WIZYTÓWKA FIRMY

ITECH Tomasz Jerominko

ITECH Tomasz Jerominko

ul. Wioślarska 8 lok. 16, 94-036 Łódź
branża: projektowanie/dokumentacja/architektura

Opis firmyFirma ITECH zajmuje się projektowaniem budowlanym od roku 1998.
Spe­cja­li­zu­je­my się w two­rze­niu do­ku­men­ta­cji dla bu­dyn­ków miesz­kal­nych, obiek­tów usłu­go­wych, biu­ro­wych, uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej (sz­ko­ły, przed­szko­la, szpi­ta­le itd.). Pro­jek­ty wy­ko­nu­je­my tak­że w obiek­tach prze­my­sło­wych, ha­lach ma­ga­zy­no­wych i in­nych in­we­sty­cjach wiel­ko­po­wierzch­nio­wych.
Wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie pro­jek­to­we i po­sia­da­ne upraw­nie­nia bu­dow­la­ne po­zwa­la­ją nam na re­ali­zo­wa­nie pro­jek­tów zwi­ąza­nych z bran­żą sa­ni­tar­ną, kon­struk­cyj­ną, elek­trycz­ną oraz ar­chi­tek­to­nicz­ną.
Do­ku­men­ta­cję pro­jek­to­wą spo­rządza­my za­rów­no dla bu­dyn­ków nowo pro­jek­to­wa­nych oraz ist­nie­jących np. pod­da­wa­nych re­mon­tom czy ter­mo­mo­der­ni­za­cji, a tak­że dla bu­dyn­ków za­byt­ko­wych.
Pro­jek­ty wy­ko­nu­je­my na zle­ce­nie pry­wat­nych in­we­sto­rów, urzę­dów, za­kła­dów, pra­cow­ni ar­chi­tek­to­nicz­nych, de­we­lo­pe­rów, spół­dziel­ni i wspól­not miesz­ka­nio­wych.

Oferta

Na­sza wie­dza wy­ni­ka­jąca z wy­kształ­ce­nia oraz na­by­te­go do­świad­cze­nia w po­łącze­niu z wy­ko­rzy­sta­niem no­wo­cze­snych i efek­tyw­nych na­rzę­dzi pra­cy umoż­li­wia re­ali­zo­wa­nie pro­jek­tów in­we­sty­cji bu­dow­la­nych w na­stę­pu­jącym za­kre­sie:

  • Do­ku­men­ta­cje bu­dow­la­ne z bran­ży sa­ni­tar­nej, elek­trycz­nej, ar­chi­tek­to­nicz­nej i kon­struk­cyj­nej ta­kie jak:


-pro­jek­ty ter­mo­mo­der­ni­za­cji (do­cie­ple­nia) bu­dyn­ku,
-pro­jek­ty sie­ci i przy­łączy: ciepl­ne, wo­do­ci­ągo­we, ka­na­li­za­cyj­ne, ga­zo­we,
-pro­jek­ty wę­złów ciepl­nych, ko­tłow­ni (ga­zo­wa, ole­jo­wa, wę­glo­wa, na bio­ma­sę),
-pro­jek­ty in­sta­la­cji sa­ni­tar­nych: cen­tral­ne ogrze­wa­nie (o­grze­wa­nie grzej­ni­ko­we, pod­ło­go­we, po­wietrz­ne) in­sta­la­cja wod-kan, ga­zo­wa, hy­dran­to­wa, wen­ty­la­cja, kli­ma­ty­za­cja, woda lo­do­wa, od­zysk cie­pła (np.: re­ku­pe­ra­cja) szam­ba, przy­do­mo­we oczysz­czal­nie ście­ków, roz­sącza­nia wód desz­czo­wych itp.,
-pro­jek­ty in­sta­la­cji elek­trycz­nych i au­to­ma­ty­ki źró­deł cie­pła,
-pro­jek­ty in­sta­la­cji ener­go­osz­częd­nych np. z wy­ko­rzy­sta­niem od­na­wial­nych źró­deł ener­gii (sys­te­my so­lar­ne - ko­lek­to­ry sło­necz­ne, pom­py cie­pła, ogni­wa fo­to­wol­ta­icz­ne, ko­ge­ne­ra­cja) sto­so­wa­ne za­rów­no w bu­dyn­kach ener­go­osz­częd­nych, pa­syw­nych, a tak­że pod­da­wa­nych re­mon­tom,
-ad­ap­ta­cje pro­jek­tów go­to­wych.

  • W za­kre­sie na­szych usług znaj­du­ją się tak­że:


-In­wen­ta­ry­za­cje bu­dow­la­ne i in­sta­la­cyj­ne.
-Do­radz­two ener­ge­tycz­ne i tech­nicz­ne w za­kre­sie opty­ma­li­za­cji roz­wi­ązań pro­jek­to­wych, cer­ty­fi­ka­ty (świa­dec­twa) cha­rak­te­ry­sty­ki, au­dy­ty i ana­li­zy ener­ge­tycz­ne, kosz­to­ry­sy.
-Programy funkcjonalno użytkowe (PFU).
-Nad­zór au­tor­ski i in­we­stor­ski.
-Ba­da­nia obiek­tów bu­dow­la­nych ka­me­rą ter­mo­wi­zyj­ną.

Zapraszamy!!!
ul. Wioślarska 8 lok. 16
94-036 Łódź