Zarejestruj się bezpłatnie i zyskaj pełny dostęp do treści ogłoszenia.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w szczególności zakresie zadań: 1. Wyznaczenia Koordynatora projektu. 2. Przygotowanie dokumentacji przetargowej w formie SIWZ, w celu wyłonienia profesjonalnego wykonawcy inwestycji. 3. Uczestnictwo w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyłonienia wykonawcy przedmiotowej inwestycji, pomoc w przygotowaniu odpowiedzi na zapytania wykonawców w zakresie merytorycznym, pomoc w badaniu i ocenie ofert oraz udział w pracach komisji przetargowej w roli eksperta oraz uczestnictw w ewentualnej procedurze odwoławczej. 4. Zarządzanie i obsługa inwestycji oraz nadzór nad realizacją inwestycji ze strony Zamawiającego na etapie czynności przygotowawczych. 5. Nadzoru nad wykonywanymi pracami projektowych inwestycji. 6. Prowadzenia etapu realizacyjnego inwestycji. 7. Prowadzenia etapu prób i rozruchów. 8. Rozliczenia końcowego Inwestycji. 9. Nadzoru formalny nad uzyskaniem wskaźników rezultatu przez wykonawcę Inwestycji poprzez opracowanie audytu ex post. 10. Rozliczenia (częściowego i końcowego) umowy o dofinansowanie Inwestycji. 11. Dostarczenie materiałów promocyjnych obejmujących tablicę informacyjną i pamiątkową zgodnych z wytycznymi programu 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 12. Koordynacja działań inwestycyjnych oraz rozliczenie i odbiór prac budowlanych związanych z modernizacją instalacji HVAC wraz z automatyką w dwóch pomieszczeniach Zwierzętarni o powierzchni 17 m2 oraz 16 m2, polegającej na wymianie centrali wentylacyjnej wraz z kanałami wentylacyjnymi.

Id wyniku 17763949
Dodano dnia 14.08.2019
Województwo: Mazowieckie
Źródło: internet
Branże:
  • budownictwo - obsługa
    • nadzór budowlany
    • nadzór budowlany - kubatura, budynki