Kluczowe kwestie zawierania umów o realizację zadania publicznego cz.2

Przetargi Katowice - terminy umów

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych rozszerzyła zapisy dotyczące wdrażania mechanizmów kontraktowych. Ochrona interesu firm startujących w postępowaniach z sekcji zlecenia budowlane Katowice realizowana jest między innymi poprzez obowiązek określenia terminu zakończenia umowy. Jeszcze do niedawna normą było ustanowienie finalizacji porozumienia w formule konkretnej daty. Taką metodą wykorzystywali wszyscy zamawiający: urzędy gmin, starostwa powiatowe, zakłady energetyczne czy lasy państwowe. Przetargi realizowane w ten sposób niosły za sobą wysokie ryzyko niedotrzymania terminu przez wykonawców.

Gdy procedura wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia porozumienia przedłużała się, automatycznie skróceniu ulegał czas na dokonanie określonych czynności. Aby uniknąć sporów prawnych ustawodawca wprowadził zasadę określenia terminu umowy poprzez podanie liczby dni, tygodni lub lat.

Przetargi Katowice - czy są odstępstwa od tej reguły?

Na rynku zamówień publicznych mamy do czynienia z setkami różnorodnych potrzeb i zdarzeń. Stąd ustanowienie jednych reguł dla wszystkich typów umów jest praktycznie niemożliwe. Przykładowo dostarczenie sprzętu multimedialnego na szkolenie musi odbyć się w konkretnych godzinach danego dnia. Tego typu rozwiązania traktowane są jako uzasadnione obiektywną przyczyną odstępstwa od przywołanych wcześniej przepisów. W tym wypadku można w Specyfikacji Warunków Zamówienia i wzorze umowy posłużyć się określoną datą. Innymi przykładami tego typu zdarzeń są:

  • wejście w życie nowych reguł dla danego rynku (np. zmiana systemu rozliczania prosumentów może być podstawą do skonkretyzowania daty wykonania umów z sekcji fotowoltaika zlecenia budowlane Katowice).
  • Upływ terminu środków pochodzących z dofinansowania z funduszy europejskich lub krajowych.

Lasy państwowe przetargi – terminy wypłaty wynagrodzenia

Również terminy zapłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę, dostawę lub robotę budowlaną muszą być precyzyjnie określone we wzorze umowy. Wykonawca startujący w postępowaniu z sekcji przetargi Katowice musi mieć możliwość dokładnego określenie momentu uruchomienia wypłaty. Od tego zależy przecież płynność firmy i szansa na realizację większej ilości zadań. Prawidłowo sformułowana umowa musi zatem klarownie wskazywać mechanizmy i harmonogram ewentualnych płatności częściowych, zaliczek oraz moment uprawniający do wystawienia faktury końcowej. Niezbędne jest także określenie terminu jej ostatecznej zapłaty (zazwyczaj jest to 7, 14 lub 30 dni od jej prawidłowego wystawienia i dostarczenia zamawiającemu). Każde naruszenie tych przepisów może stać się powodem zgłoszenia do KIO i nałożenia obowiązku zmiany zapisów umownych.

Zlecenia budowlane Katowice – wysokość kar umownych

Kara umowna na rynku zamówień publicznych spełnia wiele funkcji, w tym: odszkodowawczą, motywacyjną oraz represyjną. Z jednej strony stanowi ryczałt odszkodowania, co ułatwia zamawiającym dochodzenie naprawienia szkody. Z drugiej kara może motywować nierzetelnego wykonawcę do należytego wykonania zobowiązania. Jeszcze inna pobudka zastosowania tego narzędzia wynika z chęci dania przestrogi na przyszłość. Niezależnie jednak od tych refleksji, nadrzędną funkcją kary umownej jest i powinna być misja odszkodowawcza. Konstrukcja kary umownej powinna być dobrana indywidualnie do umowy.
Jeszcze przed wdrożeniem zapisów nowej ustawy Pzp rozważano ustanowienie tak zwanego limitu odpowiedzialności wykonawcy z tytułu kar umownych. Ta nowa regulacja miała określać górny pułap stosowania kar na poziomie 20% wartości netto umowy z sekcji zlecenia budowlane Katowice lub innej. Ostatecznie ustawodawca zrezygnował z tak sztywno przyjętych reguł. Obecnie funkcjonuje ograniczenie dotyczące łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, której nie należy jednak utożsamiać z limitem odpowiedzialności. W umowie może się bowiem znaleźć odmienne postanowienie, zwiększające wysokość ewentualnego odszkodowania. Dochodzenie tych należności na drodze sądowej jest jednak trudniejsze, co niejako chroni wykonawców przed nieuczciwymi praktykami zamawiających. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jako nową regułę rynku zamówień publicznych należy zatem ocenić pozytywnie. Dzięki niej podmioty startujące do zlecenia z sekcji lasy państwowe przetargi lub przetargi Katowice mogą odpowiednio wycenić ryzyko podpisania umowy.

Podsumowanie

Istotnym elementem każdej umowy o zamówienie publiczne jest określenie terminu wykonania zadania z sekcji zlecenia budowlane Katowice lub innej. Ustawodawca w nowych regulacjach przewidział obowiązek stosowania wartości podawanych w dniach, tygodniach lub latach, co ma chronić wykonawców przed przedłużającymi się procedurami wyłonienia zwycięzcy przetargu. Wyjątki od tej reguły muszą być zawsze precyzyjnie uzasadnione. Również termin wypłaty wynagrodzenia znalazł się pod bacznym okiem ustawodawcy. Dzięki nowym przepisom każdy wykonawca składający ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne ma możliwość łatwego określenia momentu wystawienia faktur częściowych czy końcowych. Pozytywnie należy także ocenić zmianę dotyczącą kar umownych. Od początku 2021 roku stosowany jest tak zwany limit łącznej maksymalnej wysokości kar umownych. Daje to szansę na odpowiednią wycenę ryzyka dla wykonawców z sekcji lasy państwowe przetargi lub przetargi Katowice.


Related Posts

Published by

akucharek

akucharek

Just another HTMLy user