PRZETARG NR: 17686104 z dnia 31.07.2019 r.

Przedmiot Wykonanie projektu i budowa obiektu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"
Zamawiający STC Sp. z o.o
Województwo Opolskie
Powiat Opole
Adres 45-526 Opole, Stanisława Przybyszewskiego 15
Telefon/fax 600322213
E-mail patryk.weisser@bsstc.pl
WWW https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Kontakt Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Patryk Weisser
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
600322213
Opis Wykonanie projektu i budowa obiektu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" dotyczącego projektu pn. Dziecko pośród nas czyli Blisko-Radośnie-Zdrowo: utworzenie w mieście Opolu żłobka "Pod Gwiazdką" przez STC sp. z o.o.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" należy:
o sporządzić kompletną dokumentację projektową dot. budowy budynku żłobka z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opole (wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień dotyczących tego zamówienia) wg wytycznych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania. W skład dokumentacji projektowej wchodzą wszystkie opracowania projektowe, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i przepisami prawa, w tym także projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski i dokumentację powykonawczą.
o wykonać kompleksowe roboty budowlane na podstawie opracowanego projektu i uzyskanego pozwolenia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
Szczegółowe wytyczne dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte zostały w Programie Funkcjonalno- Użytkowym (PFU), Zapytaniu ofertowym oraz wzorze Umowy - załączonych do niniejszego ogłoszenia.
Cel zamówienia
Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu wybór Wykonawcy zamówienia polegającego na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu prac budowlanych zgodnie z załączonymi dokumentami, szczególnie Programem Funkcjonalno-Użytkowym.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie projektu i budowa obiektu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" dotyczącego projektu pn. Dziecko pośród nas czyli Blisko-Radośnie-Zdrowo: utworzenie w mieście Opolu żłobka "Pod Gwiazdką" przez STC sp. z o.o.
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" należy:
o sporządzić kompletną dokumentację projektową dot. budowy budynku żłobka z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opole (wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień dotyczących tego zamówienia) wg wytycznych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania. W skład dokumentacji projektowej wchodzą wszystkie opracowania projektowe, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i przepisami prawa, w tym także projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski i dokumentację powykonawczą.
o wykonać kompleksowe roboty budowlane na podstawie opracowanego projektu i uzyskanego pozwolenia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
Przedmiotem inwestycji jest budowa Budynku Usługowego - Żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami i chodnikami, placem zabaw, terenami rekreacyjnymi, oświetleniem zewnętrznym i przyłączami zewnętrznymi.
Zaprojektowany Żłobek posiadać powinien cztery sale dla dzieci z własnym zapleczem sanitarno-socjalnym. Żłobek docelowo ma przyjąć 45 dzieci.
Na parterze znajdować się powinna szatnia odzieży wierzchniej, pomieszczenie administracyjne, ogólnodostępna łazienka dla osób niepełnosprawnych, zaplecze kuchenne kuchni cateringowej, pomieszczenie techniczne. Pomieszczenia budynku powinny być w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Szczegółowe wytyczne dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte zostały w Programie Funkcjonalno- Użytkowym (PFU), Zapytaniu ofertowym oraz wzorze Umowy - załączonych do niniejszego ogłoszenia.
Kod CPV
45000000-7
Nazwa kodu CPV
Roboty budowlane
Dodatkowe przedmioty zamówienia
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45211310-5 Roboty budowlane w zakresie łazienek
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45231000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231112-3 Instalacja rurociągów
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232152-2 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych
71325000-2 Usługi projektowania fundamentów
71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych
71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane
71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
Załączniki
Treść https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1198357

Wykonanie projektu i budowa obiektu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" dotyczącego projektu pn. Dziecko pośród nas czyli Blisko-Radośnie-Zdrowo: utworzenie w mieście Opolu żłobka "Pod Gwiazdką" przez STC sp. z o.o.

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 27-08-2019
Numer ogłoszenia
1198357
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
1. Termin składania ofert upływa: 27.08.2019 r., do godz. 15.00.
2. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres: STC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 45-526 Opole, ul. Stanisława Przybyszewskiego 15 lub przesłać na adres email w postaci skanu dokumentów: patryk.weisser@bsstc.pl.
3. Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę. Wycofanie i zmiana oferty wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
5. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom, bez ich otwierania.

