Szykują się zmiany w zamówieniach publicznych!

Sytuacja gospodarcza w kraju nie pozostaje bez echa dla rynku zamówień publicznych. Choć strumień aktualnych ogłoszeń na przetargi jest stabilny, kumulują się problemy z realizacją już podpisanych umów. Wychodząc naprzeciw tej sytuacji rząd przygotował projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (zwana dalej Ustawą), który ostatecznie został uchwalony na początku października 2022 roku. Jakie dokładnie zmiany on przewiduje i jak wpłyną one na funkcjonowanie rynku zamówień publicznych?Przetargi na roboty budowlane – dużo umów jest rozwiązywanych

Zdobycie zamówienia publicznego to jedno, a późniejsza jego realizacja to drugie. W wyniku stale rosnącej inflacji, szybujących cen energii oraz zerwanych łańcuchów dostaw (w związku z pandemią koronawirusa i zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę), wielu wykonawców nie jest w stanie zrealizować umów na warunkach w niej określonych. Liczne wnioski o zmianę wynagrodzenia oraz przesunięcie terminu realizacji zamówienia publicznego w zawartych kontraktach zalewają obecnie biura zamawiających. Ci nie zawsze są w stanie zwiększyć budżet projektu, co wielokrotnie kończy się rozwiązaniem umowy. W następstwie tej sytuacji rząd chce rozszerzyć obowiązek przewidywania klauzul waloryzacyjnych.

Przetargi na roboty budowlane – klauzule waloryzacyjne po nowemu

Aktualne ogłoszenia na przetargi przewidują obowiązek zawarcia klauzul waloryzacyjnych związanych ze zmianą cen materiałów lub kosztów dotyczących realizacji zamówienia w umowach na roboty budowlane lub usługi, które trwają dłużej niż 12 miesięcy. Zgodnie z projektem Ustawy taka sama procedura ma niedługo dotyczyć wszystkich umów bez względu na ich przedmiot, jeśli czas trwania kontraktu przekroczy 6 miesięcy.

Kiedy dokładnie wolno zmienić umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego? Artykuł 455 Ustawy Pzp mówi o trzech przesłankach:

  • Gdy konieczność modyfikacji spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
  • Gdy zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy,
  • Gdy wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

Warto też zwrócić uwagę, że uwzględnienie wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia pociąga za sobą zobowiązanie do zmiany zapłaty podwykonawcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

Wyszukiwarka przetargów budowlanych – zmienią się także zamówienia na dostawy węgla

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców przewiduje także czasowe zawieszenie stosowania Prawa zamówień publicznych przy zamówieniach na węgiel realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Powyższa sytuacja wiąże się z globalnym problemem w dostępie do surowców. W celu ochrony interesów bezpieczeństwa energetycznego jednostek samorządu terytorialnego i państwa ustawodawca rezygnuje czasowo z obowiązku wszczynania przetargów, które i tak kończyły się unieważnieniami (z uwagi na brak składanych ofert). Regulacja ma obowiązywać przez 6 następujących po sobie miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Mimo swobody w wyborze źródła zakupu węgla, brykietu, brykietek i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, koksu i półkoksu, JST nie będą mogły dokonywać zamówień u podmiotów realizujących dostawy z Federacji Rosyjskiej i Białorusi.

Wyszukiwarka przetargów budowlanych - Czy opisane zmiany są wystarczające?

Ustawa odpowiada na najpilniejsze potrzeby rynku zamówień publicznych. Aktualne ogłoszenia na przetargi oraz inne komunikaty spływające z JST jasno pokazują, że występuje problem z zakontraktowaniem dostaw surowca do ogrzewania obiektów. Nowe zapisy związane z klauzulami waloryzacyjnymi będą chronić interesy wykonawców i zamawiających. Dzięki nim realizacja umów będzie bardziej transparentna i pozwoli przygotować narzędzia do szybkiego dostosowania się do sytuacji gospodarczej kraju. Wspomniane korekty to dopiero początek zmian, które mają ułatwić poruszanie się po rynku zamówień publicznych w 2023 roku.

Wyszukiwarka przetargów budowlanych – jak znaleźć interesujące zamówienie?

Przetargi na roboty budowlane są stale ogłaszane. Każdego dnia pojawia się kilkaset tego typu postępowań. Jedne dotyczą projektów o wartości powyżej progów unijnych, drugie skupiają się na remoncie kilku pomieszczeń. W zakresie geograficznym zwraca uwagę koncentracja wokół miast wojewódzkich, jednakże dostępne są też szanse na obsługę mniejszych gmin. Problemem nie jest samo znalezienie ogłoszenia (wystarczy użyć wyszukiwarki przetargów budowlanych na oferent.com.pl), ale wybór tego optymalnego. W przeglądaniu setek aktualnych przetargów budowlanych ważne aby zwrócić uwagę na takie kwestie jak:

  • Wysokość wadium.
  • Termin wykonania.
  • Termin płatności.
  • Kryteria oceny ofert.
  • Wymagania odnośnie zdolności technicznej i zawodowej.

Related Posts

  • Nie znaleziono powiązanych postów.

Published by

akucharek

akucharek

Just another HTMLy user