PRZETARG NR: 23341533 z dnia 15.06.2022 r.

Przedmiot Świadczenie usług przewozu dzieci
Zamawiający Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Województwo Małopolskie
Powiat Kraków
Adres 31-450 Kraków, ul. Ułanów 9a
Telefon/fax Tel.: +48 126503925
E-mail zampubl@mcoo.krakow.pl
Kontakt Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
ul. Ułanów 9a
Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
31-450
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Kostrzewa
E-mail: zampubl@mcoo.krakow.pl
Tel.: +48 126503925
Opis II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług przewozu dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku szkolnym 2022/2023

Numer referencyjny: MCOO/ZP/R/14/22
II.1.2)Główny kod CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od września 2022r. do czerwca 2023r. usług przewozu dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków w dni powszechne od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, środkami transportu sprawnymi technicznie i przystosowanymi do przewozów pasażerskich. Przewozem objęci będą uczniowie placówek: Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie; Szkoły Podstawowej nr 40 w Krakowie; Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie; Szkoły Podstawowej nr 54 w Krakowie; Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie; Szkoły Podstawowej nr 74 w Krakowie; Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie; Szkoły Podstawowej nr 95 w Krakowie; Szkoły Podstawowej nr 124 w Krakowie; Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Krakowie. Opiekę nad przewożonymi dziećmi (opiekunów) zapewnia Wykonawca.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szkoła Podstawowa nr 27 w Krakowie, Ul. Podedworze 16

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miejska Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od września 2022r. do czerwca 2023r. usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie w dni powszechne od poniedziałku do piątku, z

wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych środkami transportu sprawnymi technicznie i przystosowanymi do przewozów pasażerskich. Oznaczenie trasy i częstotliwości przejazdów: podano w SWZ.

======================================================================================================================

II.2.4A) Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług do usług przedmiotowej części zamówienia (zwanych dalej w pkt. II.2.4A "zamówieniami podobnymi"). Zakres zamówień podobnych: Świadczenie w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie. Warunki na jakich zostanie udzielone każde zamówienie podobne: Zamawiający udzieli zamówienia w przypadku posiadania środków na jego realizację oraz gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podstawowej jest w trakcie realizacji), zrealizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podobne zostanie udzielone po wykonaniu zamówienia podstawowego). Wykonawca zapewni standard usługi nie gorszy niż w zamówieniu podstawowym. Strony w wyniku negocjacji uzgodnią cenę za wykonanie zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja spalin / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas podstawienia zastępczego środka transportu / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2022
Koniec: 23/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szkoła Podstawowa nr 40 w Krakowie, Ul. Pszczelna 13

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miejska Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od września 2022r. do czerwca 2023r. usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 40 w Krakowie w dni powszechne od poniedziałku do piątku, z

wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych środkami transportu sprawnymi technicznie i przystosowanymi do przewozów pasażerskich. Oznaczenie trasy i częstotliwości przejazdów: podano w SWZ.

======================================================================================================================

II.2.4A) Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług do usług przedmiotowej części zamówienia (zwanych dalej w pkt. II.2.4A "zamówieniami podobnymi"). Zakres zamówień podobnych: Świadczenie w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 40 w Krakowie. Warunki na jakich zostanie udzielone każde zamówienie podobne: Zamawiający udzieli zamówienia w przypadku posiadania środków na jego realizację oraz gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podstawowej jest w trakcie realizacji), zrealizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podobne zostanie udzielone po wykonaniu zamówienia podstawowego). Wykonawca zapewni standard usługi nie gorszy niż w zamówieniu podstawowym. Strony w wyniku negocjacji uzgodnią cenę za wykonanie zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja spalin / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas podstawienia zastępczego środka transportu / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2022
Koniec: 23/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szkoła Podstawowa nr 53 w Krakowie, Ul. Skośna 8

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miejska Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od września 2022r. do czerwca 2023r. usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie w dni powszechne od poniedziałku do piątku, z

wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych środkami transportu sprawnymi technicznie i przystosowanymi do przewozów pasażerskich. Oznaczenie trasy i częstotliwości przejazdów: podano w SWZ.