Szczegóły dotyczące sposobu przygotowania i złożenia oferty znajdują się w załączonym Zapytaniu ofertowym.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
patryk.weisser@bsstc.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Patryk Weisser
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
600322213
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" należy:
o sporządzić kompletną dokumentację projektową dot. budowy budynku żłobka z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opole (wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień dotyczących tego zamówienia) wg wytycznych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania. W skład dokumentacji projektowej wchodzą wszystkie opracowania projektowe, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i przepisami prawa, w tym także projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski i dokumentację powykonawczą.
o wykonać kompleksowe roboty budowlane na podstawie opracowanego projektu i uzyskanego pozwolenia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Szczegółowe wytyczne dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte zostały w Programie Funkcjonalno- Użytkowym (PFU), Zapytaniu ofertowym oraz wzorze Umowy - załączonych do niniejszego ogłoszenia.
Kategoria ogłoszenia
Roboty budowlane
Podkategoria ogłoszenia
Roboty budowlane
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu wybór Wykonawcy zamówienia polegającego na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu prac budowlanych zgodnie z załączonymi dokumentami, szczególnie Programem Funkcjonalno-Użytkowym.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie projektu i budowa obiektu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" dotyczącego projektu pn. Dziecko pośród nas czyli Blisko-Radośnie-Zdrowo: utworzenie w mieście Opolu żłobka "Pod Gwiazdką" przez STC sp. z o.o.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" należy:
o sporządzić kompletną dokumentację projektową dot. budowy budynku żłobka z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opole (wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień dotyczących tego zamówienia) wg wytycznych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania. W skład dokumentacji projektowej wchodzą wszystkie opracowania projektowe, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i przepisami prawa, w tym także projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski i dokumentację powykonawczą.
o wykonać kompleksowe roboty budowlane na podstawie opracowanego projektu i uzyskanego pozwolenia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Przedmiotem inwestycji jest budowa Budynku Usługowego - Żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami i chodnikami, placem zabaw, terenami rekreacyjnymi, oświetleniem zewnętrznym i przyłączami zewnętrznymi.
Zaprojektowany Żłobek posiadać powinien cztery sale dla dzieci z własnym zapleczem sanitarno-socjalnym. Żłobek docelowo ma przyjąć 45 dzieci.
Na parterze znajdować się powinna szatnia odzieży wierzchniej, pomieszczenie administracyjne, ogólnodostępna łazienka dla osób niepełnosprawnych, zaplecze kuchenne kuchni cateringowej, pomieszczenie techniczne. Pomieszczenia budynku powinny być w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe wytyczne dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte zostały w Programie Funkcjonalno- Użytkowym (PFU), Zapytaniu ofertowym oraz wzorze Umowy - załączonych do niniejszego ogłoszenia.
Kod CPV
45000000-7
Nazwa kodu CPV
Roboty budowlane
Dodatkowe przedmioty zamówienia
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45211310-5 Roboty budowlane w zakresie łazienek
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45231000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231112-3 Instalacja rurociągów
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232152-2 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych
71325000-2 Usługi projektowania fundamentów
71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych
71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane
71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Terminy realizacji zamówienia w odniesieniu do każdej z części:
o wykonanie projektu budowlanego przez Wykonawcę i zatwierdzenie go przez Zamawiającego
w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy,
o złożenie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę w terminie do 3 tygodni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu budowlanego,
o zakończenie i odebranie robót budowlanych przez Zamawiającego w terminie do 8 miesięcy od uzyskania prawomocnego pozwolenia budowlanego.
2. Planowany termin przekazania placu budowy: po uzyskaniu wymaganych pozwoleń.
Załączniki

