PRZETARG NR: 19722824 z dnia 31.08.2020 r.

Przedmiot ,,Zimowe utrzymanie dróg "
Zamawiający Gmina Tarnowskie Góry
Województwo Śląskie
Powiat tarnogórski
Adres 42-600 Tarnowskie Góry, Rynek 4
Telefon/fax Tel.: +48 323933856, Faks: +48 323933855
E-mail bzp@um.tgory.pl
Kontakt Gmina Tarnowskie Góry
Rynek 4
Tarnowskie Góry
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
42-600
Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: bzp@um.tgory.pl
Tel.: +48 323933856
Faks: +48 323933855
Opis II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021 na terenie gminy Tarnowskie Góry"

Numer referencyjny: BZP.271.34.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Tarnowskie Góry w sezonie 2020/2021.

Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

-- Część nr 1 - rejon 1:

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021 na terenie gminy Tarnowskie Góry - rejon 1. Rejon 1 obejmuje place i jezdnie gminne oraz chodniki przyległe do nieruchomości gminnych w dzielnicach: Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne, Centrum, Lasowice, Os. Jana i Sowice.

-- Część nr 2 - rejon 2:

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021 na terenie gminy Tarnowskie Góry - rejon 2. Rejon 2 obejmuje place i jezdnie gminne oraz chodniki przyległe do nieruchomości gminnych w dzielnicach: Opatowice, Pniowiec, Repty Śl., Stare Tarnowice, Rybna, Strzybnica.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rejon 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Tarnowskie Góry

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Tarnowskie Góry w sezonie 2020/2021.

Część nr 1 - rejon 1:

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021 na terenie gminy Tarnowskie Góry - rejon 1. Rejon 1 obejmuje place i jezdnie gminne oraz chodniki przyległe do nieruchomości gminnych w dzielnicach: Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne, Centrum, Lasowice, os. Jana i Sowice.

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje wykonywanie m.in. następujących czynności:

1) dyżurowania;

2) odśnieżania i usuwania gołoledzi - standard II i standard III;

3) usuwania lodu;

4) dodatkowego odśnieżania i usuwania gołoledzi;

5) kontroli;

6) opracowywania dokumentacji wykonywanych czynności;

7) doraźnego zamiatania;

8) pozimowego zamiatania.

Drogi (place, jezdnie i chodniki gminne) objęte zimowym utrzymaniem są podzielone na drogi (place, jezdnie i chodniki gminne) objęte standardem II o łącznej powierzchni 446.946,50 m2 i na drogi (place i jezdnie gminne) objęte standardem III o łącznej powierzchni 79.506,00 m2. Sprzęt wraz z osprzętem w ilościach określonych w SIWZ, którym Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia musi być wyposażony w system monitoringu GPS. Po zakończeniu zimowego utrzymania place, jezdnie i chodniki objęte standardem II muszą być pozamiatane w terminie 14 dni od dnia zakończenia zimowego utrzymania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 314 825.69 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielania zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług zimowego utrzymania co w zamówieniu podstawowym i będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego. Szczegóły i warunki ich udzielenia określone zostały w rozdz. VIII SIWZ - dotyczy części nr 1 i 2.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

-- dla części nr 1 (rejon 1): 25 000,00 PLN,

-- dla części nr 2 (rejon 2): 15 000,00 PLN.

Uwaga: Wykonawca składający ofertę na obie części zamówienia wnosi wadium w wysokości 40 000,00 PLN. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Więcej informacji o wadium - patrz rozdz. XXI SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rejon 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Tarnowskie Góry

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Tarnowskie Góry w sezonie 2020/2021.

Część nr 2 - rejon 2

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021 na terenie gminy Tarnowskie Góry - Rejon 2. Rejon 2 obejmuje place i jezdnie gminne oraz chodniki przyległe do nieruchomości gminnych w dzielnicach: Opatowice, Pniowiec, Repty Śl., Stare Tarnowice, Rybna, Strzybnica.

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje wykonywanie m.in. następujących czynności:

1) dyżurowania;

2) odśnieżania i usuwania gołoledzi - standard II i standard III;

3) usuwania lodu;

4) dodatkowego odśnieżania i usuwania gołoledzi;

5) kontroli;

6) opracowywania dokumentacji wykonywanych czynności;

7) doraźnego zamiatania;

8) pozimowego zamiatania.

