Oferty dodatkowe w zamówienia publicznych

Ogłoszenia przetargi publiczne zawierają szereg danych dotyczących postępowania. Jednym z kluczowych parametrów są kryteria wyboru oferty. To na ich podstawie dokonywana jest ocena złożonych propozycji i sporządzana lista rankingowa. Ostatecznie umowę podpisuje ta firma, która uzyska najwięcej punktów. Co jednak w sytuacji, gdy w danym przetargu dwie oferty zostają ocenione podobnie?

Którego wykonawcę należy wybrać? Kiedy następuje konieczność wezwania do złożenia ofert dodatkowych? Między innymi na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

BIP przetargi budowlane – kluczowe są kryteria oceny ofert

Zgodnie z art. 91 ust. 1 nowej ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający sporządza listę rankingową na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. W tym samym artykule określono, że kryteriami oceny ofert może być cena, lub cena łączona z innymi parametrami odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. Mowa tu między innymi o jakości, funkcjonalności, właściwościach technicznych, aspektach środowiskowych, społecznych czy terminie wykonania. W świetle powyższej regulacji należy stwierdzić, że cena jest obligatoryjnym, ale nie jednym kryterium oceny ofert w ogłoszeniach przetargi publiczne. Od kształtu kryteriów zależy dalsza procedura wyboru wykonawcy w przypadku przyznania takiej samej liczby punktów więcej niż jednej propozycji.

BIP przetargi budowlane – kryterium o najwyższej wadze

W sytuacji, gdy w danym postępowaniu złożono dwie oferty z takim samym bilansem oceny w różnych kryteriach, zamawiający wybiera ofertę, która zdobyła najwięcej punktów w kryterium o najwyższej wadze. W tym wypadku nie przeprowadza się naboru ofert dodatkowych. Jest to nowe rozwiązanie wprowadzone ostatnią aktualizacją prawa zamówień publicznych. Żeby lepiej zrozumieć mechanizm postępowania, rozważmy następujący przykład ogłoszenia. Przetargi publiczne na roboty budowlane zawierają dwa kryteria oceny ofert:

  • Cenę z wagą 60 punktów.
  • Gwarancję z wagą 40 punktów.

Jeśli złożono oferty o różnych cenach i gwarancjach, a suma ich punktów jest taka sama, zamawiający wybiera propozycję z niższą cenę. To właśnie ona uzyskała najwięcej punktów w kryterium o najwyższej wadze. Teraz spójrzmy na inny przykład. Kryteria oceny wyglądają następująco:

  • Cena z wagą 40 punktów.
  • Gwarancja z wagą 50 punktów.
  • Termin realizacji z wagą 10 punktów.

Jak widzimy największą wagę ma w tym wypadku gwarancja i to od niej zaczynamy badanie ofert. Jeśli w tym kryterium zaoferowano podobną wartość, należy wybrać ofertę najtańszą. To właśnie ona znajdzie się później w wynikach przetargów publicznych.

BIP przetargi budowlane – oferty dodatkowe

W praktyce zdarzają się też sytuacje, gdy nie można wybrać oferty z najniższą ceną (jeśli oferenci wpisali tę samą wartość). Zamawiający jest zobowiązany do wezwania zainteresowanych stron do złożenia ofert dodatkowych. Zgodnie z art. 248 ust. 3 ustawy Pzp oferta dodatkowa obejmuje jedynie cenę lub koszt. Złożenie oferty nie jest obowiązkowe, ale brak podjęcia takiej aktywności minimalizuje szanse na zdobycie zamówienia. Ważne jest także, że zgodnie z art. 251 ustawy Pzp wykonawcy nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonej ofercie. Jeśli to zrobią, zamawiający jest zobligowany odrzucić taką propozycję. W ostatecznym rankingu jest w tej sytuacji brana pod uwagę pierwotna oferta tego wykonawcy. Podobny los czeka propozycję dodatkową, która została złożona po terminie ustalonym przez zamawiającego. Ostatecznie w wynikach przetargów publicznych jako zwycięzcę wskazuje się ten podmiot, który złożył niższą cenę w ofercie dodatkowej.

Wyniki przetargów budowlanych – unieważnienie postępowania

Ustawa Prawo zamówień publicznych mówi, że zamawiający wzywa do złożenia ofert dodatkowych tylko raz. Jeśli sama treść wezwania zawiera błędy merytoryczne, należy daną czynność unieważnić i wykonać ponownie. Z kolei, gdy na prawidłowo wysłane wezwanie, w wyznaczonym terminie spływają propozycje zawierające podobne ceny, zamawiający musi unieważnić postępowanie. Podobnie postępuje, gdy dodatkową ofertę, ale z ceną taką samą jak cena poprzednich propozycji, składa tylko jeden wykonawca. W tym wypadku niezbędne będzie nowe ogłoszenie na przetargi publiczne i przeprowadzenie całego postępowania od początku.

Wyniki przetargów budowlanych – aby być na bieżąco śledź wyszukiwarkę przetargów!

Niezależnie czy w danym postępowaniu startujemy po raz pierwszy, czy mówimy tu o zamówieniu wcześniej unieważnionym, wszelkie informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdziemy w wyszukiwarce oferent.com.pl. Dzięki serwisowi uzyskujemy dostęp do tysięcy przetargów, sprzedaży komorniczych i zleceń, przefiltrowanych przez interesujące nas parametry. Może je podglądać bezpośrednio na stronie internetowej lub w raportach przesyłanych na adres e-mail. Ważnym elementem platformy są także wyniki przetargów budowlanych, usługowych i transportowych, dzięki którym jesteśmy w stanie zaplanować strategię uczestnictwa w rynku. Po więcej szczegółów zapraszamy do naszych doradców!


Related Posts

  • Nie znaleziono powiązanych postów.

Published by

akucharek

akucharek

Just another HTMLy user