======================================================================================================================

II.2.4A) Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług do usług przedmiotowej części zamówienia (zwanych dalej w pkt. II.2.4A "zamówieniami podobnymi"). Zakres zamówień podobnych: Świadczenie w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie. Warunki na jakich zostanie udzielone każde zamówienie podobne: Zamawiający udzieli zamówienia w przypadku posiadania środków na jego realizację oraz gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podstawowej jest w trakcie realizacji), zrealizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podobne zostanie udzielone po wykonaniu zamówienia podstawowego). Wykonawca zapewni standard usługi nie gorszy niż w zamówieniu podstawowym. Strony w wyniku negocjacji uzgodnią cenę za wykonanie zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja spalin / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas podstawienia zastępczego środka transportu / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2022
Koniec: 23/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szkoła Podstawowa nr 54 w Krakowie, Ul. Tyniecka 122

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miejska Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od września 2022r. do czerwca 2023r. usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 54 w Krakowie w dni powszechne od poniedziałku do piątku, z

wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych środkami transportu sprawnymi technicznie i przystosowanymi do przewozów pasażerskich. Oznaczenie trasy i częstotliwości przejazdów: podano w SWZ.

======================================================================================================================

II.2.4A) Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług do usług przedmiotowej części zamówienia (zwanych dalej w pkt. II.2.4A "zamówieniami podobnymi"). Zakres zamówień podobnych: Świadczenie w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 54 w Krakowie. Warunki na jakich zostanie udzielone każde zamówienie podobne: Zamawiający udzieli zamówienia w przypadku posiadania środków na jego realizację oraz gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podstawowej jest w trakcie realizacji), zrealizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podobne zostanie udzielone po wykonaniu zamówienia podstawowego). Wykonawca zapewni standard usługi nie gorszy niż w zamówieniu podstawowym. Strony w wyniku negocjacji uzgodnią cenę za wykonanie zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja spalin / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas podstawienia zastępczego środka transportu / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2022
Koniec: 23/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szkoła Podstawowa nr 62 w Krakowie, Ul. Ćwikłowa 1

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miejska Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od września 2022r. do czerwca 2023r. usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie w dni powszechne od poniedziałku do piątku, z

wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych środkami transportu sprawnymi technicznie i przystosowanymi do przewozów pasażerskich. Oznaczenie trasy i częstotliwości przejazdów: podano w SWZ.

======================================================================================================================

II.2.4A) Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług do usług przedmiotowej części zamówienia (zwanych dalej w pkt. II.2.4A "zamówieniami podobnymi"). Zakres zamówień podobnych: Świadczenie w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie. Warunki na jakich zostanie udzielone każde zamówienie podobne: Zamawiający udzieli zamówienia w przypadku posiadania środków na jego realizację oraz gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podstawowej jest w trakcie realizacji), zrealizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podobne zostanie udzielone po wykonaniu zamówienia podstawowego). Wykonawca zapewni standard usługi nie gorszy niż w zamówieniu podstawowym. Strony w wyniku negocjacji uzgodnią cenę za wykonanie zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja spalin / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas podstawienia zastępczego środka transportu / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2022
Koniec: 23/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szkoła Podstawowa nr 74 w Krakowie, Ul. Branicka 26

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miejska Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od września 2022r. do czerwca 2023r. usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 74 w Krakowie w dni powszechne od poniedziałku do piątku, z

wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych środkami transportu sprawnymi technicznie i przystosowanymi do przewozów pasażerskich. Oznaczenie trasy i częstotliwości przejazdów: podano w SWZ.

