PRZETARG NR: 23273148 z dnia 02.06.2022 r.

Przedmiot Wykonanie prac badawczo - rozwojowych
Zamawiający Reality Games Polska S.A
Województwo Małopolskie
Powiat Kraków
Adres 30-394 Kraków, Podole 60
Telefon/fax +48 694 453 302
E-mail michael@reality.co
WWW https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/112089
Kontakt Osoby do kontaktu
Michał Łagodzic
tel.: +48 694 453 302
e-mail: michael@reality.co
Opis ZAPYTANIE OFERTOWE NR 24/POIR/2021
Nabór ofert na wykonanie prac badawczo - rozwojowych w ramach projektu pn. ,,Big Dots - globalna, wielowymiarowa bazy punktów zainteresowania na potrzeby platform AR"
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-2108/20 - Big Dots - globalna, wielowymiarowa bazy punktów zainteresowania na potrzeby platform AR

Część 1
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 24/POIR/2021

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi IT
Opis
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 24/POIR/2022
Nabór ofert na wykonanie prac badawczo - rozwojowych w ramach projektu pn. ,,Big Dots - globalna, wielowymiarowa bazy punktów zainteresowania na potrzeby platform AR"
Zamawiający poszukuje podmiotu będącego w stanie wykonać część prac merytorycznych w ramach projektu.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących prac B+R w wyżej wymienionym przedsięwzięciu.
Celem projektu Big Dots jest stworzenie globalnej, wielowymiarowej bazy punktów zainteresowania (POI) i udostępnianej do potrzeb produkcji gier i aplikacji nowej generacji AR oraz tych "tradycyjnych" 2D i 3D. Baza będzie cechowała się wysoką wiarygodnością, obejmowaniem wielu warstw danych oraz globalnym zasięgiem. Klaster danych, z interfejsem NLP, umożliwi wyświetlanie wielu kategorii danych we właściwej georeferencji w przestrzeni dwuwymiarowej oraz trójwymiarowej AR.
Celem badań przemysłowych jest stworzenie narzędzia do zbierania możliwie dokładnych i kompletnych danych przy jak najmniejszym zaangażowaniu użytkownika, opracowanie ustandaryzowanego zbioru danych POI 3D oraz algorytmu analizującego otrzymane dane na potrzeby rozpoznania kategorii lub nazwy POI.
Celem prac rozwojowych jest:
- stworzenie systemu scoringowego agentów, to znaczy osób wprowadzających dane. Inne parametry, jakie muszą być wzięte pod uwagę, to historia dostarczanych danych, ilość poprawek, zbieżność z innymi danymi, potwierdzenia od innych użytkowników i ich ranking.
- stworzenie algorytmu, który pozwoli zwrócić z API POI widoczne z zadanego punktu (i rotacji), z użyciem wybranych filtrów oraz stworzenie interfejsu NLP, który pozwoli na interpretację poleceń w języku angielskim (tekst) i transformację na zapytania do API
Przewidywany zakres prac w ramach zamówienia:
administrator 2
Przewidywana forma zaangażowania - umowa B2B
Zakres prac:
- udział w pracach dotyczących integracji z istniejącymi
bazami danych w projekcie
- opracowania modelu skutecznego dla zastosowania w projekcie
- przygotowywanie skryptów
- rozwiązywanie incydentów dotyczących infrastruktury
- udział w prowadzeniu testów opracowanego rozwiązania
Przewidywany wymiar godzinowy:
Przewidywana liczba godzin dla badań przemysłowych - 1520 h
Przewidywana liczba godzin dla prac rozwojowych -2320 h
programista backend senior
Przewidywana forma zaangażowania - umowa B2B
Zakres prac:
- udział w pracach związanych z zaprojektowaniem architektury informacji, baz danych
- udział w pracach związanych z pozyskaniem danych wraz z SDK na platformę Unity, który będzie można integrować z istniejącymi aplikacjami, aby umożliwić ich użytkownikom dodawanie danych do Big Dots
- zbadanie jakie parametry należy mierzyć dla osiągnięcia celu i w jaki sposób można to zrobić w najbardziej efektywny
- opracowanie możliwych sposobów automatycznej weryfikacji dostarczanych danych)
