Jak zamawiający może kontrolować realizację zamówienia publicznego?

Umowa zlecenia na roboty budowlane jest porozumieniem wzajemnym, dwustronnie zobowiązującym. Oznacza to, że każda ze stron kontraktu zawieranego w ramach rynku zamówień publicznych jest zobligowana do podejmowania określonych zachowań. Po stronie zamawiającego tego typu czynności wcale nie muszą i nie powinny ograniczać się tylko do zapłaty wykonawcy wynagrodzenia. Podmiot wydatkujący środki publiczne powinien sprawować bieżącą kontrolę i nadzór nad przebiegiem zamówienia. W tym celu może zastosować kilka narzędzi. Jakich? Ten artykuł będzie skupiać się między innymi na odstąpieniu od umowy, wykonaniu zastępczym czy prawie potrącenia.Przetargi publiczne 2022 – warto zacząć od rozmowy

Zanim zamawiający poruszy niebo i ziemię, żeby ratować realizację zamówienia, może wysłać wykonawcy żółtą kartkę. Zazwyczaj dokonuje się tego w indywidualnej rozmowie. Jeśli ta nie przynosi skutków, zaleca się wystosowanie odpowiedniego pisma. Należy zawrzeć w nim wszelkie uwagi dotyczące poprawności wykonania umowy. Takie pismo może być później jednym ze środków dowodowych przedkładanych dla potwierdzenia poprawności zastosowania bardziej rygorystycznych rozwiązań.

Przetargi publiczne 2022 – odstąpienie od umowy

Umowa na zadania z sekcji przetargi publiczne szkolenia czy innej powinna precyzyjnie wskazywać okoliczności zaistnienia prawa do odstąpienia od umowy. Musi znaleźć się tam między innymi termin, w jakim odstąpienie może zostać wykonane, tryb jego realizacji czy przesłanki, których wystąpienie uprawnia do zastosowania tej instytucji. Podjęcie decyzji o odstąpieniu od umowy jest ostateczne. Po dokonaniu tych czynności porozumienie traktuje się jako niezawarte, a na nierzetelnego wykonawcę można nałożyć kary umowne (o ile zostało to odpowiednio uregulowane). Użycie powyższego narzędzia wymaga zachowania odpowiedniej formuły, w tym poinformowania wykonawcy o konieczności podjęcia tego kroku i wyznaczenia ostatecznego terminu na naprawę sytuacji.

Przetargi publiczne 2022 - wykonanie zastępcze

Inną formą dyscyplinowania nierzetelnego wykonawcy zlecenia na roboty budowlane jest powierzenie realizacji podmiotowi trzeciemu. Instytucja wykonania zastępczego została uregulowana w art. 480 Kodeksu cywilnego (może być też wpisana w umowę). Zgodnie z tym przepisem, w przypadku zaistnienia zwłoki w wykonaniu zobowiązania, wierzyciel może żądać sądowego upoważnienia do wykonania czynności na koszt dłużnika. Co więcej, nawet skorzystanie z tego przywileju nie pozbawia możliwości wystąpienia o roszczenia odszkodowawcze. Wydaje się więc, że to właśnie wykonanie zastępcze jest skuteczniejszą formą na poprawne wydatkowanie środków publicznych. Dzięki niemu zadanie z sekcji przetargi publiczne szkolenia lub innej zostanie zrealizowane, a jednocześnie zamawiający nie utraci rękojmi bądź gwarancji. Nie będzie też konieczności dokonywania rozliczeń wartości zrealizowanych prac (niezbędnych w przypadku odstąpienia).

Przetargi publiczne 2022 – prawo potrącenia

Inny jest cel skorzystania z prawa potrącenia. Ta instytucja jest możliwa do zastosowania tylko wtedy, gdy wierzytelności podlegające potrąceniu są już wymagalne, czyli na przykład upłynął termin na realizację zlecenia na roboty budowlane. Inwestor obciąża wykonawcę karami umownymi i potrąca ich wysokość z należnego mu wynagrodzenia. Zagwarantowanie sobie w umowie podobnego uprawnienia, pozwala na uniknięcie konieczności sądowego dochodzenia od wykonawcy zapłaty wspomnianych kar. Podjęcie tego kroku nie wpływa na jakość wykonania usługi, dostawy czy roboty budowlanej, ale pozwala na przyspieszenie całego procesu. Wykonawcy zależeć będzie na tym, aby wysokość potrąceń była jak najniższa. Jeśli z kolei nie zgadza się z naliczonymi karami, może wystąpić do sądu powszechnego o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Przetargi publiczne 2022 – rozliczenie etapowe

Dobrą praktyką realizacji większych zamówień jest rozliczenie etapowe. Tego typu rozwiązanie motywuje wykonawcę do jak najszybszego dopięcia wszelkich formalności. Możliwość wystawienia kilku faktur wpływa pozytywnie na jego płynność finansową. Tym samym wykonawca nie musi szukać źródeł napływu gotówki w innym miejscu. Wpisanie w umowę rozliczeń częściowych, na przykład na zlecenia na roboty budowlane, pozwala na sprawną i terminową realizację mniejszych etapów.

Przetargi publiczne szkolenia – czy wykonawcy mają się czego bać?

Powyższe instytucje są tylko zabezpieczeniami na ewentualność nierzetelnego wykonania umowy. Mają one za cel zabezpieczeń zamawiającego, który zobligowany jest do dochowania dyscypliny finansów publicznych. W praktyce gospodarczej stosunkowo rzadko korzysta się z odstąpienia od umowy czy wykonania zastępczego, gdyż może zakończyć się ono długoterminowym procesem sądowym. Startując w zamówieniach publicznych na realizację zlecenia na roboty budowlane, dostawę czy usługę warto odpowiednio mierzyć siły na zamiary. Dokładny plan może pomóc w pozyskaniu tylu projektów, ile jesteśmy w stanie w danym momencie wykonać.


Related Posts

  • Nie znaleziono powiązanych postów.

Published by

akucharek

akucharek

Just another HTMLy user