WIZYTÓWKA FIRMY

"ASERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ...

ul. Trakt Brzeski 29, 05-077 WARSZAWA
branża: administrowanie obiektami/lokalami, budownictwo - obiekty wykończenia, ogrodnictwo sadownictwo...

Opis firmy

Tagi: utrzymanie porządku, porządek letni, porządek zimowy, pielęgnacja zieleni, odśnieżanie, zagospodarowanie terenu, konserwacje, nadzór, audyty"ASERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  O firmie

  "Aserwis" Sp. z o.o zapewnia kompleksową obsługę nieruchomości w zakresie utrzymania porządku i czystości zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami klienta.

  Realizujemy umowy na:

  - obiekty biurowe,
  - obiekty handlowo - usługowe,
  - Wspólnoty mieszkaniowe,
  - osiedla domów jednorodzinnych,
  - obiekty w trakcie budowy,
  - doczyszczanie po remontach,
  - koncerty i imprezy sportowe,
  - inne według indywidualnych potrzeb.

  OFERTA

  Porządek letni i zimowy

  Dysponując wykwalifikowanym zespołem fachowców oraz licznym gronem firm współpracujących, możemy zapewnić obsługę nieruchomości w każdej dziedzinie i zrealizować każde postawione przed nami zadanie.

  Poniżej podajemy przykładowy zakres czynności wykonywanych na obiekcie. Jest on indywidualnie dostosowywany do potrzeb każdego klienta.

  - Codziennie zamiatanie i zmywanie na mokro klatek schodowych, usuwanie kurzu, pajęczyn z balustrad, parapetów, skrzynek elektrycznych, pocztowych i innych znajdujących się w częściach wspólnych, mycie drzwi wejściowych do budynku i wewnętrznych do pomieszczeń wspólnych, wymiana zużytych standardowych końcówek osprzętu oświetleniowego w pomieszczeniach wspólnych Wspólnoty;

  - Mycie okien na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnego użytkowania raz na miesiąc;
  - Sprzątanie garaży podziemnych w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał;
  - Usuwanie śmieci wraz z opróżnianiem koszy na śmieci z terenu działki przynależnej do Wspólnoty, dojść do budynków, i trawników na działce przynależnej do Wspólnoty;
  - Pielęgnacja trawników, kwietników i nasadzeń w granicach działki przynależnej do Wspólnoty;
  - Wygrabianie trawników i koszenie trawników w granicach działki przynależnej do Wspólnoty;
  - Przycinanie i odchwaszczanie żywopłotów, dosiewanie traw, w granicach działki przynależnej do Wspólnoty;
  - Czyszczenie krawężników, podejść i wjazdów w granicach działki przynależnej do Wspólnoty;
  - W przypadku suszy podlewanie trawników i krzewów w granicach działki przynależnej do Wspólnoty;
  - Przygotowanie zieleni do zimy;
  - W czasie opadów śniegu; odśnieżanie ciągów komunikacyjnych w nieruchomości i wyjść z budynków;
  - Wywieszanie flagi państwowej w dniach świat państwowych, oraz przechowywanie flag i dbanie o ich czystość.

  Na życzenie klientów przygotowujemy:

  - projekty zagospodarowania terenu,
  - lokalizujemy obiekty małej architektury ogrodowej,
  - tworzymy zielone wyspy,
  - budujemy place zabaw dostosowane do wieku i potrzeb mieszkańców.

  Odśnieżamy w sposób ciągły lub jednorazowo:

  - ulice, drogi i place osiedlowe,
  - osiedlowe ciągi piesze,
  - wyjazdy z garaży i podejścia do budynków,
  - tereny przed lokalami użytkowymi,
  - parkingi

  Usuwamy śnieg i zlodowacenia z:

  - dachów płaskich i skośnych,
  - dachów wielkopowierzchniowych,
  - usuwamy sople dachowe

  Wszystkie usługi wykonuje fachowy personel z odpowiednim przeszkoleniem i wyposażeniem.