- wykonanie części backendowej do zbierania, przechowywania, łączenia i przekazywania danych
- rozwiązanie problemów w przypadku sprzecznych lub niespójnych dostarczanych informacji z wielu źródeł
- stworzenie założeń dokładnościowych, jakościowych i ilościowych oraz
weryfikacja tych założeń w badaniach testowych
- ocena poprawności indeksowania w serwisie backendowym
- zaprojektowanie technologii pozwalającej na skalowanie klastra
Przewidywany wymiar godzinowy:
Przewidywana liczba godzin dla badań przemysłowych - 3040 h
Przewidywana liczba godzin dla prac rozwojowych - 4640 h
Programista backend mid
Przewidywana forma zaangażowania - umowa B2B
Zakres prac:
- udział w pracach nad zaprojektowaniem architektury informacji, bazdanych
- wykonanie części backendowej do zbierania, przechowywania, łączenia i
przekazywania danych
- udział w testach funkcjonalnych
- rozwiązanie problemów w przypadku sprzecznych lub niespójnych
Dostarczanych informacji z wielu źródeł
- stworzenie założeń dokładnościowych, jakościowych i ilościowych oraz weryfikacja założeń w badaniach testowych
- testowanie części backendowej do zbierania, przechowywania, łączenia i przekazywania danych
Przewidywany wymiar godzinowy:
Przewidywana liczba godzin dla badań przemysłowych - 1520 h
Przewidywana liczba godzin dla prac rozwojowych - 2320h
analityk Big Data - 2 os./podmioty
Przewidywana forma zaangażowania - umowa B2B
Zakres prac:
- opracowanie architektury bazy danych
- opracowaniem drzewa kategorii
- testowanie algorytmu pod kątem dopasowywania do kategorii w miarę
przybywania danych w systemie
- ujednolicenie kategorii i danych przy zapewnieniu maksymalnej zgodności z ewentualnymi potrzebami odbiorców
- testowanie algorytmu przyporządkowującego teksty ze zdjęć fasad
budynków uzyskane za pomocą techniki OCR na zbiorze przynajmniej 1000 zdjęć, których wynikiem będzie określenie poziomu prawidłowych przyporządkowań słów kluczowych odnalezionych w tekście do kategorii
budynku
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych i poprawności danych
- ocena mechanizmów integracji z istniejącymi bazami danych w projekcie
- opracowanie modelu skutecznego dla zastosowania w projekcie
- zaprojektowanie ostatecznych funkcjonalności oraz technologii dla produktu
- implementacja i testy wydajności przy założonej liczbie użytkowników
Przewidywany wymiar godzinowy:
Przewidywana liczba godzin dla badań przemysłowych - 4560 h
Przewidywana liczba godzin dla prac rozwojowych - 6960 h
programista SDK Unity
Przewidywana forma zaangażowania - umowa B2B
Zakres prac:
- opracowaniem w ramach SDK algorytmów, które za pomocą zebranych
danych na podstawie wbudowanych w urządzenia mobilne czujników (jak np. odbiornik GPS, barometr i akcelerometr) będą mogły określić precyzyjne położenie użytkownika w przestrzeni oraz położenia podstawy
tego obiektu i jego wysokość
- testowanie pozyskanych danych przy użyciu SDK
- weryfikacja, ocena przydatności pozyskanych danych przy użyciu SDK
- stworzenie założeń dokładnościowych, jakościowych i ilościowych oraz
weryfikacja tych założeń w badaniach testowych
- testowanie algorytmu do weryfikacji danych z ankiet SDK i oceny ich wiarygodności oraz dokładności, w tym na podstawie zewn. źródeł danych
Przewidywany wymiar godzinowy:
Przewidywana liczba godzin dla badań przemysłowych - 1520 h
Przewidywana liczba godzin dla prac rozwojowych - 2320 h
UWAGA:
Rzeczywista liczba godzin w poszczególnych miesiącach realizacji zlecenia może się różnić i będzie uzależniona od faktycznego zapotrzebowania zamawiającego. Potwierdzeniem przepracowanej liczby godzin będzie miesięczna ewidencja czasu pracy.
W przypadku Oferenta będącego osobą fizyczną - łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.
Załączniki
Treść https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/112089

