WIZYTÓWKA FIRMY

ECO Logistyka Sp. z o.o.

ECO Logistyka Sp. z o.o.

ul. Harcerska 15, 45-118 Opole
branża: bhp bezpieczeństwo pracy, laboratoria - osprzęt usługi, surowce paliwa opał...

Opis firmy

Tagi: dostawa, sprzedaż, węgiel, węgiel kamienny, miał węglowy, ekogroszek, groszek, orzech, opał, akredytacja, laboratorium akredytowane, pomiary, badania, analizy, pomiary gazów odlotowych, gazy odlotowe, emisja, pyły, gazy, hałas, pomiary hałasu, hałas od maszyn, hałas w pomieszczeniach, pomiary hałasu w środowisku, pomiary hałasu komunikacyjnego, pomiary na stanowiskach pracy, stanowiska pracy, pomiary BHP, analizy paliw stałych, paliwa stałe, analizy węgla, odpady, analiza odpadów, pobieranie próbek węgla, bilanse kotłów

ECO Logistyka rozpoczęła swą działalność z dniem 1 sierpnia 2009 r. Jej nadrzędnym zadaniem jest zaopatrywanie wszystkich spółek Grupy ECO w paliwo, czyli zarówno węgiel, gaz, jak i olej opałowy. Ważnym elementem oferty spółki jest także sprzedaż ekogroszku. ECO Logistyka Sp. z o.o. działa w obszarze sprzedaży hurtowej paliw stałych. Dodatkowo w ramach świadczenia usług logistycznych organizuje transport samochodowy i kolejowy węgla do odbiorców. Realizowane są także usługi dostaw miału węglowego wraz z odbiorem i utylizacją żużli, popiołów jak i produktów odsiarczania spalin (UPS).
Od dnia 1 stycznia 2010 r. ECO Logistyka przejęła od ECO SA do swoich struktur Laboratorium Ochrony Środowiska. Jest to wyspecjalizowana jednostka, której zlecić można wszelkiego rodzaju pomiary i analizy m.in. w zakresie ochrony środowiska czy bhp. Laboratorium to profesjonalna kadra, wysokiej jakości sprzęt i doświadczenie.

Działalność Laboratorium Ochrony Środowiska

Laboratorium Ochrony Środowiska rozpoczęło swoją działalność w 1979 r. Od 1.01.2010r. funkcjonuje w strukturze spółki ECO Logistyka Sp. z o.o.

Posiadamy wdrożony system zarządzania, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, potwierdzony Certyfikatem Akredytacji nr AB 1089 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

Oferujemy Państwu profesjonalne doradztwo, wysokiej jakości sprzęt i wiedzę z zakresu:
 • pomiarów stężeń i emisji zanieczyszczeń z różnych źródeł (energetycznego spalania paliw,
  stolarni, malarni, lakierni)
 • pomiarów warunków środowiska pracy w zakresie określonym przepisami BHP (zapylenie,
  hałas, mikroklimat*, oświetlenie, stężenie substancji toksycznych)
 • pomiarów poziomu hałasu w środowisku
 • pomiarów hałasu komunikacyjnego
 • pomiarów hałasu w pomieszczeniach
 • pomiarów hałasu od maszyn i urządzeń
 • pobierania i analiz paliw stałych - węgiel kamienny
 • analiz odpadów paleniskowych
 • pomiarów bilansowych kotłów*
  * badania poza zakresem akredytacji

  Oferta:
 • Pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych ze źródeł energetycznego spalania paliw
  Badane cechy:
  - strumień objętości gazów
  - stężenie pyłu
  - stężenia metali (As,Cd,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,Pb,Sb,TI,V)
  - stężenie składników gazowych (NO, NOx , SO2 , CO, CO2, HCl, Hg)
  - obliczanie wielkości emisji składników gazowych, metali, pyłu ogólnego i frakcji pyłu
 • Pomiary stężeń i emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych, w tym LZO z różnych źródeł
  (stolarnie, malarnie, lakiernie, itp.)
 • Pomiary skuteczności redukcji zanieczyszczeń pyłowych
 • Pomiary wydajności instalacji wentylacji
 • Pomiary warunków środowiska pracy w zakresie określonym przepisami BHP
  Badane czynniki:
  - zapylenie: stężenie pyłu - frakcja wdychalna, stężenie pyłu - frakcja respirabilna
  - hałas
  - natężenie i równomierność oświetlenia
  - związki chemiczne
 • Pomiary poziomu hałasu pochodzącego od instalacji i urządzeń przemysłowych
 • Pomiary poziomu hałasu komunikacyjnego pochodzącego od dróg, linii kolejowych
  i tramwajowych
 • Pomiary poziomu hałasu od maszyn i urządzeń
 • Pomiary hałasu w pomieszczeniach
 • Pobieranie próbek oraz analizy paliw stałych - węgla kamiennego
  Badane cechy:
  - ciepło spalania i obliczanie wartości opałowej
  - zawartość popiołu
  - zawartość wilgoci
  - zawartość siarki całkowitej
  - zawartość węgla
  - zawartość chloru
  - zawartość części lotnych
 • Oznaczenie wilgoci oraz zawartości węgla w odpadach paleniskowych (w żużlu i popiele).

  Poza zakresem akredytacji oferujemy:
 • Oznaczanie zawartości części palnych w odpadach paleniskowych ( w żużlu i popiele)
 • Analizy paliw alternatywnych (biopaliw)
 • Analizy wody
  Badane cechy:
  - twardość ogólna
  - zasadowość ogólna
  - chlorki
  - przewodność
  - żelazo ogólne
  - tlen rozpuszczony
  - siarczyny i fosforany
  - pH
 • Pomiary bilansowe kotłów
 • Sprawdzanie sond tlenowych i analizatorów gazu na gazach wzorcowych
 • Sprawdzanie czujników temperatury.

  Serdecznie zapraszamy do współpracy!
  ul. Harcerska 15
  45-118 Opole