======================================================================================================================

II.2.4A) Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług do usług przedmiotowej części zamówienia (zwanych dalej w pkt. II.2.4A "zamówieniami podobnymi"). Zakres zamówień podobnych: Świadczenie w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 74 w Krakowie. Warunki na jakich zostanie udzielone każde zamówienie podobne: Zamawiający udzieli zamówienia w przypadku posiadania środków na jego realizację oraz gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podstawowej jest w trakcie realizacji), zrealizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podobne zostanie udzielone po wykonaniu zamówienia podstawowego). Wykonawca zapewni standard usługi nie gorszy niż w zamówieniu podstawowym. Strony w wyniku negocjacji uzgodnią cenę za wykonanie zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja spalin / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas podstawienia zastępczego środka transportu / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2022
Koniec: 23/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szkoła Podstawowa nr 80 w Krakowie, os. Na Skarpie 8

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miejska Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od września 2022r. do czerwca 2023r. usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie w dni powszechne od poniedziałku do piątku, z

wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych środkami transportu sprawnymi technicznie i przystosowanymi do przewozów pasażerskich. Oznaczenie trasy i częstotliwości przejazdów: podano w SWZ.

======================================================================================================================

II.2.4A) Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług do usług przedmiotowej części zamówienia (zwanych dalej w pkt. II.2.4A "zamówieniami podobnymi"). Zakres zamówień podobnych: Świadczenie w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie. Warunki na jakich zostanie udzielone każde zamówienie podobne: Zamawiający udzieli zamówienia w przypadku posiadania środków na jego realizację oraz gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podstawowej jest w trakcie realizacji), zrealizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podobne zostanie udzielone po wykonaniu zamówienia podstawowego). Wykonawca zapewni standard usługi nie gorszy niż w zamówieniu podstawowym. Strony w wyniku negocjacji uzgodnią cenę za wykonanie zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja spalin / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas podstawienia zastępczego środka transportu / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2022
Koniec: 23/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie, Ul. Wileńska 9B

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miejska Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od września 2022r. do czerwca 2023r. usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 95 w Krakowie w dni powszechne od poniedziałku do piątku, z

wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych środkami transportu sprawnymi technicznie i przystosowanymi do przewozów pasażerskich. Oznaczenie trasy i częstotliwości przejazdów: podano w SWZ.

======================================================================================================================

II.2.4A) Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług do usług przedmiotowej części zamówienia (zwanych dalej w pkt. II.2.4A "zamówieniami podobnymi"). Zakres zamówień podobnych: Świadczenie w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 95 w Krakowie. Warunki na jakich zostanie udzielone każde zamówienie podobne: Zamawiający udzieli zamówienia w przypadku posiadania środków na jego realizację oraz gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podstawowej jest w trakcie realizacji), zrealizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podobne zostanie udzielone po wykonaniu zamówienia podstawowego). Wykonawca zapewni standard usługi nie gorszy niż w zamówieniu podstawowym. Strony w wyniku negocjacji uzgodnią cenę za wykonanie zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja spalin / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas podstawienia zastępczego środka transportu / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2022
Koniec: 23/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szkoła Podstawowa nr 124 w Krakowie, Ul. Weigla 2

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miejska Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od września 2022r. do czerwca 2023r. usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 124 w Krakowie w dni powszechne od poniedziałku do piątku, z

wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych środkami transportu sprawnymi technicznie i przystosowanymi do przewozów pasażerskich. Oznaczenie trasy i częstotliwości przejazdów: podano w SWZ.

