Otwarcie ofert w prawie zamówień publicznych

Stosowanie zamówień publicznych obwarowane jest szeregiem fundamentalnych zasad. Do ich respektowania zobligowani są zarówno zamawiający, jak i wykonawcy startujący w postępowaniu. Jedną z takich reguł jest jawność. Mówi ona, że wszelkie podejmowane czynności w toku organizacji zadania powinny być jawne. Jedną z praktyk stosowanych do niedawna w zamówieniach z sekcji przetargi budowlane Łódź było publiczne otwarcie ofert. Wraz z początkiem 2021 roku ten zwyczaj uległ przeobrażeniu. Jeśli zastanawiają się Państwo, jak obecnie wygląda upublicznienie ofert, to zapraszamy do lektury artykułu.Przetargi łódzkie – jak jeszcze do niedawna wyglądało otwarcie ofert?

Sala konferencyjna urzędu gminy, starostwa powiatowego lub dowolnego innego podmiotu publicznego. U szczytu stołu gospodarz i przedstawiciele komisji przetargowej. Na fotelach wygodnie rozpostarci reprezentanci wykonawców z tabletami, laptopami czy notesami, czekający na dane do analizy. Najpierw pada informacja o kwocie jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie podawane są nazwy wykonawców wraz z oferowanymi przez nich warunkami. Gorączkowe szacunki i podstawianie do kryteriów oceny. Po minucie wszyscy już wiedzą.

Każdy się zna, bo firmy startujące w zamówieniach z sekcji przetargi budowlane Łódź, powtarzają się w kolejnych postępowaniach. Już po otwarciu pogratulują zwycięzcy, a później udadzą się do biur dalej wypełniać swoje obowiązki. Spotkają się ponownie jutro, za tydzień, a może dopiero za miesiąc w kolejnej gminie, na następnym otwarciu ofert. Dokładnie takim samym.

Mniej więcej tak to wyglądało jeszcze niedawno. Najpierw pandemia koronawirusa (wtedy obowiązywały jeszcze regulacje i zamówienia publiczne do 30 tyś euro), a następnie całkowita elektronizacja zamówień publicznych wywróciły zwyczaj osobistego uczestnictwa w otwarciu ofert. Jak wyglądała dalsza ewolucja zwyczaju dla zleceń z sekcji przetargi łódzkie?

Zamówienia publiczne do 30 tyś euro– etap otwarcia zdalnego

Pandemia COVID-19 zmieniła świat w wielu segmentach. Jednym z nich była procedura dochowania reguły jawności ofert. Zamiast osobistego uczestnictwa, zamawiający musieli zaproponować odmienne formuły. I tak, w większości przypadków zadań z sekcji przetargi łódzkie obowiązywała metoda streamu online. Obraz i dźwięk udostępniano na różnorodnych platformach (chociażby youtube), co pozwalało wykonawcom śledzić wydarzenie na żywo. To rozwiązanie w praktyce okazało się wielokrotnie trudne do zastosowania. Z uwagi na niską jakość połączenia lub problemy techniczne, otwarcie było opóźnione lub nieczytelne dla użytkowników. To skutkowało kolejnymi wątpliwościami natury prawnej.

Przetargi budowlane Łódź – jak wygląda otwarcie ofert w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych?

Wprowadzona od początku 2021 roku nowa ustawa prawo zamówień publicznych zniosła obowiązek jawności otwarcia ofert. Obecnie nie jest konieczne zapewnienie otwartego dostępu do czynności otwarcia ofert. Dodatkowo zmianie uległ też termin dokonania czynności. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy p.z.p., otwarcie propozycji następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Tym samym zamawiający realizujący postępowanie z sekcji przetargi łódzkie ma więcej swobody. Dodatkowo jeśli zdarzy się awaria systemu, w oparciu o który następuje weryfikacja ofert, otwarcie może nastąpić niezwłocznie po usunięciu awarii. Sama czynność jest wyłączona z publicznej obserwacji. Zamawiający udostępnia jedynie wyniki na stronie internetowej.

Przetargi łódzkie – a co z informacją o kwocie przeznaczonej na finansowanie zadania?

Informację o kwocie przeznaczonej na finansowanie zadania jeszcze do niedawna podawano przy otwarciu ofert. Obecnie, w związku ze zmianą procedur, zamawiający jest zobligowany aby przed otwarciem ofert udostępnić na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z sekcji przetargi budowlane Łódź. Ma to za zadanie chronić wykonawców przed dowolnym użytkowaniem narzędzia unieważnienia postępowania z uwagi na przekroczenie kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Procedurę tę stosuje się zarówno dla zadań o wartości przekraczającej progi unijne, jak i tych objętych prawodawstwem krajowym (w tym także zamówienia publiczne do 30 tyś euro, obecnie do 130 tysięcy złotych netto).

Przetargi budowlane Łódź – podsumowanie

W ostatnich latach zmianie uległa procedura otwarcia ofert składanych na przetargi budowlane. Łódź, Warszawa, Kraków, Białystok, Lublin, Wałbrzych – niezależnie od lokalizacji, wszędzie zrezygnowano z organizowanego publicznie wydarzenia. Ustawa Prawo zamówień publicznych zniosła obowiązek jawnego otwarcia. Obecnie zamawiający ma obowiązek upublicznienia wyników na stronie prowadzonego postępowania w terminie nie późniejszym niż dzień po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Musi też pamiętać o terminowym powiadomieniu wykonawców o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie działania z sekcji przetargi łódzkie.


Related Posts

  • Nie znaleziono powiązanych postów.

Published by

akucharek

akucharek

Just another HTMLy user