WIZYTÓWKA FIRMY

Kancelaria Prawna PIERÓG & Partnerzy

Kancelaria Prawna PIERÓG & Partnerzy

ul. Wspólna 50 lok. 6, 00-684 Warszawa
branża: nadzór doradztwo obsługa przedsięb.

Opis firmy

Tagi: kancelaria prawna, pomoc prawna, doradztwo prawne, obsługa prawna, prawo zamówień publicznych
Kancelaria Prawna PIERÓG & Partnerzy


Kancelaria Prawna PIERÓG & Partnerzy z siedzibą w Warszawie jest jedną z wiodących firm prawniczych w Polsce, uznawaną za lidera w dziedzinie prawa zamówień publicznych.

Założycielem Kancelarii PIERÓG & Partnerzy jest Jerzy Pieróg, radca prawny i adwokat, jeden z pionierów zamówień publicznych w Polsce oraz autor niezwykle wpływowego komentarza. Jeden z najbardziej doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie, bardzo ceniony zarówno ze względu na swoją zdolność teoretycznego rozumienia prawa jak i umiejętne prowadzenie spraw spornych (Chambers Europe 2013).

Stabilny, różnorodny pod względem praktyki zawodowej i stale wzmacniany zespół ekspertów PIERÓG & Partnerzy, od 20 lat z sukcesami świadczy profesjonalną obsługę prawną krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, podmiotów udzielających zamówień publicznych, wykonawców zamówień publicznych, jak również organów administracji rządowej i samorządowej. W ostatnich latach zakres tej obsługi poszerzył się o takie dziedziny jak partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) i koncesje, inwestycje budowlane, fundusze unijne i pomoc publiczna, TMT (technologie, media, telekomunikacja), obsługę korporacyjną oraz spory sądowe i administracyjne.

W działaniach na rzecz Klientów zespół Kancelarii cechuje się wysoką wiedzą merytoryczną, uwzględniającą nie tylko aspekty prawne, ale w znacznym stopniu także techniczne i biznesowe, jak również wysokim poziomem zaangażowania w realizację powierzonych projektów. Celem zespołu jest szybkie i efektywne zaspokajanie potrzeb Klientów z zachowaniem wysokiej jakość obsługi.

Sukcesy

Kancelaria PIERÓG & Partnerzy (wcześniej Jerzy T. Pieróg Kancelaria Prawna - JTP Kancelaria) w okresie 20 lat działalności zrealizowała wiele spektakularnych i skomplikowanych projektów, transakcji i wygrała wiele spraw z obszarów swoich specjalizacji.

Wielokrotnie eksperci prawni PIERÓG & Partnerzy z sukcesem reprezentowali Klientów z branży telekomunikacyjnej, energetycznej, edukacyjnej, pocztowej, transportowej, medycznej i farmaceutycznej, budowlanej, informatycznej, e-commerce w sprawach o wielomilionowych wartościach.

Zespół PIERÓG & Partnerzy najbardziej znany jest na rynku z realizacji największych w Polsce postępowań przetargowych.

Rankingi

PIERÓG & Partnerzy jest jedną z wiodących w Polsce kancelarii prawnych świadczących usługi w dziedzinie prawa zamówień publicznych i jest uznawana za lidera w tym obszarze, co potwierdzają liczne rekomendacje dla Kancelarii, jak i indywidualnie dla Założyciela Jerzego Pieróga.

Ugruntowaną pozycję na rynku usług prawnych potwierdzają liczne referencje od Klientów oraz rekomendacje w rankingach prawniczych oceniających rynek usług prawnych i prawników w Polsce, w tym prowadzonych przez Dziennik Rzeczpospolita Dziennik Gazeta Prawna, Chambers and Partners, Corporate Intl Magazine Legal Award.

Specjalizacje

Zamówienia publiczne

Kancelaria PIERÓG & Partnerzy jest jedną z wiodących firm prawniczych w Polsce w obszarze zamówień publicznych, a zajmowane wysokie pozycje w corocznych rankingach w tym zakresie, ugruntowują naszą rynkową pozycję.

