WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 17399 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Numer Przedmiot Województwo Dodano
21586109 Dostawa materiałów do mycia, dezynfekcji i sterylizacji Mazowieckie 2021-07-29
21586107 Modernizacja osłon śmietnikowych na terenie osiedli zabudowanych budynkami mieszkalnymi TBS Wrocław sp.z o.o Dolnośląskie 2021-07-29
21586103 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa miejsc parkingowych i chodnika przy ul. Solankowej w Toruniu Kujawsko-Pomorskie 2021-07-29
21586102 Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 4 950 000 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Lubelskie 2021-07-29
21586099 Dostawa mebli do budynku administracyjno-biurowego Nadleśnictwa Turek wraz z ich montażem Wielkopolskie 2021-07-29
21586096 Ubezpieczenia majątkowe Nova Sp. z o.o. Małopolskie 2021-07-29
21586093 Dowóz dzieci i uczniów do szkół na terenie Gminy Dobre Miasto od 1 września do 31 grudnia 2021 r. na podstawie zakupu biletów miesięcznych Warmińsko-Mazurskie 2021-07-29
21586088 Remont drogi gminnej nr 101304R Witkowice - Chwałowice - Łążek na odcinku Witkowice - Chwałowice w km 0+327-1+691 Podkarpackie 2021-07-29
21586087 Dowóz dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Dobre Miasto do placówek szkolno - wychowawczych w Olsztynie w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 Warmińsko-Mazurskie 2021-07-29
21586082 Wynajem cywilnego statku powietrznego do celów szkoleniowych dla 49. Blot w Pruszczu Gdańskim. Pomorskie 2021-07-29
21586077 Termomodernizacja budynku położonego w Mysłowicach przy ul. Powstańców 15 Śląskie 2021-07-29
21586076 Wchłanialna, mikroporowata błona, alloplastyczny substytut naskórka. Śląskie 2021-07-29
21586073 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stary Gózd na terenie gminy Stara Błotnica Mazowieckie 2021-07-29
21586068 Termomodernizacja budynku Ż na terenie Oddziału Zamiejscowego w Kikitach Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie Mazowieckie 2021-07-29
21586065 Dostawa i wymiana ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody wraz z zaworami odcinającymi w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o. Dolnośląskie 2021-07-29
21586058 Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowanej w 2 zadaniach Świętokrzyskie 2021-07-29
21586047 Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja zasobu lokali komunalnych" Etap 1/2021 Warmińsko-Mazurskie 2021-07-29
21586040 Organizacja dowozu dzieci do placówek oświatowych Dolnośląskie 2021-07-29
21586035 Przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ul. Jana Pawła II w m. Tuliszków Wielkopolskie 2021-07-29
21586034 Świadczenie usług pocztowych Lubelskie 2021-07-29

Zmień ustawienia wyszukiwarki

Wyniki przetargów

Wyniki przetargów to kategoria ważna nie tylko dla firm startujących w danym postępowaniu, ale także dla innych wykonawców w danej branży. Ich pogłębiona analiza powinna być pierwszym krokiem w drodze do strategicznego wejścia na rynek zamówień publicznych. Jakie są zalety dostępu do wyników przetargów?

Gdzie szukać wyników przetargu?

Każde postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego podlega określonej procedurze. Od momentu upublicznienia pełnej dokumentacji przetargowej, wykonawcy mają określony czas na złożenie swoich propozycji cenowych. Wraz z upływem terminu składania ofert, rozpoczyna się proces oceny złożonych formularzy i załączników. Ten może potrwać nawet kilka miesięcy. Ostatnim krokiem jest zawarcie umowy z wybranym podmiotem i podanie do wiadomości publicznej wyników przetargu. Te są każdorazowo wysyłane do oferentów oraz zamieszczane na stronie internetowej zamawiającego. Dostęp do nich jest zatem upubliczniony, ale zdobycie właściwych informacji bywa kłopotliwe. Dlaczego tak się dzieje?

Każdy podmiot posiada własną witrynę internetową, która przygotowana jest według indywidualnego szablonu. Dotarcie do właściwej podstrony zajmuje sporo czasu. Także odszukanie załącznika z wynikami przetargów w pełnej dokumentacji przetargowej, na którą często składa się kilkadziesiąt dokumentów, może sprawić trudności. A to nie wszystko. Poszukiwanie wyników przetargu ma sens głównie wtedy, gdy posiadamy wiedzę, że dane postępowanie zostało wszczęte. Co stanie się w sytuacji, gdy zależy nam na poznaniu konkurencji i parametrów cenowych, a nie mamy wiedzy o przetargach publicznych z przeszłości? W tej sytuacji należałoby przejrzeć co najmniej Biuletyny Informacji Publicznej 314 powiatów i 2 477 gmin zlokalizowanych na terenie Polski. A co z przedsiębiorstwami prywatnymi, kościołami, nadleśnictwami i innymi podmiotami, które zamieszczają wyniki na oddzielnych platformach? W tej sytuacji jedynym efektywnym rozwiązaniem, pozostaje skorzystanie z przejrzystej bazy wyników przetargów, która ma możliwość filtrowania rezultatów po danej branży.

