Zestawienie zmian w regulacjach zamówień publicznych w 2022 roku

Rok temu rynek zamówień publicznych przeszedł prawdziwą rewolucję. To wtedy zaczęły obowiązywać przepisy nowej ustawy z dnia 11 września 2019 roku. Wprowadziły one szereg zmian, wśród których najważniejszymi były: całkowita elektronizacja postępowań, nowe progi dla zamówień, nowe tryby dla zamówień krajowych czy obniżenie wysokości wadiów. Wdrożenie tak dużych modyfikacji spotkało się z wieloma, wcześniej nieprzewidzianymi trudnościami technicznymi i interpretacyjnymi. Problemy pojawiały się między innymi w zadaniach z sekcji GDDKiA przetarg czy zlecenia budowlane Białystok. Z tego też powodu ustawodawca postanowił uregulować kilka kwestii. W tym artykule przedstawiamy najważniejsze zmiany dla zamawiających i wykonawców w 2022 roku.Zlecenia budowlane Białystok – co zmieniło się 1 stycznia?

Od początku roku weszły w życie cztery kluczowe modyfikacje dotychczas istniejących przepisów:

  • Nowe progi unijne.
  • Zmiany dla umów koncesji.
  • Nowe brzmienie art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Pzp.
  • Nowe rozporządzenia.


GDDKiA przetarg - nowe progi unijne

Znane nam dotychczas progi unijne przestały obowiązywać. Od 1 stycznia oficjalnie obowiązuje obwieszczenie prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów. Wprowadza one nie tylko nowe kwoty, ale także kurs euro stosowany do przeliczeń.

GDDKiA przetarg - zmiany dla umów koncesji

Umowa koncesji to specjalny rodzaj umowy cywilno-prawnej zawieranej przez zamawiającego z przedsiębiorcą, w celu wykonania robót budowlanych lub świadczenia usług. Narzędzie to cieszy się coraz większą popularnością w zadaniach z sekcji GDDKiA przetarg czy zlecenia budowlane. Od początku 2022 roku zmianie ulega średni kurs euro do przeliczania wartości koncesji oraz tzw. próg unijny dla umów koncesyjnych. Obecnie wynosi on 5.382.000 euro, czyli 23.969.275 złotych.

GDDKiA przetarg - Nowe brzmienie art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Pzp

Zmieniły się także podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania na zlecenia budowlane lub inne. Do szerokiego katalogu przesłanek dołączono też te, o których mowa w art. 47 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz w art. 54 ust. 1–4 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków.

GDDKiA przetarg – nowe rozporządzenia

Uregulowano także kwestię wyglądu części załączników do postępowania na usługi i zlecenia budowlane. Białystok, Szczecin, Kraków czy Warszawa – niezależnie od miejsca lokalizacji, obecnie każdy zamawiający musi stosować się do:

  • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
  • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Dokumenty te szczegółowo regulują między innymi to, jak ma wyglądać opis przedmiotu zamówienia roboty budowlane, strona tytułowa dokumentacji czy jakie informacje są wymagane dla pozycji przedmiarowych. Nowym aktem prawnym jest także Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania.

Co jeszcze zmieniło się w styczniu 2022 roku?

Dwie kolejne ważne zmiany odnoszą się bezpośrednio do poczynań części zamawiających. Zakup sprzętu wojskowego, który do tej pory dawał dużą dowolność odnośnie stosowania ustawy Pzp, po 20 stycznia 2022 roku będzie podlegał unormowaniu artykułem 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Nowym obowiązkiem jest także konieczność przekazania ministrowi właściwemu do spraw transportu informacji o liczbie i kategoriach pojazdów objętych zamówieniami publicznymi. W zestawieniu znajdą się także dane o pojazdach elektrycznych, napędzanych wodorem oraz napędzanych innymi paliwami alternatywnymi.

Zlecenia budowlane - rejestr umów

Wszystkie zlecenia budowlane czy postępowania na usługi lub dostawy od 1 lipca 2022 roku będą obowiązkowo zgłaszane do rejestru umów prowadzonego przez Ministra Finansów Publicznych. Nowa powinność dotyczyć będzie umów, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Do jej stosowania zostały zobligowane wszystkie podmioty należące do jednostek sektora finansów publicznych. Wszelkie dane zamieszczane w rejestrze będą wprowadzane bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zawarcia lub zmiany umowy.


Related Posts

  • Nie znaleziono powiązanych postów.

Published by

akucharek

akucharek

Just another HTMLy user