PRZETARG NR: 21015343 z dnia 16.04.2021 r.

Przedmiot Zakup: panelu kontrolnego pracy sieci neuronowej oraz zgłoszeń klienckich,autouczącej sieci neuronowej kwalifikacji zgłoszeń, oprogramowania analizy i syntezy dźwięku typu "voice recognition", systemu automatycznego podtrzymywania i zarządzania relacją z klientem
Zamawiający IDEA COMMERCE SOLUTIONS S.A
Województwo Mazowieckie
Kujawsko-Pomorskie
Pokaż dodatkowe (1)
Powiat Warszawa
Adres 05-605 Bydgoszcz, Mokotoul. Kasztanowa 57
Telefon/fax 792 788 776
E-mail lucyna.mulcan@idea-commerce.com
WWW https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/43371
Kontakt Osoby do kontaktu
Lucyna Mulcan
tel.: 792 788 776
e-mail: lucyna.mulcan@idea-commerce.com
Opis na zakup: panelu kontrolnego pracy sieci neuronowej oraz zgłoszeń klienckich, autouczącej sieci neuronowej kwalifikacji zgłoszeń, oprogramowania analizy i syntezy dźwięku typu ,,voice recognition", systemu automatycznego podtrzymywania i zarządzania relacją z klientem
Powstaje w kontekście projektu
RPKP.01.06.02-04-0088/19 - Wdrożenie autorskiego rozwiązania informatycznego w postaci innowacyjnego, inteligentnego cyberkonsultanta, szansą na rozwój firmy Idea Commerce z Bydgoszczy

Część 1
Panel kontrolny pracy sieci neuronowej oraz zgłoszeń klienck

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi IT
Opis
Część 1 zamówienia:
Panel kontrolny pracy sieci neuronowej oraz zgłoszeń klienckich:
- Panel wykonany w technologii webowej z dostępem przez przeglądarkę www
- Możliwość zarządzania użytkownikami z poziomu panelu
- Wbudowany system nadawania uprawnień
- Podgląd parametrów pracy sieci neuronowej

Część 2
Autoucząca sieć neuronowa kwalifikacji zgłoszeń

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi IT
Opis
Część 2 zamówienia:
Autoucząca sieć neuronowa kwalifikacji zgłoszeń:
- Dokumentacja sieci wraz z opisem i schematem działania
- Testowa baza danych do zweryfikowania działania sieci
- Kod źródłowy implementujący sieć neuronową
- Interfejs API do sterowania pracą sieci

Część 3
Oprogramowanie anlizy i syntezy dźwięku ,,voice recognition"

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi IT
Opis
Część 3 zamówienia:
Oprogramowanie analizy i syntezy dźwięku ,,voice recognition":
- Możliwość zamiany pliku mp3/wav na tekst pisany w języku polskim
- Możliwość zamiany tekstu pisanego w języku polskim na plik wav/mp3
- Możliwość zapisu rozmów z centralki voip do plików wav/mp3
- Możliwość odtworzenia wygenerowanego pliku wav/mp3 przez centralę voip

Część 4
System automatycznego podtrzymywania i zarządzania relacją

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi IT
Opis
Część 4 zamówienia:
System automatycznego podtrzymywania i zarządzania relacją z klientem:
- Możliwość analizy danych historycznych związanych z klientem
- Możliwość tworzenia scenariuszy działań automatycznych
- Możliwość generowania raportów z podjętych działań
- Możliwość weryfikacji skuteczności podjętych działań
Załączniki
Treść https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/43371

Ogłoszenie nr 2021-20738-43371
na zakup: panelu kontrolnego pracy sieci neuronowej oraz zgłoszeń klienckich, autouczącej sieci neuronowej kwalifikacji zgłoszeń, oprogramowania analizy i syntezy dźwięku typu ,,voice recognition", systemu automatycznego podtrzymywania i zarządzania relacją z klientem
Status ogłoszenia: Opublikowane

Termin składania ofert

2021-05-17

Data opublikowania ogłoszenia

2021-04-16

Data ostatniej zmiany

2021-04-16

Planowany termin podpisania umowy

OGŁOSZENIE

OFERTY

PYTANIA
Powstaje w kontekście projektu

RPKP.01.06.02-04-0088/19 - Wdrożenie autorskiego rozwiązania informatycznego w postaci innowacyjnego, inteligentnego cyberkonsultanta, szansą na rozwój firmy Idea Commerce z Bydgoszczy

