraz "Przeciwdziałanie poważnym awariom Seveso II w Polsce" (Program Phare).

  Przygotowujemy programy wizyt studyjnych (study tours) przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, organów administacji państwowej. Do tej pory gościliśmy ponad 20 delegacji z Bułgarii, Kirgistanu, Armenii, Ukrainy, Rosji, Bośni i Hercegowiny, Macedonii oraz Indii - w ramach współpracy z USAID (AED, World Learning, PADCO) i Bankiem Światowym.

  Publikujemy swoje artykuły poświęcone finansowaniu inwestycji, analizom finansowym i ekonomicznym, odnawialnym źródłom energii oraz gospodarce wodno-ściekowej w najważniejszych czasopismach branżowych w naszym kraju, takich jak Gazeta Samorządu i Administracji, Przegląd Komunalny, Rynek Instalacyjny, Czysta Energia oraz Forum Eksploatatora.

  Oferta

  DORADZTWO

  Oferta doradcza firmy LEMTECH Konsulting kierowana jest głównie do samorządów lokalnych, spółek komunalnych oraz przedsiębiorstw komercyjnych. Obejmuje zarówno sporządzanie studiów wykonalności, analiz ekonomiczno-finansowych, biznesplanów, raportów środowiskowych, dokumentacji przetargowej, planów restrukturyzacji i strategii rozwoju przedsiębiorstwa jaki i programów ochrony środowiska, planów gospodarki odpadami oraz koncepcji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej oraz badań strat wody w sieciach wodociągowych.
  Rozpoczynając pracę na powierzonym zadaniem konsultujemy wszystkie jego szczegóły z zamawiającym, tak aby ostateczny efekt odpowiadał jego potrzebom i oczekiwaniom. Uwzględniamy specyfikę branży, w której działa nasz klient, jej słabe i mocne strony. Takie indywidualne podejście do każdego przedsięwzięcia zjednuje nam przychylność naszych klientów, którzy powierzają nam swoje kolejne projekty.
  Jeżeli tego wymaga zakres realizowanego projektu, korzystamy także z wiedzy i doświadczenia wybitnych zagranicznych specjalistów, np. w zakresie oczyszczania ścieków prof. Jana Oleszkiewicza z Kanady i dr. Jamesa Barnarda z Wielkiej Brytanii.

  SZKOLENIA
  PUBLIKACJE
  OPROGRAMOWANIE BioWin

  Komputerowy program do symulacji procesów biologicznego oczyszczania ścieków.

  Zapraszamy do współpracy!!!

ul. Szpitalna 40
31-024 Kraków