WIZYTÓWKA FIRMY

SALUD Y SEGURIDAD EN LA TRABAJA BHP - SZ...

SALUD Y SEGURIDAD EN LA TRABAJA BHP - SZ...

ul. Wieniecka 40/10, 87-800 Włocławek
branża: bhp bezpieczeństwo pracy, szkolenia edukacja tłumaczenia

Opis firmy

OFERTA WSPÓŁPRACY – KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BHP

OBSŁUGA RODO - INSPEKTOR DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

TEREN PRACY TERYTORIUM POLSKI- MOŻLIWE KONTRAKTY ZAGRANICZNE


BARWY HISZPAŃSKIE ZAPRASZAJĄ DO WSPÓŁPRACY


Oferujemy zakres obowiązków firmy świadczącej usługi BHP:
1. Udzielanie szkolenia wstępnego – instruktażu ogólnego i okresowego, wydanie zaświadczenia.
2. Kontrolowanie na bieżąco ważności szkoleń okresowych bhp, profilaktycznych badań lekarskich oraz realizacji zaleceń i wskazań lekarskich.
3. Kontrolowanie zasadność przydzielania środków ochrony indywidualnej, sprawdzanie
na stanowiskach pracy czy są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Uczestniczenie w organizowaniu stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wymogami ergonomii.
5. Egzekwowanie przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z środowiskiem pracy.
6. Przynajmniej raz w roku wspólnie z pracodawcą oraz społecznym inspektorem pracy dokonywanie przeglądu placówki jej wyposażenia oraz otoczenia pod kątem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.
7. Na bieżąco informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, jest autorem wniosków zmierza¬jących do usunięcia tych zagrożeń.
8. W sposób rzetelny i fachowy prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami pracowników, ustalanie przyczyn i okoliczności, podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu zapobieżenie na przyszłość podobnych zdarzeń.
9. Dokonywanie okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz sporządzanie stosownej dokumentacji, wspólnie z pracodawcą informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.
10. Branie udziału w opracowaniu planów modernizacji i rozwoju , zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy do planów modernizacji i rozwoju oraz w przekazywaniu do użytkowania nowobudowanych lub przebudowywanych obiektów, w których przewiduje się pomieszczenia pracy.
11. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy.
12. Zawieszanie w widocznym miejscu różnych instrukcji bhp oraz kontrola ich stanu jakości.
13. Rejestrowanie i archiwizowanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
14. Doradzanie w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
15. Kontrolowanie dat ważności i terminów przydatności gaśnic przeciwpożarowych znajdujących się na terenie
16. Kontrolowanie znaków ewakuacyjnych i planów ewakuacji.
17. Zapoznawanie pracowników z drogami ewakuacji - szkolenie, koordynowanie akcją próbnej ewakuacji- przynajmniej raz w roku.

Cenę za świadczenie usług BHP do negocjacji - konkurencyjne ceny kompleksowej obsługi.

KADRA :
WŁAŚCICIEL : LESZEK ŁADZIŃSKI
IWONA ŻUKOWSKA
ARTUR NIEŚCIUR
ANETA KASIBORSKA
WŁODZIMIERZ MALINOWSKI
MARZENA LEWANDOWSKA
DR : JULIA GLADYR
PROF : ANDRZEJ BOBKIEWICZ

Teren pracy terytorium całej Polski i poza granicami kraju

Zapraszamy do współpracy!