WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 17395 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Numer Przedmiot Województwo Dodano
21591330 Gmina Górowo Iławeckie: ,,Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - strefa ,,A"" -część III Warmińsko-Mazurskie 2021-07-30
21591277 EP/220/28/2021 Powtórzenie podobnych robót budowlanych ETAP II dla zadania pn. ,,Budowa nowego budynku technicznego wraz z rozbiórką istniejącego na terenie SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4" Zachodniopomorskie 2021-07-30
21591275 WYKONANIE BADANIA EWALUACYJNEGO PN. ,,WPŁYW WSPARCIA RPOWŚ 2014-2020 NA POPRAWĘ I ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO" Świętokrzyskie 2021-07-30
21591274 Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i budowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra - zad. 3 Świętokrzyskie 2021-07-30
21591270 Remont drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Strzyżów - Wiśniowa - Warzyce w m. Wiśniowa Podkarpackie 2021-07-30
21591266 Sprzedaż i dostawa ubrań ochronnych dla personelu medycznego. Łódzkie 2021-07-30
21591264 Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w Zwanowicach dz. 127, 167, 153/2 Opolskie 2021-07-30
21591261 Remont DP Nr 1135N Pomorska Wieś - Kamiennik Warmińsko-Mazurskie 2021-07-30
21591258 Przewóz z opieką uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Siechnice do placówek oświatowych we Wrocławiu w roku szkolnym 2021/2022 Dolnośląskie 2021-07-30
21591256 Dostawa (zakup) 4 szt. samochodów osobowych typu kombivan Wielkopolskie 2021-07-30
21591255 Usługa żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. Wielkopolskie 2021-07-30
21591254 Dostawa profesjonalnej chemii oraz koncentratów do utrzymania czystości, systemów dozujących i konserwacji powierzchni, materiałów eksploatacyjnych oraz pokrowców foliowych na łóżka szpitalne Kujawsko-Pomorskie 2021-07-30
21591253 Termomodernizacja wraz z wymianą okien południowej ściany i przebudowa schodów głównych z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w budynku Zamojskiego Domu Kultury przy ul. Partyzantów 13 w Zamościu Lubelskie 2021-07-30
21591252 Przebudowa drogi gminnej nr 250834W - ul. Prosta w Myszyńcu Mazowieckie 2021-07-30
21591251 Utrzymanie i konserwacja dróg w Nadleśnictwie Smolarz w 2021 roku Lubuskie 2021-07-30
21591250 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Trawniki. Lubelskie 2021-07-30
21591247 Wykonanie robót podobnych w zakresie: "Remontu DW nr 801 Warszawa-Karczew-Maciejowice-Dęblin-Puławy na odc. od km 20+480 do km 21+320 w m. Karczew na terenie gminy Karczew, powiat otwocki, woj. maz." Mazowieckie 2021-07-30
21591243 Sprzedaż i dostawa materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych Łódzkie 2021-07-30
21591230 Kanał Doprowadzalnik w km 0+000-5+200 obręb Sarbia, Czarnowo, Strumienno, gm. Krosno Odrz.- ROBOTA AWARYJNA Lubuskie 2021-07-30
21591228 Przeglądy techniczne i naprawy urządzeń medycznych - Wiertarki chirurgiczne Wielkopolskie 2021-07-30

Zmień ustawienia wyszukiwarki

Wyniki przetargów

Wyniki przetargów to kategoria ważna nie tylko dla firm startujących w danym postępowaniu, ale także dla innych wykonawców w danej branży. Ich pogłębiona analiza powinna być pierwszym krokiem w drodze do strategicznego wejścia na rynek zamówień publicznych. Jakie są zalety dostępu do wyników przetargów?

Gdzie szukać wyników przetargu?

Każde postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego podlega określonej procedurze. Od momentu upublicznienia pełnej dokumentacji przetargowej, wykonawcy mają określony czas na złożenie swoich propozycji cenowych. Wraz z upływem terminu składania ofert, rozpoczyna się proces oceny złożonych formularzy i załączników. Ten może potrwać nawet kilka miesięcy. Ostatnim krokiem jest zawarcie umowy z wybranym podmiotem i podanie do wiadomości publicznej wyników przetargu. Te są każdorazowo wysyłane do oferentów oraz zamieszczane na stronie internetowej zamawiającego. Dostęp do nich jest zatem upubliczniony, ale zdobycie właściwych informacji bywa kłopotliwe. Dlaczego tak się dzieje?

Każdy podmiot posiada własną witrynę internetową, która przygotowana jest według indywidualnego szablonu. Dotarcie do właściwej podstrony zajmuje sporo czasu. Także odszukanie załącznika z wynikami przetargów w pełnej dokumentacji przetargowej, na którą często składa się kilkadziesiąt dokumentów, może sprawić trudności. A to nie wszystko. Poszukiwanie wyników przetargu ma sens głównie wtedy, gdy posiadamy wiedzę, że dane postępowanie zostało wszczęte. Co stanie się w sytuacji, gdy zależy nam na poznaniu konkurencji i parametrów cenowych, a nie mamy wiedzy o przetargach publicznych z przeszłości? W tej sytuacji należałoby przejrzeć co najmniej Biuletyny Informacji Publicznej 314 powiatów i 2 477 gmin zlokalizowanych na terenie Polski. A co z przedsiębiorstwami prywatnymi, kościołami, nadleśnictwami i innymi podmiotami, które zamieszczają wyniki na oddzielnych platformach? W tej sytuacji jedynym efektywnym rozwiązaniem, pozostaje skorzystanie z przejrzystej bazy wyników przetargów, która ma możliwość filtrowania rezultatów po danej branży.