Warunki zmiany umowy

a) zmiana terminu umowy - w przypadku gdy: niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej m.in. klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania wojskowe, nieprzewidziane zmiany kadrowe, zmiany obowiązujących przepisów. Ciężar udowodnienia wystąpienia siły wyższej spoczywać będzie na Wykonawcy.
b) zmiany umownego terminu wykonania umowy wykonawczej z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, bądź wyników prac realizowanych na wcześniejszych etapach projektu, a mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia.
c) zmiana terminu płatności i warunków płatności - konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub innych zmian będących następstwem zmian umowy o dofinansowanie projektu np. w przypadku: ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych,
d) zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty - przypadku: zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
e) zmian dotyczące nazwy i siedziby Wykonawcy i Zamawiającego, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy.
f) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

IDEA COMMERCE Sp. z o.o.

Mokotowska 1

00-640 Warszawa

NIP: 7010682602

Osoby do kontaktu

Lucyna Mulcan

tel.: 792 788 776

e-mail: lucyna.mulcan@idea-commerce.com

Części zamówienia

Część 1
Panel kontrolny pracy sieci neuronowej oraz zgłoszeń klienck
Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi IT
Opis

Część 1 zamówienia:
Panel kontrolny pracy sieci neuronowej oraz zgłoszeń klienckich:
- Panel wykonany w technologii webowej z dostępem przez przeglądarkę www
- Możliwość zarządzania użytkownikami z poziomu panelu
- Wbudowany system nadawania uprawnień
- Podgląd parametrów pracy sieci neuronowej

Kody CPV

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania

72261000-2 Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

kujawsko-pomorskie

Powiat

Bydgoszcz

Gmina

Bydgoszcz

Miejscowość

Bydgoszcz

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają potencjał techniczny i osobowy umożliwiający należytą realizację zamówienia.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i zakończenia postępowania.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

Cena: 80% - wartość punktowa kryterium ,,cena" (max 80 pkt.) wyliczona według wzoru:

najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert
--------------------------------------------------------------- x 80 pkt.
cena netto wskazana w badanej ofercie

Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

Termin realizacji: 20% - wartość punktowa ,,termin realizacji" (max. 20 pkt.) przyznawane zgodnie z poniższym podziałem:
Realizacja przedmiotu zamówienia do 22.10.2021 r. - 20 pkt.
Realizacja przedmiotu zamówienia do 19.11.2021 r. - 10 pkt.
Realizacja przedmiotu zamówienia do 30.11.2021 r. - 0 pkt.
Część 2
Autoucząca sieć neuronowa kwalifikacji zgłoszeń
Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi IT
Opis

Część 2 zamówienia:
Autoucząca sieć neuronowa kwalifikacji zgłoszeń:
- Dokumentacja sieci wraz z opisem i schematem działania
- Testowa baza danych do zweryfikowania działania sieci
- Kod źródłowy implementujący sieć neuronową
- Interfejs API do sterowania pracą sieci

Kody CPV

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania

72261000-2 Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

kujawsko-pomorskie

Powiat

Bydgoszcz

Gmina

Bydgoszcz

Miejscowość

Bydgoszcz

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają potencjał techniczny i osobowy umożliwiający należytą realizację zamówienia.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i zakończenia postępowania.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

Cena: 80% - wartość punktowa kryterium ,,cena" (max 80 pkt.) wyliczona według wzoru:

najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert
--------------------------------------------------------------- x 80 pkt.
cena netto wskazana w badanej ofercie

Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

Termin realizacji: 20% - wartość punktowa ,,termin realizacji" (max. 20 pkt.) przyznawane zgodnie z poniższym podziałem:
Realizacja przedmiotu zamówienia do 22.10.2021 r. - 20 pkt.
Realizacja przedmiotu zamówienia do 19.11.2021 r. - 10 pkt.
Realizacja przedmiotu zamówienia do 30.11.2021 r. - 0 pkt.
Część 3
Oprogramowanie anlizy i syntezy dźwięku ,,voice recognition"
Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi IT
Opis

Część 3 zamówienia:
Oprogramowanie analizy i syntezy dźwięku ,,voice recognition":
- Możliwość zamiany pliku mp3/wav na tekst pisany w języku polskim
- Możliwość zamiany tekstu pisanego w języku polskim na plik wav/mp3
- Możliwość zapisu rozmów z centralki voip do plików wav/mp3
- Możliwość odtworzenia wygenerowanego pliku wav/mp3 przez centralę voip