======================================================================================================================

II.2.4A) Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług do usług przedmiotowej części zamówienia (zwanych dalej w pkt. II.2.4A "zamówieniami podobnymi"). Zakres zamówień podobnych: Świadczenie w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 124 w Krakowie. Warunki na jakich zostanie udzielone każde zamówienie podobne: Zamawiający udzieli zamówienia w przypadku posiadania środków na jego realizację oraz gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podstawowej jest w trakcie realizacji), zrealizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podobne zostanie udzielone po wykonaniu zamówienia podstawowego). Wykonawca zapewni standard usługi nie gorszy niż w zamówieniu podstawowym. Strony w wyniku negocjacji uzgodnią cenę za wykonanie zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja spalin / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas podstawienia zastępczego środka transportu / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2022
Koniec: 23/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Krakowie, Ul. Prawocheńskiego 7

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miejska Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od września 2022r. do czerwca 2023r. usług przewozu dzieci do i z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Krakowie w dni powszechne od poniedziałku do piątku, z

wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych środkami transportu sprawnymi technicznie i przystosowanymi do przewozów pasażerskich. Oznaczenie trasy i częstotliwości przejazdów: podano w SWZ.

II.2.4A) Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług do usług przedmiotowej części zamówienia (zwanych dalej w pkt. II.2.4A "zamówieniami podobnymi"). Zakres zamówień podobnych: Świadczenie w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 usług przewozu dzieci do i z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Krakowie. Warunki na jakich zostanie udzielone każde zamówienie podobne: Zamawiający udzieli zamówienia w przypadku posiadania środków na jego realizację oraz gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podstawowej jest w trakcie realizacji), zrealizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podobne zostanie udzielone po wykonaniu zamówienia podstawowego). Wykonawca zapewni standard usługi nie gorszy niż w zamówieniu podstawowym. Strony w wyniku negocjacji uzgodnią cenę za wykonanie zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja spalin / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas podstawienia zastępczego środka transportu / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2022
Koniec: 23/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Załączniki
Treść 15/06/2022 S114

I.II.III.IV.VI.

Polska-Kraków: Usługi w zakresie transportu drogowego

2022/S 114-321704

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Ułanów 9a
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-450
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Kostrzewa
E-mail: zampubl@mcoo.krakow.pl
Tel.: +48 126503925
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mcoo.krakow.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.mcoo.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług przewozu dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku szkolnym 2022/2023

Numer referencyjny: MCOO/ZP/R/14/22
II.1.2)Główny kod CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od września 2022r. do czerwca 2023r. usług przewozu dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków w dni powszechne od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, środkami transportu sprawnymi technicznie i przystosowanymi do przewozów pasażerskich. Przewozem objęci będą uczniowie placówek: Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie; Szkoły Podstawowej nr 40 w Krakowie; Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie; Szkoły Podstawowej nr 54 w Krakowie; Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie; Szkoły Podstawowej nr 74 w Krakowie; Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie; Szkoły Podstawowej nr 95 w Krakowie; Szkoły Podstawowej nr 124 w Krakowie; Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Krakowie. Opiekę nad przewożonymi dziećmi (opiekunów) zapewnia Wykonawca.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szkoła Podstawowa nr 27 w Krakowie, ul. Podedworze 16

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miejska Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od września 2022r. do czerwca 2023r. usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie w dni powszechne od poniedziałku do piątku, z

wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych środkami transportu sprawnymi technicznie i przystosowanymi do przewozów pasażerskich. Oznaczenie trasy i częstotliwości przejazdów: podano w SWZ.

======================================================================================================================

II.2.4A) Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług do usług przedmiotowej części zamówienia (zwanych dalej w pkt. II.2.4A "zamówieniami podobnymi"). Zakres zamówień podobnych: Świadczenie w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie. Warunki na jakich zostanie udzielone każde zamówienie podobne: Zamawiający udzieli zamówienia w przypadku posiadania środków na jego realizację oraz gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podstawowej jest w trakcie realizacji), zrealizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podobne zostanie udzielone po wykonaniu zamówienia podstawowego). Wykonawca zapewni standard usługi nie gorszy niż w zamówieniu podstawowym. Strony w wyniku negocjacji uzgodnią cenę za wykonanie zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja spalin / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas podstawienia zastępczego środka transportu / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2022
Koniec: 23/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szkoła Podstawowa nr 40 w Krakowie, ul. Pszczelna 13

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miejska Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od września 2022r. do czerwca 2023r. usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 40 w Krakowie w dni powszechne od poniedziałku do piątku, z

wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych środkami transportu sprawnymi technicznie i przystosowanymi do przewozów pasażerskich. Oznaczenie trasy i częstotliwości przejazdów: podano w SWZ.