Do czego mogą posłużyć wyniki przetargów

Badanie konkurencji
Każda firma może prowadzić indywidualną praktykę zdobywania klientów. Zlecenia dla przedsiębiorstw mogą być pozyskiwane w drodze rozmów handlowych, marketingu internetowego , bazować na poleceniach i wielu innych. Nie każdy potencjalny konkurent jest zainteresowany startowaniem w przetargach publicznych. Analizując informacje z otwarcia ofert możemy dojść do ciekawych wniosków – wykonawcy położeni niedaleko nas mogą nie stanowić zagrożenia, z kolei istotną konkurencję tworzą podmioty położone na drugim końcu Polski. Badanie wyników przetargów w dłuższej perspektywie czasowej umożliwia sprofilowanie zainteresowań konkurencji do konkretnego typu zamówień. Dzięki temu jeszcze przed złożeniem oferty w interesującym nas postępowaniu, możemy z dużą dozą pewności założyć, kto jeszcze zdecyduje się na wysłanie propozycji.

Analiza cen
Najważniejszą zaletą weryfikacji wyników przetargów jest możliwość poznania cen. Zamówienia publiczne rządzą się własnymi prawami. Proponowane ceny są zazwyczaj niższe niż podczas rozmów handlowych, z drugiej strony istnieje prawdopodobieństwo, że przy specyficznych zleceniach, konkurencja w ogóle nie będzie zainteresowana wystartowaniem. W takim przypadku poszukiwanie zlecenia dla przedsiębiorstwa w przetargach publicznych może okazać prawdziwą żyłą złota.

Analiza wymagań
Istotną przesłanką dla regularnego badania wyników przetargów jest także sprawdzenie, jak poszczególne składniki Specyfikacji Warunków Zamówienia wpływają na ostatecznie zaproponowaną cenę. Przykładowe zależności często obserwowane są na rynku zamówień publicznych to: 1. Spadek liczby ofert w przetargach publicznych, w których wymagane jest wniesienie wadium. 2. Spadek liczby ofert, gdy w postępowaniu wymagane jest złożenie dodatkowych załączników i oświadczeń. 3. Zmiana liczby ofert w zależności od formy składania (np. przy konieczności złożenia podpisu kwalifikowanego, część oferentów nie jest zainteresowana złożeniem swojej propozycji). 4. Zmiana liczby ofert w postępowaniach położonych w różnych regionach Polski. Do wyciągnięcia tych pogłębionych wniosków, które ostatecznie pozwalają na zaproponowanie optymalnej ceny, wymagany jest nie tylko sam wynik przetargu, ale także znajomość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria wyboru
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z informacją z otwarcia ofert zawiera nie tylko wykaz konkurencji i zaproponowane ceny, ale także inne kryteria wyboru. Zamawiający mają możliwość stosowania wielu parametrów, które wezmą pod uwagę przy ostatecznym wyborze firmy. Mogą nimi być na przykład:

  1. długość gwarancji montażowej,
  2. długość gwarancji produktowej,
  3. parametry wykonania,
  4. czas reakcji serwisowej,
  5. termin wykonania.
Aby wiedzieć, jakie wartości zgłosić we własnej ofercie, aby ostatecznie mieć szansę na zdobycie zlecenia dla przedsiębiorstwa, warto poznać zwyczaje panujące na rynku. Dzięki temu bez większych problemów będziemy w stanie skomponować optymalną propozycję.

Uzasadnienie rażąco niskiej ceny
Rażąco niska cena to jedna z najpopularniejszych przyczyn odrzucenia ofert wykonawców ubiegających się o zwycięstwo w przetargu publicznym. Zgodnie z definicją funkcjonującą w systemie zamówień publicznych, rażąco niska cena to taka, która jest nierealistyczna, niewiarygodna w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień oraz innych ofert złożonych w toku danego postępowania. Na gruncie znowelizowanej ustawy Pzp, obowiązkiem zamawiającego jest kierowanie do wykonawców żądania przedstawienia stosownych wyjaśnień oraz dowodów dla wykazania, iż zaproponowana przez nich cena wykonania przedmiotu postępowania odpowiada jego zakresowi, wymaganiom wynikającym z dokumentacji przetargowej, a także z obowiązujących przepisów prawa. Uzasadnienie poprawności przyjętej kalkulacji jest ważną umiejętnością. Sporządzenie dokładnego kosztorysu ofertowego może nie wystarczyć. Istotne jest także powołanie się na realia rynkowe, w tym na wyniki przetargów o podobnym charakterze z przeszłości. Dostęp do odpowiedniej bazy może okazać się w tym kontekście nieoceniony.