Treść zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Załącznik nr 3 - Wzory oświadczeń
Załącznik nr 1 - Program funkcjonalno-użytkowy
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli oferent złoży niezbędne oświadczenia i dokumenty będące nieodłączną częścią Formularza ofertowego.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli oferent:
a) podpisze oświadczenie będące nieodłącznym elementem Formularza ofertowego potwierdzając tym samym posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia pozwalających na prawidłowe wykonanie zamówienia oraz
b) dowiedzie, iż w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) należycie wykonał co najmniej jeden projekt budowlany dotyczący obiektu użyteczności publicznej przeznaczonego na pobyt ludzi w branży architektonicznej i konstrukcyjnej, o powierzchni użytkowej minimum 400 m2.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli oferent złoży niezbędne oświadczenia i dokumenty będące nieodłączną częścią Formularza ofertowego.
Potencjał techniczny
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli oferent złoży niezbędne oświadczenia i dokumenty będące nieodłączną częścią Formularza ofertowego.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w tym:
a) co najmniej jedną osobą z uprawnieniami bez ograniczeń do projektowania w branży konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej oraz posiadającą 5-letnie doświadczenie w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym opracowany co najmniej jeden projekt budowlany dotyczący obiektu użyteczności publicznej przeznaczonego na pobyt ludzi w branży architektonicznej i konstrukcyjnej, o powierzchni użytkowej minimum 400 m2,
b) co najmniej jedną osobą z uprawnieniami bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej,
c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej,
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji projektanta z innymi funkcjami.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli oferent złoży niezbędne oświadczenia i dokumenty będące nieodłączną częścią Formularza ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli oferent:
a) złoży oświadczenie będące nieodłącznym elementem Formularza ofertowego potwierdzając tym samym, iż znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
b) przedstawi opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN,
c) przedstawi zaświadczenie z US, potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków,
d) przedstawi zaświadczenie z ZUS potwierdzające brak zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli oferent złoży niezbędne oświadczenia i dokumenty będące nieodłączną częścią Formularza ofertowego.
Dodatkowe warunki
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją:
a) Warunków określonych w niniejszym Zapytaniu
b) Wzoru umowy (Zamawiający nie przewiduje negocjacji Wzoru umowy po wyborze wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wyjaśnienie lub doprecyzowanie treści Wzoru Umowy w toku postępowania w trybie zadawanych pytań).
c) Opisu przedmiotu zamówienia znajdującego się we wszystkich dokumentach związanych z niniejszym postępowaniem i udostępnionym przez Zamawiającego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
A. Nie podlegają wykluczeniu.
B. Spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Podstawy wykluczenia:
1) Niniejsze zamówienie nie może zostać udzielone osobom ani podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
? Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
? Posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów,
? Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
? Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
o w stosunku do których zaistniała co najmniej jedna okoliczność wymieniona w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
o w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015r. poz. 233, z późn. zm.);
o należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
o nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

4) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w ust. 2 lit. A powyżej (za wyjątkiem przynależności do grupy kapitałowej).

Oferent jest związany swoją ofertą na czas 60 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