Świadczymy profesjonalną, kompleksową obsługę prawną, której celem jest skuteczne uzyskiwanie i sprawne udzielanie oraz pozyskiwanie zamówień publicznych. Dla wykonawców współpraca z zespołem Kancelarii to gwarancja uniknięcia formalno-prawnych pułapek związanych z udziałem w przetargach, a w konsekwencji duża szansa na uzyskanie intratnego kontraktu. Dla zamawiających - gwarancja legalności podejmowanych decyzji i działań związanych z prowadzeniem procedur przetargowych, a przede wszystkim pewność skutecznie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Naszym klientom oferujemy profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji zamówienia. Zespół Kancelarii sprawnie przeprowadzi Państwa przez procedurę odwoławczą i zapewni najwyższy poziom reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi. W razie potrzeby przygotujemy opinie prawne lub analizy. Ponadto, Kancelaria PIERÓG & Partnerzy oferuje pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu poniesionych szkód w związku z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia (np. zatrzymanie wadium) lub w związku z realizacją zamówienia.

PPP i koncesje

Kancelaria Prawna PIERÓG & Partnerzy będąc wiodącą firmą prawniczą specjalizującą się w zamówieniach publicznych, realizuje także bliźniacze postępowania prowadzone na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), czy też koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Kancelaria specjalizuje się w doradztwie na rzecz partnerów publicznych, jak również partnerów prywatnych na każdym etapie postępowania zmierzającego do zawarcia umowy o partnerstwo publiczno-prywatne. Przedmiotem projektów obsługiwanych przez zespół PIERÓG & Partnerzy w obszarze PPP, jest realizacja przedsięwzięć opartych na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym (m.in. organy administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego) i partnerem prywatnym. Celem obsługiwanych projektów w formule PPP jest osiągnięcie obopólnych korzyści zarówno w wymiarze społecznym, gospodarczym, jak i komercyjnym realizowanego przedsięwzięcia.

Przedmiotem projektów obsługiwanych przez zespół PIERÓG & Partnerzy w obszarze koncesji na roboty budowlane i usługi, regulowanymi przepisami prawnymi z 2012 roku, tj. Ustawą o koncesji na roboty budowlane i usługi, jest stworzenie jednostkom samorządu terytorialnego możliwości podjęcia współpracy z podmiotami sektora prywatnego w ramach publicznych inwestycji, poprzez zaangażowanie środków prywatnych i wykorzystanie potencjału prywatnych podmiotów, które mogą wpłynąć korzystnie na poprawę ich dostępności i jakości.

Nasze wieloletnie doświadczenie, a także znajomość specyfiki sektora publicznego i prywatnego, umożliwia nam wypracowanie największych korzyści dla zainteresowanych podmiotów.

Inwestycje budowlane

Kancelaria Prawna PIERÓG & Partnerzy, będąc wiodącą firmą prawniczą specjalizującą się w zamówieniach publicznych, kompleksowo obsługuje zamówienia na roboty budowlane, z reguły duże przedsięwzięcia inwestycyjne.

Obsługa prawna w zakresie robót i inwestycji budowlanych to największa część dorobku Kancelarii. Szereg inwestycji zaczęło się w terminie dzięki efektywnej pomocy Kancelarii, a wiele kluczowych kontraktów uzyskali wykonawcy reprezentowani przez Kancelarię. Zespół Inwestycji budowlanych zapewnia profesjonalną pomoc wszystkim uczestnikom procesu budowlanego, poczynając od etapu wszczęcia inwestycji poprzez cały okres jej realizacji, aż do rozwiązania sporów wynikających z kontraktów budowlanych.

Fundusze i pomoc publiczna

Kancelaria PIERÓG & Partnerzy świadczy kompleksowe, skuteczne i profesjonalne doradztwo z zakresu pomocy publicznej oraz pozyskiwania środków i funduszy Unii Europejskiej i zarządzania projektami, którym przyznano dotację. Pełnimy doradztwo dla beneficjentów pomocy unijnej, bez względu na źródło dofinansowania oraz instytucji zarządzających i sprawujących nadzór nad wdrażaniem poszczególnych projektów.

