PRZETARG NR: 23293673 z dnia 07.06.2022 r.

Przedmiot Remont drogi
Zamawiający Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie
Województwo Lubelskie
Powiat Chełm
Adres 22-100 Chełm, ul. Adama Mickiewicza 37
Telefon/fax Tel.: +48 825750056, Faks: +48 825750056
E-mail rdw.chelm@zdw.lublin.pl
WWW https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Kontakt Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie
ul. Adama Mickiewicza 37
Chełm
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
22-100
Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Śnieg
E-mail: rdw.chelm@zdw.lublin.pl
Tel.: +48 825750056
Faks: +48 825750056
Opis II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont drogi wojewódzkiej Nr 838 Głębokie-Dorohucza-Trawniki-Fajsławice w m.Fajsławice; od km 24+000 do km 24+730

Numer referencyjny: R2.ST.371.13.2022.jś
II.1.2)Główny kod CPV
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie obejmuje wykonanie remontu drogi wojewódzkiej nr 838 w m. Fajsławice na odcinku od km 24+000 do km 24+730,

Parametry drogi do remontu:

- klasa drogi: Z (zbiorcza),

- długość odcinka - 0,730 km.

Zakres robót do wykonania:

1) Roboty pomiarowe.

2) Roboty rozbiórkowe.

3) Frezowanie nawierzchni bitumicznej.

4) Wykonanie opaski technologicznej

5) Oczyszczenie mechanicznie nawierzchni i skropienie emulsją asfaltową.

6) Roboty nawierzchniowe.

7) Pobocza z kruszywa łamanego.

8) Odtworzenie oznakowania poziomego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 838 w m. Fajsławice na odcinku od km 24+000 do km 24+730.

II.2.4)Opis zamówienia:

Stan istniejący:

Nawierzchnia.

Odcinek przewidziany do remontu posiada nawierzchnię w złym stanie technicznym wynikającą z długoletniej eksploatacji i wymaga ona wykonania pilnych prac remontowych. Na przedmiotowym odcinku występują spękania, koleiny, nierówności poprzeczne i podłużne, brak zachowanych parametrów normatywnych. Istniejące pobocza są zdeformowane i utrudniają prawidłowe odprowadzenie wód opadowych.

Skrzyżowania.

Skrzyżowania z drogami powiatowymi zlokalizowane są w km 24+213 str. P, 24+457 str. L.

Skrzyżowania z drogami gminnymi zlokalizowane są w km 24+213 str. L, 24+457 str. P.

Projektowane roboty.

Nawierzchnia.

- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 5 cm z wyrównaniem istniejącej nawierzchni śr 3 cm, /łącznie średnio 8 cm/ wraz z oczyszczeniem i skropieniem,

- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min 4 cm,

Przywrócenie poprzecznego i podłużnego profilu drogi zostanie uzyskane łącznie z zaplanowanym jej wyrównaniem. Nie przewiduje się korekty w profilu nawierzchni.

Opaska technologiczna.

- Wykonanie podbudowy z kruszywa związanego cementem C5/6 gr. 20 cm (chudy beton)

- Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P 35/50 gr. 10 cm,

- Ułożenie siatki z włókien szklanych 120 kN szer. 1,0 m ( na łączeniu)

Pobocza.

Pobocza wykonać na szerokości 1,0 m i gr. 0,15 m z kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm dostarczonego przez Wykonawcę. Nadmiar urobku z wykopów pod koryto poboczy rozplantować na poboczach ziemnych. W przypadku gdy istniejące oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu będą kolidować z robotami przy wykonywaniu poboczy należy je rozebrać i ponownie zamontować lub prace w ich pobliżu wykonać ręcznie tak aby znaki i bariery nie zostały uszkodzone.

Odwodnienie.