Drogi (place, jezdnie i chodniki gminne) objęte zimowym utrzymaniem są podzielone na drogi (place, jezdnie i chodniki gminne) objęte standardem II o łącznej powierzchni 259.143,00 m2 i na drogi (place i jezdnie gminne) objęte standardem III o łącznej powierzchni 95.656,00 m2. Sprzęt wraz z osprzętem w ilościach określonych w SIWZ, którym Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia musi być wyposażony w system monitoringu GPS. Po zakończeniu zimowego utrzymania place, jezdnie i chodniki objęte standardem II muszą być pozamiatane w terminie 14 dni od dnia zakończenia zimowego utrzymania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2b do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 872 477.32 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielania zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług zimowego utrzymania co w zamówieniu podstawowym i będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego. Szczegóły i warunki ich udzielenia określone zostały w rozdz. VIII SIWZ - dotyczy cz. 1 i 2.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

-- dla części nr 1 (rejon 1): 25 000,00 PLN,

-- dla części nr 2 (rejon 2): 15 000,00 PLN.

Uwaga: Wykonawca składający ofertę na obie części zamówienia wnosi wadium w wysokości 40 000,00 PLN. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Więcej informacji o wadium - patrz rozdz. XXI SIWZ.
Załączniki
Treść Usługi - 407445-2020

Zobacz pierwsze ogłoszenie
Wyświetl poprzednie ogłoszenie
22/80
Przejdź do następnego ogłoszenia
Wyświetl ostatnie ogłoszenie

Język oryginału Dane

Udostępnij

31/08/2020 S168

I.II.III.IV.VI.

Polska-Tarnowskie Góry: Usługi odśnieżania

2020/S 168-407445

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Tarnowskie Góry
Adres pocztowy: Rynek 4
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 42-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: bzp@um.tgory.pl
Tel.: +48 323933856
Faks: +48 323933855

Adresy internetowe:

Główny adres: https://bip.tarnowskiegory.pl

Adres profilu nabywcy: https://bip.tarnowskiegory.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.tarnowskiegory.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Adres pocztowy: Rynek 4
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 42-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: pracownicy Biura Zamówień Publicznych
E-mail: bzp@um.tgory.pl
Tel.: +48 323933857

Adresy internetowe:

Główny adres: https://bip.tarnowskiegory.pl/

Adres profilu nabywcy: https://bip.tarnowskiegory.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021 na terenie gminy Tarnowskie Góry"

Numer referencyjny: BZP.271.34.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Tarnowskie Góry w sezonie 2020/2021.

Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

-- Część nr 1 - rejon 1:

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021 na terenie gminy Tarnowskie Góry - rejon 1. Rejon 1 obejmuje place i jezdnie gminne oraz chodniki przyległe do nieruchomości gminnych w dzielnicach: Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne, Centrum, Lasowice, Os. Jana i Sowice.

-- Część nr 2 - rejon 2:

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021 na terenie gminy Tarnowskie Góry - rejon 2. Rejon 2 obejmuje place i jezdnie gminne oraz chodniki przyległe do nieruchomości gminnych w dzielnicach: Opatowice, Pniowiec, Repty Śl., Stare Tarnowice, Rybna, Strzybnica.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rejon 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Tarnowskie Góry

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Tarnowskie Góry w sezonie 2020/2021.

Część nr 1 - rejon 1:

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021 na terenie gminy Tarnowskie Góry - rejon 1. Rejon 1 obejmuje place i jezdnie gminne oraz chodniki przyległe do nieruchomości gminnych w dzielnicach: Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne, Centrum, Lasowice, os. Jana i Sowice.

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje wykonywanie m.in. następujących czynności:

1) dyżurowania;

2) odśnieżania i usuwania gołoledzi - standard II i standard III;

3) usuwania lodu;

4) dodatkowego odśnieżania i usuwania gołoledzi;

5) kontroli;

6) opracowywania dokumentacji wykonywanych czynności;

7) doraźnego zamiatania;

8) pozimowego zamiatania.