Ogłoszenie nr 2022-2965-112089
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 24/POIR/2021
Nabór ofert na wykonanie prac badawczo - rozwojowych w ramach projektu pn. ,,Big Dots - globalna, wielowymiarowa bazy punktów zainteresowania na potrzeby platform AR"
Status ogłoszenia: Opublikowane

Termin składania ofert

2022-07-04

Data opublikowania ogłoszenia

2022-06-02

Data ostatniej zmiany

2022-06-02 15:01:05

Planowany termin podpisania umowy

2022-07

OGŁOSZENIE

OFERTY

PYTANIA
Powstaje w kontekście projektu

POIR.01.01.01-00-2108/20 - Big Dots - globalna, wielowymiarowa bazy punktów zainteresowania na potrzeby platform AR

Zamówienia uzupełniające

1. Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.
2. Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia, jeżeli: z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Oferentem, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1. Termin lub zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) W przypadku zmiany terminów realizacji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu uzgodnionych z NCBiR;
b) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
c) Opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbioru końcowego;
d) Zawieszenia badań przez Zamawiającego z powodu wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu badań Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia.
e) Konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:
a) Rezygnacja z części zadań, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - o wartość niewykonanych zadań.
3. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany w przypadku:
a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu umowy;
b) powstania nadzwyczajnych okoliczności, będących ,,siłą wyższą" skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy - jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli którejkolwiek ze Stron umowy;
c) powstania nadzwyczajnych okoliczności niebędących ,,siłą wyższą", grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy;
d) W przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Zarządzającej realizowanym projektem zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Warunki zmian:
1. Inicjowanie zmian - na wniosek Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
2. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów.
3. Forma zmian - aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Reality Games Polska S.A.

Podole 60

30-394 Kraków

NIP: 7831743078

Osoby do kontaktu

Michał Łagodzic

tel.: +48 694 453 302

e-mail: michael@reality.co

Części zamówienia

Część 1
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 24/POIR/2021
Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi IT
Opis

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 24/POIR/2022
Nabór ofert na wykonanie prac badawczo - rozwojowych w ramach projektu pn. ,,Big Dots - globalna, wielowymiarowa bazy punktów zainteresowania na potrzeby platform AR"
Zamawiający poszukuje podmiotu będącego w stanie wykonać część prac merytorycznych w ramach projektu.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących prac B+R w wyżej wymienionym przedsięwzięciu.

Celem projektu Big Dots jest stworzenie globalnej, wielowymiarowej bazy punktów zainteresowania (POI) i udostępnianej do potrzeb produkcji gier i aplikacji nowej generacji AR oraz tych "tradycyjnych" 2D i 3D. Baza będzie cechowała się wysoką wiarygodnością, obejmowaniem wielu warstw danych oraz globalnym
zasięgiem. Klaster danych, z interfejsem NLP, umożliwi wyświetlanie wielu kategorii danych we właściwej georeferencji w przestrzeni dwuwymiarowej oraz trójwymiarowej AR.

Celem badań przemysłowych jest stworzenie narzędzia do zbierania możliwie dokładnych i kompletnych danych przy jak najmniejszym zaangażowaniu użytkownika, opracowanie ustandaryzowanego zbioru danych POI 3D oraz algorytmu analizującego otrzymane dane na potrzeby rozpoznania kategorii lub nazwy POI.
Celem prac rozwojowych jest:
- stworzenie systemu scoringowego agentów, to znaczy osób wprowadzających dane. Inne parametry, jakie muszą być wzięte pod uwagę, to historia dostarczanych danych, ilość poprawek, zbieżność z innymi danymi, potwierdzenia od innych użytkowników i ich ranking.
- stworzenie algorytmu, który pozwoli zwrócić z API POI widoczne z zadanego punktu (i rotacji), z użyciem wybranych filtrów oraz stworzenie interfejsu NLP, który pozwoli na interpretację poleceń w języku angielskim (tekst) i transformację na zapytania do API
Przewidywany zakres prac w ramach zamówienia:

administrator 2
Przewidywana forma zaangażowania - umowa B2B
Zakres prac:
- udział w pracach dotyczących integracji z istniejącymi
bazami danych w projekcie
- opracowania modelu skutecznego dla zastosowania w projekcie
- przygotowywanie skryptów
- rozwiązywanie incydentów dotyczących infrastruktury
- udział w prowadzeniu testów opracowanego rozwiązania
Przewidywany wymiar godzinowy:
Przewidywana liczba godzin dla badań przemysłowych - 1520 h
Przewidywana liczba godzin dla prac rozwojowych -2320 h

programista backend senior
Przewidywana forma zaangażowania - umowa B2B
Zakres prac:
- udział w pracach związanych z zaprojektowaniem architektury informacji, baz danych
- udział w pracach związanych z pozyskaniem danych wraz z SDK na platformę Unity, który będzie można integrować z istniejącymi aplikacjami, aby umożliwić ich użytkownikom dodawanie danych do Big Dots
- zbadanie jakie parametry należy mierzyć dla osiągnięcia celu i w jaki sposób można to zrobić w najbardziej efektywny
- opracowanie możliwych sposobów automatycznej weryfikacji dostarczanych danych)
- wykonanie części backendowej do zbierania, przechowywania, łączenia i przekazywania danych
- rozwiązanie problemów w przypadku sprzecznych lub niespójnych dostarczanych informacji z wielu źródeł
- stworzenie założeń dokładnościowych, jakościowych i ilościowych oraz
weryfikacja tych założeń w badaniach testowych
- ocena poprawności indeksowania w serwisie backendowym
- zaprojektowanie technologii pozwalającej na skalowanie klastra
Przewidywany wymiar godzinowy:
Przewidywana liczba godzin dla badań przemysłowych - 3040 h
Przewidywana liczba godzin dla prac rozwojowych - 4640 h

Programista backend mid
Przewidywana forma zaangażowania - umowa B2B
Zakres prac:
- udział w pracach nad zaprojektowaniem architektury informacji, bazdanych
- wykonanie części backendowej do zbierania, przechowywania, łączenia i
przekazywania danych
- udział w testach funkcjonalnych
- rozwiązanie problemów w przypadku sprzecznych lub niespójnych
Dostarczanych informacji z wielu źródeł
- stworzenie założeń dokładnościowych, jakościowych i ilościowych oraz weryfikacja założeń w badaniach testowych
- testowanie części backendowej do zbierania, przechowywania, łączenia i przekazywania danych
Przewidywany wymiar godzinowy:
Przewidywana liczba godzin dla badań przemysłowych - 1520 h
Przewidywana liczba godzin dla prac rozwojowych - 2320h

analityk Big Data - 2 os./podmioty
Przewidywana forma zaangażowania - umowa B2B
Zakres prac:
- opracowanie architektury bazy danych
- opracowaniem drzewa kategorii
- testowanie algorytmu pod kątem dopasowywania do kategorii w miarę
przybywania danych w systemie
- ujednolicenie kategorii i danych przy zapewnieniu maksymalnej zgodności z ewentualnymi potrzebami odbiorców
- testowanie algorytmu przyporządkowującego teksty ze zdjęć fasad
budynków uzyskane za pomocą techniki OCR na zbiorze przynajmniej 1000 zdjęć, których wynikiem będzie określenie poziomu prawidłowych przyporządkowań słów kluczowych odnalezionych w tekście do kategorii
budynku
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych i poprawności danych
- ocena mechanizmów integracji z istniejącymi bazami danych w projekcie
- opracowanie modelu skutecznego dla zastosowania w projekcie
- zaprojektowanie ostatecznych funkcjonalności oraz technologii dla produktu
- implementacja i testy wydajności przy założonej liczbie użytkowników
Przewidywany wymiar godzinowy:
Przewidywana liczba godzin dla badań przemysłowych - 4560 h
Przewidywana liczba godzin dla prac rozwojowych - 6960 h

programista SDK Unity
Przewidywana forma zaangażowania - umowa B2B
Zakres prac:
- opracowaniem w ramach SDK algorytmów, które za pomocą zebranych
danych na podstawie wbudowanych w urządzenia mobilne czujników (jak np. odbiornik GPS, barometr i akcelerometr) będą mogły określić precyzyjne położenie użytkownika w przestrzeni oraz położenia podstawy
tego obiektu i jego wysokość
- testowanie pozyskanych danych przy użyciu SDK
- weryfikacja, ocena przydatności pozyskanych danych przy użyciu SDK
- stworzenie założeń dokładnościowych, jakościowych i ilościowych oraz
weryfikacja tych założeń w badaniach testowych
- testowanie algorytmu do weryfikacji danych z ankiet SDK i oceny ich wiarygodności oraz dokładności, w tym na podstawie zewn. źródeł danych
Przewidywany wymiar godzinowy:
Przewidywana liczba godzin dla badań przemysłowych - 1520 h
Przewidywana liczba godzin dla prac rozwojowych - 2320 h

