PRZETARG NR: 19689425 z dnia 24.08.2020 r.

Przedmiot Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 09 04, 20 01 99
Zamawiający Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o
Województwo Mazowieckie
Powiat pruszkowski
Adres 05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 6
Telefon/fax Tel.: +48 227582063, Faks: +48 224294829
E-mail l.zielinski@mzo.pl
WWW https://mzo.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Kontakt Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: BDO000003828
ul. Stefana Bryły 6
Pruszków
Kod NUTS: PL POLSKA
05-800
Polska
Osoba do kontaktów: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków, sekretariat
E-mail: l.zielinski@mzo.pl
Tel.: +48 227582063
Faks: +48 224294829
Opis II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 09 04, 20 01 99.

Numer referencyjny: MZO/35/2020
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 09 04, 20 01 99 (popioły), w ilości 4 100 MG, z terenu bazy Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o., Ul. Stefana Bryły 6, z podziałem na zadania 1, 2, 3, 4, 5.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 - odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, Pruszków, Ul. Stefana Bryły 6

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 1 - odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego - luzem. Ilość 1 500 Mg (ok. 250 Mg miesięcznie).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2020
Koniec: 30/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zamówienia o 10 % w zakresie każdego zadania.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 - odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 01 02 - gruz ceglany.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, Pruszków, Ul. Stefana Bryły 6

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 2 - odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 01 02 - gruz ceglany. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego - luzem. Ilość 500 Mg (ok. 70 Mg miesięcznie).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2020
Koniec: 30/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zamówienia o 10 % w zakresie każdego zadania.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 07

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, Pruszków, Ul. Stefana Bryły 6

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 3 - odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego - luzem. Ilość 1 500 Mg (ok. 250 Mg miesięcznie).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2020
Koniec: 30/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zamówienia o 10 % w zakresie każdego zadania.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 4 - odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, Pruszków, Ul. Stefana Bryły 6

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 4 - odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2020
Koniec: 30/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zamówienia o 10 % w zakresie każdego zadania.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 5 - odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 99 - inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Pruszków, Ul. Stefana Bryły 6

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 5 - odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 99 - inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły). Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego - luzem. Ilość 100 Mg (ok. 20 Mg miesięcznie).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2020
Koniec: 30/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zamówienia o 10 % w zakresie każdego zadania.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Treść https://mzo.eb2b.com.pl/open-auctions.html

Usługi - 396643-2020

Zobacz pierwsze ogłoszenie
Wyświetl poprzednie ogłoszenie
37/90
Przejdź do następnego ogłoszenia
Wyświetl ostatnie ogłoszenie

Język oryginału Dane

Udostępnij

24/08/2020 S163

I.II.III.IV.VI.

Polska-Pruszków: Usługi związane z odpadami

2020/S 163-396643

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: BDO000003828
Adres pocztowy: ul. Stefana Bryły 6
Miejscowość: Pruszków
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków, sekretariat
E-mail: l.zielinski@mzo.pl
Tel.: +48 227582063
Faks: +48 224294829

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.mzo.pl

Adres profilu nabywcy: www.mzo.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mzo.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi komunalne, gospodarka odpadami, oczyszczanie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 09 04, 20 01 99.

Numer referencyjny: MZO/35/2020
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 09 04, 20 01 99 (popioły), w ilości 4 100 MG, z terenu bazy Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 6, z podziałem na zadania 1, 2, 3, 4, 5.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 - odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, Pruszków, ul. Stefana Bryły 6

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 1 - odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego - luzem. Ilość 1 500 Mg (ok. 250 Mg miesięcznie).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2020
Koniec: 30/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zamówienia o 10 % w zakresie każdego zadania.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 - odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 01 02 - gruz ceglany.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, Pruszków, ul. Stefana Bryły 6

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 2 - odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 01 02 - gruz ceglany. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego - luzem. Ilość 500 Mg (ok. 70 Mg miesięcznie).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2020
Koniec: 30/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zamówienia o 10 % w zakresie każdego zadania.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 07

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, Pruszków, ul. Stefana Bryły 6

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 3 - odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego - luzem. Ilość 1 500 Mg (ok. 250 Mg miesięcznie).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2020
Koniec: 30/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zamówienia o 10 % w zakresie każdego zadania.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 4 - odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, Pruszków, ul. Stefana Bryły 6

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 4 - odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2020
Koniec: 30/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zamówienia o 10 % w zakresie każdego zadania.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 5 - odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 99 - inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Pruszków, ul. Stefana Bryły 6

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 5 - odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 99 - inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły). Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego - luzem. Ilość 100 Mg (ok. 20 Mg miesięcznie).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2020
Koniec: 30/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zamówienia o 10 % w zakresie każdego zadania.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/09/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/09/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Pruszków ul. Stefana Bryły 6 sala konferencyjna.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Łukasz Zieliński

Karol Barański

Adam Łaszczotko

Ewa Gruszewska

Kinga Sobolewska

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/08/2020
Miejsce i termin składania Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mzo.eb2b.com.pl/open-auctions.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/09/2020
Wymagania dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Specyfikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mzo.eb2b.com.pl
Źródło internet
Data dodania 24.08.2020
Termin składania ofert 28.09.2020
Branże:
  • sprzątanie pielęgnacja - terenowa
    • wywóz śmieci, asenizacja, opróżnianie szamba
  • utylizacja odpadów oczyszczalnie
    • utylizacja odpadów
    • utylizacja odpadów komunalnych
WERSJA DO DRUKU