Oferent jest zobowiązany do posiadania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy ale nie później niż w dzień poprzedzający rozpoczęcie Robót budowlanych, gwarancji należytego wykonania Umowy wystawionej na okres realizacji prac (do daty odbioru końcowego przedmiotu umowy) w wysokości 3% wartości oferowanej ceny, w jednej z poniższych form:
- w pieniądzu, przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.).
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w następujących przypadkach i zakresie:
a) terminu realizacji zamówienia - z przyczyn niezależnych od stron umowy, np. terminów decyzji administracyjnych, innych przyczyn których nie można było przewidzieć w momencie udzielania zamówienia;
b) pojawienia się na rynku po podpisaniu umowy nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych pozwalających na zmniejszenie czasu realizacji zamówienia lub uzyskanie korzystniejszych parametrów technicznych;
c) wprowadzenia zmiany parametrów funkcjonalno-użytkowych, robót zamiennych lub wprowadzenia materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości przedmiotu Umowy - po wcześniejszym uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru oraz nadzorem autorskim
d) zaniechania lub wycofania z produkcji określonych materiałów lub elementów wskazanych w ofercie;
e) zaistnienia zagrożenia niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy, gdyby zastosowano rozwiązania techniczne lub technologiczne wskazane w ofercie;
f) terminu realizacji umowy spowodowanego siłą wyższą, w tym działaniami sił przyrody albo innymi niezależnymi okolicznościami, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;
g) wszelkich zmian umowy, o ile koniczność ich wprowadzenia wyniknie ze zmiany obowiązujących przepisów prawa lub niezależną od wykonawcy zmianą decyzji pozwolenia na budowę;
h) zmian, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji Zarządzającej - w tym przypadku zmianie może ulec zakres robót, termin realizacji zamówienia oraz wynagrodzenie Wykonawcy
i) zmian wynagrodzenia umownego w przypadku:
a. wprowadzenia robót zamiennych;
b. wprowadzenia robót dodatkowych;
c. zaniechania wykonania części prac;
zgodnie z wyceną ofertową, wynikającą z kosztorysu ofertowego lub na zasadach określonych we wzorze Umowy
j) wszelkich zmian umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, mających charakter zmian nieistotnych, tj. takich o których wiedza na etapie postępowania o udzielnie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie lub na wynik postępowania
k) wprowadzenia zmian zgodnych z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - na warunkach określonych w tych wytycznych;
l) wprowadzenia zmian nieistotnych (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w wykonywanych robotach budowlanych, zatwierdzonych przez nadzór autorski
m) zaniechania wykonania robót, których wykonanie w trakcie realizacji stało się zbędne, a nie można było tego przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, lub w przypadku ograniczenia albo nieprzyznania funduszy zewnętrznych Zamawiającemu - o odpowiedni zakres robót, przy jednoczesnym obniżeniu wartości wynagrodzenia o wartość robót niewykonanych, bez żadnych ujemnych konsekwencji finansowych dla Zamawiającego
n) zmiany terminu realizacji Umowy, w szczególności gdy:
a. zmiana terminu będzie następstwem działania organów administracji publicznej;
b. wprowadzone roboty zamienne wymagają większego nakładu pracy lub zmieniają chronologię wykonywania prac
c. wystąpi siła wyższa, mająca istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
d. pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych lub innych robót, mających wpływ na chronologię wykonywania robót;
e. dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego;
- o czas występującego opóźnienia wynikającego z zaistniałego utrudnienia lub uniemożliwienia
o) zmiany Projektanta lub podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym i postanowieniach Umowy.

Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie na piśmie drugiej Strony o ujawnionych okolicznościach (wraz z uzasadnieniem) powodujących konieczność zmian w Umowie, a jeżeli zmiana będzie miała wpływ na warunki dofinansowania - konieczne może być uzyskanie zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej. Każda zmiana, pod rygorem nieważności, zostanie wprowadzona w formie pisemnej.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Dokumenty wymagane na moment składania ofert:
A. Formularz ofertowy wraz z załącznikami:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
3. Oświadczenie dot. wykonania co najmniej 1 projektu budowlanego wraz z dowodem jego wykonania
4. Wykaz osób zdolnych do realizacji zamówienia
5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
7. Oświadczenie Wykonawcy dot. wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.
B. Opłaconą polisę OC a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN,
C. zaświadczenie z US, potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków,
D. zaświadczenie z ZUS potwierdzające brak zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Istotne szczegóły formalne dotyczące dokumentów znajdują się w Zapytaniu ofertowym.
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
W formularzu ofertowym należy przedstawić podlegające ocenie jako kryteria oceny ofert:
o cenę netto w PLN za realizację przedmiotu zamówienia. W przypadku ceny netto wyrażonej w innej walucie niż PLN zostanie ona przeliczona po średnim kursie ogłoszonym przez NBP z ostatniego dnia roboczego sprzed dnia ogłoszenia zapytania ofertowego, w przypadku gdy w danym dniu jest więcej niż jedno ogłoszenie kursu średniego, obowiązująca dla niniejszego postępowania jest tabela kursów ogłoszona jako pierwsza w danym dniu. Oferowana cena netto jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu umowy i nie może ulec zwiększeniu. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz koszty jakie poniesie oferent z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena przedstawiona w ofercie musi być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do formularza należy dołączyć Szczegółowy kosztorys wg wzoru zamieszczonego w formularzu ofertowym.
o okres gwarancji, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 24 miesiące i dłuższy niż 96 miesiące i podlegać będzie on ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: okres gwarancji. W przypadku podania przez oferenta krótszego niż wymagany minimalny okres gwarancji lub nie podania okresu gwarancji, Zamawiający odrzuci ofertę. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru robót budowlanych bez zastrzeżeń.

Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie kierował się następującymi kryteriami:

a) 80% cena netto (wskazana na formularzu ofertowym cena netto z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia).

cena minimalna
--------------------------- x 80 (waga kryterium cena)
cena oferty

b) 20% oferowana gwarancja (liczona w miesiącach)

gwarancja oferty
------------------------------------ x 20 (waga kryterium gwarancji)
gwarancja maksymalna
przewidziana przez Zamawiającego

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące i dłuższy niż 96 miesięcy.
Wykonawca może zaproponować termin gwarancji wyłącznie w pełnych miesiącach.
W przypadku niewskazania okresu gwarancji w ofercie Wykonawca otrzyma za to kryterium 0 punktów.

Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane w ramach kryterium a) i b). Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie ta, która otrzyma najwyższa liczbę punktów, będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

Z oferentem, który uzyskał największą liczbę punktów zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym Zapytaniu, zgodnie z załączonym Wzorem.
Wykluczenia
Podstawy wykluczenia:
1) Niniejsze zamówienie nie może zostać udzielone osobom ani podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
? Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
? Posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów,
? Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
? Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
o w stosunku do których zaistniała co najmniej jedna okoliczność wymieniona w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
o w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015r. poz. 233, z późn. zm.);
o należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
o nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
STC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres

Stanisława Przybyszewskiego 15

45-526 Opole

opolskie , Opole
Numer telefonu
600322213
NIP
7543147343
Tytuł projektu
Dziecko pośród nas czyli Blisko-Radośnie-Zdrowo: utworzenie w mieście Opolu żłobka "Pod Gwiazdką" przez STC sp. z o.o.
Numer projektu
RPOP.10.01.02-16-0002/17-00
Miejsce i termin składania Termin składania ofert
do dnia 27-08-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Termin składania ofert upływa: 27.08.2019 r., do godz. 15.00.
2. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres: STC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 45-526 Opole, ul. Stanisława Przybyszewskiego 15 lub przesłać na adres email w postaci skanu dokumentów: patryk.weisser@bsstc.pl.
3. Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę. Wycofanie i zmiana oferty wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
5. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom, bez ich otwierania.
Szczegóły dotyczące sposobu przygotowania i złożenia oferty znajdują się w załączonym Zapytaniu ofertowym.
Wymagania Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli oferent złoży niezbędne oświadczenia i dokumenty będące nieodłączną częścią Formularza ofertowego.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli oferent:
a) podpisze oświadczenie będące nieodłącznym elementem Formularza ofertowego potwierdzając tym samym posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia pozwalających na prawidłowe wykonanie zamówienia oraz
b) dowiedzie, iż w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) należycie wykonał co najmniej jeden projekt budowlany dotyczący obiektu użyteczności publicznej przeznaczonego na pobyt ludzi w branży architektonicznej i konstrukcyjnej, o powierzchni użytkowej minimum 400 m2.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli oferent złoży niezbędne oświadczenia i dokumenty będące nieodłączną częścią Formularza ofertowego.
Potencjał techniczny
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli oferent złoży niezbędne oświadczenia i dokumenty będące nieodłączną częścią Formularza ofertowego.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w tym:
a) co najmniej jedną osobą z uprawnieniami bez ograniczeń do projektowania w branży konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej oraz posiadającą 5-letnie doświadczenie w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym opracowany co najmniej jeden projekt budowlany dotyczący obiektu użyteczności publicznej przeznaczonego na pobyt ludzi w branży architektonicznej i konstrukcyjnej, o powierzchni użytkowej minimum 400 m2,
b) co najmniej jedną osobą z uprawnieniami bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej,
c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej,
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji projektanta z innymi funkcjami.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli oferent złoży niezbędne oświadczenia i dokumenty będące nieodłączną częścią Formularza ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli oferent:
a) złoży oświadczenie będące nieodłącznym elementem Formularza ofertowego potwierdzając tym samym, iż znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
b) przedstawi opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN,
c) przedstawi zaświadczenie z US, potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków,
d) przedstawi zaświadczenie z ZUS potwierdzające brak zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli oferent złoży niezbędne oświadczenia i dokumenty będące nieodłączną częścią Formularza ofertowego.
Dodatkowe warunki
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją:
a) Warunków określonych w niniejszym Zapytaniu
b) Wzoru umowy (Zamawiający nie przewiduje negocjacji Wzoru umowy po wyborze wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wyjaśnienie lub doprecyzowanie treści Wzoru Umowy w toku postępowania w trybie zadawanych pytań).
c) Opisu przedmiotu zamówienia znajdującego się we wszystkich dokumentach związanych z niniejszym postępowaniem i udostępnionym przez Zamawiającego.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
A. Nie podlegają wykluczeniu.
B. Spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Podstawy wykluczenia:
1) Niniejsze zamówienie nie może zostać udzielone osobom ani podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
? Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
? Posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów,
? Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
? Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
o w stosunku do których zaistniała co najmniej jedna okoliczność wymieniona w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
o w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015r. poz. 233, z późn. zm.);
o należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
o nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w ust. 2 lit. A powyżej (za wyjątkiem przynależności do grupy kapitałowej).
Oferent jest związany swoją ofertą na czas 60 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
Oferent jest zobowiązany do posiadania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy ale nie później niż w dzień poprzedzający rozpoczęcie Robót budowlanych, gwarancji należytego wykonania Umowy wystawionej na okres realizacji prac (do daty odbioru końcowego przedmiotu umowy) w wysokości 3% wartości oferowanej ceny, w jednej z poniższych form:
- w pieniądzu, przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.).
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w następujących przypadkach i zakresie:
a) terminu realizacji zamówienia - z przyczyn niezależnych od stron umowy, np. terminów decyzji administracyjnych, innych przyczyn których nie można było przewidzieć w momencie udzielania zamówienia;
b) pojawienia się na rynku po podpisaniu umowy nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych pozwalających na zmniejszenie czasu realizacji zamówienia lub uzyskanie korzystniejszych parametrów technicznych;