Drogi (place, jezdnie i chodniki gminne) objęte zimowym utrzymaniem są podzielone na drogi (place, jezdnie i chodniki gminne) objęte standardem II o łącznej powierzchni 446.946,50 m2 i na drogi (place i jezdnie gminne) objęte standardem III o łącznej powierzchni 79.506,00 m2. Sprzęt wraz z osprzętem w ilościach określonych w SIWZ, którym Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia musi być wyposażony w system monitoringu GPS. Po zakończeniu zimowego utrzymania place, jezdnie i chodniki objęte standardem II muszą być pozamiatane w terminie 14 dni od dnia zakończenia zimowego utrzymania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 314 825.69 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielania zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług zimowego utrzymania co w zamówieniu podstawowym i będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego. Szczegóły i warunki ich udzielenia określone zostały w rozdz. VIII SIWZ - dotyczy części nr 1 i 2.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

-- dla części nr 1 (rejon 1): 25 000,00 PLN,

-- dla części nr 2 (rejon 2): 15 000,00 PLN.

Uwaga: Wykonawca składający ofertę na obie części zamówienia wnosi wadium w wysokości 40 000,00 PLN. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Więcej informacji o wadium - patrz rozdz. XXI SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rejon 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Tarnowskie Góry

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Tarnowskie Góry w sezonie 2020/2021.

Część nr 2 - rejon 2

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021 na terenie gminy Tarnowskie Góry - Rejon 2. Rejon 2 obejmuje place i jezdnie gminne oraz chodniki przyległe do nieruchomości gminnych w dzielnicach: Opatowice, Pniowiec, Repty Śl., Stare Tarnowice, Rybna, Strzybnica.

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje wykonywanie m.in. następujących czynności:

1) dyżurowania;

2) odśnieżania i usuwania gołoledzi - standard II i standard III;

3) usuwania lodu;

4) dodatkowego odśnieżania i usuwania gołoledzi;

5) kontroli;

6) opracowywania dokumentacji wykonywanych czynności;

7) doraźnego zamiatania;

8) pozimowego zamiatania.

Drogi (place, jezdnie i chodniki gminne) objęte zimowym utrzymaniem są podzielone na drogi (place, jezdnie i chodniki gminne) objęte standardem II o łącznej powierzchni 259.143,00 m2 i na drogi (place i jezdnie gminne) objęte standardem III o łącznej powierzchni 95.656,00 m2. Sprzęt wraz z osprzętem w ilościach określonych w SIWZ, którym Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia musi być wyposażony w system monitoringu GPS. Po zakończeniu zimowego utrzymania place, jezdnie i chodniki objęte standardem II muszą być pozamiatane w terminie 14 dni od dnia zakończenia zimowego utrzymania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2b do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 872 477.32 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielania zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług zimowego utrzymania co w zamówieniu podstawowym i będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego. Szczegóły i warunki ich udzielenia określone zostały w rozdz. VIII SIWZ - dotyczy cz. 1 i 2.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

-- dla części nr 1 (rejon 1): 25 000,00 PLN,

-- dla części nr 2 (rejon 2): 15 000,00 PLN.

Uwaga: Wykonawca składający ofertę na obie części zamówienia wnosi wadium w wysokości 40 000,00 PLN. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Więcej informacji o wadium - patrz rozdz. XXI SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Dla części nr 1 (rejon 1) i części nr 2 (rejon 2): Wykonawca musi wykazać, że posiada wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (tzw. ,,Rejestr BDO" - dostępny pod adresem internetowym: www.bdo.mos.gov.pl) - dział VII Transportujący odpady (kod 20 03 03 - odpady z oczyszczania ulic) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż:

-- dla części nr 1 (rejon 1): 300 000,00 PLN,

-- dla części nr 2 (rejon 2): 200 000,00 PLN.

Uwaga: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie:

-- dla części nr 1 (rejon 1): co najmniej jedną usługę polegającą na zimowym utrzymaniu placów, jezdni i chodników o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 300 000 m2,

-- dla części nr 2 (rejon 2): co najmniej jedną usługę polegającą na zimowym utrzymaniu placów, jezdni i chodników o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 200 000 m2.

