Czym jest prawo opcji w zamówieniach publicznych?

Jedną z nowości występujących w zamówieniach z sekcji przetargi publiczne Wrocław jest tak zwane prawo opcji. To szczególne rozwiązanie ujrzało światło dzienne już dość dawno, ale od początku 2021 roku stało się skonkretyzowane. Daje ono zamawiającym szansę do określenia zamówienia podstawowego oraz elementów dodatkowych. W tym artykule zaprezentujemy podstawowe informacje na temat prawa opcji. Rozważymy także różne rodzaje opcji, podamy przykłady ich stosowania oraz poinformujemy o skutkach błędnego określenia tego narzędzia.



ZUS przetargi – kiedy możemy skorzystać z prawa opcji

Nie każdy zamawiający i nie przy dowolnym postępowaniu może zastosować prawo opcji. A w każdym razie nie zawsze ma to sens. Trudno oczekiwać nadmiernego komplikowania procedur dla prostego zadania polegającego na jednorazowej usłudze cateringowej. Opcja przydaje się szczególnie w tych postępowaniach, gdzie mogą występować dodatkowe okoliczności, które skutkują koniecznością zmiany zakresu zamówienia. Szczegółowe regulacje w tym temacie zostały zapisane w artykule 441 ust. 1 nowej ustawy Pzp.
Jeśli zamawiający z sekcji przetargi dolnośląskie chciałby zastosować prawo opcji, musi wspomnieć o tym już w treści ogłoszenia o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia takich jak specyfikacja warunków zamówienia. Wszystkie zapisy sformułowane muszą być precyzyjne i jednoznaczne dla wykonawców. Każdy podmiot starający się o pozyskanie zlecenia z sekcji przetargi publiczne Wrocław musi mieć możliwość skategoryzowania danych zdarzeń i oszacowania konsekwencji ich wystąpienia na zaproponowaną cenę. W szczególności nie powinno dochodzić do sytuacji, gdy omawiane dodatkowe elementy zlecenia wymagają podjęcia dalszych negocjacji. Jeśli do takiej sytuacji by doszło, prawdopodobnie niezbędne będzie sporządzenie aneksu do umowy. Z kolei jeśli zapisy mogłyby wprowadzić wykonawcę w błąd, ustawa przewiduje możliwość unieważnienia opcji.
Zgodnie z treścią artykułu 441 ust. 1 postanowienia obejmujące kwestie opcji muszą łącznie spełniać następujące warunki:

  • określać rodzaj i maksymalną wartość opcji dla zadania z sekcji przetargi dolnośląskie; 
  • określać okoliczności skorzystania z opcji; 
  • nie modyfikować ogólnego charakteru umowy.


Przetargi dolnośląskie – rodzaje opcji

Należy pamiętać, że skorzystanie z opcji jest zwykłą czynnością ujętą w zakresie wykonania porozumienia. Skorzystanie z niej nie stanowi podstawy do modyfikacji kontraktu ani publikacji ogłoszenia o zmianie umowy. Do jej uaktywnienia niezbędna jest klauzula, mówiąca o procedurze skorzystania z prawa opcji. Ta polega na złożeniu przez zamawiającego z sekcji ZUS przetargi lub innej oświadczenia woli wykonawcy.
Każdy zamawiający może skorzystać z kilku rodzajów opcji. Te podstawowe to opcje ilościowe, terminowe czy wartościowe. W pierwszej z nich podmiot ogłaszający postępowanie określa, jaka potencjalnie dodatkowa ilość może podlegać zamówieniu w przypadku uaktywnienia prawa opcji. Opcja wartościowa występuje wtedy, gdy wykonanie określonych czynności może skutkować koniecznością realizacji dodatkowych zadań. Wreszcie opcja terminowa polega na możliwości wydłużenia umowy pod wpływem określonych czynników. W każdym z przypadków niezbędnym jest ustalenie cen jednostkowych dla każdej z nich oraz maksymalnej wartości.

Przetargi publiczne Wrocław – przykłady prawa opcji

Aby nieco ułatwić poruszanie się w temacie prawa opcji w zamówieniach z sekcji ZUS przetargi lub innej, przedstawiamy poniższe przykłady. Zamawiający planuje wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji wewnętrznej instalacji wodociągowej. Niestety nie jest w stanie określić już na etapie projektowania czy nie wystąpi konieczność dodatkowego montażu stacji podnoszącej ciśnienie wody. W tej sytuacji może on skorzystać z prawa opcji i podzielić zamówienie na część podstawową i dodatkową. Inny przykład odnosi się do dostaw. Zamawiający z sekcji przetargi dolnośląskie zamówił dostarczenie materiałów biurowych. W toku realizacji okazało się, że potrzeby zwiększyły się. W tej sytuacji ma on prawo skorzystać z opcji (jeśli ta byłą włączona w umowę) i domówić dodatkową ilość materiałów po ustalonej cenie.

ZUS przetargi – jak określić wartość zamówienia

W tradycyjnym postępowaniu określenie wartości zamówienia jest procedurą klarowną. Jak jednak dokonać tej czynności dla zadania, w którym ujęto prawo opcji? Czy wliczyć tylko wartość części podstawowej, czy uwzględnić także dodatki? W tym wypadku należy odwołać się do treści artykułu 32 ust. 2 Pzp. Mówi on, że ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę możliwie najszerszy zakres zadania z sekcji przetargi publiczne Wrocław. Oznacza to, że wartość opcji także wchodzi w zakres szacunkowej wartości zamówienia. To ułatwia poruszanie się na rynku zamówień publicznych i zamawiającym i wykonawcom.


Related Posts

Published by

akucharek

akucharek

Just another HTMLy user