c) wprowadzenia zmiany parametrów funkcjonalno-użytkowych, robót zamiennych lub wprowadzenia materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości przedmiotu Umowy - po wcześniejszym uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru oraz nadzorem autorskim
d) zaniechania lub wycofania z produkcji określonych materiałów lub elementów wskazanych w ofercie;
e) zaistnienia zagrożenia niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy, gdyby zastosowano rozwiązania techniczne lub technologiczne wskazane w ofercie;
f) terminu realizacji umowy spowodowanego siłą wyższą, w tym działaniami sił przyrody albo innymi niezależnymi okolicznościami, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;
g) wszelkich zmian umowy, o ile koniczność ich wprowadzenia wyniknie ze zmiany obowiązujących przepisów prawa lub niezależną od wykonawcy zmianą decyzji pozwolenia na budowę;
h) zmian, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji Zarządzającej - w tym przypadku zmianie może ulec zakres robót, termin realizacji zamówienia oraz wynagrodzenie Wykonawcy
i) zmian wynagrodzenia umownego w przypadku:
a. wprowadzenia robót zamiennych;
b. wprowadzenia robót dodatkowych;
c. zaniechania wykonania części prac;
zgodnie z wyceną ofertową, wynikającą z kosztorysu ofertowego lub na zasadach określonych we wzorze Umowy
j) wszelkich zmian umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, mających charakter zmian nieistotnych, tj. takich o których wiedza na etapie postępowania o udzielnie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie lub na wynik postępowania
k) wprowadzenia zmian zgodnych z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - na warunkach określonych w tych wytycznych;
l) wprowadzenia zmian nieistotnych (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w wykonywanych robotach budowlanych, zatwierdzonych przez nadzór autorski
m) zaniechania wykonania robót, których wykonanie w trakcie realizacji stało się zbędne, a nie można było tego przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, lub w przypadku ograniczenia albo nieprzyznania funduszy zewnętrznych Zamawiającemu - o odpowiedni zakres robót, przy jednoczesnym obniżeniu wartości wynagrodzenia o wartość robót niewykonanych, bez żadnych ujemnych konsekwencji finansowych dla Zamawiającego
n) zmiany terminu realizacji Umowy, w szczególności gdy:
a. zmiana terminu będzie następstwem działania organów administracji publicznej;
b. wprowadzone roboty zamienne wymagają większego nakładu pracy lub zmieniają chronologię wykonywania prac
c. wystąpi siła wyższa, mająca istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
d. pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych lub innych robót, mających wpływ na chronologię wykonywania robót;
e. dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego;
- o czas występującego opóźnienia wynikającego z zaistniałego utrudnienia lub uniemożliwienia
o) zmiany Projektanta lub podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym i postanowieniach Umowy.
Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie na piśmie drugiej Strony o ujawnionych okolicznościach (wraz z uzasadnieniem) powodujących konieczność zmian w Umowie, a jeżeli zmiana będzie miała wpływ na warunki dofinansowania - konieczne może być uzyskanie zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej. Każda zmiana, pod rygorem nieważności, zostanie wprowadzona w formie pisemnej.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Dokumenty wymagane na moment składania ofert:
A. Formularz ofertowy wraz z załącznikami:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
3. Oświadczenie dot. wykonania co najmniej 1 projektu budowlanego wraz z dowodem jego wykonania
4. Wykaz osób zdolnych do realizacji zamówienia
5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
7. Oświadczenie Wykonawcy dot. wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.
B. Opłaconą polisę OC a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN,
C. zaświadczenie z US, potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków,
D. zaświadczenie z ZUS potwierdzające brak zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.
Istotne szczegóły formalne dotyczące dokumentów znajdują się w Zapytaniu ofertowym.
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Źródło internet
Data dodania 31.07.2019
Termin składania ofert 27.08.2019
Branże:
 • budownictwo - drogi chodniki place
  • brukarskie usługi
  • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • budownictwo - obiekty wykończenia
  • elewacje, docieplenia, termomodernizacja
  • budowa obiektów pod klucz
  • wykończenia wnętrz, malowanie
  • posadzki, podłogi, parkiety
  • fundamenty
  • wykończenia - obiekty mieszkalne, publiczne
 • budownictwo - obsługa
  • uzyskanie pozwoleń na budowę
 • budownictwo - sanitarno-hydrauliczne
  • instalacje sanitarne w budynkach
  • instalacje ciepłej, zimnej wody
 • budownictwo - wodno-kanalizacyjne
  • wodociągi - wykonanie, czyszczenie i dezynfekcja
  • kanalizacje sanitarne
 • dekarstwo
  • dachy - budowa, remonty, ocieplenia
  • rynny, rury spustowe
 • elektryka energetyka osprzęt
  • linie elektryczne, przyłącza
  • elektroinstalatorstwo
 • gazownictwo
  • instalacje gazowe i gazociągi
  • instalacje gazowe w budynkach
  • gazociągi, przyłącza
 • niwelacje terenu roboty ziemne
 • okna/drzwi/bramy/ogrodzenia
  • okna, okna dachowe, świetliki, parapety
  • drzwi, drzwi antywłamaniowe, p.poż
 • oświetlenie elektryczne artykuły
  • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • projektowanie/dokumentacja/architektura
  • projekty - instalacje elektryczne
  • projekty - instal wodno-kanalizacyjne
  • projekty - drogi, wiadukty
  • projekty - budynki, adaptacje
  • projekty - teletechniczne, alarmowe, komputerowe - instalacje
  • projekty - architektoniczne
  • projekty - instalacje i sieci gazowe
  • projekty - oświetlenie uliczne
  • projekty - elewacje i docieplenia
 • telekomunikacja łączność
  • transmisja danych, światłowody, linie, przyłącza
WERSJA DO DRUKU