Wniosek o udostępnienie oferty konkurencji

Oferty składane w postępowaniach przetargowych są co do zasady jawne od momentu ich otwarcia przez Zamawiającego. Oznacza to, że wgląd do ich treści jest dostępny dla każdej jednostki. Co należy zrobić, aby uzyskać kopie ofert złożonych w danym postępowaniu? Jakie są terminy i możliwości z tym związane? Z tego artykułu dowiedzą się Państwo podstawowych informacji na temat udostępnienia ofert konkurencji w zamówieniach publicznych, w tym tych z sekcji darmowe zlecenia budowlane.

Darmowe zlecenia budowlane - Po co nam oferty konkurencji?

Na początku warto zastanowić się, co może nam dać wgląd do oferty konkurencji. Polskie zlecenia budowlane to ten typ zamówień, który wymaga dużej precyzji przy wypełnianiu formularza ofertowego i przygotowania załączników. Nie chodzi tylko o prawidłowe oszacowanie cen, ale także wskazanie technologii wykonania, modelu użytych maszyn i urządzeń czy określenie warunków gwarancyjnych. Przetarg publiczny daje możliwość weryfikacji poprawności złożonych propozycji, co może stanowić wartość dodaną dla firmy w zakresie:

  • Ponownego włączenia się do walki o zlecenia.
  • Rozpoznania nowych podzespołów, które spełniają postawione w opisie przedmiotu zamówienia warunki.

W odniesieniu do pierwszego punktu warto pamiętać, że przeczytanie oferty konkurencji może skończyć się znalezieniem błędu. Ten, w zależności od jego wagi, może skutkować nawet odrzuceniem danej propozycji i wznowieniem postępowania. To daje szanse na nowe zlecenia budowlane nawet wtedy, gdy nasza oferta nie była najkorzystniejsza. Inną zaletą posiadania ofert konkurencji jest poznanie zaproponowanych technologii. Może zdarzyć się, że szczegóły organizacyjne lub architektoniczne objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, zazwyczaj jednak firmy realizujące przetarg publiczny udostępniają nazwy użytych urządzeń. Dzieje się tak chociażby w zleceniach fotowoltaicznych, w których wskazanie kart katalogowych używanych modułów, falowników i konstrukcji jest niezbędnym elementem oferty. Poznanie propozycji konkurencji to więc szansa na penetrację rynku dostawców i obniżenie kosztów robót budowlanych.

Darmowe zlecenia budowlane - Kto może uzyskać dostęp do ofert konkurencji i jak to zrobić?

Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do przestrzegania podstawowych zasad prowadzenia postępowań przetargowych. Jedną z nich jest zasada jawności. Przejawem jej respektowania jest między innymi udostępnianie ofert przetargowych po ich otwarciu na wniosek podmiotu zainteresowanego. Ustawa nie precyzuje, kto może żądać dostępu do protokołu wyboru oferty oraz do załączników. Może być to więc kontroferent, ale także dowolna inna osoba zainteresowana szczegółami propozycji na najnowsze zlecenia budowlane. Niezbędnym krokiem jest w tym wypadku złożenie odpowiedniego wniosku.
W tym wniosku powinny znaleźć się podstawowe informacje identyfikujące dany przetarg publiczny. Chodzi więc o takie elementy jak:

  • Tytuł zamówienia.
  • Dane zamawiającego.
  • Zakres danych, jakie chcemy uzyskać.
  • Formę przekazania materiałów.
  • Podpis.

Wniosek należy przesłać do zamawiającego w formie przewidzianej w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Przetarg publiczny – kiedy możemy wystąpić z wnioskiem o wgląd do ofert?

Zamówienia z sekcji darmowe zlecenia budowlane przeprowadzane są już według nowych reguł. Każdy przetarg publiczny obliguje zamawiającego do stosowania elektronicznej formuły składania ofert. To znacząco ułatwia proces udostępnienia dokumentacji na wniosek danego podmiotu. Zgodnie z zapisami ustawy Pzp termin na udostępnienie oferty wraz z załącznikami wynosi 3 dni od dnia ich otwarcia. Po wyborze najkorzystniejszej oferty możemy także poprosić o wgląd do innych plików, w tym między innymi korespondencji z wykonawcą. To szczególnie istotny moment, gdyż obecnie zamówienia z sekcji nowe zlecenia budowlane są w większości prowadzone w oparciu o tak zwaną procedurę odwróconą. Oznacza to, że większość środków dowodowych takich jak wykaz doświadczenia, pracowników czy karty katalogowe, składanych jest już po sporządzeniu listy rankingowej. Co istotne wgląd do ofert dostępny jest także po podpisaniu umowy przez wybrany w drodze przetargu podmiot. Jedynym ograniczeniem jest termin przechowywania dokumentów przez zamawiającego, który wynosi 4 lata od dnia zakończenia postępowania o przetarg publiczny.

Darmowe zlecenia budowlane – ile trwa udostępnianie ofert?

Art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp informuje, że zamawiający, który otrzymał wniosek o udostępnienie ofert złożonych w danym przetargu publicznym powinien dokonać niezbędnych czynności niezwłocznie. Oznacza to konieczność podjęcia określonych czynności w najkrótszym możliwym terminie, bez zbędnej zwłoki. W praktyce, z uwagi na to, że oferta na aktualne zlecenia budowlane wymaga często załączenia dużej ilości wiadomości i plików, czas oczekiwania wynosi 3 dni robocze. Materiał przekazywany jest w formie elektronicznej, w postaci plików, które zostały przekazane zamawiającemu bez ich modyfikacji czy zmiany formy.


Related Posts

Published by

akucharek

akucharek

Just another HTMLy user