Konsorcjum w zamówieniach publicznych

Każdego dnia pojawiają się nowe zamówienia publiczne. 2021 rok to moment przełomowy, gdyż wprowadził w życie całkowitą elektronizację postępowań przetargowych. Dzięki temu jeszcze łatwiej uzyskać zlecenie transportowe dla Twojej firmy. Nie zawsze jednak dysponujemy odpowiednim doświadczeniem lub zasobami, aby efektywnie starać się o nowych klientów z rynku Pzp. Co w takiej sytuacji możemy zrobić?

Wyniki przetargów – doświadczenie ma znaczenie!

Podmiot poszukujący wykonawcy na zlecenie transportowe zobligowany jest do wybrania oferty najkorzystniejszej spośród złożonych w postępowaniu przetargowym. Musi przy tym kierować się zasadą równego traktowania uczestników postępowania i zasadą uczciwej konkurencji. Gwarantują one między innymi to, że wszystkie złożone propozycje rozpatrywane będą pod kątem spełnienia tych samych wymagań, określonych wcześniej w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający musi rozważyć cenę jako obligatoryjne kryterium oceny ofert. Inne, czyli na przykład: jakość, funkcjonalność, serwis, parametry techniczne termin wykonania zamówienia czy koszty eksploatacji, mogą również być podstawą sporządzania listy rankingowej. Z tego też powodu doświadczenie w branży może przekładać się na wyniki przetargów. Jeśli dopiero wchodzimy na rynek zamówień publicznych lub przedmiot zamówienia jest dla nas nowością, warto rozważyć utworzenie konsorcjum.Zamówienia publiczne – czym jest konsorcjum?

Ustawa prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia konsorcjum. W praktyce oznacza ono formę wspólnego ubiegania się o uzyskanie zamówienia przez dwóch lub większą liczbę wykonawców. Warto w tym miejscu pamiętać, że konsorcjum odnosi się nie tylko do wspólnego złożenia oferty, ale także dalszej realizacji. W związku z tym już na samym początku warto zadbać o podpisanie transparentnej i akceptowalnej przez każdą ze stron umowy. W tym zakresie ustawa Pzp nie narzuca żadnej konkretnej formy, przez co należy rozumieć, że przedsiębiorcy mogą sami ułożyć treść umowy konsorcjum według własnego uznania.

Korzyść z zawarcia konsorcjum w postępowaniu o zlecenie transportowe

Fundamentalną zaletą zawarcia umowy konsorcjum jest możliwość łącznego spełnienia warunków udziału w przetargu. Jeśli więc w dokumentacji o zlecenie transportowe zamawiający określił wymagania dotyczące doświadczenia w realizacji usług, posiadania odpowiedniej floty pojazdów czy dysponowania pracownikami z kwalifikacjami, konsorcjanci mogą połączyć swoje doświadczenie, potencjał ekonomiczny i finansowy. W ten sposób, nawet jeśli indywidualnie nie są w stanie spełnić wymagań przetargowych, łącznie istnieje taka szansa. Zespolenie sił może więc oznaczać przepustkę do wzięcia udziału w postępowaniu z sekcji zamówienia publiczne.
Kolejnym ważnym atutem konsorcjum jest ominięcie ograniczeń związanych z podwykonawstwem. W praktyce każdy zamawiający może znacząco ukrócić możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez podmioty trzecie. Właściwe zapisy znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w projekcie umowy. Składając ofertę wspólną unika się tych problemów. Konsorcjanci są w tym wypadku traktowani jako wykonawcy, zatem wszelkie ograniczenia dotyczące podwykonawstwa w obrębie zgłoszonych spółek nie mają tu zastosowania.
Wyniki przetargów pokazują, że w większości postępowań biorą udział konsorcja. Zaangażowanie w realizację drugiego podmiotu pozwala na poszerzenie możliwości, a także wspólne rozwiązywanie problemów. Napięte terminy, kłopoty z dostawami, problemy techniczne, choroby pracowników – który z wykonawców nie zna tych sytuacji? Obecność partnera biznesowego służącego pomocą w tych trudnych chwilach jest często zbawieniem i szansą na skuteczne i terminowe zakończenie umowy o zlecenie transportowe.

Zamówienia publiczne – czy konsorcjum posiada wady?

Aby odpowiedzieć na to pytanie warto zdać sobie sprawę, że wspólne ubieganie się o zlecenie transportowe to także wspólna odpowiedzialność. Zgodnie z podpisaną umową za prawidłowe i należyte wykonanie zamówienia każdy wykonawca odpowiada solidarnie. Nie tylko za własną część, ale za całość! Jeśli zatem partner postanowi w pewnym momencie przestać działać, za brak jego realizacji odpowiada także drugi podmiot. W praktyce zazwyczaj kończy się to ściąganiem kar umownych także z wynagrodzenia przedsiębiorcy, który zamówienie wykonywał z zaangażowaniem.
Startowanie w przetargu w ramach konsorcjum to także ryzyko błędnego uzupełnienia dokumentów na dane zamówienia publiczne. 2021 okazał się rekordowym, jeśli chodzi o problemy z właściwym złożeniem oświadczeń. Każdy wykonawca musi posiadać podpis elektroniczny, przedstawić własne dane, uzupełnić odpowiednie formularze. Zgranie tego w odpowiednim czasie bywa kłopotliwe. W pewnych sytuacjach trudno także o weryfikację wiarygodności przekazywanych w ofercie treści. Niestety w przypadku błędnie podanego doświadczenia czy kwalifikacji pracowników istnieje ryzyko wykluczenia z postępowania o zlecenie transportowe obu wykonawców.

Podsumowanie

Konsorcjum to jedno z rozwiązań pozwalających na zwiększenie szansy na sukces w postępowaniu o zlecenie transportowe. Jest ono w pełni uznawane w przepisach dotyczących sekcji zamówienia publiczne. Jak pokazują wyniki przetargów liczba zgłaszanych ofert wspólnych jest rosnąca, co pokazuje że zalety konsorcjum przeważają nad jego wadami. Warto jednak zadbać o prawidłowe uzupełnienie dokumentów i jasno określone odpowiedzialności w umowie łączącej strony porozumienia. To minimalizuje ryzyko wystąpienia kłopotów na etapie realizacji umowy.