======================================================================================================================

II.2.4A) Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług do usług przedmiotowej części zamówienia (zwanych dalej w pkt. II.2.4A "zamówieniami podobnymi"). Zakres zamówień podobnych: Świadczenie w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 40 w Krakowie. Warunki na jakich zostanie udzielone każde zamówienie podobne: Zamawiający udzieli zamówienia w przypadku posiadania środków na jego realizację oraz gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podstawowej jest w trakcie realizacji), zrealizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podobne zostanie udzielone po wykonaniu zamówienia podstawowego). Wykonawca zapewni standard usługi nie gorszy niż w zamówieniu podstawowym. Strony w wyniku negocjacji uzgodnią cenę za wykonanie zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja spalin / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas podstawienia zastępczego środka transportu / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2022
Koniec: 23/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szkoła Podstawowa nr 53 w Krakowie, ul. Skośna 8

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miejska Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od września 2022r. do czerwca 2023r. usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie w dni powszechne od poniedziałku do piątku, z

wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych środkami transportu sprawnymi technicznie i przystosowanymi do przewozów pasażerskich. Oznaczenie trasy i częstotliwości przejazdów: podano w SWZ.

======================================================================================================================

II.2.4A) Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług do usług przedmiotowej części zamówienia (zwanych dalej w pkt. II.2.4A "zamówieniami podobnymi"). Zakres zamówień podobnych: Świadczenie w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie. Warunki na jakich zostanie udzielone każde zamówienie podobne: Zamawiający udzieli zamówienia w przypadku posiadania środków na jego realizację oraz gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podstawowej jest w trakcie realizacji), zrealizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podobne zostanie udzielone po wykonaniu zamówienia podstawowego). Wykonawca zapewni standard usługi nie gorszy niż w zamówieniu podstawowym. Strony w wyniku negocjacji uzgodnią cenę za wykonanie zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja spalin / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas podstawienia zastępczego środka transportu / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2022
Koniec: 23/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szkoła Podstawowa nr 54 w Krakowie, ul. Tyniecka 122

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miejska Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od września 2022r. do czerwca 2023r. usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 54 w Krakowie w dni powszechne od poniedziałku do piątku, z

wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych środkami transportu sprawnymi technicznie i przystosowanymi do przewozów pasażerskich. Oznaczenie trasy i częstotliwości przejazdów: podano w SWZ.

======================================================================================================================

II.2.4A) Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług do usług przedmiotowej części zamówienia (zwanych dalej w pkt. II.2.4A "zamówieniami podobnymi"). Zakres zamówień podobnych: Świadczenie w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 54 w Krakowie. Warunki na jakich zostanie udzielone każde zamówienie podobne: Zamawiający udzieli zamówienia w przypadku posiadania środków na jego realizację oraz gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podstawowej jest w trakcie realizacji), zrealizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podobne zostanie udzielone po wykonaniu zamówienia podstawowego). Wykonawca zapewni standard usługi nie gorszy niż w zamówieniu podstawowym. Strony w wyniku negocjacji uzgodnią cenę za wykonanie zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja spalin / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas podstawienia zastępczego środka transportu / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2022
Koniec: 23/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szkoła Podstawowa nr 62 w Krakowie, ul. Ćwikłowa 1

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miejska Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od września 2022r. do czerwca 2023r. usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie w dni powszechne od poniedziałku do piątku, z

wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych środkami transportu sprawnymi technicznie i przystosowanymi do przewozów pasażerskich. Oznaczenie trasy i częstotliwości przejazdów: podano w SWZ.