Kody CPV

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania

72261000-2 Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

kujawsko-pomorskie

Powiat

Bydgoszcz

Gmina

Bydgoszcz

Miejscowość

Bydgoszcz

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają potencjał techniczny i osobowy umożliwiający należytą realizację zamówienia.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i zakończenia postępowania.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

Cena: 80% - wartość punktowa kryterium ,,cena" (max 80 pkt.) wyliczona według wzoru:

najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert
--------------------------------------------------------------- x 80 pkt.
cena netto wskazana w badanej ofercie

Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

Termin realizacji: 20% - wartość punktowa ,,termin realizacji" (max. 20 pkt.) przyznawane zgodnie z poniższym podziałem:
Realizacja przedmiotu zamówienia do 22.10.2021 r. - 20 pkt.
Realizacja przedmiotu zamówienia do 19.11.2021 r. - 10 pkt.
Realizacja przedmiotu zamówienia do 30.11.2021 r. - 0 pkt.
Część 4
System automatycznego podtrzymywania i zarządzania relacją
Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi IT
Opis

Część 4 zamówienia:
System automatycznego podtrzymywania i zarządzania relacją z klientem:
- Możliwość analizy danych historycznych związanych z klientem
- Możliwość tworzenia scenariuszy działań automatycznych
- Możliwość generowania raportów z podjętych działań
- Możliwość weryfikacji skuteczności podjętych działań

Kody CPV

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania

72261000-2 Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

kujawsko-pomorskie

Powiat

Bydgoszcz

Gmina

Bydgoszcz

Miejscowość

Bydgoszcz

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają potencjał techniczny i osobowy umożliwiający należytą realizację zamówienia.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i zakończenia postępowania.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

Cena: 80% - wartość punktowa kryterium ,,cena" (max 80 pkt.) wyliczona według wzoru:

najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert
--------------------------------------------------------------- x 80 pkt.
cena netto wskazana w badanej ofercie

Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

Termin realizacji: 20% - wartość punktowa ,,termin realizacji" (max. 20 pkt.) przyznawane zgodnie z poniższym podziałem:
Realizacja przedmiotu zamówienia do 22.10.2021 r. - 20 pkt.
Realizacja przedmiotu zamówienia do 19.11.2021 r. - 10 pkt.
Realizacja przedmiotu zamówienia do 30.11.2021 r. - 0 pkt.
Miejsce i termin składania TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-05-17
13. Miejsce i termin złożenia oferty
1. Oferty należy składać w formie elektronicznej (oferta wraz z załącznikami powinna stanowić skan
podpisanych przez osobę/osoby upoważnione do składania ofert w imieniu Oferenta) na adres: email:
przemyslaw.droz@idea-commerce.com lub za pomocą portalu Baza Konkurencyjności.
Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego lub do Bazy Konkurencyjności.
2. Oferty można również składać osobiście lub w formie papierowej za pośrednictwem poczty
tradycyjnej/kuriera przy czym za termin wpływu oferty uznaje się datę i godzinę wpływu oferty na
adres oddziału Zamawiającego tj.:
7
IDEA COMMERCE SOLUTIONS S.A.
ul. Kasztanowa 57
05-605 Bydgoszcz
3. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 17.05.2021 r. do godz. 23:59 strefy czasowej, w której
funkcjonuje Zamawiający.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagania Warunki zmiany umowy
a) zmiana terminu umowy - w przypadku gdy: niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej m.in. klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania wojskowe, nieprzewidziane zmiany kadrowe, zmiany obowiązujących przepisów. Ciężar udowodnienia wystąpienia siły wyższej spoczywać będzie na Wykonawcy.
b) zmiany umownego terminu wykonania umowy wykonawczej z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, bądź wyników prac realizowanych na wcześniejszych etapach projektu, a mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia.
c) zmiana terminu płatności i warunków płatności - konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub innych zmian będących następstwem zmian umowy o dofinansowanie projektu np. w przypadku: ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych,
d) zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty - przypadku: zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
e) zmian dotyczące nazwy i siedziby Wykonawcy i Zamawiającego, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy.
f) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają potencjał techniczny i osobowy umożliwiający należytą realizację zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i zakończenia postępowania.
Źródło internet
Data dodania 16.04.2021
Termin składania ofert 17.05.2021
Branże:
  • komputery informatyka internet
    • oprogramowanie - usługi specjalistyczne
    • internet, portale, administracja, strony www
WERSJA DO DRUKU