Nie wykonałeś zamówienia lub wykonałeś je nienależycie? Konsekwencje mogą być długoterminowe!

Brak zapłaty za zlecenie przetargowe oraz naliczenie kar umownych przez zamawiającego wcale nie musi być jedyną negatywną konsekwencją dla firmy. Decydując się na odstąpienie od zawartego porozumienia lub wykonując je nieterminowo, warto pamiętać, że kolejni zamawiający mogą nas wykluczyć z innych postępowań. W tym artykule opowiemy o przesłance wykluczenia z postępowania. Odniesiemy się do terminów oraz wątpliwości, jakie może budzić uzupełnienie dokumentu JEDZ.

Urząd Marszałkowski przetargi – przesłanka wykluczenia z postępowania

Ustawa z dnia 11 września 2019 roku przewiduje szereg przesłanek wykluczenia z postępowania. W art. 109 ust. 7 wspomina się między innymi o wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Co to dokładnie oznacza?


Przede wszystkim chodzi tu o sytuację, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie ma znaczący charakter, czyli doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Zatem jeśli firma odmówiła wykonania zadania, wykonała je nieterminowo lub w sposób odbiegający od standardów, konsekwencje tego czynu będą się za nią ciągnąć w przyszłości. Dotyczy to także działań podwykonawcy, za które strona umowy ponosi pełną odpowiedzialność. W tej sytuacji, jeśli zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia określił, że przy tworzeniu listy rankingowej będzie brał pod uwagę przesłankę wykluczenia, nasza firma nie może złożyć skutecznej oferty na zadanie z sekcji ‘zlecenia budowlane 2022’.

Urząd Marszałkowski przetargi – jaki jest okres wykluczenia?

Narzędzie wykluczenia z postępowania jest kategoryczne, ale na szczęście nieostateczne. Po pierwsze wykonawcy mogą skorzystać z instytucji procedury naprawczej, która niemal natychmiastowo daje szansę na uregulowanie tych kwestii. Jeśli jednak do tego nie dojdzie, wykluczenie jest aktualne przez okres 3 lat od momentu zaistnienia zdarzenia. Po tym czasie wykonawca może składać oświadczenia, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 109 ustawy Pzp.

Urząd Marszałkowski przetargi – problemy z formularzem JEDZ

W przypadku zamówień krajowych z sekcji zlecenia budowlane 2022 sprawa jest stosunkowo prosta. Na podstawie żądania zamawiającego składamy jedynie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, które jest dostosowane do prawodawstwa polskiego. Inaczej wygląda sytuacja z zadaniami o wartości przekraczającej progi unijne. Wykonawca musi tu złożyć uzupełniony formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). W związku z tym, że jest to akt ponadnarodowy, zawiera wytyczne i pytania ogólne. Znajdziemy tam także następującą informację:
Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?
Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista. Co bowiem w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nie wynikało z przyczyn leżących po stronie wykonawcy? Zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi, taka sytuacja nie skutkuje wykluczeniem z postępowania. Niestety znaczna część orzecznictwa KIO bierze pod uwagę wyłącznie literalne brzmienie formularza. Obowiązkiem wykonawcy jest uzupełnienie tego punktu zgodnie ze stanem faktycznym, czyli poinformowanie, że dana sytuacja miała miejsce. Dalsze kroki, mające na celu wytłumaczenie, że podstawa wykluczenia nie zachodzi, trzeba podać w oddzielnym punkcie. W ten sposób wykonawcy, którzy nie ponoszą winy za niewykonanie umowy, muszą każdorazowo uzasadniać swoją niewinność.

Wyszukiwarka przetargów 2022 – jak dbać o należyte wykonanie umowy?

Przystępując do danego postępowania trzeba mieć pewność, że chcemy je zrealizować. Dokładna analiza przedmiotu zamówienia połączona z badaniem dostępności materiałów oraz mocy przerobowych dają gwarancję, że po podpisaniu umowy realizacja będzie przebiegała prawidłowo. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie są najczęściej efektem zbyt pobieżnego zapoznania się z dokumentacją przetargową. Warto pamiętać, że wykonawca jeszcze przed złożeniem oferty, ma możliwość zadawania pytań zamawiającemu. W przypadku zadań z sekcji ‘zlecenia budowlane 2022’ można także skorzystać z opcji wizji lokalnej. Badanie obiektu na miejscu pozwala wykryć ewentualne niejasności, które nie zostały ujęte w projekcie wykonawczym. Jeśli z kolei problemy pojawią się już na etapie realizacji, należy o nich niezwłocznie informować zamawiającego. Na podstawie wzajemnego porozumienia można wypracować strategię, która pozwoli na przykład na wydłużenie terminu wykonania i uniknięcie kar umownych.

Wyszukiwarka przetargów 2022 – ciągłość zleceń jest kluczowa

W dobie wzrastającej inflacji kluczowa dla przetrwania firmy jest ciągłość zleceń. Inwestorzy prywatni zmieniają plany inwestycyjne, co znacząco wpływa na dostępność ogłoszeń. W tym trudnym momencie pomocny może być rynek zamówień publicznych, gdzie liczba pojawiających się postępowań jest stała. Warto pamiętać, że z uwagi na sformalizowanie procesu składania ofert, konkurencja jest stosunkowo niewielka. Jak zatem rozpocząć działania z przetargami? Przede wszystkim zalecany jest dostęp do narzędzia ‘wyszukiwarka przetargów 2022’. To w nim znajdziemy interesujące nas zlecenia i zapoznamy się z dokumentacją konkursową. Na jej podstawie będziemy w stanie przygotować formularz ofertowy, który stanie się szansą na wzrost dochodów firmy.


Related Posts

  • Nie znaleziono powiązanych postów.

Published by

akucharek

akucharek

Just another HTMLy user