======================================================================================================================

II.2.4A) Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług do usług przedmiotowej części zamówienia (zwanych dalej w pkt. II.2.4A "zamówieniami podobnymi"). Zakres zamówień podobnych: Świadczenie w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie. Warunki na jakich zostanie udzielone każde zamówienie podobne: Zamawiający udzieli zamówienia w przypadku posiadania środków na jego realizację oraz gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podstawowej jest w trakcie realizacji), zrealizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podobne zostanie udzielone po wykonaniu zamówienia podstawowego). Wykonawca zapewni standard usługi nie gorszy niż w zamówieniu podstawowym. Strony w wyniku negocjacji uzgodnią cenę za wykonanie zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja spalin / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas podstawienia zastępczego środka transportu / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2022
Koniec: 23/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szkoła Podstawowa nr 74 w Krakowie, ul. Branicka 26

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miejska Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od września 2022r. do czerwca 2023r. usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 74 w Krakowie w dni powszechne od poniedziałku do piątku, z

wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych środkami transportu sprawnymi technicznie i przystosowanymi do przewozów pasażerskich. Oznaczenie trasy i częstotliwości przejazdów: podano w SWZ.

======================================================================================================================

II.2.4A) Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług do usług przedmiotowej części zamówienia (zwanych dalej w pkt. II.2.4A "zamówieniami podobnymi"). Zakres zamówień podobnych: Świadczenie w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 74 w Krakowie. Warunki na jakich zostanie udzielone każde zamówienie podobne: Zamawiający udzieli zamówienia w przypadku posiadania środków na jego realizację oraz gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podstawowej jest w trakcie realizacji), zrealizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podobne zostanie udzielone po wykonaniu zamówienia podstawowego). Wykonawca zapewni standard usługi nie gorszy niż w zamówieniu podstawowym. Strony w wyniku negocjacji uzgodnią cenę za wykonanie zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja spalin / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas podstawienia zastępczego środka transportu / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2022
Koniec: 23/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szkoła Podstawowa nr 80 w Krakowie, os. Na Skarpie 8

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miejska Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od września 2022r. do czerwca 2023r. usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie w dni powszechne od poniedziałku do piątku, z

wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych środkami transportu sprawnymi technicznie i przystosowanymi do przewozów pasażerskich. Oznaczenie trasy i częstotliwości przejazdów: podano w SWZ.

======================================================================================================================

II.2.4A) Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług do usług przedmiotowej części zamówienia (zwanych dalej w pkt. II.2.4A "zamówieniami podobnymi"). Zakres zamówień podobnych: Świadczenie w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie. Warunki na jakich zostanie udzielone każde zamówienie podobne: Zamawiający udzieli zamówienia w przypadku posiadania środków na jego realizację oraz gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podstawowej jest w trakcie realizacji), zrealizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podobne zostanie udzielone po wykonaniu zamówienia podstawowego). Wykonawca zapewni standard usługi nie gorszy niż w zamówieniu podstawowym. Strony w wyniku negocjacji uzgodnią cenę za wykonanie zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja spalin / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas podstawienia zastępczego środka transportu / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2022
Koniec: 23/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie, ul. Wileńska 9B

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miejska Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od września 2022r. do czerwca 2023r. usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 95 w Krakowie w dni powszechne od poniedziałku do piątku, z

wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych środkami transportu sprawnymi technicznie i przystosowanymi do przewozów pasażerskich. Oznaczenie trasy i częstotliwości przejazdów: podano w SWZ.