UWAGA:
Rzeczywista liczba godzin w poszczególnych miesiącach realizacji zlecenia może się różnić i będzie uzależniona od faktycznego zapotrzebowania zamawiającego. Potwierdzeniem przepracowanej liczby godzin będzie miesięczna ewidencja czasu pracy.
W przypadku Oferenta będącego osobą fizyczną - łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.

Kody CPV

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72200000-7 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

małopolskie

Powiat

Kraków

Gmina

Kraków-Podgórze

Miejscowość

Kraków

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Do udziału w postępowaniu dopuszcza się Oferentów, którzy będą w stanie zrealizować zlecone prace zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
Zamawiający zobligowany do osiągnięcia celów projektu, wymaga od wykonawcy zapytania następujących kwalifikacji oraz spełnienia łącznie poniższych warunków:
administrator 2:
WYMAGANIA
Wykonawca będzie posiadał potencjał merytoryczny do zrealizowania zamówienia, jeśli wykaże, że spełnia poniższe warunki:
I.
- wykształcenie minimum średnie;
- minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z administrowaniem systemami IT (zabezpieczenie, bezpieczeństwo, dostępność systemów IT);
- doświadczenie w zarządzaniu datacentrami i ich systemami;
- doświadczenie w administracji środowiskami wirtualnymi (Citrix Xen lub równoważne lub rozwiązania chmurowe);
- bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów, administracji i monitoringu;
- znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.

programista backend senior - 2 os./podmioty
WYMAGANIA:
Od wykonawcy oczekuje się spełnienia nast. warunków:
- wykształcenie minimum średnie
- minimum 3-letnie doświadczenie w programowaniu językiem Scala lub Java
- doświadczenie z Big Data lub web scraping
- bardzo dobra znajomość technologii konteneryzacji aplikacji
- doświadczenie w rozwoju REST API
- doświadczenie w wykorzystaniu baz danych
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego
- znajomość zasad działania sieci komputerowych
- umiejętność pracy w zespole
- umiejętność pracy pod presją czasu
programista backend mid
WYMAGANIA:
Od wykonawcy oczekuje się spełnienia nast. warunków:
- wykształcenie minimum średnie
- minimum roczne doświadczenie w programowaniu językiem Scala lub 3-letnie doświadczenie w programowaniu językiem Java lub bardzo dobra znajomość kwestii związanych z Big Data/crawlowania API (język Python)
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego
- znajomość zasad działania sieci komputerowych
- umiejętność pracy w zespole
- umiejętność pracy pod presją czasu
analityk Big Data - 2 os./podmioty
WYMAGANIA:
Od wykonawcy oczekuje się spełnienia nast. warunków:
- minimum roczne doświadczenie związane z komputerową analizą danych
- znajomość jednego z języków programowania Python, Javascript, Java, R, Scala
- doświadczenie z web scraping lub konsumpcją danych udostępnianych przez REST API
programista SDK Unity
WYMAGANIA;
Od wykonawcy oczekuje się spełnienia nast. warunków:
- minimum 2-letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania w silniku Unity lub w tworzeniu aplikacji mobilnych iOS/Android
- bardzo dobra znajomość systemu kontroli wersji oprogramowania
- doświadczenie w pracy z technologiami XR
- doświadczenie w konsumpcji danych udostępnianych w REST API lub innych metod komunikacji klient-serwer w aplikacjach mobilnych
Na potwierdzenie powyższych warunków Oferent/Wykonawca wypełni tabelę będącą integralną częścią oferty.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