Odwodnienie w/w odcinków nie ulega zmianie. Spadki poprzeczne i podłużne pozwalają na spływ wody do istniejących rowów przydrożnych i kanalizacji ogólnospławnej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: udzielony okres rękojmi / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Załączniki
Treść https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

07/06/2022 S108

I.II.III.IV.VI.

Polska-Chełm: Roboty w zakresie naprawy dróg

2022/S 108-303833

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie
Adres pocztowy: ul. Adama Mickiewicza 37
Miejscowość: Chełm
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Kod pocztowy: 22-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Śnieg
E-mail: rdw.chelm@zdw.lublin.pl
Tel.: +48 825750056
Faks: +48 825750056
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdw.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy: www.zdw.bip.lubelskie.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zdw-lublin.logintrade.net
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont drogi wojewódzkiej Nr 838 Głębokie-Dorohucza-Trawniki-Fajsławice w m.Fajsławice; od km 24+000 do km 24+730

Numer referencyjny: R2.ST.371.13.2022.jś
II.1.2)Główny kod CPV
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie obejmuje wykonanie remontu drogi wojewódzkiej nr 838 w m. Fajsławice na odcinku od km 24+000 do km 24+730,

Parametry drogi do remontu:

- klasa drogi: Z (zbiorcza),

- długość odcinka - 0,730 km.

Zakres robót do wykonania:

1) Roboty pomiarowe.

2) Roboty rozbiórkowe.

3) Frezowanie nawierzchni bitumicznej.

4) Wykonanie opaski technologicznej

5) Oczyszczenie mechanicznie nawierzchni i skropienie emulsją asfaltową.

6) Roboty nawierzchniowe.

7) Pobocza z kruszywa łamanego.

8) Odtworzenie oznakowania poziomego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 838 w m. Fajsławice na odcinku od km 24+000 do km 24+730.

II.2.4)Opis zamówienia:

Stan istniejący:

Nawierzchnia.

Odcinek przewidziany do remontu posiada nawierzchnię w złym stanie technicznym wynikającą z długoletniej eksploatacji i wymaga ona wykonania pilnych prac remontowych. Na przedmiotowym odcinku występują spękania, koleiny, nierówności poprzeczne i podłużne, brak zachowanych parametrów normatywnych. Istniejące pobocza są zdeformowane i utrudniają prawidłowe odprowadzenie wód opadowych.

Skrzyżowania.

Skrzyżowania z drogami powiatowymi zlokalizowane są w km 24+213 str. P, 24+457 str. L.

Skrzyżowania z drogami gminnymi zlokalizowane są w km 24+213 str. L, 24+457 str. P.

Projektowane roboty.

Nawierzchnia.

- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 5 cm z wyrównaniem istniejącej nawierzchni śr 3 cm, /łącznie średnio 8 cm/ wraz z oczyszczeniem i skropieniem,

- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min 4 cm,

Przywrócenie poprzecznego i podłużnego profilu drogi zostanie uzyskane łącznie z zaplanowanym jej wyrównaniem. Nie przewiduje się korekty w profilu nawierzchni.

Opaska technologiczna.

- Wykonanie podbudowy z kruszywa związanego cementem C5/6 gr. 20 cm (chudy beton)

- Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P 35/50 gr. 10 cm,

- Ułożenie siatki z włókien szklanych 120 kN szer. 1,0 m ( na łączeniu)

Pobocza.

Pobocza wykonać na szerokości 1,0 m i gr. 0,15 m z kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm dostarczonego przez Wykonawcę. Nadmiar urobku z wykopów pod koryto poboczy rozplantować na poboczach ziemnych. W przypadku gdy istniejące oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu będą kolidować z robotami przy wykonywaniu poboczy należy je rozebrać i ponownie zamontować lub prace w ich pobliżu wykonać ręcznie tak aby znaki i bariery nie zostały uszkodzone.

Odwodnienie.