  Konserwacje

  W ramach stałej obsługi konserwatorskiej oferujemy czynności związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości wspólnej

  - Utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym;
  - Bieżącą konserwację urządzeń technicznych;
  - Prowadzenie niezbędnej dokumentacji technicznej, a w szczególności Książki Obiektu Budowlanego zgodnie z art. 64 Ustawy - Prawo Budowlane;
  - Utrzymanie w należytej sprawności instalacji i urządzeń technicznych;
  - Utrzymanie w należytym stanie małej architektury osiedlowej;
  - Utrzymywanie norm bezpieczeństwa dla Placów Zabaw;
  - Opracowanie i kontrola harmonogramu prac konserwacyjnych;
  - Współpracę ze specjalistycznymi serwisami do wybranych instalacji i sprzętu;
  - Stałą, 24 godzinną gotowość do interwencji w przypadkach awarii;
  - Nadzór nad przeglądami i kontrolami okresowymi zgodnie z art. 62 Ustawy - Prawo Budowlane;
  - Bieżący nadzór nad pracą instalacji;
  - Nadzór nad przetargami i konkursami ofert;
  - Przeglądy instalacji i uruchomienie urządzeń przed okresem zimowym;
  - Wymianę części i elementów zużywających się w trakcie eksploatacji;
  - Użycie własnego sprzętu, narzędzi i środków transportu;
  - Utrzymanie w czystości urządzeń technicznych;
  - Działania zmierzające do obniżenia kosztów eksploatacyjnych w budynkach;
  - Wykonywanie wszelkich prac technicznych na zlecenie Właściciela Obiektu;
  - Nadzór nad innymi podwykonawcami wykonującymi prace techniczne w celu prawidłowego funkcjonowania.

  Nadzór

  Bardzo wiele wspólnot i ich zarządów, chciałoby wiele rzeczy zrobić, ale nie zawsze wiedzą jak się do tego zabrać, jak zacząć, co do danego zdarzenia jest potrzebne. Wspólnoty te nie chcą rezygnować z zarządu właścicielskiego, a konkretne zadanie powierzyć kompetentnemu podmiotowi. Może to być budowa placu zabaw, wiaty śmietnikowej, grilla osiedlowego, podział wspólnoty na mniejsze lub łączenie wspólnot w jedną większą, prace termo modernizacyjne, remonty instalacyjne.

  Państwo wskazujecie cel, my drogę do jego osiągnięcia.

  Przygotowujemy dla wspólnoty:

  - Audyt potrzeb remontowych
  - Kalendarium remontowe
  - Kalendarium inwestycyjne
  - Projekty inwestycyjne wraz z potrzebnymi opracowaniami
  - Przetargi na wskazane potrzeby lub zadania
  - Uchwały dla właścicieli niezbędne w zrealizowaniu powierzonego nam zadania

  Możemy zaproponować wspólnocie:

  - Przygotowanie odpowiednich dokumentów niezbędnych do otrzymania pozwolenia na roboty budowlane
  - Przygotowanie odpowiednich dokumentów niezbędnych do zgłoszenia prac budowlanych i zakończenia prac budowlanych
  - Pomoc w uzyskaniu finansowania inwestycji ze środków unijnych i kredytów bankowych.
  - Nadzór inwestorski i budowlany w imieniu Wspólnoty nad inwestycjami przez nią prowadzonych
  - Odbiór od wykonawcy wykonanych prac w imieniu Wspólnoty
  - Pomoc w uzyskaniu napraw i usunięciu wad z tytułu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane

  Zlecając nam koordynacje tych wszystkich zadań lub każdego z nich osobno, pozbywają się Państwo kłopotu, a cieszą z realizacji zadania.


  Zapraszamy do współpracy!!!

ul. Trakt Brzeski 29
05-077 WARSZAWA