100% cena ofertowa brutto - stawka brutto za godzinę pracy, która obejmować będzie wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym.
Miejsce i termin składania TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-07-04
Wymagania Zamówienia uzupełniające
1. Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.
2. Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia, jeżeli: z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Oferentem, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1. Termin lub zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) W przypadku zmiany terminów realizacji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu uzgodnionych z NCBiR;
b) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
c) Opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbioru końcowego;
d) Zawieszenia badań przez Zamawiającego z powodu wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu badań Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia.
e) Konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:
a) Rezygnacja z części zadań, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - o wartość niewykonanych zadań.
3. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany w przypadku:
a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu umowy;
b) powstania nadzwyczajnych okoliczności, będących ,,siłą wyższą" skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy - jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli którejkolwiek ze Stron umowy;
c) powstania nadzwyczajnych okoliczności niebędących ,,siłą wyższą", grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy;
d) W przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Zarządzającej realizowanym projektem zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Warunki zmian:
1. Inicjowanie zmian - na wniosek Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
2. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów.
3. Forma zmian - aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Do udziału w postępowaniu dopuszcza się Oferentów, którzy będą w stanie zrealizować zlecone prace zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
Zamawiający zobligowany do osiągnięcia celów projektu, wymaga od wykonawcy zapytania następujących kwalifikacji oraz spełnienia łącznie poniższych warunków:
administrator 2:
WYMAGANIA
Wykonawca będzie posiadał potencjał merytoryczny do zrealizowania zamówienia, jeśli wykaże, że spełnia poniższe warunki:
I.
- wykształcenie minimum średnie;
- minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z administrowaniem systemami IT (zabezpieczenie, bezpieczeństwo, dostępność systemów IT);
- doświadczenie w zarządzaniu datacentrami i ich systemami;
- doświadczenie w administracji środowiskami wirtualnymi (Citrix Xen lub równoważne lub rozwiązania chmurowe);
- bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów, administracji i monitoringu;
- znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.
programista backend senior - 2 os./podmioty
WYMAGANIA:
Od wykonawcy oczekuje się spełnienia nast. warunków:
- wykształcenie minimum średnie
- minimum 3-letnie doświadczenie w programowaniu językiem Scala lub Java
- doświadczenie z Big Data lub web scraping
- bardzo dobra znajomość technologii konteneryzacji aplikacji
- doświadczenie w rozwoju REST API
- doświadczenie w wykorzystaniu baz danych
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego
- znajomość zasad działania sieci komputerowych
- umiejętność pracy w zespole
- umiejętność pracy pod presją czasu
programista backend mid
WYMAGANIA:
Od wykonawcy oczekuje się spełnienia nast. warunków:
- wykształcenie minimum średnie
- minimum roczne doświadczenie w programowaniu językiem Scala lub 3-letnie doświadczenie w programowaniu językiem Java lub bardzo dobra znajomość kwestii związanych z Big Data/crawlowania API (język Python)
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego
- znajomość zasad działania sieci komputerowych
- umiejętność pracy w zespole
- umiejętność pracy pod presją czasu
analityk Big Data - 2 os./podmioty
WYMAGANIA:
Od wykonawcy oczekuje się spełnienia nast. warunków:
- minimum roczne doświadczenie związane z komputerową analizą danych
- znajomość jednego z języków programowania Python, Javascript, Java, R, Scala
- doświadczenie z web scraping lub konsumpcją danych udostępnianych przez REST API
programista SDK Unity
WYMAGANIA;
Od wykonawcy oczekuje się spełnienia nast. warunków:
- minimum 2-letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania w silniku Unity lub w tworzeniu aplikacji mobilnych iOS/Android
- bardzo dobra znajomość systemu kontroli wersji oprogramowania
- doświadczenie w pracy z technologiami XR
- doświadczenie w konsumpcji danych udostępnianych w REST API lub innych metod komunikacji klient-serwer w aplikacjach mobilnych
Na potwierdzenie powyższych warunków Oferent/Wykonawca wypełni tabelę będącą integralną częścią oferty.
Źródło internet
Data dodania 02.06.2022
Termin składania ofert 04.07.2022
Branże:
  • komputery informatyka internet
    • oprogramowanie - usługi specjalistyczne
  • laboratoria - osprzęt usługi
    • laboratoria - usługi
    • badania naukowe
WERSJA DO DRUKU