Wykwalifikowany zespół specjalistów PIERÓG & Partnerzy ds. funduszy i pomocy publicznej, doskonale zdaje sobie sprawę, jak szeroko należy pojmować w obecnej dobie wpływ unijnego acquis communitaire na sferę życia gospodarczego oraz publicznego. Każda dziedzina oraz branża, a także każdy beneficjent środków unijnych stanowi dla nas wyzwanie, któremu jesteśmy w stanie sprostać w celu osiągnięcia obustronnej satysfakcji. Inwestycja dla rozwoju firmy, przeszkolenie pracowników, rozwój kapitału ludzkiego, to jedynie przykłady przeznaczenia, którym mogą posłużyć otrzymane fundusze unijne. Pomoc prawna prowadząca do osiągania takich oraz tym podobnych celów, jest wyrazem uznania dla naszych kompetencji i umiejętności. Złożoność procedur, wytycznych w zakresie poszczególnych programów unijnych oraz etapy aplikowania o dotacje, stanowią niejednokrotnie kamienie milowe na drodze rozwoju biznesu naszego Klienta. Dlatego jesteśmy, aby wskazać drogę i przeprowadzić Państwa przez kolejne jej etapy.

TMT

Kancelaria Prawna PIERÓG & Partnerzy posiada zespół młodych, dynamicznych prawników, specjalizujących się w obsłudze prawnej podmiotów z branży TMT. Podstawą sukcesu w tej branży jest nie tylko doskonała znajomość prawa, ale też zaangażowanie oraz indywidualne podejście do każdej powierzonej sprawy.

Zespół posiada ugruntowaną, stale poszerzaną wiedzę informatyczną, która pozwala na lepsze rozumienie procesów zachodzących u Klientów i ich potrzeb. Dlatego doradztwo świadczone przez Kancelarię Prawną PIERÓG & Partnerzy w zakresie szeroko pojmowanego sektora TMT uwzględnia nie tylko aspekty prawne, ale w znacznym stopniu także informatyczne i biznesowe, co pozwala na szybkie i efektywne zaspokajanie potrzeb naszych Klientów.

Współpraca z zespołem PIERÓG & Partnerzy ds. zamówień publicznych pozwoliła na zdobycie dużego doświadczenia w zakresie obsługi przetargów telekomunikacyjnych oraz przetargów dotyczących usług sektora IT, zarówno od strony zamawiających jak i wykonawców.

Kancelaria Prawna PIERÓG & Partnerzy reprezentuje Klientów w postępowaniach przed organami regulacyjnymi (Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), sądami administracyjnymi i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Obsługa korporacyjna

Kancelaria Prawna PIERÓG & Partnerzy zapewnia kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak również spółek z udziałem Skarbu Państwa, w szczególności spółek mających szczególne obowiązki i uprawnienia związane z przedmiotem działalności, który jest lub był objęty monopolem państwowym.

Zespół ds. obsługi korporacyjnej PIERÓG & Partnerzy wspiera Klientów we wszelkich aspektach prowadzonej przez nich działalności, w tym doradzając organom spółek, weryfikując i opiniując projekty uchwał tych organów, jak również biorąc udział w obradach rad nadzorczych, walnych zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, zapewnia pełen profesjonalizm i skuteczność podejmowanych działań. Zapewniamy wsparcie prawne nie tylko w trakcie tworzenia spółki, ale również poprzez dobór optymalnych rozwiązań, aktywne uczestnictwo we wdrażanych przez spółkę projektach i podejmowanych inwestycjach (w tym w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne), wpiera spółkę na drodze jej rozwoju.

Kancelaria PIERÓG & Partnerzy zapewnia również w pełni profesjonalne zastępstwo procesowe we wszelkich sprawach będących przedmiotem działalności Klienta. Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów przed sądami powszechnymi, w każdym stadium postępowania oraz przed Sądem Najwyższym zarówno w sprawach cywilno-prawnych (w tym w sprawach pracowniczych), jak również w sprawach o charakterze administracyjno-prawnym.

Spory sądowe i administracyjne

Kancelaria Prawna PIERÓG & Partnerzy zapewnia w pełni profesjonalne zastępstwo procesowe we wszelkich sprawach będących przedmiotem działalności Klienta, tj. w sprawach sądowych oraz w sprawach o charakterze administracyjno-prawnym.

Zapraszamy do współpracy!
ul. Wspólna 50 lok. 6
00-684 Warszawa