Uwaga: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wystarczającym będzie jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje należycie jedną usługę polegającą na zimowym utrzymaniu placów, jezdni i chodników o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 300 000 m2.

2) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia:

Dla części nr 1 (rejon 1): co najmniej 15 osobami, w tym:

a) 10 osobami, z których każda posiada aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami (określonymi w pkt 2, §2 wzoru umowy), które będą używane do prowadzenia zimowego utrzymania dróg;

b) 1 osobą - dyspozytorem, odpowiedzialnym za organizowanie i kierowanie zimowym utrzymaniem dróg;

c) 4 osobami - pracownikami odpowiedzialnymi za usuwanie śliskości oraz odśnieżanie placów i chodników gminnych.

dla części nr 2 (rejon 2): co najmniej 12 osobami, w tym:

a) 8 osobami, z których każda posiada aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami (określonymi w pkt 2 §2 wzoru umowy), które będą używane do prowadzenia zimowego utrzymania dróg;

b) 1 osobą - dyspozytorem, odpowiedzialnym za organizowanie i kierowanie zimowym utrzymaniem dróg;

c) 3 osobami - pracownikami odpowiedzialnymi za usuwanie śliskości oraz odśnieżanie placów i chodników gminnych.

Uwaga: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi wykazać dysponowanie łączną liczbą osób będąca sumą wymaganej ilości osób do realizacji danej części z zastrzeżeniem, że wystarczające jest dysponowanie 1 dyspozytorem dla obydwu części zamówienia.

3) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia, tj. przynajmniej w ilościach określonych poniżej:

a) urządzenia techniczne:

dla części nr 1 (rejon 1):

a) 1 samochodem ciężarowym lub specjalnym wyposażonym w posypywarkę o pojemności min. 1,5 m3 i pług o szerokości maks. 2,5 m;

b) 2 samochodami ciężarowymi lub specjalnymi wyposażonym w posypywarkę o pojemności min. 3,0 m3 i pług o szerokości min. 2,5 m;

c) 1 zamiatarką uliczną zamiatającą bezpylnie do doraźnego zamiatania placów, jezdni i chodników gminnych objętych standardem II i III zimowego utrzymania oraz do pozimowego zamiatania placów i jezdni gminnych objętych standardem II zimowego utrzymania w rejonie 1;

d) 3 traktorami z pługiem i rozrzutnikiem;

e) 2 samochodami ciężarowymi o ładowności minimum 5 ton;

f) 1 ładowarką samojezdną o pojemności łyżki min. 1 m3 i szerokości maks. 2 m;

g) 1 pojazdem mechanicznym przeznaczonym do monitorowania stanu dróg - kontroli nawierzchni dróg;

h) 8 pojemnikami na materiał uszarstniający (piasek) o pojemności minimum 100 litrów;

i) system monitorowania maszyn i pojazdów typu GPS, który musi obejmować swym zasięgiem cały obszar rejonu 1.

Dla części nr 2 (rejon 2):

a) 1 samochodem ciężarowym lub specjalnym wyposażonym w posypywarkę o pojemności min. 1,5 m3 i pług o szerokości maks. 2,5 m;

b) 1 samochodem ciężarowym lub specjalnym wyposażonym w posypywarkę o pojemności min. 3,0 m3 i pług o szerokości min. 2,5 m;

c) 1 zamiatarką uliczną zamiatającą bezpylnie do doraźnego zamiatania placów, jezdni i chodników gminnych objętych standardem II i III zimowego utrzymania oraz do pozimowego zamiatania placów i jezdni gminnych objętych standardem II zimowego utrzymania w rejonie 2;

d) 3 traktorami z pługiem i rozrzutnikiem;

c.d. poniżej:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

c.d. - Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

e) 1 samochodem ciężarowym o ładowności minimum 5 ton;

f) 1 ładowarką samojezdną o pojemności łyżki min. 1 m3 i szerokości maks. 2 m;

g) 1 pojazdem mechanicznym przeznaczonym do monitorowania stanu dróg - kontroli nawierzchni dróg;

h) 8 pojemnikami na materiał uszarstniający (piasek) o pojemności minimum 100 litrów;

i) system monitorowania maszyn i pojazdów typu GPS, który musi obejmować swym zasięgiem cały obszar rejonu 2.

