OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Administrator Danych
Administratorem danych osobowych jest firma Oferent ul. Modlińska 8/11, 15-066 Białystok dalej jako Oferent.

Podstawa Prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych") dalej jako Rozporządzenie.

Konieczność przekazania danych osobowych
Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne dla wykonania umowy. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych, podanie danych może być niezbędne dla otrzymania informacji marketingowej.

Cel przetwarzania danych
Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

  1. Przedstawienia ofert na usługę.
  2. Zawarcia umowy.
  3. Realizacji zawartej umowy.
  4. Marketingu.
  5. Ustalenia i dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną działalnością.

Przysługujące prawa
Mają Państwo prawo:

  1. Żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych;
  2. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Źródło pochodzenia Państwa danych osobowych
Gromadzone przez Oferent dane osobowe pochodzą przede wszystkim bezpośrednio od klientów. Dane przetwarzane w celach marketingowych mogą być także uzyskane poprzez akcje marketingowe prowadzone na zlecenie firmy Oferent przez podmioty trzecie.