Kluczowe kwestie zawierania umów o realizację zadania publicznego cz.3

W trzeciej odsłonie artykułu dotyczącego kluczowych zmian w zawieraniu umów z rynku zamówień publicznych przyjrzymy się narzędziu klauzul waloryzacyjnych. To jedno z rozwiązań, które ma za zadanie chronić interes przedsiębiorców na dynamicznie zmieniającym się rynku, w tym dla zleceń z sekcji przetargi publiczne Katowice. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy są one obowiązkowe do zastosowania w każdej umowie, rozważymy co dokładnie zawiera taka klauzula oraz poddamy ocenie sytuację zawarcia porozumienia po upływie 180 dni od dnia wybrania oferty.Przetargi podkarpackie – czy klauzule waloryzacyjne są obowiązkowe?

Kwestie waloryzacji w zamówieniach z sekcji przetargi podkarpackie lub Poczta Polska przetargi została uregulowane w treści artykułu 439 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jego kształt został zmieniony ostatnią aktualizacją dokumentu normatywnego, co wiązało się z mało precyzyjnym i niejednoznacznym brzmieniem poprzednich zapisów. Obecnie wszelkie kontrakty podlegające przepisom zamówień publicznych zawarte na okres dłuższy niż 12 miesięcy, muszą zawierać klauzulę waloryzacyjną. Przewiduje ona opcję zmiany wynagrodzenia w przypadku korekty ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Takie klauzule dotyczą zarówno zleceń budowlanych, jak i usług. Warto jednak pamiętać, że dla porozumień z sekcji przetargi publiczne Katowice zawartych na okres krótszy niż 12 miesięcy lub na dostawę, zamieszczenie klauzuli waloryzacyjnej nie jest obowiązkowe, a stanowi jedynie wyraz dobrej woli zamawiającego.

Przetargi publiczne Katowice – elementy obligatoryjne postanowień waloryzacyjnych

Wpisanie klauzul waloryzacyjnych nie może przybierać dowolnej formy. Zgodnie z ustawą Pzp do obligatoryjnych elementów postanowień należą:

  • poziom zmiany ceny materiałów lub wysokość poniesionych kosztów,
  • data zmiany wynagrodzenia,
  • metoda zmiany wynagrodzenia (np. w korespondencji ze wskaźnikami Głównego Urzędu Statystycznego),
  • relacja zmiany ceny na koszt wykonania zamówienia,
  • maksymalny pułap zmiany wynagrodzenia,
  • okres, w trakcie którego może dojść do kolejnych zmian wynagrodzenia.

Ustawa nie narzuca konkretnych wartości wspomnianych elementów. Muszą być one dostosowane do indywidualnego charakteru porozumienia z sekcji przetargi podkarpackie. Każdorazowo trzeba brać jednak pod uwagę zmieniające się przepisy prawa. I tak klauzule muszą ulec aktywacji między innymi w przypadku zmian:

  • stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
  • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
  • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a także zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.


Poczta Polska – przetargi z umową zawartą po upływie 180 dni od dnia dokonania wyboru

Nieco inne wytyczne dotyczą sytuacji, gdy umowa o zamówienie publiczne została zawarta po upływie 180 dni od momentu dokonania wyboru. Choć taka sytuacja zdarza się rzadko, może wystąpić w przypadku dużych zleceń budowlanych. Jeśli zatem doszło do niej w zamówieniu z sekcji przetargi publiczne Katowice lub innej, koniecznym jest zawarcie w umowie  klauzuli waloryzacyjnej. Za początkowy dzień ustalenia terminu zmiany wynagrodzenia, uważa się tu moment otwarcia oferty, chyba że zamawiający określi wcześniejszy termin.

Przetargi publiczne Katowice – a co z podwykonawcami?

W wielu przypadkach wykonawca wygrywający zlecenie z sekcji Poczta Polska przetargi zgłasza do rzeczowego wykonania podwykonawcę. Jak w tej sytuacji prezentuje się kwestia waloryzacji? Jeśli faktycznie zaistniała taka okoliczność, a wykonawca zawarł z podwykonawcą umowę na okres przekraczający 12 miesięcy, to jest on także zobligowany do podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia podwykonawcy w zakresie wynikającym ze zmian rynkowych. Sytuacja dotyczy postępowań na roboty budowlane i usługi. Brak podjęcia takich kroków może skutkować nałożeniem kary umownej przez zamawiającego.

Podsumowanie

Jeśli zamierzają Państwo startować w zamówieniach z sekcji przetargi podkarpackie lub innych, niezwykle ważne jest zaznajomienie się z projektem umowy. W poprzednich artykułach analizowaliśmy między innymi kwestie klauzul abuzywnych, terminów czy momentów wystawienia faktur. Tym razem nacisk położony został na elementy waloryzacyjne. Są one obowiązkowe do uwzględnienia dla umów, których okres realizacji przekracza 12 miesięcy i polegają na wykonaniu robót budowlanych lub usług. Klauzule to zawierają szereg obligatoryjnych elementów takich jak poziom zmiany ceny materiałów lub data zmiany wynagrodzenia. Co ważne klauzule waloryzacyjne i wynikające z nich obowiązki przechodzą także na podwykonawców danego zamówienia. Brak zastosowania tej reguły może skutkować nałożeniem kary umownej przez zamawiającego.


Related Posts

Published by

akucharek

akucharek

Just another HTMLy user