WIZYTÓWKA FIRMY

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regio...

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regio...

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
branża: bankowość kredyty, budownictwo - obsługa, finanse rachunkowość...

Opis firmy

Tagi: dotacja z UE, Unia Europejska, dotacje unijne, wspieranie przedsiębiorczości, WMARR
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie powstała w 1993 roku jako spółka akcyjna z inicjatywy samorządów lokalnych ówczesnego województwa olsztyńskiego.

Misją Agencji jest wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w celu rozwoju gospodarczego całego regionu.

Cel ten realizujemy poprzez różnorodne działania związane z bezpośrednim wspieraniem przedsiębiorstw w formie dotacji, udzielanie pożyczek na rozwój działalności, doradztwo w różnych formach i zakresie, organizację i prowadzenie szkoleń oraz działalność informacyjną. Wspieranie przedsiębiorczości odbywa się także przez stwarzanie warunków dla jej rozwoju. To zadanie realizujemy we wszechstronnej współpracy z samorządami lokalnymi województwa.

Działalność WMARR jest ściśle związana z obsługą programów pomocowych Unii Europejskiej. Od chwili powstania Agencja pośredniczyła w różnych formach w rozdysponowaniu funduszy UE, początkowo obsługując programy przedakcesyjne Phare - STRUDER, Phare - STRUDER 2, Phare - RAPID, Phare 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, a od 2004 r. poszczególne działania w ramach programów finansowanych z Funduszy Strukturalnych - ZPORR, SPO WKP oraz SPO RZL. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego aktywnie współuczestniczy w rozwoju regionu biorąc udział w procesie programowania i przygotowywania kolejnych form wykorzystania środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych.

Agencja realizuje również projekty własne (Regionalny System Wspierania Innowacji i Regionalne Centrum Biznesu w Olsztynie). Projekty te znacząco rozszerzają możliwości aktywnego wspierania rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie. W ramach powyższych projektów WMARR S.A. wdraża szereg inicjatyw, m.in. Centrum Obsługi Inwestora oraz Punkt Wymiany Ofert Eksport - Import.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego konsekwentnie realizuje misję wspierania przedsiębiorczości, zajmując wiodącą pozycję w regionie w tej dziedzinie.

RIF - Regionalna Instytucja Finansująca

- RPO WiM - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-20013
- PO IG - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
- ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (program zakończony)
- SPO - Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (program zakończony)
- SPO RZL - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (program zakończony)
- PHARE - program zakończony

RFP - Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie - Lider Konsorcjum instytucji prowadzących fundusze pożyczkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 realizuje projekty :

"Wzrost potencjału funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach" (RPO 2)

"Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach" (RPO 1)

finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

COI - Centrum Obsługi Inwestora

Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestora – Certyfikowany Partner PAIiIZ.

WMCOI powstało w ścisłej współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego statutowo odpowiedzialnym za promocję województwa i funkcjonuje w strukturze Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie.

Zapraszamy do współpracy!
Plac Gen. Józefa Bema 3
10-516 Olsztyn