Unieważnienie umowy przetargowej od 2021 roku

Wraz z początkiem 2021 roku i wejściem w życie przepisów nowej ustawy pzp zmieniły się możliwości dotyczące unieważnienia umowy zawartej w ramach zamówień publicznych. Teraz każdy wykonawca ma szansę stać na straży przestrzegania przepisów w dowolnym zadaniu, na przykład z sekcji przetargi budowlane Białystok. W tym artykule poruszymy ważne kwestie dotyczące samego unieważnienia umowy, jego zalet dla konkurencji oraz procedury dochodzenia praw.Unieważnienie umowy przetargowej – kiedy może do niej dojść?

Unieważnienie umowy z sekcji przetargi podlaskie lub innej jest sytuacją stosunkowo rzadko spotykaną. Zdarza się jednak, że zamawiający nie przestrzegając podstawowych zasad zamówień publicznych, sam prosi się o problemy. Podstaw do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie umowy może być co najmniej kilka. Dwie główne grupy związane z naruszeniami dyscypliny zamówień publicznych prezentują się następująco:

  • zamawiający zawarł umowę nie publikując ogłoszenia wszczynającego postępowanie,
  • zamawiający zawarł umowę zanim upłynął termin na wniesienie odwołania do KIO - odpowiednio wcześniej niż 5 lub 10 dni od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej.

Termin na wniesienie wniosku o unieważnienie zamówienia z sekcji przetargi budowlane Białystok wynosi w tym wypadku cztery lata od chwili zawarcia danej umowy. Krótszy okres obowiązuje, gdy na ostateczny wynik przetargu miało wpływ działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami (czyli na przykład sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia). W tej sytuacji wynosi on tylko miesiąc od chwili uzyskania wiedzy o przyczynach unieważniania, ale nie dłużej niż rok od zawarcia umowy.

Ogłoszenia przetargowe - komu przysługuje prawo do wystąpienia o unieważnienie umowy?

Jeszcze do niedawna wyłącznie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych mógł wystąpić do sądu o unieważnienie umowy. Dokonywał tego po analizie wniosków nadesłanych przez wykonawców. Takie aplikacje musiały zawierać nie tylko pismo z uzasadnieniem, ale także konkretne środki dowodowe. Nowelizacja z 2021 roku zezwoliła wykonawcom na skrócenie całej procedury. Dzisiaj oni sami mogą wystąpić do sądu z pominięciem instytucji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jedynym wymogiem jaki musi spełnić wykonawca jest posiadanie interesu w uzyskaniu danego zamówienia. Jeśli więc rozważamy zadanie z sekcji przetargi podlaskie polegające na budowie drogi gminnej, wystąpić o unieważnienie umowy nie może fryzjer z Blachowni, gdyż nie ma on żadnego interesu w zmianie tego porozumienia. Uprawnionym będzie jednak firma budowlana, która startowała w tym postępowaniu. Co istotne, uprawnienie do złożenia wniosku obejmuje zarówno zawarcie umowy podlegającej PZP jak i jej zmianę.

Przetargi budowlane Białystok – po co występować o unieważnienie umowy?

Proces unieważnienia umowy z sekcji przetargi podlaskie nie jest ani prosty, ani szybki. Co więcej, nie zawsze przynosi wymierne korzyści w postaci możliwości zawarcia nowego porozumienia na pełen zakres prac. Skoro zatem nie zapewnienie lukratywnego zlecenia, to co może być motywacją do podjęcia odpowiednich działań związanych z unieważnieniem umowy?

Pierwsza z pobudek nie generuje bezpośredniego zysku dla firmy. Chodzi tu przede wszystkim o pozbawienie konkurencji szans na zdobycie wartościowych referencji. Poszerzenie doświadczenia firmy może w przyszłości przyczynić się do zdobycia nowych zleceń. Ogłoszenia przetargowe praktycznie zawsze zawierają jakieś warunki brzegowe, których spełnienie umożliwia startowanie w przetargu. Jeśli mamy wiedzę, że dana umowa została zawarta z wadą, wniesienie o unieważnienie porozumienia może być przepustką do ograniczenia liczby konkurentów w przyszłości.

Innym czynnikiem determinującym chęć starania się o unieważnienie umowy jest możliwość przejęcia części zlecenia. Zdarzają się na rynku umowy cykliczne, trwające więcej niż jeden rok. Przykładem mogą być zamówienia z sekcji przetargi budowlane Białystok czy dowóz uczniów do szkoły. Przerwanie porozumienia z Zamawiającym po pierwszym czy drugim roku realizacji, może przyczynić się do dokończenia zamówienia przez wykonawcę składającego wniosek o unieważnienie. Warunek jest jeden – nasza oferta musi być uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu.

I wreszcie trzeci przypadek. Jak wiemy wszelkie ogłoszenia przetargowe podlegają określonym przepisom ustawy Pzp. Każdorazowe działanie wbrew wytycznym może zakończyć się nie tylko unieważnieniem umowy, ale także nałożenie kary finansowej na zamawiającego. Wyobraźmy sobie sytuację, że w ramach zamówienia z sekcji przetargi podlaskie zamawiający zawarł wadliwą umowę z wykonawcą. Inny podmiot startujący w postępowaniu wniósł wniosek o unieważnienie porozumienia, który został rozpatrzony pozytywnie. Jeśli ten sam podmiot udowodni, że na tej operacji ucierpiały jego interesy, może starać się o odszkodowanie od zamawiającego. To stanowi potencjalny zysk dla firmy. Warto jednak pamiętać, że przeprowadzenie takiej procedury może być i czasochłonne i kosztowne, zatem warto ją wszczynać tylko w przypadku pewności swoich racji.


Related Posts

Published by

akucharek

akucharek

Just another HTMLy user