WIZYTÓWKA FIRMY

TUKAN Sp. z o.o.

TUKAN Sp. z o.o.

ul. B. Prusa 127G, 33-300 Nowy Sącz
branża: projektowanie/dokumentacja/architektura

Opis firmy

Tagi: projekty, projekty instalacji

TUKAN Sp. z o.o.Nasza Firma zajmuje się projektowaniem wszelkiego rodzaju instalacji elektrycznej.

Nasz zakres projektowy obejmuje:

- Projektowanie instalacji sygnalizacji alarmowej przeciwpożarowej (SAP)
- Projektowanie instalacji dźwiękowej sygnalizacji ostrzegawczej (DSO)
- Projektowanie instalacji telewizji przemysłowej (CCTV)
- Projektowanie instalacji teletechnicznych, teleinformatycznych (LAN)
- Projektowanie instalacji przyzywowej
- Projektowanie instalacji specjalnych (włamania, dozoru)
- Projektowanie instalacji RTV i nagłośnienia
- Projektowanie instalacji elektrycznych wewnętrznych (oświetlenie, gniazda, siła)
- Projektowanie instalacji elektrycznych zewnętrznych (oświetlwenie obiektów)
- Projektowanie zasialnia obiektów, przebudowy kabla, linii, przyłącza sieciowego do budynku

Opracowania nasze wynikają z przepisów prawa budowlanego dotyczące:

- Ustawy z dzia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych
-Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. nr 130 poz.1389)
-Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. nr202 poz 2072 z późniejszymi zmianami)
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z póź. zm.)
- Ustawy z Dnia 5 lipca 2001 o cenach(Dz. U.nr97 poz1050 z póź. zm.)
- Rozporządzenie Komisji(WE)nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003r zmieniające Rozporządzenia(WE)nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego słownika zamówień

Zapraszamy do współpracy!!!

ul. B. Prusa 127G
33-300 Nowy Sącz