Uwaga: Przy składaniu oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca musi wykazać iż:

-- dysponuje łączną liczbą sprzętu/pojazdami będącą sumą wymaganej ilości sprzętu/pojazdów do realizacji poszczególnych części zamówienia,

-- dysponuje łączną liczbą pojemników będącą sumą wymaganej ilości pojemników do realizacji poszczególnych części,

-- dysponuje jednym systemem monitorowania maszyn i pojazdów typu GPS, który musi obejmować swym zasięgiem cały obszar rejonu 1 i rejonu 2.

b) Wyposażenie zakładu:

Dla części nr 1 (rejon 1): baza do prowadzenia zimowego utrzymania dróg, wyposażona w co najmniej:

-- całodobowy punkt dyspozytorski,

-- miejsca garażowania/postoju sprzętu przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg,

-- zadaszony magazyn do składowania piasku i soli w ilości co najmniej 300 Mg.

Dla części nr 2 (rejon 2): baza do prowadzenia zimowego utrzymania dróg, wyposażona w co najmniej:

-- całodobowy punkt dyspozytorski,

-- miejsca garażowania/postoju sprzętu przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg,

-- zadaszony magazyn do składowania piasku i soli w ilości co najmniej 300 Mg.

Uwaga: Przy składaniu oferty na więcej niż jedną część wystarczającym będzie wykazanie przez Wykonawcę iż dysponuje lub będzie dysponował 1 bazą do prowadzenia zimowego utrzymania dróg oraz zadaszony magazyn do składowania piasku i soli w ilości co najmniej 600 Mg oraz 1 punktem dyspozytorskim.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta (podpisana) z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, stanowi załącznik nr 3a (część 1) i 3b (część 2) do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy (§ 10 wzoru umowy - załączniki nr 3a i 3b).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/10/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/10/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach (ul. Rynek 4).

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

Pracownicy Biura Zamówień Publicznych

Tel. 48 (32) 39 33 855/856/857

e-mail bzp@um.tgory.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy). Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w następujących wybranych przesłankach określonych w art. 24 ust 5 ustawy Pzp (fakultatywne przesłanki wykluczenia Wykonawcy):

-- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655),

-- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

II. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik nr 5 do Formularza oferty) oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (dot. pkt 2.2.1 niniejszego rozdziału SIWZ);

4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania z powodu nie wykonania albo nienależytego wykonania w istotnym stopniu wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, z przyczyn leżących po jego stronie z Zamawiającym, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania (z zastrzeżeniem art. 24 ust. 9 Pzp oraz zapisów rozdz. XVII SIWZ).

IV. Dok. składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP patrz rozdz. XV pkt 7 SIWZ.

V. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.

VI. Ofertę i jej załączniki stanowią:

1) Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;

2) Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - załącznik nr 1 do Formularza oferty;

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli dotyczy,

4) jednolite europejskie dokumenty zamówienia (JEDZ) dotyczące podmiotów trzecich - jeżeli dotyczy;

5) pełnomocnictwo,

6) dowód wniesienia wadium.

VII. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień ich złożenia):

1) Dla części nr 1 i 2: oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (tzw. ,,Rejestr BDO" - dostępny pod adresem internetowym: www.bdo.mos.gov.pl) - dział VII Transportujący odpady (kod 20 03 03 - odpady z oczyszczania ulic) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.), wraz ze wskazaniem Numeru rejestracyjnego ,,BDO" Wykonawcy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Formularza oferty).

2) Dla części nr 1 i 2: informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykazu usług wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór stanowi załącznik nr 2 do Formularza oferty).

4) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Formularza oferty).

5) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Formularza oferty).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/08/2020
Miejsce i termin składania TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/10/2020
Wymagania dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Specyfikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.tarnowskiegory.pl/
Źródło internet
Data dodania 31.08.2020
Termin składania ofert 01.10.2020
Branże:
  • sprzątanie pielęgnacja - terenowa
    • sprzątanie ulic, dróg, przystanków
    • sprzątanie zimowe
WERSJA DO DRUKU