======================================================================================================================

II.2.4A) Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług do usług przedmiotowej części zamówienia (zwanych dalej w pkt. II.2.4A "zamówieniami podobnymi"). Zakres zamówień podobnych: Świadczenie w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 95 w Krakowie. Warunki na jakich zostanie udzielone każde zamówienie podobne: Zamawiający udzieli zamówienia w przypadku posiadania środków na jego realizację oraz gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podstawowej jest w trakcie realizacji), zrealizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podobne zostanie udzielone po wykonaniu zamówienia podstawowego). Wykonawca zapewni standard usługi nie gorszy niż w zamówieniu podstawowym. Strony w wyniku negocjacji uzgodnią cenę za wykonanie zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja spalin / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas podstawienia zastępczego środka transportu / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2022
Koniec: 23/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szkoła Podstawowa nr 124 w Krakowie, ul. Weigla 2

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miejska Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od września 2022r. do czerwca 2023r. usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 124 w Krakowie w dni powszechne od poniedziałku do piątku, z

wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych środkami transportu sprawnymi technicznie i przystosowanymi do przewozów pasażerskich. Oznaczenie trasy i częstotliwości przejazdów: podano w SWZ.

======================================================================================================================

II.2.4A) Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług do usług przedmiotowej części zamówienia (zwanych dalej w pkt. II.2.4A "zamówieniami podobnymi"). Zakres zamówień podobnych: Świadczenie w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 usług przewozu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 124 w Krakowie. Warunki na jakich zostanie udzielone każde zamówienie podobne: Zamawiający udzieli zamówienia w przypadku posiadania środków na jego realizację oraz gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podstawowej jest w trakcie realizacji), zrealizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podobne zostanie udzielone po wykonaniu zamówienia podstawowego). Wykonawca zapewni standard usługi nie gorszy niż w zamówieniu podstawowym. Strony w wyniku negocjacji uzgodnią cenę za wykonanie zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja spalin / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas podstawienia zastępczego środka transportu / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2022
Koniec: 23/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Krakowie, ul. Prawocheńskiego 7

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miejska Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od września 2022r. do czerwca 2023r. usług przewozu dzieci do i z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Krakowie w dni powszechne od poniedziałku do piątku, z

wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych środkami transportu sprawnymi technicznie i przystosowanymi do przewozów pasażerskich. Oznaczenie trasy i częstotliwości przejazdów: podano w SWZ.

II.2.4A) Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług do usług przedmiotowej części zamówienia (zwanych dalej w pkt. II.2.4A "zamówieniami podobnymi"). Zakres zamówień podobnych: Świadczenie w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 usług przewozu dzieci do i z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Krakowie. Warunki na jakich zostanie udzielone każde zamówienie podobne: Zamawiający udzieli zamówienia w przypadku posiadania środków na jego realizację oraz gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podstawowej jest w trakcie realizacji), zrealizował zamówienie podstawowe z należytą starannością (jeżeli zamówienie podobne zostanie udzielone po wykonaniu zamówienia podstawowego). Wykonawca zapewni standard usługi nie gorszy niż w zamówieniu podstawowym. Strony w wyniku negocjacji uzgodnią cenę za wykonanie zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja spalin / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas podstawienia zastępczego środka transportu / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2022
Koniec: 23/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek:

Wykonawca winien posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2021r, poz. 919 ze zm.).

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych:

- Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym .

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek:

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub nadal należycie wykonuje co najmniej dwie usługi przewozowe osób o charakterze ciągłym spełniające dodatkowo poniższe wymogi:

- dotyczy usług zakończonych: okres realizacji każdej usługi - co najmniej 6 miesięcy;

- dotyczy usług niezakończonych: zrealizowany okres świadczenia każdej usługi - co najmniej 6 miesięcy.

Uwaga: Podany okres 3 lat, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych:

- Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Objaśnienie:

(1) Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

(2) Podany okres 3 lat, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

(3) W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Podany okres 3 miesięcy, liczy się wstecz o dnia, w którym upływa termin składania ofert.

(4) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, przedmiotowy wykaz usług dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

III.2.2.1) Dotyczy części nr 1, 6, 7, 9, 10: Zamawiający wymaga zawarcia umowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.1 do SWZ. Dotyczy części nr 2, 3, 4, 5, 8: Zamawiający wymaga zawarcia umowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.2 do SWZ.

