WIZYTÓWKA FIRMY

Geobiuro Usługi geologiczno-inżynierskie

Geobiuro Usługi geologiczno-inżynierskie

ul. Buforowa 2/303 52-131 Wrocław
branża: projektowanie/dokumentacja/architektura, środowisko naturalne ekologia

Opis firmyFirma GEOBIURO realizuje wszystkie zagadnienia związane z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych pod inwestycje. Realizujemy zadania dla dużych inwestycji kubaturowych, inwestycji liniowych, oraz dla klientów indywidualnych.

Rozwiązujemy problemy i zagadnienia związane z podłożem budowlanym na etapie planowania inwestycji, w fazie projektowej i wykonawczej.

Z zakresu geotechniki, geologii inżynierskiej i hydrogeologii:

1. Wykonujemy otwory badawcze, badania laboratoryjne i prace kameralne dla inwestycji, a wyniki przedstawiamy w formie opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, ekspertyzy, lub dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zawierających przekroje geotechniczne, karty otworów badawczych, badania makroskopowe, karty sondowań oraz niezbędne badania laboratoryjne gruntów

2. Wykonujemy badania zagęszczenia gruntów rodzimych i nasypowych sondą lekką, średnią i ciężką dla potrzeb określenia stopnia zagęszczenia i wskaźnika zagęszczenia gruntów

3. Sporządzamy projekty prac geologicznych, dokumentacje geologiczno-inżynierskie w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, dokumentacje hydrogeologiczne w celu określenia warunków hydrogeologicznych, dla ujęć wód podziemnych, odwodnień, dla potrzeb budowy składowisk odpadów i innych obiektów

4. Wykonujemy operaty wodnoprawne celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (zrzut wód, pobór wód, wprowadzanie wód do gruntu, do istniejących zbiorników) i wykonanie urządzeń wodnych

Z zakresu ochrony środowiska:

1. Opracowujemy oceny zanieczyszczenia gruntu i wody, oceny zanieczyszczeń stanu środowiska gruntowo-wodnego, w zakresie obecności podstawowych substancji (ropopochodnych, olejów mineralnych, benzyn, metali ciężkich, WWA, BTEX)

2. Prowadzimy monitoring składowisk odpadów, stacji paliw i innych obiektów mogących oddziaływać na środowisko

3. Określamy zasięg i kubaturę występowania gruntów zanieczyszczonych

Naszą pełną ofertę, znajdziecie Państwo tutaj.

Firma GEOBIURO realizuje zadania kompleksowo – od projektowania badań do uzyskania stosownych pozwoleń i zatwierdzeń. Jesteśmy w kontakcie z Państwem podczas całego procesu wykonywania prac i na bieżąco przekazujemy informacje o stanie ich zaawansowania. Dla opracowań, gdzie konieczne jest uzyskanie pozwolenia, zgody, zatwierdzenia występujemy w Państwa imieniu (po wcześniejszym upoważnieniu) i za Państwa dopełniamy wszelkich formalności związanych ze złożeniem dokumentów.
Dokumentacje standardowo wykonujemy w formie elektronicznej. Wszystkie dokumentacje, opinie, ekspertyzy wykonywane są zgodnie z Polskimi Normami, aktualnymi Rozporządzeniami i EUROKODEM 7.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
ul. Buforowa 2/303 52-131 Wrocław