WIZYTÓWKA FIRMY

PRO CARPATHIA Stowarzyszenie Na Rzecz R...

PRO CARPATHIA Stowarzyszenie Na Rzecz R...

ul. Jacentego Gałęzowskiego 6/319, 35-074 Rzeszów
branża: nadzór doradztwo obsługa przedsięb., długoterminowe analizy

Opis firmy

Tagi: doradztwo, wsparcie konsultingowe, marketing terytorialnyPRO CARPATHIA Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji  O firmie

  Nasza Organizacja funkcjonuje na rynku począwszy od 2004 roku. Swoje cele statutowe wdrażamy poprzez inicjowanie wielorakich projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jesteśmy sprawnie działającą Instytucją Otoczenia Biznesu oraz podmiotem aktywizującym lokalną społeczność i samorządy. Ponadto prowadzimy działalność badawczą, wydawniczą i gospodarczą, skierowaną do sektora samorządowego, instytucji społecznych oraz przedsiębiorstw.
  Od początku istnienia samodzielnie i w partnerstwie opracowaliśmy i zrealizowaliśmy z sukcesem liczne przedsięwzięcia, m.in. w ramach programów pomocowych ZPORR, SPO WKP, SPO RZL, RPO WP, PROW, PO IG, PO IŚ, PO KL, INTERREG, EQUAL, EWT, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wieloletnie doświadczenie Stowarzyszenia w realizacji projektów partnerskich z instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi to gwarancja sprawnej i rzetelnej realizacji powierzonych nam zadań.
  Dysponujemy doświadczonym, zgranym zespołem, który dzięki swej wiedzy potrafi skutecznie wspierać w podejmowaniu kluczowych decyzji mających istotny wpływ na rozwój konkretnego podmiotu. Ciągły rozwój firmy pozwala na indywidualne i dokładne dopasowanie naszej oferty do Państwa wymogów i oczekiwań, gwarantując przy tym najwyższą jakość świadczonych usług.
  Jesteśmy pewni, iż nasze dotychczasowe doświadczenie oraz sprawdzony zespół specjalistów pozwolą zaoferować Państwu wysokiej jakości usługi doradcze w różnych obszarach.

  Oferta

  Przedsiębiorstwa

  Przedsiębiorstwom pragnącym skutecznie konkurować oraz budować pozycję kreatora innowacji na rynku, oferujemy usługi doradcze obejmujące cały proces lub tylko wybrane przez Klienta elementy procesu aplikowania o środki zewnętrzne na finansowanie dużych inwestycji rozwojowych. Nasze wsparcie oferujemy podczas przygotowania dokumentacji aplikacyjnych dla przedsięwzięć w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz innych programów wspierających rozwój przedsiębiorczości. Oferujemy także kompleksowe doradztwo związane z pozyskiwaniem pożyczek i kredytów.

  Katalog usług na rzecz przedsiębiorstw:

  - Profesjonalna pomoc doradcza w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych;
  - Opracowanie koncepcji i szczegółowego zakresu inwestycji wraz z analizą alternatywną;
  - Biznes plany, analizy i prognozy finansowo-ekonomiczne oraz wnioski aplikacyjne na potrzeby projektów inwestycyjnych;
  - Rozliczenie uzyskanych dotacji oraz nadzór nad realizacją projektów;
  - Pomoc w zaciąganiu kredytów i pożyczek.

  Jednostki samorządu terytorialnego

  Na płaszczyźnie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek sektora publicznego oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie konsultingowe, począwszy od doradztwa w zakresie źródeł finansowania po pozyskanie wsparcia zewnętrznego na potrzeby publicznych przedsięwzięć inwestycyjnych. Ponadto, w oparciu o wieloletnie i bogate doświadczenie Stowarzyszenia PRO CARPATHIA w zakresie wspierania administracji samorządowej, oferujemy Państwu współpracę przy tworzeniu lub aktualizowaniu dokumentów o charakterze strategicznym i promocyjnym.

  Katalog usług na rzecz JST:

  - Profesjonalna pomoc doradcza w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych;
  - Studia wykonalności, analizy kosztów i korzyści oraz wnioski aplikacyjne na potrzeby projektów infrastrukturalnych;
  - Rozliczanie i prowadzenie publicznych przedsięwzięć inwestycyjnych;
  - Ewaluacja ex-ante i ex-post projektów infrastrukturalnych;
  - Badania i raporty o stanie społeczno-gospodarczym regionów;
  - Dokumenty strategiczne, m.in. Lokalne Programy Rewitalizacji, Plany Rozwoju Lokalnego, Plany Odnowy Miejscowości, Strategie Rozwoju itp.;
  - Strategie promocji regionów, marketing terytorialny, system identyfikacji wizualnej, materiały promocyjne itp.

  Instytucje społeczne

  Stowarzyszenie aktywnie wspiera instytucje zorientowane na działalność społeczną i szkoleniową, jak np. organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy, samorządy oraz przedsiębiorstwa, których celem jest ogólny wzrost poziomu zatrudnienia i kształtowanie zasobów ludzkich. W ramach tej kategorii usług oferujemy Państwu opracowanie projektu do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz innych programów pomocowych o charakterze społecznym, a także kompleksowe wsparcie merytoryczne w trakcie jego realizacji.

  Zakres usług na rzecz instytucji społecznych:

  - Doradztwo w wyborze właściwego dla określonej grupy beneficjentów programu o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,
  - Opracowanie szczegółowej koncepcji projektu wraz z projekcją budżetu oraz harmonogramu realizacji projektu,
  - Wsparcie podczas poszukiwania partnerów,
  - Opracowanie wniosku aplikacyjnego,
  - Prowadzenie rozliczeń wydatków w ramach realizowanego projektu,
  - Realizacja modułów szkoleniowych i doradczych w ramach prowadzonych projektów.

  Dla rolników

  W ramach oferty dla rolników proponujemy kompleksową realizację przedsięwzięć inwestycyjnych na terenach wiejskich, obejmującą pomoc w załatwieniu wszelkich formalności związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Specjalizujemy się w szczególności w obszarze pozyskiwania pomocy dla młodych rolników, modernizacji gospodarstw rolnych, różnicowaniu w kierunku działalności nierolniczej oraz tworzeniu i rozwijaniu działalności mikroprzedsiębiorstw.

  Katalog usług:

  - Pomoc w zakresie wyboru najkorzystniejszego źródła dofinansowania;
  - Analiza potencjalnych możliwości podmiotu aplikującego;
  - Tworzenie koncepcji oraz analiza wykonalności pomysłu;
  - Kompleksowe wypełnienie dokumentacji konkursowej wraz z załącznikami;
  - Stały monitoring złożonego wniosku;
  - Rozliczenie uzyskanej dotacji.


  Zapraszamy do współpracy!!!

ul. Jacentego Gałęzowskiego 6/319
35-074 Rzeszów