III.2.2.2) Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 455 ustawy. Ponadto dopuszcza się zamiany postanowień zawartej umowy na zasadach określonych we wzorze umowy, o którym mowa w pkt III.2.2.1).

III.2.2.3) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

III.2.2.4) Zamawiający przewidział wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy.

III.2.2.5) Uzupełnienie pkt. II.2.7) dla wszystkich części zamówienia: Świadczenie usług w okresie od 01.09.2022r. do 23.06.2023r., a jeżeli zawarcie umowy nastąpi po 01.09.2022r. - od dnia zawarcia umowy do 23.06.2023r.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/07/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/10/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/07/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Za pośrednictwem miniPortalu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

II kwartał 2023r.

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.3.1) Wadium: część 1-1 300 PLN; części 2-3 600: PLN; część 3-2 000 PLN; część 4-1 700 PLN; część 5-1 900 PLN; część 6-2 900 PLN; część 7-1 800 PLN; część 8-1 800 PLN; część 9-4 200 PLN; część 10-2 500 PLN;

VI.3.2) Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia;

VI.3.3) Wykaz wymaganych oświadczeń/dokumentów:

VI.3.3.1) składane razem z ofertą:

VI.3.3.1.1) JEDZ Wykonawcy* (W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie);

VI.3.3.1.2) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy PWAU* (W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie);

VI.3.3.1.3) dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy;

VI.3.3.1.4) dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy:

VI.3.3.1.4.1) JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby;

VI.3.3.1.4.2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy PWAU;

VI.3.3.1.4.3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;

VI.3.3.1.5) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;

VI.3.3.1.6) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt VI.3.3.1.5);

VI.3.3.1.7) zapis pkt VI.3.3.1.6) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;

VI.3.3.1.8) zapis pkt VI.3.3.1.5)-VI.3.3.1.6) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby.

VI.3.3.2) Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona:

VI.3.3.2.1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy; art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;

VI.3.3.2.2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

VI.3.3.2.3) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa pkt VI.3.3.1.1), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy; art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego; art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy;

cd - w pkt VI.4.3).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Cd. pkt VI.3)

VI.3.3.2.4) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy PWAU;

VI.3.3.2.5) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, podmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt VI.3.3.2.1)-VI.3.3.2.4) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

VI.3.3.2.6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby, zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt VI.3.3.2.1); VI.3.3.2.3) i VI.3.3.2.4), dotyczących tego podmiotu, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia;

VI.3.3.2.7) wykaz usług, o którym mowa w pkt III.1.3);

VI.3.3.2.8) Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy dane umożliwiające dostęp do tych środków;

VI.3.3.2.9) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

VI.3.4) Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w treści SWZ dostępnej na stronie prowadzonego postępowania: www.mcoo.krakow.pl. SWZ zawiera m.in. szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu, szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach/oświadczeniach (w tym podmiotowych środkach dowodowych), szczegółowe informacje o formie składanych podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów/oświadczeń, szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej (w tym zasady złożenia oferty).

VI.3.5) Zamawiający realizuje wynikający w RODO obowiązek informacyjny w SWZ.

VI.3.6) Przez ,,ustawę" rozumie się ustawę z dnia 11 września 20019 r. Prawo zamówień publicznych; - Przez ,,ustawę PWAU" rozumie się ustawę z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; - Przez rozporządzenie 833/2014 rozumie się Rozporządzenie (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

*oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy.

===============================

VI.4.3.1) Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej są określone w dziale IX ustawy.

VI.4.3.2) Środki ochrony prawej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

VI.4.3.3) Środki ochrony prawne wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.3.4) Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy oraz na zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

VI.4.3.5) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2022
Miejsce i termin składania TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/07/2022
Wymagania dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Specyfikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.mcoo.krakow.pl
Źródło internet
Data dodania 15.06.2022
Termin składania ofert 11.07.2022
Branże:
  • transport przewozy
    • komunikacja transport pasażerski
WERSJA DO DRUKU