Kiedy należy sporządzić Specyfikację Warunków Zamówienia

Jednym z podstawowych dokumentów zamówienia publicznego jest Specyfikacja Warunków Zamówienia (w poprzednim stanie prawnym było to Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia). To w nim ujmuje się takie informacje jak: skrócony opis przedmiotu zamówienia, podstawy wykluczenia, obowiązek zapłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz inne. Dokładne poznanie jego układu i specyfiki pozwala wykonawcom szybko weryfikować treść. Zgodnie z zapisami ustawy Pzp nie zawsze jednak Specyfikacja Warunków Zamówienia jest wymagana.

Przetargi w 2022 roku – kiedy wymagana jest Specyfikacja Warunków Zamówienia?

Ogłoszenia przetargowe z 2022 roku to przede wszystkim projekty realizowane z wykorzystaniem trybu podstawowego. Zgodnie ze Sprawozdaniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2021 roku w zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych ponad 89% wyborów wykonawców dokonano właśnie z wykorzystaniem trybu podstawowego. Praktycznie w większości tego typu postępowań obowiązkowym dokumentem była Specyfikacja Warunków Zamówienia.


Warto jednak zwrócić uwagę na pozostałe dostępne narzędzia dla wykonawców. Opis potrzeb i wymagań (szerzej opisany poniżej), to dokument przygotowywany, gdy zlecenia budowlane z rynku zamówień publicznych realizowane są w trybie:

 • Negocjacji z ogłoszeniem (na podstawie Art. 156 ustawy Pzp),
 • Dialogu konkurencyjnego (na podstawie Art. 156 ustawy Pzp zmodyfikacjami wynikającymi z art. 174),
 • Partnerstwa innowacyjnego (na podstawie Art. 156 ustawy Pzp z modyfikacjami wynikającymi z art. 191 i 202),
 • Trybu podstawowego z negocjacjami (na podstawie Art. 282 ustawy Pzp),

 • Inną możliwością jest także:

 • Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia (realizowane na podstawie Art. 210 Ustawy Pzp) z późniejszym zaproszeniem do składania ofert (realizowane na podstawie Art. 212 ust. 2 i 3 ustawy Pzp).
 • Zaproszenie do negocjacji (realizowane na podstawie Art. 217 ustawy Pzp) w ramach trybu zamówienia z wolnej ręki.
 • Zaleca się poznać specyfikę każdego z tych dokumentów, gdyż pozwala to odpowiednio przygotować się wykonawcy do procesu składania ofert.


Przetargi w 2022 roku – co to jest opis potrzeb i wymagań

Przez opis potrzeb i wymagań stanowiący podstawę realizacji części zleceń budowlanych z rynku zamówień publicznych należy rozmieć dokument utworzony przez zamawiającego mający na celu określenie charakteru i zakresu zamówienia. Ujmuje się w nim także wymagania formalne i proceduralne obowiązujące w danym przetargu. Opis potrzeb i wymagań jest publikowany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i z założenia jest bardziej ogólny niż SWZ. Zawarte w nim informacje są w kolejnym etapie zamówienia uszczegóławiane i precyzowane. Przykładowy zakres informacji ujętych w omawianych dokumencie wygląda następująco:

 • Przedmiot zamówienia wraz z wykazem zakresu.
 • Wymagane parametry techniczne.
 • Opis stanu istniejącego i projektowanego.
 • Uwagi dodatkowe (np. dopuszczenie rozwiązań równoważnych).
 • Załączniki (np. plan zagospodarowania terenu, projekt stałej organizacji ruchu, pozwolenie na budowę, szkice sytuacyjne i inne).


Ogłoszenia przetargowe w 2022 roku - zaproszenie do negocjacji

W trybie udzielania zamówienia z wolnej ręki, zamawiający udziela przetargów z 2022 roku konkretnemu wykonawcy. Wszczęcie postępowania następuje poprzez przekazanie mu zaproszenia do negocjacji. W dokumencie tym ujmuje się:

 • Nazwę oraz adres zamawiającego.
 • Tryb udzielenia zamówienia.
 • Opis przedmiotu zamówienia.
 • Szacunkową wartość zamówienia.
 • Kody CPV.
 • Termin realizacji zamówienia.
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
 • Podstawy wykluczenia.
 • Możliwość wykorzystania podwykonawców.
 • Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu.
 • Miejsce i termin negocjacji.
 • Sposób porozumiewania się z zamawiającym.

Tryb z wolnej ręki można wykorzystywać tylko w konkretnych sytuacjach, szczegółowo określonych w ustawie Pzp.

Zlecenia budowlane z rynku zamówień publicznych – przede wszystkim należy czytać dokumentację zamówienia

Niezależnie czy w skład dokumentacji zamówienia wchodzi Specyfikacja Warunków Zamówienia, opis potrzeb i wymagań czy zaproszenie do negocjacji, kluczem dobrze przygotowanej oferty jest dokładna lektura. Wykonawca musi poznać projekt, wszystkie jego pułapki i mocne strony. Dopiero na tej podstawie jest w stanie przygotować rzetelny kosztorys i ofertę. Kluczowe jest także skonfigurowanie parametrów propozycji pod kryteria oceny ofert. Dzięki temu szansa na wygrane przetargi w 2022 roku jest większa.


Related Posts

 • Nie znaleziono powiązanych postów.

Published by

akucharek

akucharek

Just another HTMLy user