Odwodnienie w/w odcinków nie ulega zmianie. Spadki poprzeczne i podłużne pozwalają na spływ wody do istniejących rowów przydrożnych i kanalizacji ogólnospławnej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: udzielony okres rękojmi / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

I. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli:

1) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę, remont, lub przebudowę drogi itp. w zakresie branży drogowej (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.51), o wartości robót co najmniej 400.000,00 zł brutto i oświadczy, że robota ta została wykonana należycie (Załącznik G).

2) dysponuje minimum jedną osobą mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie:

Kierownik robót branży drogowej: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiednie. (Załącznik H).

Pod pojęciem dróg, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 12 ustęp 1 ppkt. 2, ustęp 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą.

3. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

II. Wykaz podmiotowych środków dowodowych

1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:

a) braku podstaw wykluczenia,

b) spełnienia warunków udziału,

2. Wykonawca do oferty dołącza:

a) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ). Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe,

cd. pkt. III.1.2

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

b) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z ustawy i rozporządzenia sankcyjnego (wzór - Załącznik I) oraz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z ustawy i rozporządzenia sankcyjnego podmiotu trzeciego (wzór załącznik J - jeżeli dotyczy).

3. Oświadczenie o którym mowa w pkt. 2a) (w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dalej JEDZ) Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SWZ (Załącznik C)

Uwaga !

Wykonawca w części IV JEDZ - Kryteria Kwalifikacji zobowiązany jest uzupełnić w sekcji C Zdolność techniczna i zawodowa podsekcje:

- ,,w przypadku zamówień na roboty budowlane: wykonanie robót budowlanych określonego rodzaju"

- ,,wykształcenie i kwalifikacje zawodowe"

W podsekcji ,,wykształcenie i kwalifikacje zawodowe: należy wskazać m.in. imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji zamówienia oraz jej kwalifikacje zawodowej, tj. konkretne uprawnienia.

Zamawiający nie wymaga wypełnienia żadnej z pozostałych sekcji części IV.

4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto każdy z Wykonawców składa wraz z ofertą Oświadczenie zgodne z treścią Załącznika I.

5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z JEDZ, także JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Ponadto podmiot udostępniający zasoby składa wraz z ofertą Oświadczenie zgodne z treścią Załącznika J.

6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 6.1) i 6.2).

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie:

art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp,

art. 108 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik D);

c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (Załącznik E), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;

art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

d) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie określonym w pkt a), wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. d), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie żądał:

a) wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt VIII.2.1) SWZ (Załącznik G)

b) wykazu osób, o których mowa w pkt. VIII.2.2) SWZ, (Załącznik H)

III. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:

1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) na formularzu JEDZ oraz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z ustawy i rozporządzenia sankcyjnego (wzór - Załącznik J).

JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot trzeci.

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt IX pkt 6 ppkt 1) lit a) i c) SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty, o których mowa w pkt IX SWZ Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 126 ust. 1 PZP.

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące także tych podmiotów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

IV.Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

a) oświadczenie (JEDZ) o którym mowa w pkt. IX.2 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto każdy z Wykonawców składa wraz z ofertą Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z ustawy i rozporządzenia sankcyjnego zgodne z treścią Załącznika I.

b) w przypadku, o którym mowa w pkt VIII 4 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika B do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.

c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. IX.6 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:

w pkt. IX.6.1) SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projekt Umowy stanowi Załącznik F do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/07/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/10/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/07/2022
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2022 r. o godz. 9:30 na Platformie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Informacja z otwarcia ofert opublikowana będzie na Platformie w zakładce ,,Załączniki" i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacje dotyczące:

1) nazwy albo imienia i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cen lub kosztów zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8) Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Urzędu Zamówień
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/06/2022
Miejsce i termin składania Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/07/2022
Wymagania dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Specyfikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zdw-lublin.logintrade.net
Źródło internet
Data dodania 07.06.2022
Termin składania ofert 12.07.2022
Branże:
  • budownictwo - drogi chodniki place
    • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
  • elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego
    • oznakowanie dróg i ulic
WERSJA DO DRUKU