Do czego mogą posłużyć wyniki przetargów

Badanie konkurencji
Każda firma może prowadzić indywidualną praktykę zdobywania klientów. Zlecenia dla przedsiębiorstw mogą być pozyskiwane w drodze rozmów handlowych, marketingu internetowego , bazować na poleceniach i wielu innych. Nie każdy potencjalny konkurent jest zainteresowany startowaniem w przetargach publicznych. Analizując informacje z otwarcia ofert możemy dojść do ciekawych wniosków – wykonawcy położeni niedaleko nas mogą nie stanowić zagrożenia, z kolei istotną konkurencję tworzą podmioty położone na drugim końcu Polski. Badanie wyników przetargów w dłuższej perspektywie czasowej umożliwia sprofilowanie zainteresowań konkurencji do konkretnego typu zamówień. Dzięki temu jeszcze przed złożeniem oferty w interesującym nas postępowaniu, możemy z dużą dozą pewności założyć, kto jeszcze zdecyduje się na wysłanie propozycji.

Analiza cen
Najważniejszą zaletą weryfikacji wyników przetargów jest możliwość poznania cen. Zamówienia publiczne rządzą się własnymi prawami. Proponowane ceny są zazwyczaj niższe niż podczas rozmów handlowych, z drugiej strony istnieje prawdopodobieństwo, że przy specyficznych zleceniach, konkurencja w ogóle nie będzie zainteresowana wystartowaniem. W takim przypadku poszukiwanie zlecenia dla przedsiębiorstwa w przetargach publicznych może okazać prawdziwą żyłą złota.

Analiza wymagań
Istotną przesłanką dla regularnego badania wyników przetargów jest także sprawdzenie, jak poszczególne składniki Specyfikacji Warunków Zamówienia wpływają na ostatecznie zaproponowaną cenę. Przykładowe zależności często obserwowane są na rynku zamówień publicznych to: 1. Spadek liczby ofert w przetargach publicznych, w których wymagane jest wniesienie wadium. 2. Spadek liczby ofert, gdy w postępowaniu wymagane jest złożenie dodatkowych załączników i oświadczeń. 3. Zmiana liczby ofert w zależności od formy składania (np. przy konieczności złożenia podpisu kwalifikowanego, część oferentów nie jest zainteresowana złożeniem swojej propozycji). 4. Zmiana liczby ofert w postępowaniach położonych w różnych regionach Polski. Do wyciągnięcia tych pogłębionych wniosków, które ostatecznie pozwalają na zaproponowanie optymalnej ceny, wymagany jest nie tylko sam wynik przetargu, ale także znajomość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria wyboru
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z informacją z otwarcia ofert zawiera nie tylko wykaz konkurencji i zaproponowane ceny, ale także inne kryteria wyboru. Zamawiający mają możliwość stosowania wielu parametrów, które wezmą pod uwagę przy ostatecznym wyborze firmy. Mogą nimi być na przykład:

  1. długość gwarancji montażowej,
  2. długość gwarancji produktowej,
  3. parametry wykonania,
  4. czas reakcji serwisowej,
  5. termin wykonania.
Aby wiedzieć, jakie wartości zgłosić we własnej ofercie, aby ostatecznie mieć szansę na zdobycie zlecenia dla przedsiębiorstwa, warto poznać zwyczaje panujące na rynku. Dzięki temu bez większych problemów będziemy w stanie skomponować optymalną propozycję.

Uzasadnienie rażąco niskiej ceny
Rażąco niska cena to jedna z najpopularniejszych przyczyn odrzucenia ofert wykonawców ubiegających się o zwycięstwo w przetargu publicznym. Zgodnie z definicją funkcjonującą w systemie zamówień publicznych, rażąco niska cena to taka, która jest nierealistyczna, niewiarygodna w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień oraz innych ofert złożonych w toku danego postępowania. Na gruncie znowelizowanej ustawy Pzp, obowiązkiem zamawiającego jest kierowanie do wykonawców żądania przedstawienia stosownych wyjaśnień oraz dowodów dla wykazania, iż zaproponowana przez nich cena wykonania przedmiotu postępowania odpowiada jego zakresowi, wymaganiom wynikającym z dokumentacji przetargowej, a także z obowiązujących przepisów prawa. Uzasadnienie poprawności przyjętej kalkulacji jest ważną umiejętnością. Sporządzenie dokładnego kosztorysu ofertowego może nie wystarczyć. Istotne jest także powołanie się na realia rynkowe, w tym na wyniki przetargów o podobnym charakterze z przeszłości. Dostęp do odpowiedniej bazy może okazać się w tym kontekście nieoceniony.